Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

7L Hyresinkomst – annan egendom, deklarationsanvisning

Deklarera på denna blankett hyresinkomster som du har fått från annan egendom än en aktielägenhet eller fastighet. Använd den här blanketten t.ex. om du har fått hyresinkomster för uthyrning av en bil eller båt. Deklarera hyresinkomsterna även om det inte kvarstår beskattningsbar inkomst efter att kostnaderna har dragits av. Deklarera bara din egen andel av hyresinkomsterna och de utgifter som anknyter till dem. Om du äger egendomen som hyrs ut t.ex. tillsammans med din maka eller make ska båda fylla i en egen blankett och deklarera sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna.

Du kan lämna uppgifter antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Blanketten och ytterligare information finns på blankettsidan. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

När ska hyresinkomsterna deklareras?

Deklarera hyresinkomsterna genast när du börjar hyra ut objektet. Skatteförvaltningen beaktar hyresinkomsterna i din skattesats eller påför en förskottsskatt på dem. Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt i samband med att du ansöker om skattekort eller förskottsskatt. Om du deklarerar hyresinkomsterna på den här blanketten ska du dessutom fylla i blankett 5010r (Ansökan om skattekort och förskottsskatt).

Hyresinkomsterna ska deklareras också i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Uppgifterna kan redan finnas färdigt i skattedeklarationen. Om uppgifter saknas eller någon av uppgifterna är fel ska du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Använd blanketten också när du begär om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till din omprövningsbegäran. Också begäran om omprövning kan lämnas in i MinSkatt.

Om du deklarerar hyresinkomster för skattekortet eller förskottsskatten ska du deklarera uppgifterna och hyresinkomsterna för alla objekt som du hyrt ut. Om du korrigerar en uppgift som du tidigare har uppgett i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen eller ansöker om omprövning av beskattningen ska du ange alla uppgifter om de objekt och hyresinkomster som korrigeringen eller omprövningsbegäran gäller.

Skatteförvaltningen får information om inkomster som du fått via en digital plattform både i Finland och utomlands och övervakar hur dessa uppgifter deklareras i beskattningen. Kom alltid ihåg att deklarera inkomsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Övriga hyresinkomster – välj rätt blankett

Deklarera inkomsterna du har fått från uthyrningen av en fastighet på blankett 7K (Hyresinkomster – fastighet) och inkomster från uthyrningen av en aktielägenhet på blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter).

Du kan endast deklarera hyresinkomster från egendom som finns i Finland på blanketterna 7H, 7K och 7L. Om hyresobjektet finns utomlands ska du deklarera hyresinkomsterna på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)).

Läs mer om beskattningen av hyresinkomster.

Läs mer om beskattningen av sporadisk uthyrningsverksamhet.

1 Personuppgifter och skatteår

Ange här ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar hyresinkomster.

2 Uppgifter om egendomen som har hyrts ut

Deklarera i den här delen följande uppgifter:

  • Specificera egendomen som du har hyrt ut (t.ex. husbil, båt).
  • Ange vem du har hyrt ut egendomen till: uthyrarens personbeteckning eller FO-nummer samt namn.
  • Anteckna tidsintervallet under vilket egendomen har varit uthyrd.

Har du haft flera hyresgäster eller hyresperioder/fler än en hyresgäst eller hyresperiod under året?

Om du har haft flera hyresgäster i lägenheten under året ska du lämna punkten ”Hyresgästens personbeteckning eller FO-nummer” blank. Anteckna då vid punkten för hyresgästens namn i stället för namnet ”flera”.

Om lägenheten inte har varit uthyrd oavbrutet utan i flera perioder under året, ska du som hyrestid ange hela året i formatet 1.1.20xx–31.12.20xx.

2.1 Din egen andel av bruttohyresinkomsterna/år: Deklarera den hyresinkomst som du har fått till sitt bruttobelopp dvs. dra inte av kostnader. Ange endast din egen andel av hyresinkomsterna. Om du äger egendom t.ex. tillsammans med din make eller maka ska du bara ange din egen andel av hyresinkomsterna.

3 Kostnader som hänför sig till hyresinkomsterna (ange endast din egen andel)

3.1 Deklarera de kostnader som hänför sig till den uthyrda egendomen. Ange kostnaderna endast för den tid under vilken egendomen har varit uthyrd.

Om du har tagit ett lån för anskaffningen av egendom ska du inte ange lånets räntor på den här blanketten. Räntorna dras av separat från alla kapitalinkomster. Det handlar om en skuld för förvärv av inkomst, som du kan deklarera i MinSkatt. Du kan också deklarera dessa uppgifter, i samband med att du fyller i dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen, på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) eller på blankett 5010r om du ansöker om skattekort eller förskottsskatt.

3.2 Fyll först i uträkningen av avskrivningar i del 4 på blanketten. Överför efter det beloppet i punkt 4.4 (Skatteårets avskrivning) till den här punkten.

3.4 och 3.5: Beräkna och deklarera den beskattningsbara hyresinkomsten dvs. skillnaden mellan hyresinkomsterna och de kostnader som anknyter till dem. Om det kvarstår vinst av hyresinkomsterna ska du anteckna dess belopp i punkt 3.4. Om kostnaderna är större än hyresinkomsterna, dvs. om uthyrningen går med förlust, ska du anteckna förlustbeloppet i punkt 3.5.

4 Uträkning av avskrivningar

Avskrivningar betyder att du från hyresinkomsten får dra av och periodisera kostnader som hänför sig till anskaffningen av exempelvis lös egendom. Läs mer om hurdan egendom du kan göra avskrivningar.

Läs mer om hur kortvarig uthyrning inverkar på avdragandet av anskaffningsutgiften för egendom.

Ange den avskrivningsprocent som du har använt i början av detta avsnitt. Den högsta avskrivningsprocenten för lös egendom är 25 %.

Om du äger egendom t.ex. tillsammans med din make eller maka ska du komma ihåg att deklarera bara den andel av anskaffningspriset och de övriga uppgifterna som gäller uträkningar av avskrivning som motsvarar din ägarandel.

4.1 Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets ingång: Deklarera den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets ingång. Med oavskriven anskaffningsutgift avses det anskaffningspris som kvarstår då man har dragit av avskrivningarna som gjorts under tidigare år från det ursprungliga anskaffningspriset.

4.2 Tillägg under skatteåret: Deklarera tillägg som har gjorts till den oavskrivna anskaffningsutgiften.

4.3 Oavskriven anskaffningsutgift efter tillägg: Räkna ihop beloppen i punkterna 4.1 och 4.2 dvs. ange den oavskrivna anskaffningsutgiften efter tillägg. Om du inte har gjort tillägg under skatteåret ska du skriva in samma belopp som i punkt 4.1.

4.4 Skatteårets avskrivning: Räkna ut avskrivningsbeloppet dvs. hur stor avskrivningen från den oavskrivna anskaffningsutgiften blir med den avskrivningsprocent du använder. Överför det avskrivningsbelopp som du beräknat till punkt 3.2.

4.5 Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets utgång: Dra av Skatteårets avskrivning från beloppet i punkt 4.3 och anteckna skillnaden här.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018