Köpte du en tjänst och betalade mot faktura?

När du köper en tjänst av ett företag eller en fysisk person, ta reda på om tjänsteproducenten är införd i förskottsuppbördsregistret i FODS-tjänsten.

Om tjänsteproducenten är införd i förskottsuppbördsregistret, räcker det att du betalar fakturan för det utförda arbetet. Betalningen anmäls inte till inkomstregistret. Läs anvisningar om hushållsavdrag på Skatteförvaltningens webbplats.

Om tjänsteproducenten inte är införd i förskottsuppbördsregistret, anmäl uppgifterna till inkomstregistret

Anmäl den arbetsersättning som du betalat ut till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter.

Lämna in anmälan senast den femte i den kalendermånad som följer efter utbetalningen. Det finns ingen nedre gräns i euro för anmälan, med andra ord ska du anmäla även små eurobelopp.

Samla in de uppgifter som du behöver

För anmälan behöver du följande uppgifter:

  • utbetalningsdag – dagen då arvodet är på mottagarens konto
  • löneutbetalningsperiod – ange den första arbetsdagen som startdatum och den sista arbetsdagen som slutdatum
  • betalarens namn och personbeteckning
  • namn och identifierare för mottagaren av arbetsersättningen, det vill säga inkomsttagaren, till exempel personbeteckning eller FO-nummer
  • arbetsersättningens belopp utan mervärdesskatt.

Om du betalar ut över 1 500 euro i arbetsersättning till samma person eller företag under ett kalenderår, verkställ även förskottsinnehållning på arbetsersättningen. Läs detaljerade anvisningar genom att svara på Skatteförvaltningens hjälpfrågor.

När det är fråga om arbetsersättning, behöver du inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lagstadgade försäkringsavgifter.

Lämna in en anmälan om löneuppgifter

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst och välj ärendehanteringsrollen Uträtta ärenden som privatperson. Välj sedan Anmälan om löneuppgifter.

Utöver de obligatoriska uppgifterna fyll i anmälan:

  • som typ av betalare Hushåll
  • de arbetsersättningar som du betalat ut och andra eventuella prestationer sammanlagt med inkomstslaget Arbetsersättning (336) – anmäl totalbeloppet för arbetets andel och resekostnader utan mervärdesskatt
  • förskottsinnehållning med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402) om du har dragit av den från arbetsersättningen.

Du behöver inte anmäla försäkringsuppgifterna eftersom arbetsersättningen inte är sådan inkomst som omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Anmäl uppgifterna på pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten. Tidsfristen för pappersanmälan för hushåll är den åttonde i den kalendermånad som följer efter utbetalningen.

Vanliga frågor

Om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret, behöver du inte anmäla några uppgifter till inkomstregistret.

Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret, anmäl det arvode som du betalat ut till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter.

  • Ange samfund i tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, om mottagaren av arvodet är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person.
  • Du behöver inte ange tilläggsuppgiften om du betalar ut arvodet till en firma.

Detaljerade anvisningar om att lämna in och korrigera anmälningar finns på sidan för företag och organisationer på webbplatsen tulorekisteri.fi. Till exempel i avsnittet för löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, hur du anmäler naturaförmåner och försäkringar.

Söker du information om detta?

Jag betalar ut lön. Hur anmäler jag det?

Se anvisningar för företag som betalar arbetsersättning

Läs hur lönen och arbetsersättningen skiljer sig från varandra på Skatteförvaltningens webbplats

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023