Anmälan av naturaförmåner

En naturaförmån är ett vederlag för arbete, vilken arbetstagaren får av arbetsgivaren i annan form än i pengar. En naturaförmån är skattepliktig löneinkomst, på vilken arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala socialförsäkringsavgifter.

Anmäl naturaförmån månatligen med anmälan om löneuppgifter. Du kan anmäla dem antingen som en separat anmälan eller i samband med löneutbetalningen.

När ska uppgifterna anmälas?

Ta reda på värdet av naturaförmånen

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret naturaförmånens penningvärde, som vanligen är förmånens årligen fastställda beskattningsvärde.

Om värdet på en förmån inte fastställts separat är värdet förmånens gängse värde. Med gängse värde avses de verkliga kostnaderna som orsakats när arbetsgivaren anskaffat förmånen.

Granska Skatteförvaltningens beslut för naturaförmånens beskattningsvärde och närmare anvisningar om hur det gängse värdet beräknas

Anmäl alltid följande som separata inkomstslag: ränteförmån för bostadslån, bilförmån, cykelförmån, personalbiljett

Anmäl alltid följande naturaförmåner som separata inkomstslag. Dessa förmåner kan inte anmälas som ett totalbelopp med inkomstslaget 317.

En arbetstagare får en ränteförmån för bostadslån när arbetsgivaren tar ut en årlig ränta på ett bostadslån som arbetsgivaren beviljat arbetstagaren och som är lägre än den referensränta som allmänt används på marknaden.

Med referensränta avses 1, 3, 6 och 12 månaders euriborränta eller en annan referensränta, som en bank allmänt tillämpar på krediter till sina kunder, till exempel bankens primeränta. I beskattningen betraktas en sådan ränteförmån som lön.

Anmälan av förmån

Anmäl beloppet av den skattepliktiga ränteförmånen med inkomstslaget Ränteförmån för bostadslån (302).

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

En arbetstagare får en bilförmån när arbetstagaren eller hens familj får använda arbetsgivarens bil i privat bruk.

Anmälan av förmån

Anmäl bilförmånen med inkomstslaget 304 Bilförmån. Anmäl följande om bilförmånen

 • typ av bilförmån: antingen bruksförmån eller fri bilförmån
 • bilens åldersgrupp: A, B, C eller U.

Ange även antalet kilometer, om driftskostnaderna för bilförmånen beräknas utifrån en körjournal i stället för ett månatligt värde. Ange det antal kilometer som körts med en tjänstebil som är i privat bruk.

Enligt Skatteförvaltningens beslut kan arbetsgivaren anmäla antalet kilometer enligt löneperiod eller alternativt senast med årets sista deklaration. Om arbetsgivaren får kännedom om bilförmånens kilometerantal först efter att förmånen fåtts, ska den inlämnade anmälan korrigeras.

Ange också bilens utsläppsvärde, om beloppet för bilförmånen har sänkts på grund av att bilen är en noll- eller lågutsläppsbil. Beloppet för bilförmånen kan sänkas om bilens koldioxidutsläpp ligger på 0−100 g/km. Uppgift om bilens utsläppsvärde anmäls till inkomstregistret under 2022–2025.

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslaget 401 Ersättning för bilförmån. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

En arbetstagare får en cykelförmån när arbetstagaren får använda arbetsgivarens cykel i privat bruk. Arbetsgivaren kan ha köpt eller leasat cykeln.

Anmäl en skattefri andel av cykelförmån med inkomstslaget 363 Skattefri andel av cykelförmån och en andel som betraktas som skattepliktig lön med inkomstslaget 364 Andel av cykelförmån som betraktas som lön. Cykelförmånen ska anmälas till inkomstregistret även om en skattepliktig förmån inte uppkommer för arbetstagaren.

Upp till 1 200 euro av cykelförmånen per år är skattefri inkomst. Om en arbetstagare får både en cykelförmån och en personalbiljett, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro, det vill säga den skattefria cykelförmånen dras av från personalbiljettens maximala skattefria belopp.

Om du tar ut en ersättning för cykelförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 420 Ersättning för cykelförmån. Anmäl ersättningen till fullt belopp, även om den är större än den andel som betraktas som lön. Dra av ersättningen från den andel som betraktas som lön. Om det inte förekommer någon andel som betraktas som lön, drar du av ersättningen från den skattefria andelen. Med inkomstslag 364 eller 363 anmäls det återstående beloppet av förmånen, eller differensen.

Om du ger en arbetstagare en cykelförmån genom att sänka penninglönen, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.1.3 Cykelförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

En personalbiljett är en personlig resebiljett för kollektivtrafiken, vilken arbetsgivaren gett till en arbetstagare för resan mellan bostaden och arbetsstället. 

Anmäl en skattefri andel av en personalbiljett med inkomstslaget 341 Skattefri andel av personalbiljett och en andel som betraktas som skattepliktig lön med inkomstslaget 342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön. Personalbiljetten ska anmälas till inkomstregistret även om en skattepliktig förmån inte uppkommer för arbetstagaren.

Upp till 3 400 euro av personalbiljetten per år är skattefri inkomst. Om en arbetstagare får både en personalbiljett och en cykelförmån, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro per kalenderår.

Om du tar ut en ersättning för personalbiljett av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget 415 Ersättning för personalbiljett. Anmäl ersättningen till fullt belopp, även om den är större än den andel som betraktas som lön. Dra av ersättningen från den andel som betraktas som lön. Om det inte förekommer någon andel som betraktas som lön, drar du av ersättningen från den skattefria andelen. Med inkomstslag 342 eller 341 anmäls det återstående beloppet av förmånen, eller differensen.

Om du ger en arbetstagare en personalbiljett genom att sänka penninglönen, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.1.2 Personalbiljettförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

Anmäl som separata inkomstslag eller ett totalbelopp: bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån

Anmäl följande naturaförmåner antingen som separata inkomstslag eller som ett totalbelopp med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Om du använder inkomstslaget 317, ska du även ange Typ av förmån.

En arbetstagare får en bostadsförmån när arbetstagaren får tillgång till en bostad som ägs eller besitts av arbetsgivaren. Rätten att använda bostaden kan bygga på anställningsförhållandet eller så kan bostaden ingå i lönen.

Anmälan av förmån

Anmäl bostadsförmån

 • antingen med inkomstslaget 301 Bostadsförmån
 • eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Om du använder inkomstslag 317, anger du Bostadsförmån som Typ av förmån.

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

En arbetstagare får en telefonförmån då arbetsgivaren betalar kostnader, också för privat användning under fritiden, för ett telefonabonnemang som arbetsgivaren bekostat.

Anmälan av förmån

Anmäl telefonförmån

 • antingen med inkomstslaget 330 Telefonförmån
 • eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Om du använder inkomstslag 317, anger du Telefonförmån som Typ av förmån.

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

Anmälan av förmån en gång per år

Om inkomsttagaren endast har telefonförmån, kan du anmäla den på förhand för hela året i anmälan för januari beroende på hur förmånen behandlas i löneräkningen, om

 • personen erhåller inte någon annan inkomst eller förmån och
 • telefonförmånen omfattas inte av premier för arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

En sådan situation är till exempel när telefonförmånen har beviljats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare eller delägare.

En arbetstagare får en kostförmån om arbetsgivaren erbjuder sin arbetstagare en måltid till ett lägre pris än gängse pris eller helt vederlagsfritt. Kostförmånen kan till exempel vara en lunchsedel, ett betalkort, en mobilapp eller en separat ordnad arbetsplatsbespisning.

Oberoende av hur kostförmånen utdelas ska beloppet av den anmälas månatligen till inkomstregistret.

Anmälan av förmån

För kostförmån ska arbetstagaren betala en ersättning som motsvarar beskattningsvärdet
 • Anmäl kostförmånen alltid med inkomstslaget 334 Kostförmån.
 • Lämna inkomstslagets belopp i euro tomt.
 • Anger uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja.

Använd inte inkomstslaget 317 och anmäl inte heller separat den debiterade ersättningen för kostförmånen med inkomstslaget 407.

För kostförmån ska arbetstagaren betala en ersättning som är mindre än beskattningsvärdet
 • Anmäl kostförmånen
  • antingen med inkomstslaget 334 Kostförmån
  • eller med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner. Om du använder inkomstslag 317, anger du Kostförmån som Typ av förmån.
 • Ange beloppet i euro för kostförmånen.

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du av en arbetstagare tar ut en mindre ersättning för kostförmån än vad förmånens beskattningsvärde är, anger du ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

Andra situationer

Om du erbjuder en arbetspraktikant en måltid eller betalar en måltidssubvention, bör du se närmare anvisningar och exempel i punkt 1.2.3 Kostförmån i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

Andra naturaförmåner som arbetsgivaren ger i annan form än pengar kan vara till exempel garage-, motorcykel- eller båtförmån, livförsäkrings- eller pensionsförsäkringsavgifter som betraktas som lön, odebiterade försäkringsavgifter för arbetstagare, förmåner baserade på ospecificerade presentkort eller naturaförmåner till sjömän i sjömanstjänst.

Om du inte anmäler bostadsförmånen, telefonförmånen och kostförmånen som separata inkomstslag, kan du anmäla dem som ett totalbelopp med detta inkomstslag. Om du redan har anmält dem separat med egna inkomstslag, lägg inte till förmånerna till totalsumman för detta inkomstslag.

Anmälan av förmån

 • Anmäl sådana förmåner som ett totalbelopp med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner.
 • Ange alltid med uppgiften Typ av förmån vilka förmåner totalbeloppet innefattar. Välj en eller flera av följande: bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller andra förmåner.

Förskottsinnehållning och ersättning som tagits ut från arbetstagaren

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget 402 Förskottsinnehållning.

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av arbetstagaren, anger du ersättningen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange förmånen till fullt belopp utan att dra av ersättningen från naturaförmånens värde.

Om du har tagit ut en större ersättning för naturaförmånen än vad förmånens beskattningsvärde är, anmäl som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde. Den ersättning för naturaförmån som ska anmälas till inkomstregistret kan därför inte vara större än själva förmånen.

Korrigering av naturaförmåner

Om det finns fel i de uppgifter du anmält, ska du rätta dem så snart som möjligt efter att felet har upptäckts.

Hur rättar jag naturaförmåner?

Detaljerade anvisningar och exempel

Bekanta dig med exemplen och läs mer om anmälning av naturaförmåner i olika situationer:

Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

Bekanta dig också med Skatteförvaltningens anvisningar:

Naturaförmåner i beskattningen

Personalförmånerna i beskattningen

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2024