Inkomstregistrets blanketter

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett, till exempel om det på grund av tekniska hinder är omöjligt för betalaren att göra en elektronisk anmälan. I praktiken kan detta främst gälla privatpersoner, dödsbon, tillfälliga arbetsgivare eller utländska betalare.

Blanketter kan inte skickas som rekommenderat brev.

Blanketter skickas till address:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET

Inkomstregistrets blanketter och ifyllningsanvisningar

Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r)

 • Anmälan om löneuppgifter kan användas för de flesta löneutbetalningar.
 • Använd denna blankett om både betalaren och inkomsttagaren har en finsk beteckning, dvs. personbeteckning eller FO-nummer.
 • Du kan använda denna blankett även när
  • betalaren är en tillfällig arbetsgivare, ett hushåll eller ett hushåll i arbetsgivarring
  • inkomsttagaren är en delägare eller ett samfund.

Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Använd omfattande anmälan on löneuppgifter alltid om

 • betalaren eller inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning eller FO-nummer
 • betalaren eller inkomsttagaren inte har någon beteckning överhuvudtaget
 • du anmäler internationella situationer, till exempel om betalaren är en utländsk arbetsgivare eller inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller arbetar utomlands
 • du anmäler särskilda löneutbetalningssituationer såsom ogrundad förmån, återkrav, konkurs eller lön som betalats som ställföreträdande betalare
 • inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren eller inkomsttagaren är en företagare som inte har FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

 • Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag från den eller den ordinarie arbetsgivarens uppgift Ingen lönebetalning.
 • Om du är en regelbunden arbetsgivare, dvs. du är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, lämna in en anmälan varje månad. Om du inte är införd i arbetsgivarregistret, lämna in en anmälan endast för de månader under vilka du har betalat löner.
 • Ange löneuppgifter för varje arbetstagare och varje betalning separat med antingen blankett 6101 eller 6104.

Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

 • Lämna in anmälan när inkomsttagaren arbetar utomlands en längre tid.
 • Enskilda korta arbetsresor behöver inte anmälas.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)

 • Lämna in anmälan om utländska arbetstagare som ett utländskt företag hyrt ut till en uppdragsgivare i Finland.
 • Anmälan ska lämnas in oberoende av arbetets längd.

Pappersblanketten kan inte användas av arbetsgivare, vars arbetspensionsanstalts bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja och du inte kan uträtta ärenden elektroniskt , kontakta inkomstregistrets kundservice.

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2022