Anställde du en arbetstagare?

Efter att du ingått ett arbetsavtal med arbetstagaren ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare. Läs detaljerade anvisningar genom att svara på Skatteförvaltningens hjälpfrågor.

Anmäl de löner du betalat ut till inkomstregistret

Om du använder webbtjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna direkt till inkomstregistret.

Om du räknar och betalar ut lönerna själv, anmäl uppgifterna till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter.

Samla in de uppgifter som du behöver

För anmälan behöver du följande uppgifter:

 • utbetalningsdag – dagen då lönen är på mottagarens konto
 • löneutbetalningsperiod – ange den första arbetsdagen som startdatum och den sista arbetsdagen som slutdatum
 • betalarens namn och personbeteckning
 • mottagarens namn och personbeteckning
 • uppgift om du hör till arbetsgivarregistret, det vill säga om du är en tillfällig arbetsgivare eller en regelbunden arbetsgivare – detta påverkar när du ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan
 • uppgifter om försäkringar – kontrollera vilka försäkringar du ska teckna för arbetstagaren, till exempel lönebeloppet och arbetstagarens ålder påverkar försäkringsskyldigheten
 • lönebelopp och belopp för eventuella naturaförmåner.

Du kan behöva också följande uppgifter:

 • yrkesklass – om du betalar ut över 1 400 euro i lön till en eller flera personer under ett kalenderår, teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dina arbetstagare, får du uppgiften om yrkesklass av ditt olycksfallsförsäkringsbolag
 • mottagarens skattekort och skattesats – om du betalar ut över 1 500 euro i lön till samma person under ett kalenderår, behöver du dem för förskottsinnehållningen
 • totalbelopp för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift – om du betalar ut över 1 500 euro i lön till samma person under ett kalenderår, anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan för de månader för vilka du anmäler löneuppgifterna.

Lämna in en anmälan om löneuppgifter

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst och välj ärendehanteringsrollen Uträtta ärenden som privatperson. Välj sedan Anmälan om löneuppgifter.

Utöver de obligatoriska uppgifterna fyll i anmälan:

 • den bruttolön som du betalat ut till exempel med inkomstslaget Tidlön (201)
 • naturaförmåner som separata inkomstslag om arbetstagaren har fått dem
 • förskottsinnehållning och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som separata inkomstslag om du har dragit av dem från lönen.

Fyll i följande uppgifter i anmälan:

1. Allmänna uppgifter: utbetalningsdag och löneutbetalningsperiod

 • Med utbetalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, till exempel på mottagarens konto.
 • Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas.
 • Anmälarens namn och telefonnummer

2. Betalare: betalarens namn och personbeteckning

 • Namnet och personbeteckningen har redan fyllts i anmälan.
 • Som typ av betalare har valts Hushåll.
  Så vet Skatteförvaltningen att gränsen för skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1 500 euro:
  • Om du betalar ut högst 1 500 euro i lön till samma person under ett kalenderår, behöver du inte verkställa förskottsinnehållning eller betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.
  • Om du betalar ut över 1 500 euro i lön till samma person under ett kalenderår, ska du verkställa förskottsinnehållning, betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och anmäla totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan.

3. Inkomsttagare: mottagarens namn och personbeteckning

 • Om du har tecknat en pensionsförsäkring, ange Uppgift om arbetspensionsförsäkring, det vill säga uppgiften om enligt vilken pensionslag inkomsttagaren har försäkrats. Ange också det försäkringsbolag som du anlitat.
 • Om du inte har ingått ett försäkringsavtal med pensionsbolag, utan du är en tillfällig arbetsgivare, ange Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal) som typ av betalare och välj det försäkringsbolag som du vill anlita. Ange också din adress och landskoden till adressen på sidan Betalaren.

4. Utbetalda prestationer: inkomstslag

 • Ange den lön som du betalat ut till exempel med inkomstslaget
  • Tidlön (201) om du betalar ut lön till exempel på basis av timpriset eller veckopriset
  • Ackordslön (227) om du betalar ut lön till exempel per ackord.
 • Anmäl eventuella naturaförmåner som separata inkomstslag.
 • Anmäl dessutom poster som ska dras av från lönen:
  • Förskottsinnehållning (402) om du har verkställt förskottsinnehållning på lönen
  • Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413) om du har tagit ut arbetspensionsförsäkringsavgiften på lönen
  • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414) om du har tagit ut arbetslöshetsförsäkringsavgiften på lönen.

5. Anställningsförhållande och frånvaro

 • Ange yrkesklass om du har tecknat en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för den person som du anställt.

6. Förhandsgranska och skicka anmälan

Titta på en instruktionsvideo om hur du lämnar in en anmälan:

Så här använder du inkomstregistret - Hushåll (svensk textning, YouTube 10:52 min)

Om du inte kan använda e-tjänsten, anmäl uppgifterna på pappersblankett. Du kan lämna in en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan på pappersblankett. Tidsfristen för pappersanmälan för hushåll är den åttonde i den kalendermånad som följer efter utbetalningen.

Vanliga frågor

Om din uppskattning av lönebeloppet ändras och de löner som du betalar ut till samma person överskrider 1 500 euro:

 • Räkna och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på lönebeloppet för hela året.
 • Ange totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan för den månad då den årliga gränsen på 1 500 euro överskrids.
 • Verkställ förskottsinnehållning på lönen i enlighet med skattekortet och anmäl den till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402). Förskottsinnehållning behöver inte verkställas retroaktivt på löner som betalats ut tidigare.

Exempel: Hushållet betalar ut över 1 500 euro i lön till en barnskötare

Familjen har betalat ut till barnskötaren 500 euro i lön i april och 500 euro i juni. I november betalar familjen ut till samma barnskötare ytterligare 600 euro i lön.

I november överskrids gränsen på 1 500 euro då arbetsgivaren ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på det lönebelopp som betalats ut under hela året, det vill säga 1 600 euro. Familjen anmäler totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift i december med arbetsgivarens separata anmälan.

När hushållen anställer tillsammans en städare, barnskötare eller annan arbetstagare, bildar de en arbetsgivarring för hushåll.

Hushållen ska sinsemellan komma överens om vem som betalar löner, verkställer förskottsinnehållning och sörjer för de övriga arbetsgivarskyldigheterna. Ansvarspersonen använder sin egen personbeteckning i samband med anmälan och utbetalningen.

Läs mer om arbetsgivarringen för hushåll i detaljerade anvisningar för hushåll.

Detaljerade anvisningar om att lämna in och korrigera anmälningar finns på sidan för företag och organisationer på webbplatsen tulorekisteri.fi. Till exempel i avsnittet för löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, hur du anmäler naturaförmåner och försäkringar.

Söker du information om detta?

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023