Företag lämnar in uppgifter på pappersblankett endast i undantagssituationer

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett, till exempel om det på grund av tekniska hinder är omöjligt för betalaren att göra en elektronisk anmälan. I praktiken kan detta främst gälla privatpersoner, dödsbon, tillfälliga arbetsgivare eller utländska betalare.

Om uppgifterna inte kan lämnas elektroniskt utan de lämnas på pappersblankett ska man använda de blanketter som inkomstregistret publicerat. På en blankett lämnas uppgifterna om en inkomsttagare för en betalningsdag. Om företaget har flera anställda, ska man lämna en egen anmälan för var och en av de anställda.

Inkomstregistrets blanketter

Uträtta ärenden elektroniskt

Tidsfristen för anmälan på pappersblankett är 8 kalenderdagar

För företag och organisationer är tidsfristen för att lämna in uppgifter på pappersblankett 8 kalenderdagar i stället för 5 kalenderdagar. Uppgifterna ska alltså lämnas på pappersblankett senast på den åttonde kalenderdagen efter betalningsdagen.

I de åtta kalenderdagar som beräknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med. Om den utsatta dagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna emellertid anmälas på den nästföljande vardagen.

Exempel: En arbetsgivare betalar lön till en arbetstagare 15.1.  Om arbetsgivaren lämnar in sin anmälan med pappersblankett, ska de löner hen betalat ut anmälas till inkomstregistret senast onsdagen den 23.1.

Bristfälligt ifyllda blanketter förkastas

Anmälan förkastas om obligatoriska uppgifter saknas i den eller om uppgifter är otydligt angivna. Då sparas anmälan inte i inkomstregistret.

Inkomstregistret skickar ett meddelande om att anmälan har förkastats och där anges vilka uppgifter som är bristfälliga.

 • Om du har försökt lämna in en ny anmälan med pappersblankett och den har förkastats, kontrollera uppgifterna och lämna in anmälan på nytt.
 •  Om du har försökt lämna in en ersättande anmälan och den har förkastats, kontrollera uppgifterna och lämna in en ersättande anmälan på nytt. I vissa situationer ska uppgifterna korrigeras genom makulering av den ursprungliga anmälan.
 • En bristfällig ny eller ersättande anmälan sparas inte i inkomstregistret, utan prestationsbetalaren ska lämna in en ny anmälan.

Korrigering av uppgifter inlämnade på pappersblankett

Uppgifter ska gärna i första hand korrigeras via någon av de elektroniska kanalerna. Med pappersblankett kan du enbart korrigera löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

För att göra en korrigering behöver du anmälningsreferensen för den ursprungliga anmälan. Om du har skickat den ursprungliga anmälan med en pappersblankett och på blanketten inte har angett en anmälningsreferens som du själv har skapat, kan du kontrollera anmälningsreferensen i det brev som inkomstregistret har skickat till dig. Om du har angett din anmälningsreferens på blanketten, använd den vid korrigeringen.

 • Om du vill göra en ersättande anmälan, ange som typ av åtgärd ”Ersättande anmälan”.
  • Utöver de uppgifter som är nya eller som har ändrats ska du även anmäla alla uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.
  • Kom ihåg att ange anmälningsreferensen för den ursprungliga anmälan som ska korrigeras.
 • Om du vill makulera anmälan, välj som typ av åtgärd ”Makulering av anmälan”.
  • Ange även prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den ursprungliga anmälan som ska makuleras.
  • Några andra uppgifter behövs inte vid makulering.
 • Om du vill korrigera uppgifter genom makulering, fyll i två separata blanketter.
  • Med den ena blanketten ska du ange ovan nämnda uppgifter om makuleringen.
  • Den andra blanketten är den nya anmälan. Med den ska du på nytt ange alla uppgifter som ska anmälas.
  • På den nya anmälan ska du ange en ny anmälningsreferens, som är en annan än anmälningsreferensen för den anmälan som ska makuleras, alternativt inte ange någon anmälningsreferens alls på den nya anmälan.
Sidan har senast uppdaterats 17.5.2022