Skatteförvaltningens offentliga delgivningar

Skatteförvaltningen meddelar genom offentlig delgivning att Skatteförvaltningen har handlingar som berör följande personer/samfund som inte har kunnat delges på ett annat sätt.

Handlingarna gäller den skattskyldiges beskattning och hänför sig till ett ärende vars delfående är viktigt med tanke på kundens rättigheter och skyldigheter.

Offentlig delgivning anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Därefter tas meddelandet bort från det allmänna datanätet.

Handlingar som delges finns tillgängliga hos Skatteförvaltningen (servicenummer) och de finns även på MinSkatt. Hur länge handlingarna hålls tillgängliga har inte begränsats.

Publiceringsdatum 23.1.2023

Offentlig delgivning har verkställts 23.1.2023

Offentliga delgivningar till följande personer och företag
Förnamn /
Företaget 
Efternamn /
FO-nummer 
Handlingen hänför sig till skatteåret/skatteperioden

RSgoods OÜ

3273806-9

2018–2021

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2023