Anmälan av naturaförmåner till inkomstregistret

En naturaförmån är ett vederlag för arbete, dvs. ett vederlag som en arbetstagare får av arbetsgivaren i annan form än i pengar. En naturaförmån är skattepliktig löneinkomst, på vilken arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala socialförsäkringsavgifter.

Till inkomstregistret ska arbetsgivaren ange naturaförmånens penningvärde, som vanligen är förmånens beskattningsvärde. Skatteförvaltningen fastställer årligen värdet på naturaförmåner genom sitt beslut.

Om värdet på en förmån inte fastställts separat är värdet förmånens gängse värde. Med gängse värde avses de verkliga kostnaderna som orsakats när arbetsgivaren anskaffat förmånen. Skatteförvaltningens beslut innehåller närmare anvisningar om hur det gängse värdet beräknas.

Läs mer om tidsfrister för anmälan

Hur anmäls naturaförmåner?

Anmäl naturaförmåner till en arbetstagare i anmälan om löneuppgifter med inkomstslag i 300-serien.

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

 • Om du på samma gång även har betalat penninglöner, anmäl lönerna som specificerade (200-serie) eller ett totalbelopp (100-serie).
 • Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av en arbetstagare, ska ersättningen anmälas till inkomstregistret med inkomstslag i 400-serien.

Läs mer om inkomstregistrets inkomstslagen för löner

Hur anmäls ersättning till en arbetstagare?

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslag i 400-serien.

Anmäl ersättning för bilförmån, personalbiljett respektive cykelförmån som separata inkomstslag:

 • 401 Ersättning för bilförmån
 • 415 Ersättning för personalbiljett
 • 420 Ersättning för cykelförmån

Anmäl ersättning för andra naturaförmåner än för ovannämnda naturaförmåner med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

Anmäl en naturaförmån till inkomstregistret också i det fallet att du av arbetstagaren tagit ut ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och inget belopp återstår att lägga till i lönen.

Anmäl alltid följande som separata inkomstslag: bilförmån, personalbiljett, cykelförmån och ränteförmån för bostadslån

Anmäl alltid följande naturaförmåner som separata inkomstslag:

 • 304 Bilförmån
 • 341 Skattefri andel av personalbiljett
 • 342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön
 • 363 Skattefri andel av cykelförmån
 • 364 Andel av cykelförmån som betraktas som lön
 • 302 Ränteförmån för bostadslån.

Dessa förmåner kan inte anmälas som ett totalbelopp med inkomstslaget 317 Annan naturaförmån.

En arbetstagare får en bilförmån när arbetstagaren eller hens familj får använda arbetsgivarens bil i privat bruk.

Anmäl bilförmånen med inkomstslaget 304 Bilförmån. Anmäl följande om bilförmånen:

 • typ av bilförmån: antingen bruksförmån eller fri bilförmån
 • bilens åldersgrupp: A, B, C eller U.

Ange även antalet kilometer, om driftskostnaderna för bilförmånen beräknas utifrån en körjournal i stället för ett månatligt värde. Ange det antal kilometer som körts med en tjänstebil som är i privat bruk.

Enligt Skatteförvaltningens beslut kan arbetsgivaren anmäla antalet kilometer enligt löneperiod eller alternativt senast med årets sista deklaration. Om arbetsgivaren får kännedom om bilförmånens kilometerantal först efter att förmånen fåtts, ska den inlämnade anmälan korrigeras.

Ange också bilens utsläppsvärde, om beloppet för bilförmånen har sänkts på grund av att bilen är en noll- eller lågutsläppsbil. Beloppet för bilförmånen kan sänkas om bilens koldioxidutsläpp ligger på 0−100 (g/km). Uppgift om bilens utsläppsvärde anmäls till inkomstregistret under 2022–2025.

Om du tar ut en ersättning för bilförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 401 Ersättning för bilförmån. Dra inte av ersättningen från det belopp som du anger med inkomstslaget 304 Bilförmån. Om ersättningen är större än bilförmånens beskattningsvärde, ska du som debiterad ersättning ange högst förmånens beskattningsvärde. Den ersättning för bilförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än bilförmånen.

En personalbiljett är en personlig resebiljett för kollektivtrafiken och beviljas till en arbetstagare av arbetsgivaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Anmäl en skattefri andel av en personalbiljett med inkomstslaget 341 Skattefri andel av personalbiljett och en andel som betraktas som skattepliktig lön med inkomstslaget 342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön. Personalbiljetten ska anmälas till inkomstregistret även om en skattepliktig förmån inte uppkommer för arbetstagaren.

Upp till 3 400 euro av personalbiljetten per år är skattefri inkomst. Om en arbetstagare får både en personalbiljett och en cykelförmån, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro per kalenderår.

Om du tar ut en ersättning för personalbiljett av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 415 Ersättning för personalbiljett. Anmäl ersättningen till fullt belopp, även om den är större än den andel som betraktas som lön. Dra av ersättningen från den andel som betraktas som lön. Om det inte förekommer någon andel som betraktas som lön, drar du av ersättningen från den skattefria andelen. Med inkomstslag 342 eller 341 anmäls det återstående beloppet av förmånen, eller differensen.

Om du ger en arbetstagare en personalbiljett genom att sänka penninglönen, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.1.2 Personalbiljettförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

En arbetstagare får en cykelförmån när arbetstagaren får använda arbetsgivarens cykel i privat bruk.

Anmäl en skattefri andel av cykelförmån med inkomstslaget 363 Skattefri andel av cykelförmån och en andel som betraktas som skattepliktig lön med inkomstslaget 364 Andel av cykelförmån som betraktas som lön. Cykelförmånen ska anmälas till inkomstregistret även om en skattepliktig förmån inte uppkommer för arbetstagaren.

Upp till 1 200 euro av cykelförmånen per år är skattefri inkomst. Om en arbetstagare får både en cykelförmån och en personalbiljett, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro, det vill säga den skattefria cykelförmånen dras av från personalbiljettens maximala skattefria belopp.

Om du tar ut en ersättning för cykelförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 420 Ersättning för cykelförmån. Anmäl ersättningen till fullt belopp, även om den är större än den andel som betraktas som lön. Dra av ersättningen från den andel som betraktas som lön. Om det inte förekommer någon andel som betraktas som lön, drar du av ersättningen från den skattefria andelen. Med inkomstslag 364 eller 363 anmäls det återstående beloppet av förmånen, eller differensen.

Om du ger en arbetstagare en cykelförmån genom att sänka penninglönen, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.1.3 Cykelförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

En arbetstagare får en ränteförmån för bostadslån när arbetsgivaren tar ut en årlig ränta på ett bostadslån som arbetsgivaren beviljat arbetstagaren och som är lägre än den referensränta som allmänt används på marknaden. Med referensränta avses 1, 3, 6 och 12 månaders euriborränta eller en annan referensränta, som en bank allmänt tillämpar på krediter till sina kunder, till exempel bankens primeränta. I beskattningen betraktas en sådan ränteförmån som lön.

Anmäl beloppet av den skattepliktiga ränteförmånen med inkomstslaget Ränteförmån för bostadslån (302).

Anmäl som ett totalbelopp eller som separata inkomstslag: bostadsförmån, telefonförmån och kostförmån

Anmäl följande naturaförmåner antingen som ett totalbelopp med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner eller alternativt som separata inkomstslag:

 • 301 Bostadsförmån
 • 330 Telefonförmån
 • 334 Kostförmån.

Om du använder inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner, ska du även ange Typ av förmån.

Om du anmäler bostadsförmån, telefonförmån eller kostförmån som ett separat inkomstslag, ska du inte anmäla det med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner.

En arbetstagare får en bostadsförmån när arbetstagaren får tillgång till en bostad som ägs eller besitts av arbetsgivaren. Rätten att använda bostaden kan bygga på anställningsförhållandet eller så kan bostaden ingå i lönen.

Anmäl bostadsförmån antingen med inkomstslaget 301 Bostadsförmån eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner.

Om du använder inkomstslag 317, anger du Bostadsförmån som Typ av förmån. Om du tar ut en ersättning för bostadsförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

En arbetstagare får en telefonförmån när arbetsgivaren betalar kostnader för ett telefonabonnemang som arbetsgivaren skaffat och bekostat samt för privat användning av abonnemanget på fritiden.

Anmäl telefonförmån antingen med inkomstslaget 330 Telefonförmån eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner.

Om du använder inkomstslag 317, anger du Telefonförmån som Typ av förmån. Om du tar ut en ersättning för telefonförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

Om inkomsttagaren endast har telefonförmån, kan du anmäla den på förhand för hela året i anmälan för januari beroende på hur förmånen behandlas i löneräkningen, om

 • personen erhåller inte någon annan inkomst eller förmån och
 • telefonförmånen omfattas inte av premier för arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

En sådan situation är till exempel när telefonförmånen har beviljats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare eller delägare.

En arbetstagare får en kostförmån när arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en måltid till ett pris som är lägre än det gängse priset eller helt utan kostnad. Kostförmånen kan till exempel vara en lunchsedel, ett betalkort, en mobilapp eller en separat ordnad arbetsplatsbespisning. Oberoende av hur kostförmånen utdelas ska beloppet av den anmälas månatligen till inkomstregistret.

Anmäl kostförmånen antingen med inkomstslaget 334 Kostförmån eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Om du använder inkomstslag 317, anger du Kostförmån som Typ av förmån.

För kostförmån ska arbetstagaren betala en ersättning som motsvarar beskattningsvärdet

Om du av en arbetstagare tar ut en lika stor ersättning för kostförmån som förmånens beskattningsvärde är, använder du alltid inkomstslaget 334 Kostförmån och anger uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja.

Ange inget eurobelopp för kostförmånen. Använd inte inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner och anmäl inte heller separat den debiterade ersättningen för kostförmånen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner.

För kostförmån ska arbetstagaren betala en ersättning som är mindre än beskattningsvärdet

Om du av en arbetstagare tar ut en mindre ersättning för kostförmån än vad förmånens beskattningsvärde är, använder du antingen inkomstslaget 334 Kostförmån eller inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner och anger uppgiften Typ av förmån: Kostförmån.

Anmäl i båda situationerna ersättningen separat med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange kostförmånens beskattningsvärde som belopp för förmånen samt det belopp som tagits ut från arbetstagaren som debiterad ersättning. Ange förmånens värde till fullt belopp även om den ersättning som debiterats arbetstagaren minskar beloppet av den skattepliktiga kostförmånen. Dra därför inte av den debiterade ersättningen från beloppet av kostförmånen.

Om du erbjuder en arbetspraktikant en måltid eller betalar en måltidssubvention, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.2.3 Kostförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

Om du inte anmäler bostadsförmånen, telefonförmånen och kostförmånen som separata inkomstslag, kan du anmäla dem som ett totalbelopp med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Ange då vilka förmåner totalbeloppet innefattar. Ange en eller flera av följande förmåner med uppgiften Typ av förmån: bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller andra förmåner.

Välj Andra förmåner som typ av förmån, om du anmäler andra skattepliktiga naturaförmåner, till exempel någon av följande: garage-, motorcykel- eller båtförmån, livförsäkrings- eller pensionsförsäkringsavgifter som betraktas som lön, odebiterade försäkringsavgifter för arbetstagare, förmåner baserade på ospecificerade presentkort eller naturaförmåner till sjömän i sjömanstjänst.

Om du tar ut en ersättning för en annan naturaförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Ange också förmånen till fullt belopp om du har tagit ut en lika stor ersättning för förmånen som förmånens beskattningsvärde är och om ingen skattepliktig förmån återstår. Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anges som ersättning för naturaförmånen i anmälan om löneuppgifter högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde.

Detaljerade anvisningar och exempel

Bekanta dig med exemplen och läs mer om anmälning av naturaförmåner i olika situationer:

Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2023