Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Anmälan om bostad och penninglån i årsanmälan över dividender

Tilläggsanvisning för eget bruk av bostad som ägs av bolaget och anmälan om penninglån som lyfts från bolaget

Bostad och penninglån anges med värde 1 i punkterna 238 och 239 i årsanmälan om dividender eller på blankett för årsanmälan om dividender i punkt 238 och 239.

Bostad

Om delägaren under skatteåret använt som bostad för sig eller sin familj en bostad som hör till bolagets tillgångar, ska värdet av bostaden dras av från värdet av hans eller hennes aktier när skatten på dividenden räknas ut (33 b § i inkomstskattelagen).

Med delägare avses här en sådan person i ledande ställning som antingen ensam eller tillsammans med sin familj innehar över hälften av bolagets aktiekapital eller av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Som delägare betraktas även en sådan person i ledande ställning som eller tillsammans med sin familj innehar över 30 procent av aktierna eller röstetalet i bolaget.

Det kan vara fråga om en bostadsförmån eller att man betalat hyra eller annat vederlag för bostaden. Bostaden kan vara stadigvarande bostad, sommarstuga eller s.k. andrabostad.

Bostaden anges i årsanmälan även om bostaden varit i delägarens eget bruk endast en del av året. Om delägaren samtidigt haft flera bostäder i sitt bruk, t.ex. stadigvarande bostad och fritidsbostad, ska värdet av båda bostäderna inkluderas i värdet av aktierna. Om man under samma år använt flera bostäder som bostad men endas en bostad i sänder, beaktas i värdet av aktierna värdet av den bostad som man bott i längst.

Värdet av aktierna beräknas på basis av balansräkningen för den räkenskapsperiod som gick ut före det år då man kunnat lyfta dividenden. Värdet av bostaden dras av endast om bostaden ingår i balansräkningen såsom tillgång. Om bostaden har anskaffats först efter räkenskapsperiodens utgång, anges den inte i årsanmälan, eftersom bostaden inte ingått i balansräkningen för det år på basis av vilket den skattefria andelen, förvärvsinkomstandelen och kapitalinkomstandelen av dividenden räknas ut.

Exempel 1: Bolaget har skaffat bostaden i januari 2021. Bolaget har delat ut dividend för räkenskapsperioden 1.1.2020–31.12.2020 och delägaren har kunnat lyfta den år 2021. Bostaden behöver inte anmälas, eftersom bostadens värde inte påverkar skatten på dividenden.

Exempel 2:  Bolaget har skaffat bostaden i mars 2020. Bolaget har delat ut dividend för räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020 och delägaren har kunnat lyfta den år 2021. Bostaden måste anmälas, eftersom bostadens värde påverkar hur skatten på dividenden kommer att beräknas.

Penninglån

Värdet av delägarens aktier dras av från penninglån som delägaren eller dennes familjemedlem tagit från bolaget om lånet inte återbetalats vid skatteårets utgång. Med skatteår avses den räkenskapsperiod som går ut före det år då man kunnat lyfta dividenden.

Med delägare avses här en sådan person som antingen ensam eller tillsammans med sin familj innehar minst 10 procent av bolagets aktiekapital eller en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Penninglån ska anges i årsanmälan då delägaren vid utgången av den ovan nämnda räkenskapsperioden haft delägarlån som ännu inte återbetalats. Lån anmäls likväl endast om bolaget beskattas enligt näringsskattelagen.

Lånet dras av i första hand från värdet av låntagarens egna aktier och till den överstigande delen från värdet av familjemedlemmarnas aktier i förhållande till ägarandelarna.