16B Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster), blankettanvisning

Utlandsinkomster ska deklareras för beskattning

Personer som bor i Finland ska betala skatt till Finland även på sina utlandsinkomster.

Du kan deklarera de utländska kapitalinkomsterna antingen i MinSkatt eller med blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster – kapitalinkomster). Du hittar blanketten på blankettsidan. Deklarera de utländska förvärvsinkomsterna med blankett 16A.

Utländska vinster eller förluster från överlåtelse av offentligt noterade värdepapper deklareras med blankett 9A, som du hittar på blankettsidan.

Dividend- och ränteinkomster som har kommit via finländska förmedlare visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna. Om det finns något som måste korrigeras ska du lämna de riktiga uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 16B.

Ansökan om skattekort, ansökan om förskottsskatt eller begäran om omprövning

Du kan också använda blanketten för att lämna uppgifter för skattekort eller förskottsskatt. Då ska du också fylla i ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt (blankett 5010r) och bifoga den här blanketten till din ansökan.

Du kan använda blanketten också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den.

Du kan också ansökan om skattekort och förskottsskatt eller begära omprövning i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter.

Allmänt om ifyllningen och inlämnandet av blanketten

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller ansöker om rättelse av beskattningen ska du fylla i den delen av blanketten i sin helhet vars uppgifter du korrigerar.

Ange inkomsterna i euro med en cents noggrannhet. Om inkomsten har betalats i annan valuta än euro ska du räkna om inkomsterna och de eventuella skatterna på dem i euro enligt transaktionsdagens kurs. Du kan också använda Europeiska centralbankens medelkurs.

Kontrollera skatteårets medelkurs

För överlåtelsevinster och -förluster ska man dock använda kurserna vid tidpunkten för förvärvet eller överlåtelsen.

Returadressen finns på första sidan av blanketten. Bifoga inte kvitton eller verifikationer till blanketten utan behåll dem för dig själv i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Så här fyller du i blanketten

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning. Ange också skatteåret, dvs. det år under vilket du har fått utlandsinkomsten.

2 Utländska dividendinkomster

Ange här uppgifter om dina dividendinkomster från utlandet.

 • Ange land från vilket dividenden har fåtts och dividendbeloppet.
 • Om du har betalat skatt på dividenden utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet. I skatteavtalen har det definierats en skatteprocentsats enligt vilken skatt som betalats till ett visst land högst kan avräknas. Till exempel i det nordiska skatteavtalet är skattesatsen för dividender 15 %. Ange i punkten Skatt som betalats till utlandet högst ett skattebelopp räknat enligt skatteavtalets procentsats, även om du har betalat ett högre skattebelopp utomlands.
 • Ange namnet på bolaget som delar ut dividend samt om utdelarbolaget är ett offentligt noterat bolag eller något annat än ett offentligt noterat bolag.
 • Om du har fått dividender från ett annat än offentligt noterat bolag ska du dessutom ange antalet aktier och aktiernas matematiska eller gängse värde sammanlagt. Sammanlagda värdet anges i euro med en cents noggrannhet (gängse värde det föregående skatteårets sista dag).
 • Ange också sådana utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till dividendinkomsten.

Om det har tagits ut mer skatt på dividendinkomsterna utomlands än vad som bestämts i skatteavtalet, måste du ansöka om att källstaten återbär den överbetalda skatten. Om du exempelvis har betalat mer än 15 % i skatt till Sverige ska du ansöka om att få tillbaka skatten hos den svenska skattemyndigheten.

3 Hyresinkomster från utlandet

Ange här hyresinkomsterna som du erhållit från utlandet. Om du äger endast en del av hyresobjektet ska du ange endast din egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem.

3.1 Uträkning av hyresinkomsten eller förlusten

 • Ange om det är fråga om en lägenhet eller en fastighet. Om det är fråga om annan egendom ska du ange vad det är som du hyr ut.
 • Ange landet där hyresobjektet ligger.
 • Om hyresobjektet har en beteckning ska du ange den i punkten Hyresobjektets beteckning.
 • Ange hyresobjektets namn och adress.
 • Ange tidsperiod under vilken objektet har varit uthyrd samt din ägarandel.
 • Ange beloppet av hyresinkomst (brutto) och kostnaderna som hänför sig till hyresinkomsten exklusive räntor på hyresinkomsten.
 • För fastigheter och annan egendom kan du ange också avskrivningens belopp (läs mer i punkt 3.2). Börja med att fylla i avskrivningskalkylen i punkt 3.2. Överför sedan det sammanlagda beloppet av avskrivningar under skatteåret till punkten Skatteårets avskrivningar.
 • Räkna ut och fyll i beloppet av beskattningsbar hyresinkomst eller förlust från uthyrningsverksamheten (differensen mellan inkomsterna och kostnaderna utan räntor som hänför sig till hyresinkomsterna). Ange den positiva differensen i plusfältet (+) och den negativa differensen i minusfältet (–).
 • Om du har betalat skatt på hyresinkomsten utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet.
 • Om du har sådan skuld för förvärvande av inkomst som hänför sig till ett uthyrt objekt utomlands ska du ange räntorna på skulden i punkten Beloppet av ränta som hänför sig till hyresinkomsten.

3.2 Avskrivningskalkyl (fastighet, annan egendom)

Med avskrivningar avses i beskattningen av hyresinkomster att man drar av och periodiserar anskaffningsutgifterna för sådana byggnader, inventarier, hushållsmaskiner och annan lös egendom (till exempel en båt) samt sådana utgifter med lång verkningstid som används i uthyrningsverksamheten.

 • Ange om det är fråga om en fastighet eller annan egendom.
 • Om det är fråga om en fastighet ska du ange anskaffningspriset för hela fastigheten. Om det är fråga om annan egendom ska du lämna punkten blank.
 • Ange vilken avskrivningsprocent du har använt. (Till exempel anskaffningsutgiften för en bostadsbyggnad som hyrts ut kan du avskriva med högst fyra procent på byggnadens oavskrivna anskaffningsutgift):
  • Den högsta avskrivningsprocenten (för såväl en fastighet som annan egendom) är 25 %.
  • Den högsta avskrivningsprocenten för butiks-, lager-, fabriks- eller verkstadsbyggnader är 7 %.
  • Den högsta avskrivningsprocenten för bostads- och kontorsbyggnader är 4 %.
 • Om det är fråga om uthyrning av en fastighet ska du ange i euro den uthyrda byggnadens eller egendomens andel av anskaffningspriset på hela fastigheten. Om det är fråga om annan egendom ska du lämna punkten blank.
 • Ange den oavskrivna anskaffningsutgiften vid skatteårets ingång. Fyll i punkten också om det är fråga om annan egendom.
 • Ange tillägg till den oavskrivna anskaffningsutgiften på egendomen samt den oavskrivna anskaffningsutgiften efter tilläggen. Om du inte har gjort några tillägg ska du i punkten Oavskriven anskaffningsutgift efter tillägg ange samma belopp som du antecknade i punkten Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets ingång.
 • Räkna ut avskrivningsbeloppet (den andel av den oavskrivna anskaffningsutgiften som motsvarar avskrivningsprocenten) och ange det i punkten Skatteårets avskrivning. Räkna ihop avskrivningarna i alla kolumner på raden Skatteårets avskrivningar och överför summan till punkt 3.1 Skatteårets avskrivningar.
 • Dra av Skatteårets avskrivning från beloppet i punkten Oavskriven anskaffningsutgift efter tillägg och anteckna differensen i punkten Anskaffningsutgift som vid skatteårets utgång inte avskrivits.

4 Överlåtelsevinster eller -förluster från utlandet

Ange här överlåtelsevinster eller -förluster som du fått från utlandet.
Om du äger endast en del av objektet ska du ange här din egen andel av överlåtelsepriset, anskaffningsutgiften och försäljningskostnaderna samt av vinst- eller förlustbeloppet.

Deklarera utländska överlåtelsevinster och -förluster från offentligt noterade aktier och värdeandelar samt sådana återbetalningar av kapital som ska beskattas som överlåtelsevinst antingen i MinSkatt eller med blankett 9A, som du får på blankettsidan.

Här ska du ange även överlåtelseuppgifter, även om överlåtelsevinsten inte är skattepliktig inkomst eller förlusten avdragsgill.

Sedvanligt bohag

Vinsten från överlåtelse av sedvanligt bohag är inte skattepliktig inkomst om vinsten uppgår till högst 5 000 euro under skatteåret. Till sedvanligt bohag hör inte bilar, båtar, värdefulla smycken, konstföremål eller andra investeringstillgångar.

Små överlåtelser

Vinsten från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under samma skatteår uppgår till högst 1 000 euro. Förlusten från överlåtelse av egendom är inte avdragbar om de sammanlagda anskaffningspriserna för all egendom som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro och de sammanlagda överlåtningspriserna för egendom som överlåtits under samma skatteår samtidigt uppgår till högst 1 000 euro.

Till överlåtelsepriserna och anskaffningsutgifterna räknas inte sådana överlåtelser från vilka vinsten enligt en specialbestämmelse i lag är skattefria, och inte heller överlåtelser av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.

Överlåtelse av egen stadigvarande bostad

Anvisningar för överlåtelse av egen stadigvarande bostad finns i punkt 4.2.

4.1 Egendom som överlåtits

 • Ange landet där den överlåtna egendomen finns.
 • Ange om det är fråga om en fastighet, aktier i bostads- eller fastighetsbolag eller aktier i ett icke-noterat bolag. Ange namnet på den överlåtna egendomen och dess beteckning, om egendomen har en sådan. Om det är fråga om annan egendom ska du ange vad det är som du har överlåtit.
 • Ange den överlåtna egendomens överlåtelse- och anskaffningsdag samt din ägarandel i bråktal eller i procent (t.ex. ½ eller 50 %).
 • Ange köparens eller förvärvarens personbeteckning, FO-nummer eller TIN (skatteregistreringsnummer i hemviststaten, Tax Identification Number) och namn.
 • Kryssa för någondera rutan om du har mottagit den överlåtna egendomen i gåva eller arv. Ange arvlåtarens eller gåvogivarens namn och personbeteckning, FO-nummer eller TIN.

4.2 Överlåtelse av egen stadigvarande bostad

Vinsten från överlåtelse av egen stadigvarande bostad är skattefri, om du har överlåtit en bostadslägenhet eller -byggnad som du har ägt i minst två år och om du har under din ägandetid före överlåtelsen använt lägenheten oavbrutet som din egen eller din familjs stadigvarande bostad i minst två år.

Skattefriheten gäller också vinsten från överlåtelse av en byggnadsplats (mark) om dess areal är högst 10 000 kvadratmeter eller, inom ett planlagt område, av högst den storlek som gäller för en tomt eller byggnadsplats enligt planen.

Ange tiden under vilken du har använt den överlåtna byggnaden eller lägenheten som din eller din familjs stadigvarande bostad.

Ange också lägenhetens totalarea samt den del av arean som du har använt som din eller din familjs stadigvarande bostad.

Om överlåtelsen gäller en fastighet, ange också arealen för den överlåtna byggnadens byggplats (markgrund).

Du behöver inte fylla i uträkningen av överlåtelsevinst eller -förlust om det är fråga om skattefri överlåtelse av din egen stadigvarande bostad.

4.3 Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust

Du kan räkna ut överlåtelsevinsten eller -förlusten utifrån antingen faktiska kostnader (kolumnen till vänster) eller utifrån den presumtiva anskaffningsutgift som baserar sig på ägartid (kolumnen till höger). Ange i uträkningen endast de uppgifter som gäller din egen ägarandel.

 • Försäljningspris: Ange det faktiska försäljningspriset.
 • Anskaffningspris eller oavskriven anskaffningsutgift eller beskattningsvärde som fastställts vid arvs- eller gåvobeskattningen: Om du har gjort avskrivningar på anskaffningsutgiften under din ägartid ska du ange den anskaffningsutgift från vilken du dragit av avskrivningarna i beskattningen.
  Om du har fått den överlåtna egendomen i arv eller gåva, ange här det beskattningsvärde som har fastställts i arvs- eller gåvobeskattningen. Om du har fått egendomen i gåva och tiden mellan gåvodatumet och överlåtelsedatumet är kortare än ett år, ska du ange här gåvogivarens anskaffningsutgift, dvs. det belopp som gåvogivaren hade kunnat dra av i sin egen beskattning.
 • Överlåtelseskatt eller motsvarande skatt som betalats till utlandet: Om du i samband med förvärvet har betalat överlåtelseskatt eller annan motsvarande skatt utomlands, ange denna skatt i uträkningen.
 • Utgifter för förvärvande av egendom: Ange andra eventuella utgifter som direkt anknyter till egendomsanskaffningen, exempelvis förmedlings-, inspektions-, utvärderings- och advokatarvoden som köparen betalat.
 • Utgifter för ombyggnad: Ange i uträkningen utgifterna som under din ägartid uppstått för ombyggnad av den överlåtna egendomen. Ange också utgifter för årliga reparationer som gjorts för att sätta i skick egendomen för försäljning.
 • Försäljningskostnader: Anteckna här kostnaderna för försäljningen av egendomen och de övriga utgifterna för vinstens förvärvande.
 • Presumtiv anskaffningsutgift: Om du räknar ut den presumtiva anskaffningsutgiften ska du räkna ut beloppet och ange det i punkten Presumtiv anskaffningsutgift 20 % eller 40 % av försäljningspriset.
  • Storleken av den presumtiva anskaffningsutgiften beror på hur länge du har ägt egendomen. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 % av överlåtelsepriset om du har ägt den överlåtna egendomen under 10 år. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 % av överlåtelsepriset om du har ägt den överlåtna egendomen i över 10 år.
  • Ägartiden för egendom som man fått i gåva börjar från den tidpunkten då man fick gåvan.
  • Om du i kalkylen anger poster som ska läggas till försäljningspriset, gör då tilläggen till försäljningspriset och räkna ut den presumtiva anskaffningsutgiften.
 • Överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust: Räkna ut överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten så att du från försäljningspriset drar av anskaffningspriset samt eventuella försäljningskostnader. Om du använder den presumtiva anskaffningsutgiften ska du dra av den från försäljningspriset. Då är det inte längre tillåtet att dra av kostnader för anskaffning eller försäljning av egendomen.
  • Om du har poster som ska läggas till försäljnings- eller anskaffningspriset, gör då tilläggen till försäljnings- eller anskaffningspriset och räkna ut beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust (se avsnittet Poster som läggs till).
  • Ange det uträknade beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust antingen i punkten Överlåtelsevinst eller i punkten Överlåtelseförlust.
 • Skatt som betalats till utlandet: Om du har betalat utländsk skatt när du sålde egendomen, ange då det betalda skattebeloppet.

Poster som läggs till

 • Poster som läggs till försäljningspriset: Ange posterna som ska läggas till försäljningspriset om du har tagit emot skadestånd för den överlåtna egendomen under överlåtelseåret eller fem föregående år. Av skadeståndet ska du ange den andel som du inte har använt för att sätta i stånd eller förnya den skadade egendomen.
 • Poster som läggs till på anskaffningspriset: Ange eventuella poster som ska läggas till anskaffningspriset. Om du har exempelvis överlåtit en andel av ett öppet bolag eller kommanditbolag så kan du lägga till anskaffningspriset det positiva saldot på privatkontot.
 • Om du har överlåtit en skogsfastighet ska du ange eventuella poster som ska läggas till på överlåtelsevinsten eller -förlusten. Till vinsten eller förlusten från överlåtelse av en skogsfastighet ska läggas för ett gjort skogsavdrag ett belopp som högst motsvarar 60 procent av anskaffningsutgiften för den överlåtna skogen.

5 Övriga utländska kapitalinkomster

Ange här dina övriga kapitalinkomster från utlandet. Kapitalinkomsterna har indelats enligt följande:

5.1 Avkastning av ett utländskt fondföretag
5.2 Ränta från ett annat EU-land
5.3 Ränta från ett område utanför EU

Om inkomsten som du fått inte är någon av de ovan nämnda ska du ange den i punkt 5.4 Annan kapitalinkomst, vad? Berätta hurdan inkomst det är fråga om. Om du till exempel har sålt skog utomlands ska du ange det här.

Ange i varje punkt landet från vilket du fått inkomsten, utbetalarens namn och inkomstbeloppet (brutto). Om du har betalat skatt på inkomsten utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet. Du kan också deklarera utgifterna för förvärvande av utlandsinkomsten.

I punkten 5.4. Annan kapitalinkomst, vad? kan du också ange förlusten från utländsk aktiesparkonto, sparlivförsäkring, kapitaliseringsavtal, tidsbegränsad livförsäkring eller sådan försäkring på vilken ett särskilt beskattningsförfarande ska tillämpas (35 b § i inkomstskattelagen). Ange förlust i punkten Inkomstbelopp och sätt ut ett minustecken framför beloppet.

Datera och underteckna blanketten. Ange ett telefonnummer för kontakter på dagtid.