Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om dividend som mottagits av försäkrade enligt LFöPL eller FöPL

I 18 kapitlet 14 § i sjukförsäkringslagen anges att om den försäkrade är försäkrad med stöd av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), används som grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie sådan arbetsinkomst för respektive år som avses i FöPL och LFöPL till den del denna arbetsinkomst ersätter de förvärvsinkomster som avses i respektive lagrum.

Enligt lag är förvärvsinkomstandelen av dividend som en delägare får från ett bolag en av de förvärvsinkomster som arbetsinkomsten ska ersätta som grund av sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Av den anledningen ska utdelaren av dividenden anmäla de utbetalda dividenderna i årsanmälan om dividendtagaren varit försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för utdelarbolagets verksamhet. Anmälan behövs för att sjukförsäkringspremien ska kunna fastställas till rätt belopp.

Kryssa för punkt 237 i årsanmälan om dividendtagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för utdelarbolagets verksamhet. Det är möjligt att dividendtagaren inte under hela kalenderåret har varit försäkrad för dividendutdelarbolagets verksamhet (t.ex. i en situation där majoriteten av aktierna i bolaget byter ägare mitt under året). Kryssa i så fall punkt 237 endast om dividendtagaren har varit försäkrad för bolagets verksamhet vid den tidpunkt då dividenden har kunnat lyftas.

Exempel 1: Mats som är verkställande direktören i bolaget äger 60 % av aktierna i bolaget sedan bolaget grundades. Det finns dessutom två delägare i bolaget, kusinerna Peter och Lasse, som båda äger 20 % av aktierna. Eftersom Mats har en ledande ställning i bolaget och äger 60 % av bolagets aktiekapital, är han försäkrad för bolagets verksamhet enligt FöPL. Däremot är Peter och Lasse inte försäkrade enligt FöPL för verksamheten, eftersom båda äger endast 20 % av aktierna. Under året betalar bolaget sammanlagt 100 000 € i dividend.

→ Mats är den enda som ska ha kryss i punkt 237

Exempel 2: Sedan grundandet har aktieinnehavet i bolaget fördelats så att verkställande direktören Mats äger 20 % och resten av aktiestocken ägs av ett kapitalplaceringsbolag. Genom ett köp förvärvar Mats 30.6.2023 kapitalplaceringsbolagets samtliga aktier, varefter han äger hela aktiestocken i bolaget. Från och med denna dag är Matti också försäkrad enligt FöPL för verksamheten i bolaget, eftersom han har ledande ställning i bolaget och äger samtliga aktierna. Bolaget delar ut i dividend 100 000 € genom ett beslut som fattats 31.3.2023 (dividenden kan lyftas och den också betalas samma dag), av vilket belopp kapitalplaceringsbolaget får 80 000 € och Mats 20 000 €. Senare beslutar bolaget vid en extra bolagsstämma 15.7.2023 att dela ut 50 000 € i dividend. Beloppet som också betalas ut samma dag går i sin helhet till Mats, eftersom han i detta skede äger hela aktiestocken i bolaget.

Mats var inte FöPL-försäkrad för bolagets verksamhet 31.3.2023.

→ Dividenden som Mats mottagit 31.3.2023 kryssmarkeras inte i punkt 237

Mats var FöPL-försäkrad för bolagets verksamhet 15.7.2023.

→ Den dividend som Mats mottagit 15.7.2023 ska kryssmarkeras i punkt 237

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2023