Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

16A Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot), täyttöohje

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava verotusta varten

Suomessa asuvien henkilöiden on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista.

Voit ilmoittaa ulkomailta saamasi tulot OmaVerossa. Silloin et tarvitse lomaketta, mutta voit käyttää tätä täyttöohjetta apuna ansiotulojen ilmoittamisessa. Jos haluat ilmoittaa paperilla, paperilomakkeen saat lomakesivulta: Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot (lomake 16A).

Käytä samaa lomaketta sekä puuttuvien tietojen ilmoittamiseen että tietojen korjaamiseen. Verohallinto saa joidenkin ulkomaantulojen tiedot suoraan toisesta maasta, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Ruotsista saadut eläketulot. Tarkista nämä tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

Jos ilmoitat ulkomaantulot paperilomakkeella, huomaa, että pääomatuloille on oma lomake. Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot lomakkeella 16B.

Ilmoita ulkomaisen työnantajan maksama palkka työstä, joka on tehty Suomessa, lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset) tai vaihtoehtoisesti Omaverossa.

Verohallinto saa tietoa digitaalisen alustan kautta saamistasi tuloista sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista aina ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella.

Verokorttihakemus, ennakkoverohakemus tai oikaisuvaatimus

Voit käyttää lomaketta 16A myös ilmoittaessasi tietoja verokorttia tai ennakkoveroa varten. Tee verokortti- tai ennakkoverohakemus lomakkeella 5010 ja liitä lomake 16A hakemukseesi.

Käytä lomaketta 16A myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä lomake 16A vaatimukseesi.

Voit tehdä verokorttihakemuksen, ennakkoverohakemuksen ja oikaisuvaatimuksen myös Omaverossa. Silloin paperilomakkeita ei tarvita.

Yleistä lomakkeen täyttämisestä ja palauttamisesta

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomakkeesta koko se osa, jonka jotakin tietoa korjaat.

Ilmoita tulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna se euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös maksupäivän mukaista päiväkurssia.

Tarkista verovuoden keskikurssi

Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle. Älä lähetä lomakkeen mukana kuitteja tai tositteita, vaan säilytä ne itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Täyttöohjeet

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Ulkomailta saadut eläketulot
3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä
4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä
5 Muut ulkomailta saadut ansiotulot

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita myös verovuosi, eli se vuosi, jonka aikana olet saanut ulkomaantulot.

2 Ulkomailta saadut eläketulot

Ilmoita tässä ulkomailta saamasi eläketulot. Ulkomailta saadut eläketulot on jaoteltu lomakkeeseen sen mukaan, mihin mikin eläke perustuu. Vaihtoehtoja ovat:

2.1 Eläke, joka perustuu yksityissektorin palvelukseen (pakollinen vakuutus)

Ilmoita tässä työeläkkeesi, joka maksetaan sillä perusteella, että olet työskennellyt yksityisen yrityksen palveluksessa.

2.2 Eläke, joka perustuu julkissektorin palvelukseen

Ilmoita tässä työeläkkeesi, joka maksetaan sillä perusteella, että olet työskennellyt esim. kunnan tai valtion palveluksessa.

2.3 Eläke, joka perustuu julkissektorin liiketoiminnan palvelukseen

Ilmoita tässä työeläkkeesi, joka maksetaan sillä perusteella, että olet työskennellyt yrityksessä, joka harjoittaa julkisyhteisön liiketoimintaa.

2.4 Eläke, joka perustuu muuhun sosiaalivakuutukseen

Ilmoita tässä esim. tapaturmaeläke, Suomen kansaneläkettä vastaava eläke tai muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva eläke. Tässä ei kuitenkaan ilmoiteta työeläkkeitä, jotka ilmoitetaan kohdissa 2.1-2.3.

2.5 Eläke, joka perustuu itse otettuun vapaaehtoiseen vakuutukseen

Ilmoita tässä eläkkeesi, joka perustuu itse ottamaasi vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen.

2.6 Eläke, joka perustuu yksityissektorin palvelukseen (vapaaehtoinen vakuutus)

Ilmoita tässä eläkkeesi, joka perustuu työnantajasi ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen.

Jos saamasi eläke ei perustu mihinkään edellä luetelluista vaihtoehdoista, ilmoita eläke kohdassa 2.7 Muu eläke, mikä? Kerro myös, mihin eläke perustuu.

Ilmoita perhe-eläke, jonka perusteena on edunjättäjän (edesmennyt puoliso tai vanhempi) ansaitsema työeläke sen mukaan, mihin eläke on edunjättäjällä perustunut. Ilmoita esimerkiksi puolison A saama perhe-eläke, joka perustuu puolison B työskentelyyn yksityisessä yrityksessä, kohdassa 2.1.

Ilmoita ulkomailta saatujen eläkkeiden osalta maa, josta eläke on saatu, eläkkeen maksajan nimi ja eläkkeen määrä (bruttona). Jos olet maksanut eläkkeestä ulkomaille veroa, ilmoita se kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Ilmoita ulkomaille maksettua veroa vain, jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa eläkettä. Älä ilmoita ulkomailla perittyjä sosiaaliturvamaksuja ulkomaille maksettuna verona.

Jos eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita valuutanvaihtokulut. Ilmoita kulut kuitenkin vain, jos ne ovat yhteensä yli 60 euroa vuodessa, koska Verohallinto vähentää verotuksessa eläkkeen määrästä valuutanvaihtokuluja 60 euroa.

Jos vaadit eläkkeeseen jaksotusta ja tulontasausta, merkitse rasti kohtaan 2.8.

Jos eläkkeesi on pääomatuloa, ilmoita se lomakkeella 16B kohdassa 5.4 Muu pääomatulo, mikä?

Lue lisää ulkomailta maksetusta eläkkeestä

3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä

Ulkomailta saatujen palkkatulojen verotukseen vaikuttaa se, voidaanko palkkaan soveltaa niin sanottua kuuden kuukauden sääntöä eli tuloverolain 77 §:n verovapaussäännöstä.

Ilmoita tässä kohdassa tiedot sellaisesta ulkomaantyöskentelystä, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä. Jos sääntöä sovelletaan palkkaan, palkasta ei tarvitse maksaa tuloveroa Suomeen. Palkasta pitää kuitenkin maksaa Suomessa vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos olet sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

Tee vaatimus kuuden kuukauden säännön soveltamisesta, vaikka palkka näkyisi jo esitäytetyssä veroilmoituksessa kuuden kuukauden säännön alaisena palkkana.

Jos olet työskennellyt osittain Suomessa (esimerkiksi etänä) ja osittain ulkomailla, tarkista, että Suomessa työskentelystä saamasi palkka on esitäytetyssä veroilmoituksessa merkitty veronalaiseksi palkaksi. Jos tiedot eivät ole oikein, ilmoita kuinka paljon olet saanut Suomessa työskentelystä palkkaa, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä. Voit ilmoittaa tiedot OmaVerossa. Jos haluat ilmoittaa paperilla, ilmoita palkka Suomessa työskentelystä lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Tarkista vero.fi-sivuilta, milloin työskentelyyn voidaan soveltaa kuuden kuukauden sääntöä:

3.1 Ulkomaantyöskentely verovuoden aikana

 • Ilmoita työskentelymaa ja työskentelyaika verovuonna. Jos työskentely jatkuu yhtäjaksoisesti seuraavalle vuodelle, ilmoita tällöin verovuoden työskentelyn päättymispäiväksi vuoden viimeinen päivä.

 • Ilmoita, onko kyseessä työnantajan ja työntekijän sopima vakuutuspalkka, ennakonpidätyksenalainen palkka vai työsuhdeoptio.

 • Ilmoita työnantajan nimi, työnantajan kotivaltio ja palkan määrä.

 • Jos työskentelet muualla kuin työnantajan kotivaltiossa, ilmoita, onko työnantajalla työskentelymaassasi kiinteä toimipaikka.

 • Ilmoita, jos sinulla on A1/E101-todistus Suomesta tai Kelan päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

 • Ilmoita, jos haet veron siirtämistä Suomesta toiseen Pohjoismaahan. Lue asiasta lisää ohjeesta Työskenteletkö Pohjoismaassa – verosi voidaan siirtää siihen Pohjoismaahan, jolla on verotusoikeus.

 • Ilmoita myös Suomessa verovuoden aikana oleskelemiesi päivien lukumäärä (ulkomaantyöskentelyn aikaiset Suomessa oleskelupäivät).

 • Jos työskentely jatkuu yhtäjaksoisesti seuraavalle vuodelle, ilmoita, mihin asti työskentely kestää (työskentelyn päättymispäivä) ja missä maassa työskentelet.

3.2 Suomessa oleskelu verovuonna (tulo- ja lähtöpäivät)

 • Erittele Suomessa oleskelun jaksot kohdassa 3.2 ja merkitse jokainen oleskelujakso omaan kenttään (tulo- ja lähtöpäivä).

 • Jos työskentelit ulkomailla myös verovuotta edeltävän vuoden aikana, ilmoita kohdassa 3.3 työskentelymaa, työskentelyaika ja työnantajan nimi.

Lue lisää ulkomailla työskentelystä

4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä

Ilmoita tässä tiedot ulkomaantyöskentelystä, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä. Täytä kenttiin työskentelymaa, työnantajan nimi ja työnantajan kotivaltio.

Jos työskentelet muualla kuin työnantajan kotivaltiossa, ilmoita, onko työnantajalla työskentelymaassasi kiinteä toimipaikka.

Ilmoita, jos tulo on

 • julkissektorin työnantajan maksamaa
 • ulkomaisella aluksella ansaittua merityötuloa
 • ulkomaisella ilma-aluksella ansaittua tuloa
 • Ruotsin tai Norjan puolella rajankävijänä ansaittua tuloa.

Ilmoita myös, jos

Ilmoita palkan määrä (rahapalkka ja luontoisedut). Jos olet maksanut palkasta veroa ulkomaille, ilmoita tämä kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Ilmoita ulkomaille maksettua veroa vain, jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa palkkaa. Älä ilmoita ulkomailla perittyjä sosiaaliturvamaksuja ulkomaille maksettuna verona.

Ilmoita mahdolliset ulkomaantyöskentelyyn liittyvät asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sekä tulonhankkimismenot. Ulkomaantyöskentelyyn liittyviä matkakuluja ja tulonhankkimismenoja ei ilmoiteta lainkaan lomakkeilla 1A (Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat) ja 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset) tai vastaavissa kohdissa OmaVerossa. 

Jos olet työskennellyt osittain Suomessa (esimerkiksi etänä) ja osittain ulkomailla, korjaa tarvittaessa tieto siitä, kuinka paljon palkkaa olet saanut Suomessa työskentelystä. Voit korjata palkkatiedot OmaVerossa. Jos haluat ilmoittaa paperilla, korjaa palkan määrä lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Lue lisää ulkomailla työskentelystä

5 Muut ulkomailta saadut ansiotulot

Ilmoita tässä ulkomailta saamasi muut ansiotulot. Ne on jaoteltu lomakkeeseen seuraavasti:

5.1 Työkorvaus
5.2 Urheilijan tai taiteilijan saama palkka tai palkkio
5.3 Stipendi tai apuraha
5.4 Hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio
5.5 Rojalti

Jos saamasi tulo ei ole mitään edellä luetelluista, ilmoita se kohdassa 5.6 Muu tulo, mikä? Kerro, mistä tulosta on kyse. Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi ulkomailta saamasi sometulot, kuten tulot striimauksesta, kuvagallerioista ja muista sosiaalisen median palveluista.

Ilmoita maa, josta tulo on saatu, maksajan nimi ja tulon määrä (bruttona). Jos olet maksanut tulosta veroa ulkomaille, ilmoita tämä kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Ilmoita ulkomaille maksettua veroa vain, jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa tuloa. Ilmoita myös mahdolliset ulkomaantuloon kohdistuvat tulonhankkimismenot. Ilmoita, jos kyseessä on ollut julkissektorin maksaja. Työkorvauksen osalta ilmoita myös työskentelymaa.

Jos vaadit tulontasausta, merkitse rasti kohtaan 5.7.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023