Du kan anmäla uppgifter på pappersblankett endast av särskilda skäl

Anmäl uppgifterna elektroniskt om det bara är möjligt. Du kan också ge en person eller exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt att göra anmälningarna för din räkning i inkomstregistrets e-tjänst.

Se på vilka sätt anmälan kan göras elektroniskt

Du kan också räkna och betala löner i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi. Tjänsten skickar automatiskt de anmälningar som behövs till inkomstregistret. 

Intressebevakare, privatpersoner eller dödsbon kan lämna in pappersblanketter. Företag lämnar in uppgifter på pappersblankett endast om det är omöjligt för betalaren att göra en elektronisk anmälan.

Pappersblanketter kan användas av intressebevakare, privatpersoner och företrädare för dödsbon. Företag kan göra anmälningar med pappersblankett endast i undantagssituationer där elektronisk anmälan inte är möjlig.

Blanketter, ifyllningsanvisningar och postningsadress

Tidsfristen för anmälan på pappersblankett

  • Anmälan om löneuppgifter: tidsfristen för anmälan med pappersblankett är 8 dagar från betalningsdagen.
  • Arbetsgivarens separata anmälan: tidsfristen för anmälan med pappersblankett är den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.
  • Privatpersoner, dvs. hushåll kan lämna in båda anmälningarna enligt samma tidsplan, dvs. senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.
  • Om hushåll är en regelbunden arbetsgivare ska anmälan om löneuppgifter göras inom 8 dagar från betalningsdagen.

Om den utsatta dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du anmäla uppgifterna följande vardag. Pappersblanketterna ska ha inkommit till inkomstregistret senast på den utsatta dagen.

Exempel: Tidsfrist för anmälan om löneuppgifter

Om betalaren är en förening är tidsfristen 8 dagar från betalningsdagen. En förening betalar mötesarvode 3 januari och gör en anmälan på pappersblankett. Blanketten ska vara framme hos inkomstregistret senast 11 januari.

Om betalaren är ett hushåll, är tidsfristen den 8:e i den kalendermånad som följer efter betalningen. Ett hushåll betalar lön 3 januari och gör en anmälan på pappersblankett. Blanketten ska vara framme hos inkomstregistret senast 8 februari.

Om du lämnar in anmälan för sent, kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift

Bristfälligt ifyllda blanketter förkastas

Anmälan förkastas om obligatoriska uppgifter saknas i den eller om uppgifter är otydligt angivna. Då sparas anmälan inte i inkomstregistret.

Fyll i blanketten noggrant och se även tips på korrigering av anmälan

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2024