Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att inleda verksamhet i Finland

Har getts
2.7.2021
Diarienummer
VH/3395/00.01.00/2021
Giltighet
2.7.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/313/00.01.00/2021, 12.2.2021

Denna anvisning redogör för vilka anmälningar, deklarationer och utredningar ett utländskt företag ska lämna in till Skatteförvaltningen då det inleder företagsverksamhet i Finland.

Anvisningen har uppdaterats med anledning av ändringar i inkomstskattelagen (1188/2020) som trädde i kraft 1.1.2021. Genom ändringarna utökades 9 § med bestämmelser enligt vilka ett utländskt samfund ska betraktas som allmänt skattskyldigt i Finland, om dess verkliga ledning utövas i Finland. Utländska samfunds allmänna skattskyldighet samt verkställandet av beskattningen behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

Därtill har kapitel 10 uppdaterats med anledning av bestämmelserna om utflyttningsbeskattning som trädde i kraft 1.1.2020. I samband med uppdateringen har också anvisningens språkdräkt preciserats. Vidare har strukturella ändringar gjorts i anvisningen.

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft i början av år 2021. Effekterna av brexit för momsbeskattningen behandlas i Skatteförvaltningens meddelande Så här påverkar brexit beskattningen.

Kapitel 3 har uppdaterats med anledning av bestämmelserna om distansförsäljning av varor som trädde i kraft 1.7.2021.

1 Utländska företags ställning som skattskyldig i inkomstbeskattningen

Med ett utländskt företag avses ett företag som har grundats eller registrerats i utlandet. Utländska företag är i allmänhet begränsat skattskyldiga i Finland. Undantag utgörs av utländska företag som är allmänt skattskyldiga i det fall att när deras ledning de facto är förlagd till Finland.

Om utländska företags skattskyldighet bestäms i 9, 10 och 13 a § i inkomstskattelagen (ISkL) samt i 83 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL).

1.1 Begränsad skattskyldighet

Utländska företag, bortsett från de företag vars verkliga ledning är i Finland, är begränsat skattskyldiga i Finland. Begränsat skattskyldiga utländska företag är i allmänhet skyldiga att betala skatt till Finland endast på sina inkomster från Finland, såsom inkomster som erhållits för rörelse som bedrivits eller yrke som utövats här. Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag har ett fast driftställe i Finland är företaget skyldigt att betala skatt på samtliga inkomster som hänför sig till det fasta driftstället. 

En definition av ett fast driftställe ges i ISkL 13 a §. De mellanstatliga skatteavtal som Finland har ingått innehåller dessutom vanligtvis villkor som preciserar definitionen av fast driftställe i fråga om företag som har sin hemort i någon av avtalsstaterna. Med fast driftställe avses ett fast affärsställe på vilket företagets verksamhet bedrivs helt eller delvis. Vad ett fast driftställe innebär i beskattningen av företag samt i inkomstbeskattningen för begränsat skattskyldiga utländska företag behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning av begränsat skattskyldiga utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster från Finland. Uppkomsten av ett fast driftställe bedöms enligt principerna i anvisningen också med hänsyn till beskattningen av personbolag och andra sammanslutningar. Hur ett fast driftställe beaktas i beskattningen av en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning hos utländska rörelseidkare och yrkesutövare i Finland.

Ett begränsat skattskyldigt utländskt företag kan på vissa villkor beskattas för inkomst som förvärvats i Finland även om företaget inte har något fast driftställe i Finland. Enligt Finlands nationella lagstiftning har Finland rätt att beskatta inkomst som förvärvats på grundval av fast egendom och aktielägenhet som är belägen här, och därigenom bland annat hyresinkomst och överlåtelsevinst som förvärvats på grundval av en fastighet eller aktielägenhet (ISkL (10 §). Dessutom kan företaget vara skyldigt att betala till exempel källskatt till Finland på dividendinkomst som det fått från Finland.

Skatteavtal kan begränsa Finlands beskattningsrätt enligt den nationella lagstiftningen. Om Finland inte ingått ett skatteavtal med den stat där det utländska samfundet har sin hemvist, bestäms Finlands beskattningsrätt enbart utifrån Finlands nationella lagstiftning. De gällande skatteavtalen räknas upp i Skatteförvaltningens anvisning Gällande skatteavtal.

1.2 Allmän skattskyldighet 

Ett samfund som grundats eller registrerats i utlandet är allmänt skattskyldigt i Finland om dess verkliga ledning är i Finland. Samfundets verkliga ledning är i Finland när samfundets styrelse eller annat beslutsorgan i Finland fattar de viktigaste besluten om samfundets högsta dagliga ledning. Vid bedömningen av var den verkliga ledningen är belägen beaktas emellertid också andra omständigheter som anknyter till samfundets organisering och affärsverksamhet.

Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund betraktas som allmänt skattskyldigt från tidpunkten för grundandet eller registreringen eller från tidpunkten när den verkliga ledningen började utövas. Utövandet av den verkliga ledningen kan emellertid räknas tidigast från 1.1.2021.

Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund är skattskyldigt i Finland både för inkomst som förvärvats i Finland och för inkomst som förvärvats utanför Finland. I beskattningen av ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund tillämpas samma bestämmelser som i beskattningen av ett inhemskt samfund. Således bestäms till exempel verksamhetens förvärvskälla och utgifternas avdragsgillhet på samma sätt som i beskattningen av ett inhemskt samfund.

Om de omständigheter som bestämningen av den verkliga ledningens belägenhet stödde sig på inte längre råder, kan den verkliga ledningen inte längre anses vara belägen i Finland. Då ska det utländska samfundet inte längre betraktas som allmänt skattskyldig i Finland från och med den tidpunkt när den verkliga ledningen inte längre finns här. Om det utländska samfundet alltjämt anses ha ett fast driftställe i Finland, är samfundet begränsat skattskyldig i Finland med anledning av driftstället.

Utländska samfunds allmänna skattskyldighet samt verkställandet av beskattningen behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

2 Etableringsanmälan

Både av ett allmänt skattskyldigt och av ett begränsat skattskyldigt utländskt företag som ska inleda företagsverksamhet förutsätts att företaget lämnar en etableringsanmälan till Skatteförvaltningen för registrering av företaget. Utifrån etableringsanmälan får företaget ett FO-nummer och företaget införs i Skatteförvaltningens kundregister. Beroende på verksamhetens art ska företaget genom etableringsanmälan också anmäla sig till eller ansöka om registrering i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, arbetsgivarregistret eller förskottsuppbördsregistret. Ett försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Finland ska anmäla sig till registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Etableringsanmälan görs på Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma Y-blanketter. Etableringsanmälan för utländska samfund görs på blankett Y1. Utländska sammanslutningar som motsvarar finländska personbolag (t.ex. öppna bolag och kommanditbolag) använder sig av blankett Y2 och utländska rörelseidkare och yrkesutövare av blankett Y3. Mer information FODS - Etableringsanmälan för utländska aktörer.

Utländska företag ska till sin etableringsanmälan bifoga ett utdrag som utfärdats av en myndighet i företagets hemstat och som motsvarar ett handelsregisterutdrag samt en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska. Utdraget ska innehålla följande uppgifter om företaget:

 • firma
 • hemort
 • bransch
 • räkenskapsperiod
 • firmateckningsrätt

Om utdraget inte innehåller dessa uppgifter ska det utländska bolaget (aktiebolag eller bolag som motsvarar personbolag) till sin etableringsanmälan bifoga även en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller andra motsvarande stadgar samt en översättning av dessa till finska, svenska eller engelska

Utländska bolag som motsvarar finländska personbolag ska dessutom lämna följande uppgifter om sina samtliga bolagsmän:

 • namn
 • eventuell finsk personbeteckning
 • födelsedatum 
 • adress

Om en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare har införts i handelsregistret eller motsvarande register i sitt hemland ska han eller hon bifoga ett registerutdrag och andra ovan nämnda uppgifter om bolaget till sin etableringsanmälan. Utländska rörelseidkare och yrkesutövare ska alltid bifoga en kopia av sitt pass till etableringsanmälan.

Ett utländskt samfund vars verkliga ledning utövas i Finland ska lämna uppgifter om den verkliga ledningen i fältet för tilläggsuppgifter på bilaga 6204 till Y-blanketten. Därtill ska det utländska samfundet lämna uppgifter om utövandet av den verkliga ledningen med en fritt formulerad redogörelse som bifogas Y-blanketten.

Begränsat skattskyldiga utländska företag som bedriver byggnads- och installationsverksamhet ska till etableringsanmälan även bifoga en kopia av entreprenadavtalet och företag som hyr ut arbetskraft ska bifoga en kopia av avtalet om arbetskraftsuthyrning i Finland.

Om det utländska företaget redan tidigare har fått ett FO-nummer ska företaget med en ändringsanmälan anmäla sig till eller ansöka om att bli upptagen i Skatteförvaltningens register. Till en ändringsanmälan ska samma bilagor fogas som till etableringsanmälan. En ändringsanmälan ska också lämnas om verksamheten ändras jämfört med vad som angetts i etableringsanmälan, dess bilagor och för övrigt i samband med registreringen. Med ändring av verksamhet avses sådana ändringar som till exempel kan påverka företagets inkomstskatt- eller momsskyldighet eller ställning som registrerad i Finland. Samfund ska lämna in ändringsanmälan på blankett Y4, bolag som motsvarar personbolag på blankett Y5 och rörelseidkare och yrkesutövare på blankett Y6. Vid behov kan företaget kontrollera om det har ett FO-nummer i FODS-informationstjänsten Företagssökning. Y-blanketter och ifyllningsanvisningar fås på www.ytj.fi – Företags- och organisationsdatasystemet — Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar.

Y-blanketten ska undertecknas av en person som har firmateckningsrätt i företaget eller en person som denna har befullmäktigat. Blanketten med bilagor ska skickas på följande adress: PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

När det utländska företaget har registrerats utifrån en etablerings- eller ändringsanmälan skickar Skatteförvaltningen ett registreringsmeddelande till kunden. Efter registreringen visas företagets registeruppgifter i FODS-informationstjänsten Företags- och organisationsdatasystemet – Företagssökning.

I samband med registreringen utreder Skatteförvaltningen om företagets verkliga ledning utövas i Finland eller om företaget har ett fast driftställe i Finland. I det sammanhanget utreds också om företaget har ett fast driftställe med hänsyn till momsbeskattningen. Ställningen som skattskyldig kan inte alltid klargöras på basis av de uppgifter som lämnats i samband med registreringen eftersom verksamheten kan ändras eller pågå längre än väntat. Om man i samband med registreringen inte kan bedöma ställningen som skattskyldig görs denna bedömning i samband med skattekontrollen utifrån de uppgifter som företaget lämnat. Ett företag kan ansöka om ett förhandsavgörande om sin ställning som skattskyldig avseende såväl inkomstbeskattningen som momsbeskattningen. Företag kan kontakta Skatteförvaltningen på många sätt. Kontaktuppgifterna finns på Skatteförvaltningens webbplats: Kontakta oss.

I vissa fall är företaget skyldigt att lämna in en anmälan om sin verksamhet också till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen (t.ex. grundande av en utländsk näringsidkares filial). Mer information om anmälningar till handelsregistret finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats PRH - Patent- och registerstyrelsen och information om grundande av filial finns på adressen PRS - Grundande.

3 Registrering som mervärdesskattskyldig

Enligt 1 § i mervärdesskattelagen (30.12.1993/1501, MomsL) ska mervärdesskatt betalas på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland. Ett företag som bedriver momspliktig rörelse ska innan verksamheten inleds lämna en anmälan till Skatteförvaltningen på en blankett för etableringsanmälan (blanketterna Y1-Y3) eller en blankett för ändringsanmälan (blanketterna Y4-Y6). Skatteförvaltningen inför företaget i registret över momsskyldiga från och med det datum då den skattepliktiga verksamheten inleds. Företaget kan dock införas i registret redan från det att företaget börjar skaffa varor och tjänster för den skattepliktiga verksamheten.

I momsbeskattningen avses med utlänning en näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet utomlands (MomsL 10 §). Ett utländskt företag som bedriver momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momspliktiga om företaget med hänsyn till momsbeskattningen har ett fast driftställe i Finland som medverkar i försäljningen av varor eller tjänster i Finland och vars omsättning för räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro.

Huruvida det uppstår ett fast driftställe för det utländska företaget i momsbeskattningen undersöks på basis av de uppgifter som lämnats på etableringsanmälan och eventuella tilläggsutredningar. Uppkomsten av ett fast driftställe i momsbeskattningen behandlas närmare Skatteförvaltningens anvisning Registrering av en utlänning som mervärdesskattskyldig i Finland.

Ett utländskt företag kan frivilligt ansöka om momsregistrering. Om det utländska företaget inte har vare sig hemvist eller fast driftställe i ett EU-land eller Norge, måste företaget ha ett ombud som har godkänts av Skatteförvaltningen för att företaget ska kunna ansöka om momsregistrering frivilligt. Den sökande upptas i registret tidigast från och med den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen.

Om ett utländskt företag inte är skyldigt att anmäla sig till registret över momsskyldiga eller inte har ansökt frivilligt om momsregistrering, betalar köparen momsen på de varor och tjänster som det utländska företaget säljer i Finland (omvänd skattskyldighet, MomsL 9 §). 

I följande situationer tillämpas omvänd skattskyldighet emellertid inte, varvid en utländsk säljare alltid ska anmäla sig till registret över momsskyldiga i Finland:

 1. Köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe här och inte finns upptagen i registret över momsskyldiga.
 2. Köparen är en privatperson.
 3. Det är fråga om distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller motsvarande mottagare i Finland. Mer information om distansförsäljning ges i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor
 4. Det är fråga om persontransporttjänster.
 5. Företaget erbjuder inträde till undervisnings-, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra motsvarande evenemang samt en tjänst som omedelbart anknyter till evenemanget.

Om det utländska företaget i fråga om momsbeskattningen inte har något fast driftställe i Finland, ska gränsen för verksamhet i liten skala enligt MomsL 3 § (räkenskapsperiodens omsättning är högst 15 000 euro) inte tillämpas. Då ska moms betalas oavsett försäljningens omfattning.

På byggtjänster som säljs i Finland och på arbetskraftsuthyrning i anslutning till dessa tillämpas omvänd momsskyldighet (MomsL 8 c §). Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen ska tillämpas då följande två förutsättningar uppfylls:

 1. Tjänsten utgör en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst.
 2. Köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

Omvänd momsskyldighet i byggbranschen behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen.

Om ett utländskt företag utför gemenskapsinterna förvärv eller bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är företaget deklarationsskyldigt i Finland. Ett företag som i Finland bedriver försäljning enligt s.k. nollskattesats, vilken även omfattar gemenskapsintern försäljning, ska registrera sig som momsskyldigt för att få återbäring på den moms som ingått i de förvärv som företaget gjort i Finland. Begreppen gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv samt skattskyldigheten i anslutning till dem behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

Momsen deklareras och betalas i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt (skatt.fi/sv/e-tjanster/minskatt/). Mer information om hur moms ska deklareras och betalas finns i Skatteförvaltningens anvisning Skatter på eget initiativ.

Mer information om hur ett företag ska registrera sig som momsskyldigt finns i Skatteförvaltningens anvisning Registrering av en utlänning som mervärdesskatteskyldig i Finland.

4 Registrering som arbetsgivare

En arbetsgivare som betalar löner regelbundet är skyldig att anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, om arbetsgivaren i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland eller om arbetsgivaren är allmänt skattskyldig i Finland med anledning av att den verkliga ledningen utövas i Finland. Också en sådan arbetsgivare som inte är skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret kan frivilligt ansöka om registrering.

Mer information om betalning av arbetsgivarprestationer: Deklaration och betalnign av skatter på eget initiativ.

4.1 Begränsat skattskyldigt företag som har ett fast driftställe i Finland och utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt på grund av utövandet av verklig ledning i Finland

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe såsom avses i inkomstbeskattningen eller om det är allmänt skattskyldigt på grund av att den verkliga ledningen utövas här, jämställs företaget med en finländsk arbetsgivare. Det utländska företaget ska således anmäla sig till arbetsgivarregistret om det är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Med en arbetsgivare som betalar löner regelbundet avses en arbetsgivare som i Finland regelbundet betalar lön till två eller flera arbetstagare eller samtidigt till minst sex arbetstagare även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att bli kortvariga.

Det utländska företaget verkställer förskottsinnehållning enligt det skattekort som arbetstagaren lämnat in. En utländsk arbetstagare som vistas i Finland i högst sex månader får i regel ett källskattekort på skattebyrån. Om arbetstagaren inte lämnar in ett källskattekort ska 35 % källskatt tas ut på lönen. Den som vistas i Finland en längre tid än sex månader får ett s.k. normalt skattekort, och om han eller hon inte lämnar in skattekortet ska förskottsinnehållning enligt 60 % verkställas på lönen.

Arbetsgivaren ska dessutom betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, om arbetstagaren är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tas emellertid inte ut om arbetstagaren har ett intyg för utsända arbetstagare som beviljats av hemlandet (t.ex. blankett A1 eller E101). Sjukförsäkringsavgiften ska betalas varje månad på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen och naturaförmånerna. Procentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift fastställs årligen.

Betalda löner och relaterade arbetsgivarprestationer ska anmälas till inkomstregistret. En arbetsgivare som är i arbetsgivarregistret ska dessutom lämna en anmälan till inkomstregistret om inga löner alls har betalats under kalendermånaden. Mer information om hur man anmäler arbetsgivarprestationer finns på adressen  www.vero.fi/sv/inkomstregistret.

Ett företag är en arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning om det har endast en fast anställd eller 1–5 anställda, vilkas anställningsförhållande inte varar hela kalenderåret. Också ett företag som betalar löner sporadiskt ska anmäla uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret. Ett företag som betalar löner sporadiskt kan ansöka frivilligt om registrering i arbetsgivarregistret. Då har företaget samma arbetsgivarskyldigheter som en regelbunden arbetsgivare.

Mer information om arbetsgivarskyldigheter finns i Skatteförvaltningens meddelande Företags arbetsgivarskyldigheter.

4.2 Begränsat skattskyldigt företag som inte har något fast driftställe i Finland

Om ett utländskt företag saknar ett fast driftställe i Finland som ska beaktas i inkomstbeskattningen är företaget inte skyldigt att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företagets arbetstagare ansvarar själva för att den skatt som verkställs på lönerna betalas till Finland i form av förskottsskatter, om de vistas längre än sex månader i Finland. I vissa situationer ska det utländska företaget emellertid anmäla betalda löner till inkomstregistret (se mer information Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer). 

Företaget kan också anmäla sig till arbetsgivarregistret frivilligt. Då omfattas det av samma arbetsgivarskyldigheter som ett företag som i inkomstbeskattningen har ett fast driftställe i Finland. 

Företag som införts i arbetsgivarregistret ska verkställa förskottsinnehållning enligt det skattekort som arbetstagaren lämnat in. Dessa företag ska också ta ut källskatt på sådan inkomst som betalas till begränsat skattskyldiga och som är skattepliktig i Finland, såsom uthyrda arbetstagares löneinkomst. Då behöver arbetstagaren inte själv betala förskottsskatt till Skatteförvaltningen.

4.3 Uthyrning av arbetskraft

En utländsk arbetsgivare kan hyra ut en arbetstagare från utlandet till en uppdragsgivare i Finland för vilken ett arbete ska utföras. Om en utländsk begränsat skattskyldig arbetsgivare inte har något fast driftställe i Finland, ska en etableringsanmälan lämnas för den hyrda arbetstagaren och uppgifter om löner som betalats till arbetstagaren ska anmälas till inkomstregistret. Etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare ges med en anmälan om löneuppgifter antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. En etableringsanmälan eller en anmälan om löneuppgifter behöver emellertid inte lämnas om ett skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland förhindrar Finland från att beskatta löneinkomsten.

Om den utländska arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland eller om arbetsgivaren på basis av utövandet av den verkliga ledningen är allmänt skattskyldig i Finland, behöver ingen etableringsanmälan lämnas för arbetstagaren. Uppgifter om löner som betalats till den utländska hyrda arbetstagaren ska emellertid anmälas till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter.

Det utländska företaget ska också ta ut källskatt eller verkställa förskottsinnehållning på den utländska arbetstagarens lön, om företaget har ett fast driftställe i Finland eller om företaget på basis av utövandet av den verkliga ledningen är allmänt skattskyldig i Finland. I annat fall föreligger ingen skyldighet att ta ut källskatt eller verkställa förskottsinnehållning, utan arbetstagarna ansvarar själva för betalningen av skatterna till Skatteförvaltningen.

En i Finland allmänt skattskyldig utländsk arbetsgivare och en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som är antecknad i förskottsuppbördsregistret ska själv anmäla uppgifterna om hyrda arbetstagare och deras löner till inkomstregistret. Om en begränsat skattskyldig arbetsgivare inte har införts i förskottsuppbördsregistret ska arbetsgivarens ombud anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren inte har utsett något ombud eller ombudet inte lämnar in uppgifterna, är arbetsgivaren deklarationsskyldig oavsett förskottsuppbördsregistreringen. 

Vilka skatterelaterade skyldigheter företag som hyr ut arbetskraft har i Finland behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och beskattningen i Finland. Anmälning av uppgifterna till inkomstregistret behandlas närmare på webbplatsen Inkomstregister.

5 Registrering som försäkringspremieskattskyldig

Försäkringsbolag som är verksamma i Finland ska betala skatt för den försäkringsavgift som uppbärs med stöd av försäkringsavtal, då objektet för försäkringen är egendom som finns i Finland, en förmån som hänför sig till verksamhet som bedrivs här eller någon annan förmån som finns här. I vissa fall är det försäkringstagarna som är försäkringspremieskattskyldiga. Försäkringspremieskattskyldigheten behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Anvisning om försäkringspremieskatt.

6 Registrering i förskottsuppbördsregistret

Ett företag som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet kan på företagets ansökan införas i förskottsuppbördsregistret. Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte ingår i förskottsuppbördsregistret ska den som gör en betalning verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt på arbetsersättning eller bruksersättning som betalats till företaget (se närmare anvisningar i kapitel 8).
    
Ett begränsat skattskyldigt utländskt företag kan registreras i förskottsuppbördsregistret då den skattskyldige har fast driftställe i Finland eller hemorten är i en stat med vilken Finland har ingått ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning (FörskUL 25 §). Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund införs i förskottsuppbördsregistret på samma förutsättningar som ett finskt företag. Mer information på Skatteförvaltningens webbplats: Ansökan om förskottsuppbördsregistrering.

Informationen om att företaget är förskottsuppbördsregistrerat är offentlig. Den som betalar arbetsersättning ska kontrollera om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Registreringen kan kontrolleras på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats Företags- och organisationsdatasystemet - Företagssökning.

Då ett inkomstskattskyldigt företag finns infört i förskottsuppbördsregistret i Finland ansvarar företaget självt för att dess inkomstskatter betalas.  Registrering i förskottsuppbördsregistret medför dock inte i sig inkomstskattskyldighet i Finland för företaget.  Förskottsuppbördsregistreringens inverkan på företagsverksamheten behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsuppbördsregistreringens inverkan på företagsverksamheten.

Skatteförvaltningen kan ur förskottsuppbördsregistret avföra ett företag som försummar sina deklarations- och betalningsskyldigheter i beskattningen (FörskUL 26 §). Ett företag kan avföras ur förskottsuppbördsregistret om det försummar att lämna in deklarationer av moms, arbetsgivarprestationer eller inkomstskattedeklaration eller om det underlåtit att betala moms, inkomstskatt eller förskottsskatt.

Om Skatteförvaltningen skickar en begäran om utredning till ett företag som införts i förskottsuppbördsregistret angående företagets verksamhet i Finland ska företaget lämna det svar som begärts. Om företaget inte skickar något svar kan det avföras ur förskottsuppbördsregistret.

Ett företag kan vägras registrering eller avföras ur registret även på den grund att den person som leder företaget eller ett annat företag som denna person leder har samma försummelser.

Om företagets verksamhet upphör i Finland ska företaget anmäla detta med Y-blanketten. Då avför Skatteförvaltningen företaget ur förskottsuppbördsregistret (FörskUL 26 §).

7 Förskottsskatt

Företag som är skattskyldiga i Finland betalar i allmänhet förskottsskatt på sitt beskattningsbara resultat. Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av skatteårets skattepliktiga inkomst. Om uppskattningen av den beskattningsbara inkomstens belopp ändras kan företaget ansöka om ändring av förskottskatten. Om förskottsskatten inte räcker till för att täcka beloppet av företagets slutliga inkomstskatt måste företaget betala kvarskatt och även nedsatt dröjsmålsränta

Rörelseidkare och yrkesutövare ska uppskatta sin kommande omsättning och beskattningsbara inkomst på etableringsanmälningsblankett Y3 sammanslutningar på blankett Y2. Ändringar ska anmälas i MinSkatt (5010, rörelseidkare och yrkesutövare, delägare i sammanslutning). Ett samfund kan ansöka om påförande av förskottsskatt eller ändring i förskottsskatt i MinSkatt, Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (5017r).

Mer information om hur man ansöker om och betalar förskottsskatt finns på Skatteförvaltningens webbplats.

8 Källskatt som ska tas ut på arbetsersättning till ett utländskt företag

Om ett utländskt begränsat skattskyldigt företag inte anses ha ett fast driftställe i Finland är företaget inte skyldigt att betala inkomstskatt i Finland. Källskatt ska dock tas ut på en arbetsersättning som betalats till det utländska begränsat skattskyldiga företaget då arbetet har utförts i Finland. Med arbetsersättning avses ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst. Den som betalar arbetsersättningen är då skyldig att ta ut källskatt. Skyldighet att ta ut källskatt på arbetsersättning uppstår främst i sådana fall där det utländska begränsat skattskyldiga företaget bedriver sin näringsverksamhet huvudsakligen utomlands men har några enskilda tillfälliga och kortvariga uppdrag i Finland. Den som betalar arbetsersättning behöver inte ta ut källskatt om

 • det utländska företaget finns i förskottsuppbördsregistret eller
 • det utländska företaget lägger fram ett källskattekort för den som låter utföra arbetet enligt vilket skatten ska tas ut enligt 0 % eller
 • det utländska företaget lägger fram en annan utredning som gör att skatt inte kan tas ut. Med annan utredning avses en handling som visar att inga förutsättningar föreligger för att företaget ska kunna anses ha ett fast driftställe.

Om arbetsersättning betalas för utfört husbygge, mark- och anläggningsarbete, vattenbyggande eller annat byggarbete, installations- eller monteringsarbete, skeppsbyggnad, transportarbete eller städning, omsorgs- eller vårdarbete kan den som låter utföra arbetet låta bli att ta ut källskatt endast om mottagaren av ersättningen har upptagits i förskottsuppbördsregistret eller företer ett källskattekort enligt 0 % (lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 627/1978, 10 e § i källskattelagen).

En faktura som hänför sig till en arbetsersättning kan också omfatta varuförsäljning. Arbetsersättningens andel kan anges genom en separat anteckning på fakturan eller en bilaga till denna eller genom att separata fakturor uppgörs för varan och arbetsersättningen. Om arbetsersättningens andel inte framgår av fakturan eller dess bilagor ska källskatt verkställas på det totala beloppet som ska betalas. Om betalningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska förskottsinnehållning verkställas för arbetsersättningens del oberoende av beloppet. 

Källskatten på arbetsersättningar är 13 procent då mottagaren av arbetsersättningen är ett företag som är jämförbart med ett aktiebolag eller personbolag. Källskatten är 35 procent då mottagaren av arbetsersättningen är en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare (7 § i källskattelagen).

Utländska rörelseidkare och yrkesutövare ska ansöka om källskattekort med blanketten 5057r, Ansökan om kallskattekort, förskottsskatt eller skattekort för begränsat skattskyldig. Till ansökan ska bifogas blanketten 6205r, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland.

Utländska bolag ska ansöka om källskattekort med blankett 6202a, Utländskt företags ansökan om källskattekort. Till ansökan ska bifogas ett utländskt utdrag som motsvarar ett handelsregisterutdrag och en översättning av detta till finska, svenska eller engelska kopia samt en kopia av uppdragsavtalet.

Mer information om ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt ges i Skatteförvaltningens meddelande Källskatt på arbetsersättning.

Om arbetsersättning betalas till ett utländskt allmänt skattskyldigt samfund som inte är med i förskottsuppbördsregistret ska betalaren verkställa förskottsinnehållning på den arbetsersättningen. Då utgör förskottsinnehållningen 13 procent av ersättningens belopp.

9 Lämna in skattedeklaration

9.1 Begränsat skattskyldigt utländskt företag

Ett begränsat skattskyldigt utländskt företag är skyldigt att betala skatt Finland endast för inkomster som förvärvats i Finland. Om ett fast driftställe uppkommer för företaget är företaget skyldigt att betala skatt på all inkomst som hänför sig till detta fasta driftställe.

Samfundet ska lämna in sin skattedeklaration 6U elektroniskt senast inom fyra månader räknat från utgången av den sista månaden av räkenskapsperioden. Om ett utländskt samfund anser att det inte har något fast driftställe i Finland som ska beaktas i inkomstbeskattningen ska samfundet utöver skattedeklarationen ändå lämna en utredning av den verksamhet som bedrivs i Finland med bilaga 80. Mer information om hur samfund ska lämna skattedeklaration och utredning finns i Skatteförvaltningens meddelande Skattedeklaration för utländska samfund.

Rörelseidkare eller yrkesutövare och personbolag ska lämna in sin skattedeklaration senast i början av april året efter skatteåret. Mer information om hur rörelseidkare, yrkesutövare och personbolag ska lämna skattedeklaration finns i Skatteförvaltningens meddelanden Skattedeklaration – rörelseidkare eller yrkesutövare och Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag. Utländska rörelseidkares och yrkesutövares inkomstskattedeklaration behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning hos utländska rörelseidkare och yrkesutövare i Finland

Närmare information om deklarationsskyldighet:

Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration.

9.2 Allmänt skattskyldigt utländskt samfund

Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund är skattskyldigt i Finland både för inkomst som förvärvats i Finland och för inkomst som förvärvats utanför Finland.

Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund ska lämna in sin skattedeklaration 6B elektroniskt senast inom fyra månader räknat från utgången av den sista månaden av räkenskapsperioden. Hur man lämnar skattedeklaration behandlas närmare i anvisningen Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag.

10 Verksamhet ändras eller läggs ned

Om företagets verksamhet i Finland förändras väsentligt jämfört med vad som uppgetts i samband med registreringen och ändringen eventuellt påverkar skyldigheterna i fråga om moms eller inkomstskatt i Finland, ska företaget informera Skatteförvaltningen om detta genom att lämna in en ändringsanmälan. Exempel på sådana ändringar kan vara att den verksamhet som bedrivs i Finland pågår längre än väntat, att ett nytt entreprenadavtal har ingåtts, att vistelsen i Finland pågår längre än väntat eller att företaget på grund av att den verkliga ledningen börjar utövas i Finland blir allmänt skattskyldig. Ändringarna anmäls på blankett Y4, Y5 eller Y6.

Om det utländska företagets registeruppgifter (t.ex. namn eller kontaktinformation, avbrott i verksamheten, löneutbetalning, momsskyldighet) ändras, ska företaget anmäla denna ändring på blankett Y4, Y5 eller Y6. Om företaget lägger ned sin verksamhet i Finland ska nedläggningen anmälas på samma blanketter som används då verksamheten ändras. Företaget ska lämna in periodskattedeklarationer ända tills Skatteförvaltningen har avfört företaget från registren. Anmälningsskyldigheten upphör alltså inte automatiskt i och med att nedläggningsanmälan lämnas in.

Ett utländskt företag ska dessutom alltid lämna en skattedeklaration även för det sista verksamhetsåret. I samband med nedläggningen ska företaget kontrollera förskottsskattebeloppet för det sista verksamhetsåret. Företaget ska uppge sina nya adress- och kontouppgifter utomlands för utbetalning av eventuella skatteåterbäringar.

Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund ska dessutom anmäla ändringar om den verkliga ledningen inte längre utövas i Finland. Om den verkliga ledningen inte längre utövas i Finland kan samfundet inte betraktas som allmänt skattskyldigt i Finland. Om samfundet fortsätter verksamheten i Finland och det uppkommer ett fast driftställe i Finland, är företaget med anledning av det fasta driftstället begränsat skattskyldigt i Finland. 

Om ett i Finland allmänt skattskyldigt utländskt samfunds skatterättsliga hemvist på grund av finsk lagstiftning eller ett avtal om undvikande av dubbel beskattning flyttar till en annan stat, räknas tillgångarnas utflyttningsvärde minskat med den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för tillgångarna som skattepliktig inkomst för det fasta driftstället, förutom för de tillgångar som alltjämt de facto hör samman med det fasta driftstället i Finland. Om rörelse som bedrivs vid ett fast driftställe på motsvarande sätt överförs till en annan stat eller ett utländskt samfund överför tillgångar från ett fast driftställe i Finland till sitt huvudkontor i en annan stat eller till sitt fasta driftställe i en annan stat så att Finland till följd av överföringen inte längre har rätt att beskatta tillgångarna i fråga, räknas tillgångarnas utflyttningsvärde minskat med den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för tillgångarna som skattepliktig inkomst för det fasta driftstället (NärSkL 51 e §). Utflyttningsbeskattning och anknutet uppskov med betalning behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Utflyttningsbeskattning

 

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

skattesakkunnig Merja Kollár

 

Anvisning på estniska: Äritegevuse alustamine Soomes

 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2021