Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Anvisningar för årsanmälan om dividender 2021

1 Av vilka inkomster ska en årsanmälan om dividender lämnas?

Om ett aktiebolag delar ut dividend ska det lämna årsanmälan om dividenderna. Årsanmälan ska lämnas också om medel som bolaget delar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet då medlen beskattas som dividend (s.k. FFEK-dividend). Hämta årsanmälan och ytterligare information på blankettbeskrivningssidan.

 • Offentligt noterade bolaganmäler alltid de utbetalda medlen från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet med årsanmälan om dividender (FFEK-dividend).
 • Andra än offentligt noterade bolaganmäler de utbetalda medlen från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet med årsanmälan om dividender (FFEK-dividend), förutsatt att utbetalningarna beskattas som dividend.
  • Om andra än offentligt noterade bolag återbetalar kapital från fonden för fritt eget kapital och kapitalåterbetalningen beskattas som överlåtelse, ska årsanmälan lämnas med Årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL, webblankett).

Lämna årsanmälan om dividender antingen som en fil (postbeskrivning VSOSERIT och VSOSYHTV), på en webblankett eller på en pappersblankett 7812r.

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller flera inkomsttagare.

Årsanmälan om dividender ska lämnas även om anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254).

Öppna bolag, kommanditbolag eller enskilda rörelser, såsom firmor, lämnar inte årsanmälan om dividender.

Om dividenden har delats ut i form av andra tillgångar än pengar, ska du ange som dividendbelopp tillgångarnas gängse värde vid tidpunkten dividenden stått att lyfta.

Dividender som grundar sig på en arbetsinsats ska anmälas till inkomstregistret från och med 1.1.2019. Anmälan lämnas om både den arbetsinsatsdividend som ska beskattas som lön och om sådan arbetsinsatsdividend som ska beskattas som ersättning för arbete. Arbetsinsatsdividenderna anges inte med årsanmälan om dividender. (Närmare information om arbetsinsatsdividender hittar du i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend och överskott som baserar sig på arbetsinsatsen).

Dividendersättningar ska anmälas med årsanmälan om dividendersättningar (pappersblankett 7847r).

Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig, ska du ange mottagarspecifikationerna antingen med offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102) eller med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSROSERI, webblankett eller pappersblankett 7809r). Använd emellertid årsanmälan om dividender om dividendtagaren är ett utländskt samfund och dividenderna anknyter till dess fasta driftställe i Finland.

Ett samfund som grundats eller registrerats utomlands och som har sin verkliga ledning Finland (ISkL 9 § 1 moment), jämförs i inkomstbeskattningen med en inhemsk dividendutbetalare. Dessa samfund som betalar ut dividend har sålunda samma förpliktelser som anknyter till att lämna årsanmälningar som de inhemska samfund som betalar ut dividend.

Om dividenden har delats ut på aktier på konton för långsiktigt sparande, ange dividendens sammanlagda belopp.

 • Specifikationsuppgifter lämnas inte om dividendtagaren är allmänt skattskyldig.
 • Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig, ska du ange specifikationsuppgifterna med offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102).

Om dividender som delats ut på aktier på aktiesparkonton lämnas endast dividendernas sammanlagda belopp.

 • Specifikationsuppgifter lämnas inte om dividendtagaren är allmänt skattskyldig
 • Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig ska du ange mottagarspecifikationerna med offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102).
 • Betalaren ska verkställa förskottsinnehållning på dividender som efter ett dödsfall betalas på aktierna på ett aktiesparkonto då aktiesparkontot avslutas till följd av dödsfallet.
  • Uppgiften om aktiesparkontohavarens död från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till serviceleverantören och dividendbetalarna kan dröja, varför förskottsinnehållning inte har verkställts på dividenderna på kontot. Betalaren behöver dock inte rätta de förskottsinnehållningar som verkställdes mellan kontohavarens död och den tidpunkt då uppgiften om dödsfallet kom från Befolkningsdatasystemet. I sådana fall lämnas årsanmälan på samma sätt som på vanliga dividender, dvs. dividendbeloppet inte inkluderas i punkten för de dividender som delats ut på aktierna på aktiesparkontot i sammandraget och specifikationsuppgifter lämnas om dividenden.

Fr.o.m. 2020 ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividender som betalas på förvaltarregistrerade aktier, om utbetalaren av dividenden inte har uppgifter som behövs för beskattningen av en allmänt skattskyldig dividendtagare och som därför inte kan lämnas till Skatteförvaltningen i årsanmälan.

Lämna både sammandrags- och specifikationsuppgifter om dividender som delats ut på förvaltarregistrerade aktier (VSOSYHTV och VSOSERIT eller webblanketter för sammandrags- och specifikationsuppgifterna).

 • Mottagarspecifikation:
  • Dividender från offentligt noterade bolag anmäls med prestationsslag 07 (Dividend som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till en allmänt skattskyldig i Finland, mottagare okänt).
  • Om dividendtagaren är känd vid den tidpunkt du lämnar årsanmälan, ska du dock ange som prestationsslag dividend (01), FFEK-dividend (04) eller dividend som delats ut i annan form än pengar (08), beroende på hurdan prestation det är fråga om.
  • Om dividendutbetalaren endast vet mottagarens namn, lämna specifikationsuppgifterna (VSOSERIE eller webblanketten för specifikation) per mottagare. Se anvisningen i punkten Dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning (083).
 • Sammandrag:
  • Ange dividenderna med prestationsslag 07 i punkt 453 (Det sammanlagda beloppet av dividender som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till en allmänt skattskyldig i Finland, mottagare okänt). Beloppet ska också ingå i punkt 451 (Dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga). Ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar på dessa dividender i punkterna 454 och 121.

2 När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan om dividender som har kunnat lyftas under år 2021 ska lämnas senast 31.1.2022.

Ange i årsanmälan de dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även om hen ännu inte lyft sina dividender.

Exempel: Det finns tre aktieägare i bolaget, A, B och C. Bolaget fattar ett beslut om att dela ut dividend 14.11.2021. Enligt beslutet kan dividenden lyftas omedelbart. A och C lyfter sina dividender genast men B gör det först 2.2.2022. Bolaget anger i sin årsanmälan för 2021 också de dividender som det delat ut till B samt förskottsinnehållningen som det verkställt på dividenderna.

Om bolagsstämman inte fattar ett separat beslut om när dividenden kan lyftas, anses att dividenden kan lyftas samma dag då bolagsstämman sammanträtt.

Om dividendutbetalaren får veta om en dividendtagare först efter det år då dividenden har kunnat lyftas, ska årsanmälan lämnas först för det år då dividendtagaren lyfter dividenden. Då ska du emellertid kontrollera att samma dividend inte anges i årsanmälan två gånger.

3 Hur lämnas uppgifterna?

Lämna separata årsanmälningar med både specifikationer och sammandrag för varje beslut om dividendutdelning. Lämna en enda årsanmälan även om dividenden kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår. Om dividend av två eller flera prestationsslag (exempelvis dividend och FFEK-dividend) delats ut genom samma dividendbeslut ska du lämna ett sammandrag och därtill specifikationsuppgifter separat om varje prestationsslag av dividend.

Om dividender betalas så att flera kontoförvaltare förmedlar dem, kan varje kontoförvaltare lämna specifikationsuppgifterna separat. Sammandragsuppgifterna för årsanmälan får emellertid lämnas bara en gång. Bolaget som delar ut dividend har ansvaret för att lämna sammandragsuppgifterna.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens följande anvisningar:

4 Detaljerad anvisning

4.1 Sammandragsuppgifter

Exempel på hur sammandragsuppgifter ska fyllas i finns i kapitel 7 i denna anvisning.

Utbetalarens kontaktuppgifter (1) och FO-nummer (010)

Bolaget som delar ut dividend kan inte använda redovisningsenhetens nummer i stället för sitt FO-nummer.

Typ av bolag den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats (110)

Ange hurdant bolag det är fråga om: ett offentligt noterat bolag (J) eller annat bolag (M).

Dividender indelas enligt inkomstskattelagen i skattefri inkomst, kapitalinkomst och förvärvsinkomst. För att kunna indela dividendinkomsterna i olika inkomstslag behövs bolagets typ den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats.

Betalningsår (058)

Ange som betalningsår det kalenderår under vilket det har varit möjligt att lyfta dividenden, även om dividendtagaren ännu inte har gjort det.

Om utbetalaren av dividenden inte har vetat dividendtagaren under det år under vilket det har varit möjligt att lyfta dividenden, ska du ange som betalningsår det kalenderår under vilket dividenden har lyfts.

Räkenskapsperiod (448–449) och Skatteåret för vilket dividenden delats ut (107)

Lämna en separat årsanmälan för varje skatteår.

Enligt aktiebolagslagen (13 kap. 3 §) får dividend utdelas för tre olika räkenskapsperioder:

 1. dividendutdelning eller utdelning av tilläggsdividend för den räkenskapsperiod som senast gått ut
 2. dividendutdelning för den räkenskapsperiod som föregår den senaste då även den senare räkenskapsperioden har gått ut men något nytt bokslut har ännu inte fastställts och revision förrättats
 3. dividendutdelning för den innevarande räkenskapsperioden, dvs. interimistisk dividend som grundar sig på t.ex. ett mellanbokslut som fastställts och reviderats.

Ange i anmälan att alla dividender delas ut för den räkenskapsperiod och det skatteår som senast gått ut före dagen då beslut om dividendutdelning fattades.

Tidpunkten för beslutet om dividendutdelning är avgörande även om dividender delas ut senare än den dag då dividenden enligt dividendbeslutet kan lyftas.

Om det är fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254), ska du i punkt 107 emellertid ange det år under vilket den anteciperade dividenden har delats ut.

Exempel: Ett bolags räkenskapsperiod är kalenderåret 2020 och bokslutet har fastställts vid bolagsstämman 15.4.2021. Under räkenskapsperioden har fattats följande beslut om dividendutdelning:

 1. 4.2020, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2020 (bokslutet för 2020 har fastställts och revisionen förrättats).
 2. 1.2021, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2019 (det senaste bokslutet som fastställts och revisionen förrättats).
 3. 6.2021, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2021 (mellanbokslut).

I beskattningen anses att samtliga dividender delas ut för skatteåret 2020.

Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) och Dag från och med vilken dividenden har kunnat lyftas (112)

Varje beslut om dividendutdelning ska anmälas separat på var sin blankett.

Om bolagsstämman har inte beslutat separat från och med vilken dag dividenden har kunnat lyftas, ange i punkt 112 datumet då beslutet om att dela ut dividend fattades.

Om dividenden enligt bolagsstämmans beslut kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår lämnas en enda årsanmälan för dividenderna. Ange i punkt 112 datumet då den första dividendraten har kunnat lyftas.

Kontoförvaltare kan i punkt 112 ange den betalningsdag bolaget har angett i dividendbeslutet.

I fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254) anges som datum för dividendutdelningsbeslutet det datum då beslutet om att dela ut dividend fattades.

Kontaktpersonens namn (041) och telefon (042)

Ange den persons namn och telefonnummer som kan ge ytterligare information för årsanmälan.

Dividend som enligt beslutet ska delas ut (120)

Ange det sammanlagda beloppet av dividender som ska delas ut enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 111. Till det sammanlagda beloppet ska räknas också de dividender som har delats ut för aktier på konton för långsiktigt sparande och aktiesparkonton samt för förvaltarregistrerade aktier.

Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122)

Ange det sammanlagda beloppet av olyfta dividender som ska delas ut enligt det beslut om dividendutdelning som angetts i punkt 111.

Fyll i punkten endast följande fall:

 • I utdelningsbeslutet står att dividenderna kan lyftas under ett annat kalenderår.
 • Du anger de olyfta dividender vars mottagare utbetalaren inte har känt till under det år då dividenden har stått att lyfta.

Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123)

Fyll i punkten endast om dividend för skatteåret i fråga har anmälts under flera kalenderår. Till det sammanlagda beloppet räknas dividender som under tidigare kalenderår delats ut till både allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga.

Läs exempel 3 i kapitel 7 i denna anvisning.

De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450)

Ange det sammanlagda beloppet av utbetalda dividender, dvs. beloppet av dividender som enligt beslut ska delas ut (120) minskat med det sammanlagda beloppet av följande punkter:

 • det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122)
 • det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123)
 • det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (126) och
 • det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton (127).

I punkt 450 anges alltså det sammanlagda beloppet av sådana dividender om vilka man lämnar även specifikationsuppgifterna.

Summan i punkt 450 ska vara densamma som summan i punkterna 451 (dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga) och 124 (dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga). Dessa uppgifter ska lämnas separat för varje utdelningsbeslut, dvs. du ska lämna en separat anmälan för varje beslut att dela ut dividend.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut till allmänt skattskyldiga och om vilka du lämnar separata specifikationsuppgifter. Till beloppet i denna punkt ingår alltså inte sådana dividender till allmänt skattskyldiga som ingår i punkterna 122, 123, 126 och 127.

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121)

Ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som har verkställts under kalenderåret på dividenderna i punkt 451.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) och Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125)

Ange i punkt 124 det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut till begränsat skattskyldiga. Ange i punkt 125 det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på de här dividenderna. Om du har rättat uppgifterna, lämna uppgifterna enligt läget efter rättelserna.

Till det sammanlagda beloppet ska räknas också de dividender som har delats ut för begränsat skattskyldigas aktier på konton för långsiktigt sparande och aktiesparkonton samt för förvaltarregistrerade aktier.

Specifikationsuppgifter om begränsat skattskyldigas dividender lämnas antingen med offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102) eller med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSROSERI, webblankett eller blankett 7809r).

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (126)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande. Du behöver inte lämna specifikationsuppgifter om dividenderna som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton (127)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton. Du behöver inte lämna specifikationsuppgifter om dividenderna som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton.

Uppgifterna 452, 453, 454, 455 och 456 lämnas endast om sådana bolags dividendutdelningar som ingår i värdeandelssystemet.

Dividendens avstämningsdag (452)

Avstämningsdagen för dividenden anmäls endast för dividendutdelningen av bolag i värdeandelssystemet.

Dividend som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till en allmänt skattskyldig i Finland (mottagare okänt) (453)

Ange det sammanlagda beloppet av dividender av prestationsslag 07 som betalats på förvaltarregistrerade aktier som ägs av kunder som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som tagits ut på dividender som betalats på sådana mottagares förvaltarregistrerade aktier som är allmänt skattskyldiga i Finland (mottagare okänt) (454)

Ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna i punkt 453.

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien (455)

Ange beteckningen för den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien. Om du anger värdepapperscentralens beteckning ska du också ange dess namn (456).

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat aktien (456)

Ange namnet på den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien. Om du anger värdepapperscentralens namn ska du också ange dess beteckning (455).

4.2 Specifikationer av dividendtagare

Ange alla dividender som har delats ut till samma dividendtagare på samma specifikation, även om dividend har delats ut för olika aktieserier.

Dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning (083)

Ange dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning i fullständig form.

Om det är fråga om dividend som har betalats på en förvaltarregistrerad aktie och

 • om betalaren endast vet mottagarens namn, ange 010101-UUUU som mottagarens beteckning. Om betalaren vet mottagarens födelsedatum, ange mottagarens beteckning i formatet ddmmåå-UUUU.
 • utbetalare som inte har dividendtagarens uppgifter vid tiden för årsanmälan anger i punkten Dividendtagarens namn (085) i specifikationen namnet på den förvarare som är närmast dividendtagaren och som utbetalaren känner till. Som dividendtagarens FO-nummer anges då den konstgjorda beteckningen 0000000-0. Du kan ange dividenderna antingen som en totalsumma per förvarare eller så att varje okänd mottagares dividender anges som en separat specifikation. Om du lämnar uppgifterna såsom separata specifikationer per mottagare, ska varje specifikation ha en egen transaktionskod eller annan identifierare (kod 049).
 • om dividendutbetalaren inte har mottagarens uppgifter eller uppgiften om den förvarare som är närmast dividendtagaren, ska denne i punkten Dividendtagarens namn ange ”okänd" och som dividendtagarens beteckning 0000000-0. Ange dividenderna antingen som en totalsumma eller så att varje okänd mottagares dividender är en separat specifikation. Om du lämnar uppgifterna såsom separata specifikationer per mottagare, ska varje specifikation ha en egen transaktionskod eller annan identifierare (kod 049).

Dividendtagarens namn (085)

Ange dividendtagarens fullständiga namn (förnamn och efternamn eller företagets hela namn).

Om du anger dividend med prestationsslag 07, ska du ange dividendtagarens namn, om du vet det. Om du inte vet dividendtagarens namn ska du ange namnet på den förvarare som är närmast dividendtagaren. Om du inte heller vet den närmaste förvararen ska du ange ”okänd” som dividendtagarens namn.

Obs! Om du har dividendtagarens alla individualiseringsuppgifter om dividendtagaren när du lämnar årsanmälan, ska du dock ange 01 som prestationsslag.

Prestationsslag (084)

Ange om den utdelade avkastningen utgör

 • dividend (01)
 • FFEK-dividend, dvs. sådan utdelning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend (04)
 • I sin helhet skattepliktig dividend som ett REIT-bolag delat ut (03) Endast REIT-bolag kan använda detta prestationsslag.
 • Dividend som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till en allmänt skattskyldig mottagare i Finland (okänd mottagare) (07)
 • dividend som delats ut i annan form än pengar (08)

Om det genom samma beslut om dividendutdelning till delägaren delas ut både pengar och andra tillgångar ska beloppet av den dividend som delats ut i pengar anmälas med prestationsslag 01 och värdet på de övriga tillgångarna med prestationsslag 08.

Om det (exempelvis dividend av börsbolag) inte är möjligt att specificera beloppet av de dividender som delats ut i pengar och andra tillgångar kan den mottagarspecifika totalsumman (pengar + annan egendom) anges med prestationsslag 08.

Om det till dividender som delats ut i annan form än pengar anknyter bråkdelar i form av pengar eller överlåtelseskatt som betalats på dividendtagarens vägnar ska du ange dessa prestationer med prestationsslag 08.

Dividend (brutto) (234)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som betalats till dividendtagaren enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 111. Ange bruttobeloppet av dividender, dvs. utan att dra av förskottsinnehållningen.

Om dividenden har delats ut i form av andra tillgångar än pengar, ska du ange som dividendbelopp tillgångarnas gängse värde vid tidpunkten dividenden stått att lyfta.

Förskottsinnehållning som verkställts på dividenden (235)

På dividenden ska verkställas förskottsinnehållning. Med dividend jämställs också utbetalningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend.

 • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut är 25,5 procent.
 • Förskottsinnehållningen på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut är 7,5 procent upp till 150 000 euro. Förskottsinnehållningen på den överskridande delen är 28 procent. Utdelarbolaget ska följa upp dividendbeloppet som det delar ut till samma mottagare.
 • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag betalar på förvaltarregistrerade aktierär 50 procent om utbetalaren av dividenden inte får eller kan lämna de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver för beskattningen om en allmänt skattskyldig mottagare.

Verkställ förskottsinnehållningen enligt dessa procentsatser om dividendtagaren inte uppvisar ett ändringsskattekort som har beräknats för dividend.

Förskottsinnehållningen verkställs endast på dividender som delas ut till fysiska personer eller dödsbon då dividendbeloppet överstiger 20 euro. Gränsen om 20 euro gäller inte dividender som betalas på förvaltarregistrerade aktier, om utbetalaren inte har mottagarspecifikationsuppgifter om dividendtagaren.

Antalet aktier (st.) (236)

Ange hur många aktier dividendtagaren äger vid dividendutdelningstidpunkten.

Exempel: Dividendtagaren har tre aktier i serie A och två i serie B. Ange 5 som aktieantal.

Om dividenden delas ut endast på basis av mottagarens avkastningsrätt, ange som aktieantal det aktieantal enligt vilket dividenden har delats ut.

Ange aktieantalet som heltal. Om dividendtagaren äger bråkdelar av aktierna ska mottagaren deklarera aktiernas exakta antal för sin personliga beskattning.

FöPL- eller LFöPL-försäkrad (237)

Kryssa för ”ja” (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om dividendtagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för dividendutdelarbolagets verksamhet vid den tidpunkt då dividenden står att lyfta.

Bostad (238)

Kryssa för "ja" (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om följande krav uppfylls:

 • dividendtagaren eller dennes familj har använt en till bolagets tillgångar hörande bostad som sin stadigvarande bostad eller annan bostad under det år för vilket dividenden utgör skattepliktig inkomst
 • dividendtagaren antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har ägt minst 50 procent av utdelarbolagets aktiekapital eller innehaft en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför (vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har kunnat lyftas).
 • Kryssa för punkten (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) också om dividendtagaren ensamt ägt över 30 % av aktierna eller röstetalet i bolaget.

Penninglån (239)

Kryssa för "ja" (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om följande krav uppfylls:

 • utdelarbolaget bedriver näringsverksamhet
 • dividendtagaren har vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har kunnat lyftas ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar ägt minst 10 procent av utdelarbolagets aktiekapital eller innehaft en motsvarande andel av röstetalet för alla aktier i bolaget
 • bolagets delägare eller dennes familjemedlemmar har haft penninglån från bolaget vid den ovan nämnda tidpunkten.

Läs mer om ifyllningen av punkterna 237–239 i Anmälan om dividend som mottagits av försäkrade enligt LFöPL eller FöPL och Anmälan om bostad och penninglån i årsanmälan över dividender.

Typ av dividend som delats ut i annan form än pengar (246)

Om dividenden har delats ut i annan form än pengar ska du ange om dividenden delades ut i form av aktier (1) eller annan egendom (2).

FO-numret för bolaget vars aktier har delats ut i dividend (247)

Om du kryssade för alternativet 1 (aktier) i punkt 246 ska du ange FO-numret för det bolag vars aktier delades ut som dividend.

Typ av dividend som betalats i annan form än aktier (248)

Om du kryssade för alternativet 2 (annan egendom) i punkt 246 ska du ange hurdan egendom det är fråga om, t.ex. en fastighet eller bil.

FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (080)

Fyll i punkten endast om du lämnar uppgifter på betalarens vägnar.

Typ av uppgiftslämnare (158)

Ange om uppgiftslämnaren är en kontoförvaltare (1), värdepapperscentral (2) eller annan utländsk uppgiftslämnare (3). Med annan utländsk uppgiftslämnare avses t.ex. den som lämnar uppgifter på en utländsk uppgiftslämnares vägnar.

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat aktien (067)

Ange namnet på den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien. Om du anger värdepapperscentralens namn ska du också ange dess beteckning (068).

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien (068)

Ange beteckningen för den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien. Om du anger värdepapperscentralens beteckning ska du också ange dess namn (067).

Aktiens ISIN-kod (097)

Om samma kontoförvaltare betalar dividender från olika värdeandelskonton till samma mottagare och aktierna har samma ISIN-kod, lämna endast en årsanmälan om dividenderna.

Transaktionskod eller annan identifierare (049)

Om du anmäler dividender med prestationsslag 07 utan mottagarens uppgifter och du anger dividenden till varje okänd mottagare som sin egen specifikation, ange här transaktionskod eller annan identifierare. Annan identifierare kan vara vilken siffer- och/eller bokstavskombination som helst som uppgiftslämnaren själv har valt. Varje specifikation ska ha en egen identifieringskod.

5 Verifikation till mottagaren

Skatteförvaltningen har inte fastställt någon blankett som utgör verifikation till dividendtagaren. Av verifikationen över den utbetalda dividenden ska framgå åtminstone följande uppgifter:

 • dividendtagare namn och personbeteckning eller FO-nummer
 • räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelas
 • antalet aktier och typ av aktie
 • namn på det bolag som utdelade dividend
 • beloppet av dividend
 • beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

6 Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om någon av identifikationsuppgifterna är fel måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • betalningsår
 • dividendutdelarbolagets FO-nummer
 • skatteåret för vilket dividenden delats ut
 • dagen för beslutet om dividendutdelning
 • datumet från och med vilket dividenden har kunnat lyftas
 • uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (endast när uppgifter lämnas i filformat)
 • prestationsslag
 • dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning och namn
 • beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien (endast när uppgifter lämnas i filformat och om uppgiften har angetts)
 • FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (denna punkt används som identifikationsuppgift endast om uppgiften har angetts)
 • ISIN-kod (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om uppgiften har angetts).
 • transaktionskod eller annan identifierare (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om uppgiften har angetts).

Läs mer om korrigering av årsanmälningsuppgifter i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

7 Exempel på hur sammandraget ska fyllas i

I sammandraget för årsanmälan om dividender (webblankett 7812Y, övre delen av pappersblankett 7812r eller post VSOSYHTV) finns sedan 2021 sex punkter där man anger olika sammanlagda belopp om dividenderna:

 • Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120)
 • Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122)
 • Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123)
 • De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450)
 • Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451)
 • Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124)

I den här anvisningen finns exempel på hur man lämnar dessa uppgifter.

Obs! I exemplen finns inte alla uppgifter som ska ingå i ett sammandrag.

Exempel 1: Den vanligaste typen av dividendutdelning

Bolagsstämman fattade 1.3.2021 beslut om att dela ut sammanlagt 200 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Beloppet av förskottsinnehållningar som verkställdes på dividenden uppgick sammanlagt till 15 000 euro. Enligt bolagsstämmans beslut kan dividenden lyftas fr.o.m. 4.3.2021. Samtliga dividendtagare är allmänt skattskyldiga i Finland.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan när det är fråga om den vanligaste typen av dividendutdelning.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2021
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2020
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 04.03.2021
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) (Lämnas tom)
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 15000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

Exempel 2: En del av dividendtagarna är begränsat skattskyldiga

Bolagsstämman fattade 1.3.2021 beslut om att dela ut sammanlagt 200 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2020. Av dividenden delades 150 000 euro ut till dividendtagare som var allmänt skattskyldiga i Finland. Förskottsinnehållningens sammanlagda belopp var 11 250 euro. Beloppet av dividend som delades ut till begränsat skattskyldiga dividendtagare uppgick till 50 000 euro och förskottsinnehållningen på detta var sammanlagt 7 500 euro. Enligt bolagsstämmans beslut kan dividenden lyftas fr.o.m. 4.3.2021.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan när en del av dividendtagarna är begränsat skattskyldiga.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2021
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2020
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 04.03.2021
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) (Lämnas tom)
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 150000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 11250,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) 50000,00
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) 7500,00

Summan i punkt 450 ska vara densamma som summan i punkterna 451 (dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga) och 124 (dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga).

Exempel 3: Dividenden kan lyftas i flera poster under olika kalenderår

Bolagsstämman fattade 1.3.2021 beslut om att dela ut sammanlagt 400 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2020. Av detta belopp kan 300 000 euro lyftas genast och 100 000 euro 2.2.2022. Samtliga dividendtagare är allmänt skattskyldiga i Finland. Beloppet av förskottsinnehållningar som verkställdes på den dividend som kunde lyftas under 2021 uppgick sammanlagt till 22 500 euro.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan för dividendutdelningsåret när dividenden kan lyftas i flera delar under olika kalenderår.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2021
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2020
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 01.03.2021
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 400000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) 100000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) (Lämnas tom)
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 300000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 300000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 22500,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

För det följande året anmäls den del av dividenden som delas ut för år 2020 och som kan lyftas 2022 samt förskottsinnehållningen på detta belopp 7 500 euro:

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan för följande år när dividenden kan lyftas i flera delar under olika kalenderår.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2022
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2020
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 02.02.2022
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 400000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) 300000,00
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 100000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 100000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 7500,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

I punkt 120 anges hela den dividend som enligt dividendutdelningsbeslutet av 1.3.2021 beslutades att dela ut. I punkt 123 anges den del av dividenden som har kunnat lyftas 2021 och i punkt 450 den del som kan lyftas 2022. Specifikationsuppgifterna lämnas om beloppet i punkt 450.

Dessutom beslutade bolagsstämman 1.3.2022 att dela ut sammanlagt 200 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2021. Dividenden kunde lyftas genast och beloppet av verkställda förskottsinnehållningar uppgick sammanlagt till 15 000 euro. Eftersom årsanmälan ska lämnas separat för varje beslut om dividendutdelning ska sammandragsuppgifterna om denna dividendutdelning lämnas särskilt.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan när det fattas ett till dividendutdelningsbeslut.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2022
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2021–31.12.2021
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2021
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2022
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 01.03.2022
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122)

(Lämnas tom)

Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123)

(Lämnas tom)

De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 15000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

Exempel 4: Räkenskapsperiod som avviker från kalenderåret

Bolagsstämman fattade 1.6.2021 beslut om att dela ut sammanlagt 200 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.2.2020–31.1.2021. Beloppet av förskottsinnehållningar som verkställdes på dividenden uppgick sammanlagt till 15 000 euro. Enligt bolagsstämmans beslut kunde dividenden lyftas fr.o.m. 4.6.2021. Samtliga dividendtagare är allmänt skattskyldiga i Finland.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan när räkenskapsperioden avviker från ett kalenderår.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2021
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.02.2020–31.01.2021
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2021
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.06.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 04.06.2021
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) (Lämnas tom)
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 15000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

Exempel 5: Dividenden kan lyftas i flera poster under samma kalenderår

Bolagsstämman fattade 1.3.2021 beslut om att dela ut sammanlagt 200 000 euro i dividend för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2020. Beloppet av förskottsinnehållningar som verkställdes på dividenden uppgick sammanlagt till 15 000 euro. Enligt bolagsstämmans beslut kunde hälften av dividenden lyftas fr.o.m. 4.3.2021 och hälften fr.o.m. 4.10.2021. Samtliga dividendtagare är allmänt skattskyldiga i Finland.

Exempeltabell över att fylla i en årsanmälan när dividenden kan lyftas i flera delar under samma kalenderår.
Punkt i årsanmälan Uppgift som ska anges
Betalningsår (058) 2021
Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (448–449) 01.01.2020–31.12.2020
Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) 2020
Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) 01.03.2021
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden (112) 04.03.2021
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut (120) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (122) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (123) (Lämnas tom)
De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt skattskyldiga (451) 200000,00
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (121) 15000,00
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) (Lämnas tom)
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (125) (Lämnas tom)

I punkt 112 anges den första ratens lyftningsdag. Alla poster som ingår i samma dividendutdelningsbeslut och som betalas under samma kalenderår ska alltså anges i samma sammandrag.