Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus (lomake 5010), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit hakea tai muuttaa verokorttia ja ennakkoveroa. Lomakkeella voit myös hakea ennakkoveron määräämistä tai korottamista verovuoden päättymisen jälkeen (lisäennakko). Lomaketta käyttävät Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätalouden harjoittaja tai yhtymän osakas.

Hae verokorttia tai ennakkoveroa OmaVerossa tai lomakkeella, jonka saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Palauta myös tarvittavat liitelomakkeet.

Jos teet hakemuksen paperilla, huomaa, että osa tuloista ja vähennyksistä ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla, jotka palautetaan verokortti- ja/tai ennakkoverohakemuksen liitteenä. Tällaisia tuloja ja vähennyksiä ovat matkakulut, vuokratulot, luovutusvoitto tai -tappio, kotitalousvähennys, ulkomaantulot ja työasuntovähennys.

Liitelomakkeet on lueteltu lomakkeen ja täyttöohjeen kohdassa 19, Hakemuksen liitteet. Merkitse rasti niiden lomakkeiden kohdalle, jotka palautat verokortti- tai ennakkoverohakemuksen liitteenä.

Jos asut Ahvenanmaalla ja haluat ilmoittaa ennakkoperintään invaliditeettiprosenttisi muutoksen verovuotta varten, liitä hakemukseesi lääkärintodistus, josta käy ilmi uusi haitta-aste tai prosentti.

Verokortti- ja ennakkoverohakemukseen tarvitset nämä tiedot:

 • arvio koko vuoden tuloista
 • vuoden alusta kertyneet tulot ja niistä maksetut verot
 • tiedot mahdollisista vähennyksistä.

Ilmoita hakemuksessa kaikki tulosi ja vähennyksesi koko vuodelta, vaikka hakisit muutosta vain ennakkoveroon.

Muuta verokorttia tai ennakkoveroa ajoissa

Tee muutokset verokorttiisi tai ennakkoveroosi aina sen vuoden aikana, jota muutos koskee. Silloin muutokset voidaan ottaa heti huomioon verotuksessasi.

Jos huomaat verovuoden jälkeen, että olet maksanut liian vähän veroja, voit hakea Verohallinnolta lisäennakkoa. Lisäennakkoa haetaan kohdassa 17, Verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko). Hakemuksen voit tehdä verotuksesi päättymiseen saakka. Lue lisää ennakkoverosta.

Huomaa, että aikaisemmin saamasi verokortti tai ennakkoveropäätös on voimassa, kunnes saat uuden verokortin tai ennakkoveropäätöksen. Ennakkoveron erät pitää maksaa eräpäivinä, vaikka olisitkin tehnyt muutoshakemuksen.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos olet saanut ennakkoperintää koskevan muutoksenhakukelpoisen päätöksen ja haluat tehdä siitä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 5002) ja liitä mukaan tämä lomake.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Ulkomailla asuva tai Suomessa tilapäisesti oleskeleva

Jos asut ulkomailla tai oleskelet Suomessa tilapäisesti, voit hakea verokorttia, lähdeverokorttia, ennakkoveroa tai ansiotulojesi progressiivista verottamista näillä lomakkeilla:

 • Lomakkeella 5057 haetaan rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokorttia, verokorttia tai ennakkoveroa silloin, kun henkilö asuu pysyvästi ulkomailla tai tulee Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
 • Lomakkeilla 5057 ja 6148 haetaan ansiotulojen progressiivista verottamista silloin, kun henkilö asuu pysyvästi ulkomailla tai tulee Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
 • Lomakkeella 5042 haetaan verokorttia tai ennakkoveroa silloin, kun henkilö asuu tai on asunut ulkomailla ja tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi.
 • Lomakkeella 6207a haetaan verokorttia tai lähdeverokorttia tilanteessa, jossa henkilö muuttaa ulkomaille tai asuu jo ulkomailla mutta tarvitsee verokortin tai lähdeverokortin.

Täyttöohjeet

Sisällysluettelo

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Palkat ja luontoisedut
3 Etuudet
4 Eläkkeet
5 Muut ennakonpidätyksen alaiset tulot
6 Opintoraha
7 Henkilökohtaiset ennakonkannon alaiset tulot
8 Vähennykset ansiotuloista
9 Vähennykset pääomatuloista
10 Takaisin maksettu osakaslaina
11 Muut vähennykset
12 Osingot ja ylijäämät
13 Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot
14 Yritystoiminnan tulot
  14.1 Liikkeen- ja ammatinharjoittaja
  14.2 Maatalouden harjoittaja
  14.3 Metsätalouden harjoittaja
  14.4 Porotalouden harjoittaja
  14.5 Tulot yhtymistä, joissa osakkaana
15 YEL/MYEL-työtulotiedot
16 Perhesuhteen muutos
17 Verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko)
18 Lisätiedot
19 Hakemuksen liitteet

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Ilmoita tässä henkilötietosi. Täytä kenttään sukunimesi ja kaikki etunimesi.

Ilmoita henkilötunnuksesi tai yrityksesi Y-tunnus. Y-tunnus tulee ilmoittaa muodossa xxxxxxx-x.

Ilmoita verovuosi eli se vuosi, jolle haet verokorttia tai ennakkoveroa. Jos haet verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvää ennakkoveroa (lisäennakkoa), täytä tähän kuluva verovuosi ja kohtaan 17 se verovuosi, jolle haet lisäennakkoa.

Merkitse rastilla, mitä hakemuksesi koskee. Voit rastittaa useamman kuin yhden kohdan:

 • Haen verokorttia. Ilmoita, mistä päivästä alkaen haet verokorttia. Ilmoita päivämäärä muodossa ppkkvvvv.
 • Haen ennakkoveroa, ennakkoveron muutosta tai poistoa.
  • Haluan maksaa ennakkoveron kuukausittain. Ennakkoveron määrä jaetaan maksettavaksi verovuoden jäljellä oleville kuukausille. Myös tulevien vuosien ennakkoverot jaetaan maksettavaksi kaikille kuukausille, ellet erikseen muuta valintaa.

  • Haluan maksaa ennakkoveron 2–6 erässä. (Valinta otetaan huomioon, jos vero on enintään 10 000 € vuodessa.) Ennakkoveron määrä jaetaan maksettavaksi Verohallinnon päätöksen mukaisesti sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä.

 • Haluan, että verokortissani huomioidaan kaikkien tulojeni perusteella maksettavien verojen määrä ja minulle ei määrätä ennakkoveroa.
 • Haluan, että minulle määrätään verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko). Lisäennakon avulla voit maksaa lisää edellisen vuoden ennakkoveroja ja ennakonpidätyksiä. Katso lomakkeen kohta 17.

2 Palkat ja luontoisedut

Ilmoita tässä sinulle verovuoden aikana maksettavien palkkojen ja luontoisetujen tiedot.

Merkitse rastilla, jos vaadit tulontasausta. (Tulon jaksotusta voit vaatia vain eläketulolle, ja sen voit tehdä kohdassa 4, Eläkkeet.)

Tulontasausta voit vaatia myös muille kuin palkkatuloille. Liitä hakemukseesi suorituksen maksajan todistus kertatulosta (yhdellä kertaa maksettu tulo) ja sen maksamisen perusteista.

Tulontasausta voit vaatia, jos saat verovuonna kertasuorituksena vähintään 2 500 suuruisen ansiotulon, joka

 • on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta
 • on vähintään neljäsosa verovuoden puhtaiden ansiotulojesi määrästä (puhdas ansiotulo = kaikki ansiotulot vähennettynä tulonhankkimismenoilla).

Lisätietoja saat ohjeesta Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa.

Ilmoita ensimmäisessä sarakkeessa arviosi koko vuoden bruttotuloista. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Ilmoita toisessa sarakkeessa muutosajankohtaan mennessä saamasi bruttotulo. Esimerkiksi jos haluat verokortin voimaan 1.2., ilmoita tammikuussa ansaitsemasi tulot ja niiden ennakonpidätykset.

Ilmoita myös muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero. Saamasi tulot ja niistä pidätetyt verot voit tarkistaa esimerkiksi viimeisimmästä palkkalaskelmasta tai maksajan lähettämästä maksuilmoituksesta.

Palkat ja luontoisedut

Palkkaa on esimerkiksi työsuhteessa olevan henkilön työnantajan maksama kuukausittainen palkka, josta pidätetään vero. Palkkaa ovat myös lomarahat, bonukset ja muut vastaavat palkan lisät. Luontoisetuja ovat esimerkiksi puhelinetu, autoetu ja asuntoetu.

Muut veronalaiset kustannuskorvaukset

Muita veronalaisia kustannusten korvauksia ovat esimerkiksi rakennusalalla maksettavat työehtosopimukseen perustuvat työvälinekorvaukset.

Perhepäivähoitajan kustannusten korvaukset

Perhepäivähoitaja on henkilö, joka hoitaa muiden lapsia joko kotonaan tai vuokraamassaan tilassa (päivähoidon tuottaja). Perhepäivähoitajan tulo on palkkaa silloin, kun perhepäivähoitaja on työsuhteessa kuntaan. Ilmoita palkka kohdassa Palkka ja luotoisedut ja tässä saamasi kustannusten korvaukset.

Merityötulot ja luontoisedut

Merityötulolla tarkoitetaan palkkatuloa, joka on saatu rahana tai rahanarvoisena etuutena laivanisännän aluksessa tehdystä ja aluksen liikennöintiin liittyvästä työstä. Rahapalkan lisäksi työnantaja voi antaa luontoisetuja, joita ovat esimerkiksi ravintoetu, autoetu ja asuntoetu.

Palkat ja luontoisedut Ahvenanmaan maantielautalta

Maantielautta on maantien vesireitillä käytettävä lautta (lossi tai lautta-alus). Rahapalkan lisäksi työnantaja voi antaa luontoisetuja, joita ovat esimerkiksi puhelinetu.

Vähennys ennen ennakonpidätystä (esim. metsurin moottorisahavähennys)

Työnantaja voi vähentää palkasta palkansaajan itsensä maksamat työn tekemisestä aiheutuneet välittömät kustannukset ennen kuin palkasta pidätetään vero. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa metsurin maksamat kustannukset moottorisahan käytöstä ja muut työvälineistä aiheutuneet kustannukset.

Täytä vain ensimmäinen sarake (Arvio koko vuoden bruttotulosta). Jätä muut sarakkeet täyttämättä.

Työsuhdeoptiot tai osakepalkkiot

Täytä tiedot saamistasi työsuhdeoptioista tai osakepalkkioista.

Merkitse rasti ensimmäiseen ruutuun, jos et saa enää palkkaa työsuhdeoption antajalta.

Merkitse rasti toiseen ruutuun, jos haluat, että työsuhdeoptioista määrätään ennakkovero.

Henkilöstörahasto-osuus (veronalainen)

Maksettavasta henkilöstörahasto-osuudesta 80 % on veronalaista tuloa. Loppuosa on verovapaata tuloa, eikä siitä tarvitse maksaa veroja.

Merkitse lomakkeeseen veronalaisen tulon osuus.

3 Etuudet

Etuutta on esimerkiksi työttömyys- ja sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kotihoidontuki, aikuiskoulutustuki tai starttiraha. Myös kuntoutusraha on etuutta, ja sen tiedot ilmoitetaan tässä.

Etuuden maksajan nimi ja etuuden nimi

Ilmoita etuuden maksajan nimi ja maksettavan etuuden nimi (laji). Jos saat esimerkiksi Kelalta työttömyyspäivärahaa, merkitse maksajaksi Kela ja etuuden nimeksi ”työttömyyspäiväraha”.

Alkamispäivä ja päättymispäivä kuluvana vuonna

Merkitse etuuden alkamispäiväksi päivämäärä, josta alkaen etuutta on tänä vuonna maksettu, ja päättymispäiväksi päivämäärä, jolloin etuutta maksetaan viimeisen kerran tänä vuonna.

Esimerkiksi jos olet saanut sairauspäivärahapäätöksen edeltävänä vuonna, mutta tänä vuonna sairauspäivärahaa on maksettu ensimmäisen kerran vasta 1.2., merkitse alkamispäiväksi 1.2. Jos taas sairauspäivärahaa maksaminen jatkuu seuraavalle vuodelle, merkitse päättymispäiväksi kuluvan vuoden joulukuun 31. päivä.

Arvio koko vuoden bruttotuloista

Ilmoita arviosi koko vuoden aikana saamistasi bruttotuloista. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Muutosajankohtaan mennessä saatu bruttotulo ja pidätetty vero

Ilmoita muutosajankohtaan mennessä saamasi bruttotulo.

Ilmoita myös muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero.

4 Eläkkeet

Eläkkeellä tarkoitetaan esimerkiksi kansaneläkettä, vanhuuseläkettä tai vakuutukseen perustuvaa pääomatuloa olevaa eläkettä. Myös kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus ovat eläkettä, ja niiden tiedot ilmoitetaan tässä.

Saamasi eläkkeen ja siitä pidätetyt verot voit tarkistaa esimerkiksi eläkkeen maksajan maksuilmoituksista. Jos eläke alkaa kesken kalenterivuoden, liitä verokorttihakemukseesi kopio eläkepäätöksestä.

Merkitse rastilla, jos vaadit eläketulosi jaksotusta ja tulontasausta. Liitä silloin hakemukseesi kaikki takautuvasti maksettuihin eläkkeisiin liittyvät päätökset.

Takautuvasti maksettu lakisääteinen eläketulo voidaan jaksottaa sen vuoden ansiotuloksi, johon eläke kohdistuu. Edellytyksenä on, että

 • vuoden aikana saamasi takautuva eläke on vähintään 500 euroa
 • takautuva eläkkeesi kohdistuu vähintään 3 kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan.

Lisätietoja saat ohjeesta Eläketulon verotus.

Eläkkeen maksajan nimi ja eläkkeen laji

Ilmoita eläkkeen maksajan nimi ja maksettavan eläkkeen laji (esim. vanhuuseläke).

Alkamispäivä ja päättymispäivä kuluvana vuonna

Merkitse eläkkeen alkamispäiväksi päivämäärä, josta alkaen eläkettä on tänä vuonna maksettu, ja päättymispäiväksi päivämäärä, jolloin eläkettä maksetaan viimeisen kerran tänä vuonna.

Esimerkiksi jos saat tänä vuonna edellisvuonna alkanutta eläkettä, merkitse alkamispäiväksi tammikuun 1. päivä. Jos taas eläkkeen maksaminen jatkuu seuraavalle vuodelle, merkitse päättymispäiväksi kuluvan vuoden joulukuun 31. päivä.

Arvio koko vuoden bruttotuloista

Ilmoita arviosi koko vuoden aikana saamistasi bruttotuloista. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Muutosajankohtaan mennessä saatu bruttotulo ja pidätetty vero

Ilmoita muutosajankohtaan mennessä saamasi bruttotulo. Ilmoita myös muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero.

5 Muut ennakonpidätyksen alaiset tulot

Ilmoita ensimmäisessä sarakkeessa arviosi koko vuoden bruttotuloista. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.
Ilmoita toisessa sarakkeessa muutosajankohtaan mennessä saamasi bruttotulo.

Ilmoita myös muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero. Saamasi tulot ja niistä pidätetyt verot voit tarkistaa esimerkiksi viimeisimmästä maksajan toimittamasta maksuilmoituksesta.

Perhehoitajan palkkiot ja kustannusten korvaukset

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä (esim. sijaislasten hoitamista tai mielenterveyspotilaiden hoitamista). Perhehoitajan palkkio ja kustannusten korvaukset ovat veronalaista työkorvausta. Ilmoita tässä palkkiosi ja laske mukaan myös kustannusten korvaukset.

Perhehoitajan kustannusten korvaukset (vähennyksenä)

Perhehoitaja voi vaatia kustannusten korvauksia vastaavan määrän vähennyksenä (tulonhankkimismenoina). Jos perhehoidosta aiheutuneet todelliset kulut ovat suuremmat kuin maksettu kustannusten korvaus, perhehoitaja voi vaatia, että tulonhankkimismenoina vähennetään todelliset kulut.

Täytä arviosi koko vuoden kustannusten korvauksista sarakkeeseen Arvio koko vuoden bruttotulosta. Jätä muut sarakkeet täyttämättä.

Omaishoitajan palkkio

Omaishoitaja on omaista tai muuta läheistä henkilöä hoitava, jolle kunta maksaa omaishoidontukea. Omaishoitajan palkkio on veronalaista työkorvausta.

Täytä tähän tiedot saamastasi omaishoitajan palkkiosta.

Käyttökorvaukset

Käyttökorvausta maksetaan esimerkiksi tekijänoikeuden ja teollisoikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä.

Tekijänoikeus voi liittyä esimerkiksi kirjalliseen teokseen, taideteokseen tai valokuvaan. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit.

Täytä tähän tiedot sinulle maksetuista käyttökorvauksista.

Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukset ALV

Jos kuulut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai olet arvonlisäverovelvollinen, mutta et kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita tässä tiedot sinulle maksetuista työkorvauksista. Ilmoita työkorvausten määrä ilman arvonlisäveroa.

Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukseen ALV liittyvät menot

Jos kuulut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai olet arvonlisäverovelvollinen, mutta et kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita tässä sinulle maksettuihin työkorvauksiin liittyvät menot.

Täytä arviosi koko vuoden työkorvauksiin liittyvistä menoista sarakkeeseen Arvio koko vuoden bruttotuloista. Ilmoita menot ilman arvonlisäveroa.

Jätä muut sarakkeet täyttämättä.

Ennakkoperintärekisteröimättömän työkorvaukset ei ALV

Jos et kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin etkä kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita tässä tiedot sinulle maksetuista työkorvauksista.

Urheilijan palkkiot

Urheilijan palkkio on yleensä yksilöurheilijalle maksettavaa palkkiota osallistumisesta kilpailuun tai sijoittumisesta kilpailuissa (rahapalkinto).

Muu veronalainen ennakonpidätyksen alainen ansiotulo

Jos ansiotulosi ei ole mitään edellä olevista ja jos siitä pidätetään vero, ilmoita se muuna veronalaisena ennakonpidätyksen alaisena ansiotulona.

Tällaista tuloa on esimerkiksi harrastus- ja virkistystoiminnan apuraha.

6 Opintoraha

Ilmoita tässä verovuoden aikana korkeakouluopintoihin tai keskiasteen opintoihin saamasi opintoraha.

 • Täytä laatikoihin nostamasi opintoraha kuukausittain.
 • Merkitse muutosajankohtaan mennessä pidätetty vero. Ennakonpidätyksen määrän voit tarkistaa opintorahan maksajan maksuilmoituksesta.

7 Henkilökohtaiset ennakonkannon alaiset tulot

Ilmoita tässä kohdassa tulot, joista maksaja ei tee ennakonpidätystä, vaan joista Verohallinto määrää tai on määrännyt erikseen ennakkoveron.

Huomaa, että tässä kohdassa ilmoitetaan vain alla mainitut tulot. Vuokratulot, luovutusvoitot ja ulkomaantulot ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla (ks. tarkemmin kohta 19, Hakemuksen liitteet). Yritystoiminnasta tai maa- ja metsätaloudesta saadut tulot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 14.

Henkilökohtaiset ansiotulot

Tulonhankkimistoiminnan tulos

Ilmoita ennakonkannon alaiset henkilökohtaisen tulolähteen työkorvaukset. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi tulonhankkimistoimintaa, josta ei pidätetä veroa vaan josta maksetaan ennakkovero. Ilmoita tässä kohtaa myös esimerkiksi

 • järjestyksenvalvojana tai tarjoilijana saamasi palveluraha eli tippi
 • yksityisen perhepäivähoitajan ansiotulosi, jos kuulut ennakonperintärekisteriin.

Ennakonkannon alaiset palkat (työnantaja ei ole ennakonpidätysvelvollinen)

Ilmoita ennakonkannon alaiset palkkasi verovuonna. Sinulle voidaan maksaa ennakonkannon alaista palkkaa, jos työskentelet Suomessa ulkomaiselle työnantajalle, jolla ei ole tuloverotuksessa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa Suomessa tai jos työskentelet vieraan valtion Suomessa olevassa edustustossa.

Ennakonkannon alaiset eläkkeet

Ilmoita testamentilla tai lahjana saamasi ennakonkannon alaiset eläkkeet, jotka verotetaan ansiotulona. Lisätietoja eläketulojen verotuksesta.

Ennakonkannon alaiset apurahat

Ilmoita ennakonkannon alaiset apurahat. Lisätietoa apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotuksesta.

Henkilökohtaiset pääomatulot, joista on vähennetty menot

Ilmoita muut ennakonkannon alaiset pääomatulosi, joista olet jo vähentänyt niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tässä ilmoitettavia pääomatuloja voivat olla muut pääomatulot, joista määrätään ennakkovero.

Vuokratuloja ja luovutusvoittoja ei ilmoiteta tässä, vaan ne ilmoitetaan liitelomakkeilla (ks. kohta 19, Hakemuksen liitteet).

8 Vähennykset ansiotuloista

Ilmoita työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut, jos kuulut työmarkkinajärjestöön tai työttömyyskassaan ja maksat maksuja verovuoden aikana.

Palkkatulojen tulonhankkimismenot

Koulutusmenot

Arvioi verovuoden aikana syntyvät koulutusmenosi. Koulutusmenoja ovat esimerkiksi ammattitaidon ylläpidosta aiheutuneet opiskelukustannukset.

Työhuonevähennys

Ilmoita työhuonevähennyksen määrä vuodessa sen mukaan, kuinka paljon työhuonetta käytät pääasialliseen tai osittaiseen työskentelyyn verovuoden aikana. Tarkempaa tietoa vähennyksen myöntämisestä ja vähennyksen määrästä saat ohjeesta Tulonhankkimiskulut ansiotuloista.

Työvälineet

Ilmoita materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä. Niitä voivat olla puhelinkulut ja työ- tai virkapukukustannukset.

Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista

Ilmoita työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset. Niitä voivat olla esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset ja kulut yhteydenpidosta kotiin. 

Muut menot

Ilmoita muut vähennyskelpoiset menot (esim. luottamushenkilömaksu).

Palkkatulojen tulonhankkimismenot yhteensä

Laske ilmoittamasi palkkatulojen tulonhankkimismenot yhteen ja täytä summa tähän.

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot

Ilmoita tässä muihin työtuloihin kuin palkkoihin kohdistuvat tulonhankkimismenot sekä etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot.

Muihin ansiotuloihin kohdistuvia menoja voivat olla esimerkiksi matkakulut.

Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista

YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut

Ilmoita yrittäjän eläkevakuutusmaksut ja maatalousyrittäjän eläkevakuutusmaksut, jos niitä ei vähennetä kirjanpidossa yritystoiminnan menoina.

Ilmoita tässä myös kollektiivisen lisäeläketurvan maksut, urheilijan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen maksut sekä apurahansaajan pakolliset MYEL-vakuutusmaksut.

Ulkomaille maksetut eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Ilmoita tässä myös palkoista ulkomaille maksetut pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

9 Vähennykset pääomatuloista

Ilmoita tässä pääomatuloistasi tehtävät vähennykset, joita ovat

 • Arvopapereiden hoito- ja säilytysmenot yhteensä / vuosi
 • Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot
 • Tulonhankkimisvelan korko
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut.

Merkitse lopuksi, monestako lapsesta (lukumäärä) verotuksessasi tehdään alijäämähyvityksen lapsikorotus. Saat lisätietoa ohjeesta Alijäämähyvitys.

10 Takaisin maksettu osakaslaina (vähennetään pääomatulojen tulonhankkimismenona)

Ilmoita osakeyhtiön nimi ja Y-tunnus. Ilmoita Y-tunnus muodossa xxxxxxx-x.

Ilmoita takaisin maksamasi osakaslainan määrä euroina. Osakaslaina on maksettava takaisin viimeistään viidentenä verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen, jotta sen voi vähentää pääomatulojen tulonhankkimismenona.

Ilmoita vuosi, jolloin takaisin maksettu osakaslaina on verotettu pääomatulona. Lue lisää osakaslainasta.

11 Muut vähennykset

Elatusmaksut

Ilmoita verovuonna maksamasi elatusmaksujen määrä euroissa.

Ilmoita niiden lasten henkilötunnukset, joista maksat elatusmaksuja. Jos lapsia on enemmän kuin 4, ilmoita tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

Takaisinperintävähennys

Ilmoita, mitä tuloa sinulta on peritty takaisin ja minä vuonna. Ilmoita myös takaisin maksamasi tulon määrä euroissa.

Opintolainavähennys

Ilmoita tässä opintolainavähennys, eli summa, jonka maksat verovuoden aikana opintolainan lyhennystä. Jotta voisit saada opintolainavähennyksen, sinulla pitää olla Kelan päätös opintolainavähennyksestä. Päätöstä ei tarvitse liittää hakemukseen, mutta Verohallinto voi pyytää sitä sinulta tarvittaessa.

Jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen, saat Kelalta opintolainahyvitystä. Silloin et kuulu opintolainavähennyksen piiriin.

12 Osingot ja ylijäämät

Osinkojen ja ylijäämien verotukseen vaikuttaa se, onko tulo saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä tai osuuskunnasta vai noteeraamattomasta yhtiöstä tai osuuskunnasta. Julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Ilmoita tulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita tulo euroina.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Ilmoita osinkojesi ansiotulo-osuus ja pääomatulo-osuus bruttona. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Muulla kuin julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jota ei ole listattu pörssiin eli kyse on listaamattomasta yhtiöstä.

Merkitse rastilla, jos ansiotuloa olevat osingot ovat yritykseltä, jonka toiminnasta olet YEL-vakuutettu.

Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista

Ilmoita ylijäämien ansiotulo-osuus ja pääomatulo-osuus bruttona. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Merkitse rastilla, jos ansiotuloa olevat ylijäämät ovat yritykseltä, jonka toiminnasta olet YEL-vakuutettu.

Osingot ja ylijäämät julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja osuuskunnista

Ilmoita osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä bruttona. Bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa.

Ilmoita kokonaan veronalaiset osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Esimerkiksi REIT-yhtiöiden maksamat osingot ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Ilmoita ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista bruttona.

13 Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot

Arvopapereiden luovutusvoitot

Ilmoita verovuoden arvopapereiden luovutusvoitot euroissa sentin tarkkuudella.

Arvopapereiden luovutustappiot

Ilmoita verovuoden arvopapereiden luovutustappiot euroissa sentin tarkkuudella.

14 Yritystoiminnan tulot

14.1 Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Ilmoita elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulot erikseen euroissa sentin tarkkuudella.

14.2 Maatalouden harjoittaja

Ilmoita maatalouden ansio- ja pääomatulot erikseen euroissa sentin tarkkuudella. Ilmoita puun myyntitulot kohdassa 14.3 Metsätalouden harjoittaja.

14.3 Metsätalouden harjoittaja

Merkitse kohtaan Puun myyntitulot arviosi koko verovuoden puun myyntituloista. Täytä kohtaan Kertyneet puun myyntitulot tähän mennessä saamasi puukauppatulot verovuoden alusta alkaen. Ilmoita myös myyntituloista kertyneet ennakonpidätykset.

Puun myyntitulon veron pidättää puun ostaja, ja veron määrä käy ilmi maksutositteesta.

14.4 Porotalouden harjoittaja

Ilmoita porotalouden ansio- ja pääomatulot euroissa sentin tarkkuudella.

14.5 Tulot yhtymistä, joissa osakkaana

Merkitse yhtymän Y-tunnus. Täytä Y-tunnus muodossa xxxxxxx-x. Y-tunnuksia voi ilmoittaa 4 kappaletta. Jos olet osakkaana useammassa kuin 4 yhtymässä, ilmoita tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

Ilmoita kaikista yhtymistä saatavat elinkeinotoiminnan ansiotulot, elinkeinotoiminnan pääomatulot, maatalouden ansiotulot, maatalouden pääomatulot ja yhtymistä saadut henkilökohtaisen tulolähteen pääomatulot.

Kausiluontoinen yritystoiminta

Merkitse rasti, jos harjoitat kausiluontoista yritystoimintaa ja haluat maksaa ennakkoveron tiettynä ajanjaksona. Muussa tapauksessa ennakkoverosi ja sen maksuerät määräytyvät Verohallinnon päätöksen mukaan (Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä).

Ilmoita kausiluontoisen yritystoimintasi alkamis- ja päättymispäivä muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.

Kerro omin sanoin, minkälaisesta yritystoiminnasta on kyse ja mistä toiminnan kausiluonteisuus johtuu.

15 YEL/MYEL-työtulotiedot

Ilmoita YEL- tai MYEL-vakuutuksen perusteena oleva työtulosi määrä vuodessa.

Arvioi yritystoiminnasta saatavien palkkojen määrä vuodessa. Laske yhteen palkat, luontoisedut ja veronalaiset kustannusten korvaukset yritykseltä, jonka toiminnasta olet YEL- tai MYEL-vakuutettu. Tällä tarkoitetaan sitä, että toimit yrittäjänä ja olet yrityksen toiminnasta YEL- tai MYEL-vakuutettu. Merkitse nämä sekä muilta työnantajilta saadut palkat myös ennakonpidätyksen alaisiin tuloihin kohtaan 2, Palkat ja luontoisedut.

Ilmoittamasi tiedot vaikuttavat sairaanhoito- ja päivärahamaksun määrään.

16 Perhesuhteen muutos

Ilmoita päivämäärä, jolloin muutit pysyvästi erilleen puolisostasi. Ilmoita päivämäärä muodossa ppkkvvvv.

17 Verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvä ennakkovero (lisäennakko)

Jos huomaat verovuoden päättymisen jälkeen, että veroprosenttisi on ollut liian pieni tai olet maksanut liian vähän ennakkoveroa, voit hakea Verohallinnolta lisäennakkoa. Hakemuksen voit tehdä verovuoden päättymisen jälkeen aina verotuksesi valmistumiseen saakka.

Lisäennakkoa voi maksaa esimerkiksi palkkojen, vuokratulojen tai yritystoiminnan tulojen perusteella. Lisäennakolle ei välttämättä tarvitse ilmoittaa perustetta, vaan voit ilmoittaa haluamasi lisäennakon määrän.

Ilmoita ensin, minkä suuruista lisäennakkoa haet ja mille verovuodelle. Lisäennakko kohdistuu aina kuluvaa verovuotta edeltävälle verovuodelle.

Merkitse rastilla peruste lisäennakolle. Vaihtoehtoja ovat

 • Vuokratulo
 • Luovutusvoitto
 • Yritystoiminnan tulo
 • Ulkomaantulot
 • Ansiotulojen ennakonpidätys on ollut liian pieni.
 • Pääomatulojen ennakonpidätys on ollut liian pieni.
 • Muu syy. Jos hakemuksesi peruste ei ole mikään edellä olevista, kerro tässä vapaamuotoisesti, miksi haet lisäennakkoa.
 • En ilmoita perustetta lisäennakolle. Verohallinto määrää sinulle lisäennakon ilmoittamasi euromäärän mukaan.

Merkitse rastilla, jos haluat, että sinulle määrätään lisäennakko ilmoittamiesi tietojen perusteella. Ilmoita silloin lomakkeella sen verovuoden tulosi ja vähennyksesi, jolle haet lisäennakkoa. Verohallinto tarvitsee tiedot, jotta lisäennakon määrä voidaan laskea puolestasi. Saat lisäennakosta päätöksen ja tiedon laskentaperusteista.

18 Lisätiedot

Ilmoita lisätietojen antajan nimi ja puhelinnumero. Jos annat täydentävät tiedot itse, voit jättää kohdan täyttämättä.

19 Hakemuksen liitteet

Osa tuloista ja vähennyksistä ilmoitetaan erillisillä liitelomakkeilla, ei itse hakemuksella. Merkitse rastilla, minkä tai mitkä lomakkeet olet liittänyt hakemukseesi.

Liitelomakkeet

Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Ilmoita myös sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023