Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst (annan än fysisk person, t.ex. samfund), ifyllningsanvisning - blankett 6163r och bilageblankett 6167r

Allmänna anvisningar

Du hittar blanketterna på blankettsidan.

Innan du fyller i ansökan ska du i den detaljerade skatteanvisningen läsa om beskattningen av dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

Denna blankettanvisning gäller blanketten för ansökan om återbäring av källskatt för utländska samfund (blankett 6163r) och dess bilageblankett (6167r). Den detaljerade blankettanvisningen för bilageblankett 6167r finns i slutet av denna anvisning. Använd bilageblanketten som bilaga till blankett 6163r när du ansöker om återbäring för flera dividendposter.

Använd blankett 6163r bara om ett utländskt samfund ansöker om återbäring på källskatt för en dividend-, ränte- eller royaltyinkomst som ett finländskt bolag har betalat. Du kan bara ansöka om återbäring för ett inkomstslag åt gången med en ansökan. En ansökan kan alltså bara gälla t.ex. dividendinkomster, men samma ansökan kan innehålla flera dividendposter.

Du kan också ansöka om återbäring av källskatt elektroniskt. Du kan utnyttja dessa blankettanvisningar också när du gör en elektronisk ansökan. En elektronisk ansökan kan göras av ett utländskt samfund eller av samfundets ombud.

Gör en enskild elektronisk ansökan i Skatteförvaltningens anmälningstjänst. Skatteförvaltningen tar också emot massansökningar i tjänsten Ilmoitin.fi. En massansökan innehåller ansökningar från flera sökande, som levereras med samma fil i XML-format.

Läs mer om hur du skickar elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt.

Blanketten 6163r kan inte användas i följande fall:

 • Den sökande är en fysisk person. Sök återbäring av källskatt för en fysisk person på blankett 6164r. Bilageblankett 6167r används dock som bilaga både för blankett 6163r och blankett 6164r.
 • Den sökande har ett fast driftställe i Finland. Om sökanden har ett fast driftställe i Finland och inkomsterna hänförs till detta fasta driftställe ska inkomsterna och den uttagna källskatten på dem deklareras på inkomstskattedeklarationen 6U. Mer information om hur ett fast driftställe uppstår
 • Skatteförvaltningens blanketter är inte avsedda för finländska samfund som ansöker om återbäring av utländsk källskatt. Återbäring av källskatt ska ansökas från den stat som har tagit ut källskatten.

Återbäring av källskatt kan sökas under de tre följande kalenderåren efter året då skatten tagits ut.

Källskatt återbärs inte om återbäringen skulle vara under 10 euro.

Att fylla i och skicka ansökan

Välj blankettens språk beroende på vilket språk du vill ha beslutet och eventuella begäranden om tilläggsutredningar på:

Fyll i alla blankettens penningbelopp i euro. Euro används också på beslutet som Skatteförvaltningen fattar.

Fyll i blanketten omsorgsfullt och skicka även de bilagor som behövs så att din ansökan kan behandlas utan dröjsmål. Ange i varje fält på blanketten bara de uppgifter som den punkten är avsedd för. Till exempel adressen måste antecknas så att gatuadressen, postnumret och postkontoret anges i sina egna fält. Du kan också lämna uppgifterna (t.ex. adress- eller bankuppgifter) med en dekal på blanketten, så länge dekalen inte går över fältets gränser. Ett undantag är sökandens officiella namn: i fältet som är reserverat för det får texten eller dekalen vid behov gå över blankettfältets gränser.

Uppgifterna på ansökningsblanketten läses optiskt på Skatteförvaltningen, dvs. skannas och omvandlas till digitalt format. Därför är det inte tillåtet att lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Du kan skriva ut ansökningsblanketten antingen som enkel- eller dubbelsidig utskrift och om du vill kan du även fylla i den för hand.

Skicka din ansökan till adressen som anges i övre kanten på blanketten. Du kan också lämna ansökan till ett av Skatteförvaltningens kontor, exempelvis till Skatteförvaltningen på adressen Skatteförvaltningens registratur, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Kom ihåg bilagorna och grunden för ansökan

Bifoga till ansökan:

 • Ett intyg över samfundets hemviststat för de dividendutbetalningsår som ansökan gäller eller i undantagsfall ett annat officiellt registreringsintyg (se Hemvistintyg).
 • Fullmakt som den sökande har gett sitt ombud, om ett ombud representerar den sökande. Om det önskas att återbäringen betalas till ombudets konto bör det ur fullmakten framgå att fullmakten även gäller mottagandet av återbäringen. Om mer än ett ombud representerar den sökande måste alla ombuds fullmakter bifogas.
 • En utredning om namnteckningsrätten för de personer som har undertecknat ansökan eller fullmakten. Försäkra dig om att namnförtydligandena för namnteckningarna är tillräckligt tydliga och läsbara.
 • Kvitto eller verifikation för dividendbetalningen. Det ska framgå av verifikationen att den gäller dividendbetalning. Också ett samlingsverifikat räcker om det är utfärdat eller bekräftat av det kontoförande institutet, banken eller en annan betalningsförmedlare. Skatteförvaltningen kan vid behov be sökanden att visa upp hela verifikationskedjan från betalaren till den slutliga mottagaren.
 • En separat utredning för dividendutbetalningskedjan om dividendutbetalningskedjan inte ryms i den punkt (punkt 5.18) som reserverats för den eller om de olika dividendposterna har olika dividendutbetalningskedjor. Ange alla förmedlarbanker och kontoförande institut som deltagit i förmedlingen av dividenden till den slutliga mottagaren, dvs. den sökande (se Förmedlarbanker).
 • En förteckning över delfonder om den sökande är huvud- eller delfond för en paraplyfond (se Paraplyfonder).

Om ansökan om återbäring av källskatt grundar sig på att sökanden kan jämställas med en finländsk aktör som är befriad från skatt ska du även bifoga följande bilagor till ansökan:

Obs! Även om samfundet tidigare beviljats ett källskattekort eller samfundets ansökan om återbäring av källskatt tidigare godkänts, måste du ändå bifoga en motivering. Om motiveringen hänvisar till ett tidigare beslut ska du till ansökan bifoga en försäkran om att det inte har skett förändringar i omständigheterna för sökanden.

Så här fyller du i blankett 6163r

1 Sökande (inkomsttagare)

Ange i den här delen uppgifterna om sökanden.

1.1 Sökandens officiella namn

Skriv sökandens namn i dess officiella form, dvs. så som det är skrivet på sökandens hemortsintyg eller i ett annat officiellt dokument. Om den sökandes namn har ändrat ska du anmäla namnändringen med en separat bilaga. Ur bilagan ska det framgå när namnändringen har skett.

1.2–1.3 Räkenskapsperiod för betalning av ränta

Ange här den räkenskapsperiod under vilken inkomsten har betalats till sökanden. Om du med samma ansökan till exempel ansöker om återbäring av källskatter som tagits ut på dividender som betalats under flera olika räkenskapsperioder ska du på denna blankett ange endast en av dessa räkenskapsperioder och de dividendposter som betalats under den. Ange de övriga räkenskapsperioderna och deras respektive dividenduppgifter på bilageblankett 6167r. Fyll i en separat bilageblankett för var och en av räkenskapsperioderna.

Exempel 1: Sökandens räkenskapsperiod börjar vid ingången av april och går ut i slutet av mars. Sökanden har mottagit dividend den 29 mars 2020. Ange som räkenskapsperiod 1.4.2019–31.3.2020.

Exempel 2: Två av sökandens räkenskapsperioder går ut under samma kalenderår. Den första räkenskapsperioden är 1.4.2019–31.3.2020 och den andra 1.4.2020–31.12.2020. Sökanden har mottagit dividend 15.3.2020 och 1.5.2021. Räkenskapsperioderna ska anmälas separat. Ange räkenskapsperioden 1.4.2019–31.3.2020 på blankett 6163r och fyll i uppgifterna som gäller dividenden som betalats ut 15.3.2020 i punkterna 5.9–5.15. Ange räkenskapsperioden 1.4.2020–31.12.2020 på bilageblankett 6167r och fyll i uppgifterna som gäller dividenden som betalats ut 1.5.2020 på bilageblanketten.

1.4–1.6 Adress

Ange postadress, postnummer och postkontor i respektive fält. Om sökandens postadress inte är i dennes hemviststat ska du fylla i postadressens stat i punkt 1.6.

Om sökanden inte har ett ombud (se punkt 2) skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten.

1.9–1.10 Hemviststat

Ange landskoden för sökandens hemviststat. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI). Använd landskoder enligt standarden ISO 3166 (www.iso.org). Du kan kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Observera dock att förteckningen bara visar de länder med vilka Finland har ett giltigt skatteavtal.

1.11–1.13 Skatteregistreringsnummer i hemviststaten

Skatteregistreringsnumret som hemviststaten har gett är en obligatorisk uppgift. Om sökanden inte har fått ett skatteregistreringsnummer från hemviststaten ska du meddela om detta med en fritt formulerad tilläggsutredning och fylla i något annat registernummer som fåtts från hemviststaten i punkt 1.12. Du kan lämna punkt 1.13 tom om sökanden inte har ett finskt FO-nummer.

1.14–1.15 Juridisk form

Markera sökandens juridiska form i punkt 1.14. Ange i punkt 1.15 sökandens samfundstyp i sin hemviststat och en mer exakt juridisk form, om en sådan uppgift finns. Om inget av alternativen passar ska du välja ”någon annan” och beskriva sökandens mer exakta juridisk form i punkt 1.15 samt vid behov i en separat bilaga..

Exempel 3: Sökanden är ett aktiebolag. I punkt 1.14 ska du markera alternativ 1 (juridisk person med bolagsform) och precisera i punkt 1.15 att sökanden är ett aktiebolag.

Exempel 4: Sökanden är en placeringsfond. Markera antingen alternativ 5 ”fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet (fond)”, eller alternativ 6 ”annat fondföretag (fond)”. I punkt 1.15 ska du precisera vad det handlar om för ett företag, t.ex. ”investeringsbolag med växlande kapital”.

1.16–1.17 Offentligt noterat bolag eller inte

Ett bolag är offentligt noterat om någon av dess aktieserier är offentligt noterad och det bedrivs handel med bolagets aktier på en reglerad marknad som övervakas av en myndighet. Markera alternativet i punkt 1.16 i enlighet med om sökanden var ett offentligt noterat eller ett icke-offentligt noterat bolag då dividenden betalades ut.

Ange i punkt 1.17 sökandens ISIN-kod. Lämna punkten tom om sökanden inte har en ISIN-kod.

Om bolaget är offentligt noterat ska du också bifoga en fritt formulerad utredning om i vilken värdepappersbörs sökanden har varit noterad och föremål för offentlig handel vid tidpunkten för utbetalningen av dividenden.

1.18 Paraplyfonder

Om sökanden hör till en paraplyfond ska du här ange om sökanden är paraplyfondens huvudfond eller delfond. Om sökanden är en delfond ska du också ange huvudfondens namn och skatteregistreringsnummer.

Bifoga till ansökan en lista över delfonderna och markera punkten ”Till ansökan har det bifogats en lista över delfonderna” oberoende av om sökanden är en huvudfond eller delfond. Ur de bifogade verifikationerna ska det framgå till vilken av delfonderna dividenden har betalats.

Närmare anvisningar om hur ansökan för paraplyfonder görs finns i punkten Tilläggsanvisningar för specialsituationer – Paraplyfonder i denna anvisning.

1.19–1.21 Tidigare återbäringar

Om sökanden tidigare har ansökt om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen ska du markera alternativet ”Ja” i punkt 1.19. Om sökanden under betalningsåret hos utbetalaren ansökt om återbäring för minst en av inkomsterna som nämns i ansökan (s.k. rättelse under utbetalningsåret eller ”quick refund”), ska du markera alternativet ”Ja” i punkt 1.20.

Om sökanden tidigare har ansökt om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen för minst en av inkomsterna som nämns i ansökan ska du markera alternativet ”Ja” i punkt 1.21.

Om Skatteförvaltningen har meddelat beslut om sökandens tidigare ansökningar ska du ange registrerings- eller beslutsnummer för dessa beslut i punkt 1.24.

1.22 Har sökanden ett fast driftställe i Finland?

Den här blanketten är huvudsakligen avsedd för utländska samfund som inte har ett fast driftställe i Finland. Om sökanden har ett fast driftställe i Finland och inkomsterna hänförs till detta fasta driftställe, ska dessa inkomster och den uttagna källskatten på dem deklareras i inkomstskattedeklarationen 6U. Läs mer om fast driftställe i inkomstbeskattningen.

1.23 Grunden för återbäring av källskatt

Om återbäringen av källskatt grundar sig på ett skatteavtal mellan sökandens hemviststat och Finland ska du markera alternativet ”på basis av skatteavtalet mellan sökandens hemviststat och Finland”. Av sökandens hemortsintyg ska det framgå att sökanden är skattskyldig i sin hemviststat på det sätt som skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten avser.

Om sökanden åberopar de grundläggande friheterna inom EU, såsom kapitalets fria rörlighet eller etableringsfrihet, och anser sig ha blivit utsatt för diskriminering vid källbeskattningen ska du markera alternativet ”på basis av EU-rätten”. Markera det här alternativet också om sökandens yrkande baserar sig på ett EU-direktiv. Ange noggrannare motivering på en fritt formulerad bilaga.

I andra fall ska du markera alternativet ”på annan grund”. Bifoga en fritt formulerad motivering till varför källskatten ska återbäras. En annan grund kan t.ex. vara den att sökanden inte har rätt till skatteavtalsenliga förmåner och att sökanden inte kan anses vara befriad från skatt enligt nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning, men det ändå enligt finsk lagstiftning handlar om ett samfund och sökanden av denna orsak har rätt att betala källskatt enligt samfundsskattesatsen på 20 %.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du vill att Skatteförvaltningen skickar beslutet och eventuella utredningsbegäranden till ombudet ska du ange ombudets namn och adress här. Om sökanden representeras av fler än ett ombud ska du i den här punkten ange uppgifterna för det ombud till vars adress du vill att beslut och utredningsbegäranden ska skickas, även om ett annat ombud undertecknar ansökan. Bifoga till ansökan även den fullmakt som har getts till ombudet och en bekräftelse av att den som undertecknat fullmakten har namnteckningsrätt. Namnteckningsrätten kan påvisas genom att lämna in t.ex. en kopia av handelsregisterutdraget eller av samfundets stadgar. Som utredning godkänns också en fullmakt som bekräftats av en notarie.

På basis av ombudets identifierare (punkt 2.2 i ansökan) kan man särkilja alla ansökningar om återbäring av källskatt som ett visst ombud har skickat från andra ansökningar. Med hjälp av identifieraren kan man t.ex. ta reda på statusen för alla ansökningar som ett visst ombud har skickat. Ombudets identifierare kan vara till exempel ett FO-nummer, ett skatteregistreringsnummer (TIN) som ett annat land beviljat eller en beteckning som någon annan myndighet har beviljat.

3 Kontonummer för återbäringen

Ange i den här punkten bankkontot till vilket sökanden vill ha återbäringen.

Vid betalningar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) ska du ange kontoinnehavarens namn, kontonumret i IBAN-format samt bankens BIC-kod. Landskoderna för kontonumret i IBAN-format och BIC-koden måste stämma överens sinsemellan. Om IBAN-kontonumret t.ex. börjar med landskoden ”FI” måste även BIC-koden ha samma landskod ”FI”.

Vid betalningar utanför SEPA-området ska du förutom kontoinnehavaren och kontonumret ange den landsspecifika clearingkoden samt mottagarbankens namn och adress.

Du kan vid behov också ange en önskad referens, som Skatteförvaltningen använder då återbäringen betalas. Med hjälp av referensen är det lättare för sökanden att till exempel på ett kontoutdrag identifiera en återbäring som Skatteförvaltningen betalat.

4 Uppgifter om inkomsten

Ange i den här punkten uppgifter om dividend-, ränte- eller royaltyinkomster. Markera i punkt 4 vilken inkomst ansökan gäller. Om ansökan gäller källskatt på dividendinkomst ska du efter det fortsätta med punkt 5. Om ansökan gäller källskatt på ränte- eller royaltyinkomst ska du fortsätta med punkt 6. Om det handlar om en återbäring av kapital ska du markera punkten ”på dividend” och till ansökan bifoga en fritt formulerad utredning om återbäringen av kapital.

5 Dividendinkomster

5.1 Grunden för dividendinkomst

Om dividenden har betalats till sökanden på basis av förvaltarregistrerade aktier eller sökandens direkta aktieinnehav, ska du markera respektive punkt. Fortsätt att fylla i blanketten i punkt 5.7.

I ett förvaltningsregister syns inte aktiens verkliga ägare, utan i stället för denne syns den som sköter förvaltarregistret. Sålunda känner utbetalaren av dividenden inte nödvändigtvis till aktiens verkliga ägare. I allmänhet äger utländska aktörer finska aktier via ett förvaltningsregister.

5.2–5.6 Uppgifter om fonden eller sammanslutningen

Sökanden av återbäring på källskatt måste vara en skattskyldig som har fått inkomster från Finland. Om inkomsten har betalats från Finland till en utländsk genomgångsenhet ska ansökan i regel lämnas i denna enhets namn.

Sammanslutningar är i allmänhet inte separata skattskyldiga och då ska ansökan om återbäring lämnas i sammanslutningens delägares namn. När du lämnar ansökan i delägarens namn ska du lämna uppgifterna om sammanslutningen i punkterna 5.2–5.6.

Se närmare anvisningar i punkten Genomgångsenheter.

5.7–5.9 Uppgifter om betalaren (av inkomsten)

Fyll i betalarens namn i den form som det står på det kvitto eller kontoutdrag som gäller dividendutbetalningen.

Om betalaren är ett offentligt noterat bolag ska du i punkt 5.8 även ange värdepapprets ISIN-kod. ISIN-koden är en viktig uppgift som behövs för att identifiera betalaren.

Om betalaren är ett icke-noterat bolag ska du i punkt 5.7 ange betalarens namn och även dennes FO-nummer, om du känner till det. Du kan kontrollera FO-numret i Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi).

5.10–5.14 Uppgifter om utbetalningen av dividend

Ange dividenderna i euro. Om det finns flera dividendposter ska du använda bilageblankett 6167r. Fyll endast i uppgifterna för en räkenskapsperiod på en bilageblankett. Fyll i så många bilageblanketter som behövs. Ange inte den dividendpost du antecknat på den egentliga blanketten (blankett 6163r) på nytt på bilageblankett 6167r.

Ange dividendinkomsternas betalningsdag i punkt 5.10.

Ange i punkt 5.11 antalet aktier och i punkterna 5.12–5.14 dividendens bruttobelopp, beloppet av skatt som ursprungligen tagits ut samt den skatt som du ansöker i återbäring. Om en del av den uttagna skatten redan har återbetalats till sökanden ska du ändå i punkt 5.13 ange totalbeloppet av den skatt som tagits ut.

Exempel 5: En källskatt på 30 % har tagits ut på sökandens inkomst. Källskatten belopp har varit 1 000 euro. Betalaren har redan under utbetalningsåret rättat källskatten som tagits ut och återbetalat hälften av skatten, dvs. 500 euro, till den sökande. Nu ansöker sökanden av Skatteförvaltningen om en återbäring på den källskatt som finns kvar (500 euro dvs. 15 % av inkomsten). Anteckna 1 000 euro som beloppet som tagits ut i skatt och 500 euro som beloppet som ansöks som återbäring. Markera också alternativet ”Ja” i punkt 1.20 på blanketten.

5.15–5.17 Belopp som söks i återbäring, sammanlagt

Ange i dessa fält de sammanräknade uppgifterna av alla de dividendposter på basis av vilka du ansöker om återbäring. Ange alltså det sammanlagda bruttobeloppet av dividendposter som du angett på blanketterna 6163r och 6167r, det sammanlagda beloppet av uttagen skatt och den sammanlagda skatten som du ansöker i återbäring. Om du ansöker om återbäring av en enda dividendpost ska du i punkterna 5.15–5.17 ange samma belopp som i punkterna 5.12–5.14.

Exempel 6: Sökanden har anmält uppgifterna för dividend från bolag A på blankett 6163r: dividendens bruttobelopp 1 000 euro, uttagen skatt 300 euro och skatt som söks i återbäring 150 euro. Ytterligare har sökanden använt bilageblankett 6167r för att ange uppgifterna om dividend från bolag B: dividendens bruttobelopp 500 euro, uttagen skatt 150 euro och skatt som söks i återbäring 75 euro. Sökanden uppger i punkterna 5.15–5.17 på blankett 6163r summan av dividenderna från bolag A och bolag B: dividendens bruttobelopp 1 500 euro, uttagen skatt 450 euro och skatt som söks i återbäring 225 euro.

Exempel 7: Sökanden ansöker om återbäring endast på dividenden som bolag A har betalat. Sökanden anger dividenduppgifterna i punkterna 5.12–5.14 på blankett 6163r: dividendens bruttobelopp 1 000 euro, uttagen skatt 300 euro och skatt som söks i återbäring 150 euro. Sökanden fyller i samma uppgifter i punkterna 5.15–5.17: dividendens bruttobelopp 1 000 euro, uttagen skatt 300 euro och skatt som söks i återbäring 150 euro.

5.18 Förmedlarbanker

Ange här alla banker som förmedlat dividend till den slutliga mottagaren, dvs. sökanden. Om flera banker har anlitats för att betala ut de dividendposter som ansökan om återbäring gäller ska du redogöra för förmedlarbankernas kedja i en fritt formulerad bilaga separat för varje dividendpost.

Exempel 8: Bank C betalar ut dividend till den slutliga mottagaren dvs. sökanden. Bank C har mottagit dividenden från den utländska kontoförvaltaren Bank B. Bank B har mottagit dividenden från den finländska kontoförvaltaren Bank A, som betalar ut dividenden i det utbetalande bolagets ställe. Ange i punkt 5.18 namnen på alla förmedlarbanker. Ange som förmedlarbanker Bank A, Bank B och Bank C.

5.19 Bilageblankett 6167r

Du ska lämna detaljerade uppgifter om varje enskild dividendpost. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera olika dividendposter ska du fylla i bilageblankett 6167r. Det finns en separat blankettanvisning för bilageblanketten i slutet av denna sida. Använd endast blanketterna 6163r och 6167r för att anmäla dividendposter. Använd inte t.ex. fritt formulerade bilagor.

6 Ränte- och royaltyinkomst

Fyll i den här delen om inkomsten utgör ränte- eller royaltyinkomst i stället för dividendinkomst. Följ samma anvisningar som i punkterna 5.7–5.14 där uppgifterna som lämnas gäller dividendutbetalning.

7 Aktielån och inkomstens egentliga förmånstagare

Markera alternativen i punkterna 7.1–7.4 enligt typ av inkomst och sökandens situation.

Dividendinkomster

Om sökanden var den verkliga förmånstagaren för de dividender som ansökan avser ska du markera alternativet ”Ja” i punkt 7.1. Om du svarar ”Nej” ska du bifoga en fritt formulerad utredning av på vilken grund den sökande har rätt till återbäring av källskatt. Fyll i denna underpunkt endast om ansökan baserar sig på ett skatteavtal mellan samfundets hemviststat och Finland.

Markera alternativet ”Ja” i punkterna 7.2–7.3 om det i ansökan om återbäring av källskatt ingår aktier som har varit en del av en totalavkastningsswap, en futur eller ett annat derivatarrangemang eller om aktierna har lånats eller de på något annat sätt har varit en del av något annat avtalsarrangemang. Om du markerade alternativet ”Ja” i antingen punkt 7.2 eller 7.3 ska du bifoga ett eventuellt avtal om låne- eller avtalsarrangemang. Bifoga dessutom en fritt formulerad utredning av varför den sökande har rätt till återbäring trots låne- eller avtalsarrangemangen.

Markera alternativet ”Ja” i punkt 7.4 om sökanden har obegränsad rätt till aktierna och intäkterna från dem. Om du markerar alternativet ”Nej” ska du till ansökan bifoga en motivering till varför sökanden trots detta borde få källskatteåterbäring.

Ytterligare information om begreppet verklig förmånstagare (Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisning: Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga, kapitel 2.1.2).

Ränte- eller royaltyinkomster

Markera alternativet ”Ja” i punkt 7.1 om sökanden var den verkliga förmånstagaren för de räntor eller royaltyer som ansökan gäller. Bifoga vid behov en fritt formulerad utredning över på vilka grunder sökanden anser sig vara den verkliga förmånstagaren för de räntor som ansökan gäller. Du kan lämna punkterna 7.2–7.4 tomma.

Hemvistintyg

Bifoga till ansökan ett hemvistintyg för sökanden, som gäller de år då de dividender som ansökan gäller har utbetalats. I undantagsfall kan du ersätta hemvistintyget med ett annat officiellt registreringsintyg. Registreringsintyget kan godkännas om grunden för ansökan om återbäring inte är ett skatteavtal utan EU-rätten eller någon annan grund (punkt 1.23 på blanketten).

Fullmakt och namnteckningsrätt

Om sökanden har bemyndigat ett ombud att representera sökanden ska du markera den punkt som anger detta. Bifoga fullmakten till din ansökan. Ge också en utredning över namnteckningsrätten för den person eller de personer som undertecknat ansökan eller fullmakten, t.ex. ett handelsregisterutdrag, en stiftelseurkund eller ett annat dokument. Försäkra dig om att namnförtydligandena för namnteckningarna är tillräckligt tydliga och läsbara.

Så här fyller du i bilageblankett 6167r

1 Uppgifter om sökanden

1.1 Sökandens officiella namn

Ange sökandens namn. Skriv namnet i samma form som på ansökningsblankett 6163r.

1.2 Skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN)

Ange sökandens skatteregistreringsnummer eller någon annan registerbeteckning i hemviststaten. Skriv samma registreringsnummer som på ansökningsblankett 6163r.

1.3–1.4 Sökandens räkenskapsperiod

Ange den räkenskapsperiod under vilken dividenderna har betalats till sökanden. Ange bara sådana dividender vars betalningsdag har infallit under denna räkenskapsperiod. Om du ansöker om återbäring av källskatt för dividender som betalats ut under flera räkenskapsperioder ska du fylla i uppgifterna för en räkenskapsperiod på den egentliga ansökningsblanketten 6163r och en egen bilageblankett 6167r för var och en av de övriga räkenskapsperioderna. Fyll i så många bilageblanketter som behövs.

Exempel 9: Dividend har betalats till sökanden 1.5.2017, 1.5.2018 och 3.5.2019. Sökandens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Sökanden fyller i blankett 6163r och anger på den uppgifterna för den dividendpost som betalades 1.5.2017. Sökanden anger 1.1.2017–31.12.2017 som räkenskapsperiod. Dessutom fyller sökanden i två bilageblanketter 6167r. På den ena anmäler sökanden den dividendpost som betalades 1.5.2018 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2018–31.12.2018. På den andra anmäler sökanden den dividendpost som betalades 3.5.2019 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2019–31.12.2019.

2 Specifikation av dividendposter

Följ blankettanvisningen för 6163r i punkterna 5.7–5.14.

Tilläggsanvisningar för specialsituationer

Att jämställa sökanden med en finländsk placeringsfond

Om ansökan om återbäring av källskatt grundar sig på att sökanden borde jämställas med en finländsk placeringsfond ska du bifoga grunderna för jämställandet. Ytterligare information om beskattningen av utländska placeringsfonder och förutsättningarna för skattefrihet (Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisning: Om beskattningen av placeringsfonder och bestämmelserna i 20 a § i ISkL).

Ur motiveringen ska det framgå åtminstone följande:

 • Fondens exakta juridiska form i hemviststaten, till exempel fonds commun de placement (FCP), Sondervermögen, värdepappersfond eller Delaware Statutory Trust.
 • Den lag med stöd av vilken fonden är har grundats samt en uppgift om i vilken form investeringsverksamheten bedrivs (exempelvis avtalsrättslig placeringsfond eller fond i bolagsform). Utred också vilken myndighet som övervakar fondens verksamhet.
 • Fondbolagets namn om ett separat fondbolag förvaltar fonden. Ange förvaringssamfundets namn om fondens medel förvaras i ett fristående förvaringssamfund.
 • En utredning av om det handlar om en fond med rörligt eller slutet kapital. Om det handlar om en fond med växlande kapital ska du ange på vilket sätt och hur ofta fondens andelsägare kan lösa in sina andelar. Uppskatta dessutom hur stort fondens kapital är.
 • En utredning av vem andelarna erbjuds till och en uppskattning av hur många direkta andelsägare fonden har. Ange också separat andra andelsägare som äger sin andel via ett förvaltarregister eller genom en fondandelsförvaltare.
 • Meddela om fonden på basis av bestämmelser som finns i lagen eller i fondens regler är skyldig att dela ut räkenskapsperiodernas vinster till sina andelsägare och om fonden betalar dividend eller annan faktisk vinstutdelning samt hur ofta detta sker.

Placeringsfondsjämställanden från och med 2020

Riksdagen godkände i februari 2019 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den (RP 243/2018). Bestämmelserna i lagändringen tillämpas fr.o.m. 1.1.2020 dvs. lagändringen inverkar på beslut om återbäring av källskatt som fattas för dividender som betalats fr.o.m. år 2020. Lagreformen preciserar begreppen placeringsfond och specialplaceringsfond. Förutsättningarna för placeringsfonders och specialplaceringsfonders skattefrihet har också preciserats i inkomstskattelagen (ISkL) samt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (källskattelagen).

Lagändringen inverkar på hur placeringsfonder som ansöker om återbäring av källskatt ska bedömas när de jämförs med finländska fonder. Därför ska placeringsfonden lämna en utredning om hur villkoren i lagen för skattefrihet uppfylls även om fonden har fått ett källskattekort och ett godkänt beslut om återbäring av källskatt för år 2019 eller tidigare.

För att behandlingen ska vara så enkel som möjligt rekommenderar vi att sökanden inte i samma ansökan kombinerar dividender som betalats före år 2020 och dividender som betalats år 2020 eller senare, utan att sökanden gör separata ansökningar för dessa.

Paraplyfonder

Med en paraplyfond avses en fond som delar upp sig på flera underandelsserier eller delfonder, men vars delfonder juridiskt är en del av huvudfonden. Juridiskt finns det alltså bara en fond.

Om ansökan baserar sig på ett jämställande med en placeringsfond och dividenden har betalats 2020 eller därefter ska du fylla i ansökan i delfondens namn.

Du kan fylla i ansökan i huvudfondens namn om dividenderna har betalats till flera delfonder för samma huvudfond. Specificera då i en fritt formulerad bilaga till vilken delfond varje separata dividendpost har betalats. För dividender fr.o.m. år 2020 ska du också utreda att varje delfond uppfyller förutsättningarna för skattefrihet.

Om delfonderna har olika förmedlarbankskedjor ska du dessutom bifoga en utredning om dessa.

Obs! I vissa stater är delfonder särskilda skattskyldiga och de beviljas hemvistintyg i sitt eget namn. Gör i en sådan undantagssituation ansökan i delfondens namn och fyll i uppgifterna i ansökan ur delfondens synvinkel.

Pensionsanstalter och livförsäkringsbolag

Om ansökan grundar sig på att sökanden jämställs med en finländsk pensionsanstalt eller ett finländskt livförsäkringsbolag ska du fylla i de övriga uppgifterna på blankett 6163r men lämna punkt 5.14 ”belopp som söks i återbäring” tom. Om ansökan gäller fler än en dividend ska du även lämna motsvarande punkt tom på blankett 6167r, dvs. punkt 2.8 ”belopp som söks i återbäring”. Däremot ska du i punkt 5.17 på blankett 6163r fylla i totalbeloppet som söks i skatteåterbäring efter avdrag från alla dividendposter. Bifoga till ansökan en uträkning av alla inkomstposter och källskatter som tagits ut på dem. Redogör i bilagan också för avdragen och avdragsgrunderna.

Leverera dessutom en detaljerad utredning av sökandens juridiska form och verksamhet. Läs detaljerade anvisningar för utredningen: Källbeskattning av dividender för utländska pensionsanstalter som tillhandahåller lagstadgade pensioner (kapitel 3.1 i den detaljerade skatteanvisningen)

Läs också Skatteförvaltningens nyhet om HFD:s beslut som gäller ärendet.

Genomgångsenheter

Sökanden av återbäring på källskatt måste vara en skattskyldig som har fått inkomster från Finland. Skattskyldigheten definieras i enlighet med nationell finsk lagstiftning. Genomgångsenheter är i allmänhet samfund, till exempel placeringsfonder. Exempelvis placeringsfonder är enligt nationell finsk lagstiftning samfund och särskilt skattskyldiga. Sålunda räknas även utländska placeringsfonder som särskilt skattskyldiga och parter som kan ansöka om återbäring på källskatt.

Om inkomsten har betalats från Finland till en utländsk genomgångsenhet är alltså utgångspunkten den att ansökan ska göras i denna genomgångsenhets namn. Även om dividenden exempelvis har betalats via en genomgångsfond till den slutliga mottagaren ska återbäringen i regel ansökas av fonden och inte av den slutliga dividendtagaren.

Om genomgångsenheten, t.ex. en fond, ansöker om återbäring för sina andelsägare på basis av ett skatteavtal ska du till ansökan bifoga en utredning av dessa andelsägare och den inkomst som betalats till dem. Bifoga till ansökan även en utredning om att skatteavtalet kan tillämpas på andelsägarens inkomst. Bevisa också andelsägarens skatterättsliga hemvist genom att till ansökan bifoga hemvistintyget som hemviststaten har beviljat.

Exempel 10: Dividenden betalas från Finland till en österrikisk genomgångsfond, som har två österrikiska andelsägare. Andelsägarna kräver att skatteavtalet mellan Finland och Österrike tillämpas på inkomsten. Ansökan lämnas i fondens namn och som bilaga till den levereras hemvistintygen för de österrikiska andelsägarna samt en fritt formulerad utredning av att skatteavtalet kan tillämpas på andelägarna.

Enligt nationell finsk lagstiftning räknas sammanslutningen som en beräkningsenhet. Resultatet för sammanslutningen fördelas då så att det beskattas som inkomst för sammanslutningens delägare. Sammanslutningar är i allmänhet inte särskilda skattskyldiga och sålunda ska ansökan om återbäring i regel lämnas i sammanslutningens delägares namn.

Exempel 11: Företaget A LP från USA, som är en sammanslutning av formen ”limited partnership”, får dividendinkomst från bolaget B. Sammanslutningen har två delägare som bor i USA, delägarna C och D. Sammanslutningen A LP räknas inte som en särskild skattskyldig i USA, utan är en beräkningsenhet.

Delägarna i A LP anses bo i USA enligt skatteavtalet mellan Finland och USA. Ansökan om återbäring av källskatt görs separat i varje delägares namn. I ansökan yrkas det att skatteavtalet mellan Finland och USA tillämpas på dividendinkomsten som delägaren får. En utredning om delägarens äganden i sammanslutningen samt ett hemvistintyg som beviljats av en myndighet i delägarens hemviststat ska bifogas till delägarens ansökan.

Depåbevis (bl.a. ADR)

Depåbevis (på engelska ”depositary receipt”) är ett separat värdepapper som representerar rätt till aktien enligt ett visst relationstal. Depåbevis är föremål för handel på börsen, precis såsom andra aktier. Exempelvis American Depositary Receipt (ADR) är depåbevis som säljs och köps på vissa amerikanska börser (vanligtvis AMEX, NYSE och Nasdaq).

Om ansökan gäller dividendinkomst som har betalats på basis av ett depåbevis ska du till ansökan bifoga en fritt formulerad utredning om ärendet. Bifoga till ansökan även en verifikation på att dividenden har betalats till innehavaren av depåbeviset. Observera att Skatteförvaltningen betalar ut återbäringen i euro även om dividenden har betalats ut i någon annan valuta.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2022