Statistik över inkomstskatter 2021: Nästan 100 000 fler medlemmar i arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor än tre år tidigare – antalet personer som utnyttjade resekostnadsavdraget ökade lite

Skatteförvaltningens meddelande, 1.12.2022

Den genomsnittliga medlemsavgiften till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor började stiga under det andra coronaåret. Utnyttjandet av resekostnadsavdraget nådde inte upp till beloppen före pandemin. Skatteförvaltningen beviljade nästan 420 miljoner euro i hushållsavdrag i fjol, alltså nästan 9 procent mer än året innan.

År 2021 gjorde allt som allt drygt två miljoner finländare avdrag i beskattningen för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer eller arbetslöshetskassor. Det är nästan 100 000 personer fler än år 2018 då antalet personer som gjorde avdrag för medlemsavgifter började stiga efter att antalet sjunkit under flera års tid.

- Permitteringarna under coronan har säkert bidragit till att vissa löntagare åtminstone blev medlemmar av en arbetslöshetskassa. Av alla som får löneinkomster i åldern 18–69 är 73 procent medlemmar av en arbetsmarknadsorganisation eller arbetslöshetskassa, säger produktägare Aki Savolainen som ansvarar för skattestatistiken på Skatteförvaltningen.

År 2021 var den genomsnittliga medlemsavgiften till en arbetsmarknadsorganisation eller arbetslöshetskassa 305 euro medan den genomsnittliga medlemsavgiften ett år tidigare var 296 euro. Medlemsavgiften till en arbetsmarknadsorganisation eller en arbetslöshetskassa kan avdras i sin helhet i beskattningen.

- Det kan hända att många gick med i en kassa eller fackförening när coronan började 2020, och således skulle medlemsavgiften för ett helt år betalas och avdras i beskattningen för första gången år 2021. Också i de högre inkomstklasserna var det fler som gjorde avdrag än år 2020, säger Savolainen.

Uppgifterna om skatteavdragen framgår av den inkomstskattestatistik för 2021 (på finska) som Skatteförvaltningen publicerat i dag.

Antalet medlemmar i arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor sjönk från 2014 till 2018 men har stigit sedan dess. Den genomsnittliga medlemsavgiften som drogs av i beskattningen från löneinkomsterna ökade i fjol för första gången sedan 2014.

Medlemsavgifterna till arbetsmarknadsorganisationer och avgifterna till arbetslöshetskassor 2014–2021 (Flourish)

Andelen personer som hade kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen var 6,5 procent mindre än före coronan

År 2021 gjorde 716 000 finländare ett avdrag i sin beskattning för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen (+2,6 %). Totalt 1,5 miljarder euro beviljades i resekostnadsavdrag från löneinkomster år 2021 (+4,7 %).

Det var dock 6,5 procent färre personer som utnyttjade resekostnadsavdraget år 2021 jämfört med året 2019 före coronapandemin.

- När distansarbetet i och med coronan blev vanligare sjönk antalet personer som hade kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Också de som gjorde avdraget för resekostnader enligt maximibeloppet var färre i fjol än före coronan. Totalt sett har coronapandemin och distansarbetet dock påverkat utnyttjandet av resekostnadsavdraget rätt lite, säger Savolainen.

Den genomsnittliga kostnaden för resor mellan hemmet och arbetsplatsen som avdras från löneinkomster var 2 093 euro i fjol. Medeltalet av resekostnaderna har ökat jämt från och med 2016 med undantag för det exceptionella året 2020.

Antalet personer som gjort avdrag för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen och det genomsnittliga avdragsbeloppet har börjat öka efter coronan.

Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen 2014–2021 (Flourish)

Personer lät utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag i huvudsak åt sig själv – 1,6 procent av arbetet utfördes hemma hos föräldrarna eller i föräldrarnas fritidsbostad

Skatteförvaltningen beviljade allt som allt 420 miljoner euro i hushållsavdrag år 2021 (+8,8 %). I fjol utnyttjade totalt 474 000 finländare hushållsavdraget (+7,9 %).

En delvis förklaring på den betydande tillväxten av hushållsavdragen är att avdraget utnyttjades i mindre omfattning under coronaåret 2020 än tidigare.

I fjol ökade utnyttjandet av hushållsavdraget mest i Päijänne-Tavastland där beloppet av hushållsavdrag ökade med 15 procent och antalet personer som utnyttjade det ökade nästan lika mycket (+14,9 %). Minst ökade användningen av hushållsavdraget i Lappland: avdragsbeloppet ökade där med 3,2 procent och antalet personer som fått avdraget med 1,3 procent.

Skatteförvaltningens statistik har nu noggrannare uppgifter än tidigare om användningen av hushållsavdraget, till exempel platsen för utförandet av det arbete som berättigar till avdrag.
Av kostnaderna för hushållsavdraget kommer 1,6 procent från arbete som uppdragsgivaren låtit utföra i föräldrarnas hem eller fritidsbostad. Andelen var störst i fråga om omsorgs- och vårdarbete, det vill säga 4,2 procent av kostnaderna uppkom hemma hos föräldrar eller mor- eller farföräldrar.

- I det stora hela är det de äldre åldersgrupperna som utnyttjar hushållsavdraget oftare än andra. I och med förnyelser har vi en allt bättre utsikt över hurdan betydelsen av hushållsavdraget är för äldre människor, säger Savolainen.

År 2021 gjorde 65 000 personer hushållsavdraget enligt det maximala beloppet, det vill säga 14 procent av dem som fick avdraget fick maximibeloppet. Andelen av dem som gjort maximiavdraget är större i de högre inkomstklasserna.

Att använda hushållsavdraget och få maximibeloppet av avdraget var vanligare i de högre inkomstklasserna år 2021. Av dem som fick mer än en miljon i årsinkomster utnyttjade 57,8 procent hushållsavdraget och 49,9 procent fick maximibeloppet av hushållsavdraget.
Hushållsavdraget (Flourish)

FAKTA: De vanligaste skatteavdragen som ska ansökas separat, enligt antalet sökanden år 2021:

  1. Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor, antalet mottagare: 2 miljoner, avdragsbeloppen: 620 miljoner euro.
  2. Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, antalet mottagare: 716 000, avdragsbeloppen: 1,5 miljarder euro.
  3. Hushållsavdrag, antalet mottagare: 474 000, avdragsbeloppen: 420 miljoner euro.
  4. Avdrag för arbetsrum, antalet mottagare: 138 000, avdragsbeloppen: 360 miljoner euro.
  5. Arbetsredskap (användning av material och egna redskap), antalet mottagare: 138 000, 100 miljoner euro.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022