Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

I den skärpta övervakningen av taxibranschen uppdagades 8,7 miljoner euro i inkomster som inte ingick i bokföringen – Skatteförvaltningen önskar ändring i lagen

Skatteförvaltningens meddelande, 26.10.2022

Vid utgången av september avslutades den skärpta övervakningen av taxibranschen. I övervakningen hittade Skatteförvaltningen allt som allt 8,7 miljoner euro i inkomster som inte ingick i bokföringen och 4,3 miljoner euro andra felaktigheter som påverkade det beskattningsbara inkomstbeloppet. Det uppdagades nästan tre miljoner euro i svarta löner. Skatteförvaltningen önskar en lagändring som möjliggör en bättre övervakning av taxameteruppgifterna.

I den skärpta övervakningen hittade Skatteförvaltningen svart försäljning och obetalade löner för ett värde på flera miljoner euro. Övervakningen av taxiföretagarnas betalning av skatter skärptes från våren 2021 till utgången av september 2022.

På basis av en riskanalys valde Skatteförvaltningen som övervakningsobjekt 850 taxiföretagare och taxichaufförer samt bokföringsbyråer som ansvarar för taxiföretagens bokföring. Övervakningen riktades både till nya företagare och till sådana som varit med länge.

-          En typisk form av skattefusk är att inte bokföra kontantförsäljning i företagets bokföring eller exempelvis att körningarna för någon månad inte alls bokförs. Taksametern kan också avsiktligt användas fel så att försäljningen i bokföringen blir mindre än i verkligheten, berättar överinspektör Jarmo Lahdenperä från Skatteförvaltningen.

Under den skärpta övervakningen kontrollerade Skatteförvaltningen tillsammans med Polisen, Traficom och utlänningsövervakningen hos regionförvaltningsverket dessutom 500 aktörer inom taxibranschen i gemensamma razzior med myndigheterna runt om i Finland. Myndigheterna fortsätter att övervaka gemensamt även om den egna skärpta övervakningen på Skatteförvaltningen avslutades.

Polisanmälan prövas i en tredjedel av de övervakade fallen

Under den skärpta övervakningen gjordes en skatterevision av sammanlagt 250 taxiföretag. Skatteförvaltningen övervakade också riktigheten i inkomst- och mervärdesskattedeklarationerna för aktörer inom taxibranschen. Som en del av övervakningen erbjöd Skatteförvaltningen också handledning och rådgivning för bokföringsbyråerna som ansvarar för taxiföretagens bokföring.

För 30 procent av de företag som var föremål för skatterevisionerna prövas om ärendet ska polisanmälas. När polisanmälan prövas utreder Skatteförvaltningen om det finns grunder för att polisanmäla fallet.

-        Den skärpta övervakningen riktades till sådana taxiföretag där det enligt våra analyser finns en risk för oegentligheter. Därför är det inte överraskande att vi hittade ohederlig och eventuellt också brottslig verksamhet. Största delen av taxiföretagarna agerar ändå rätt, poängterar Lahdenperä.

I taxiövervakningen kontrollerades också 1 350 sådana personer som ansökt om taxitillstånd men som inte har deklarerat inkomster av taxiverksamhet. Skatteförvaltningens slutsats var att personerna inte bedriver taxiverksamhet och att de har ansökt om taxitillstånd för kommande behov.

De som får taxiinkomster via plattformar tror felaktigt att plattformen anmäler taxiföretagarens inkomster till Skatteförvaltningen 

Taxilagen ändrades 2018 vilket ledde till många nya aktörer inom branschen.

I den skärpta övervakningen har det framkommit att de som bedriver taxiverksamhet via internationella plattformar inte vet om att de själv ansvarar för att deklarera sina inkomster av taxiverksamheten till Skatteförvaltningen.

– Många tror felaktigt att det internationella företaget som upprätthåller plattformen anmäler alla taxiföretagares inkomster till skattemyndigheten i det rätta landet. Så är det inte. Taxiföretagaren ansvarar för att deklarera alla inkomster till oss, säger Lahdenperä.

I Finland går det att bedriva taxiverksamhet via exempelvis plattformarna Uber och Yango.

Misstanke: Svart lön som täckmantel för att falskt lyfta sociala förmåner

I den skärpta övervakningen upptäcktes också fall där taxichauffören fått sin lön svart samtidigt som hen har fått arbetslöshetsförmån eller sociala förmåner.

-          Enligt våra observationer består arbetstagarens lön i dessa situationer av en liten officiell lön, svart lön och förmåner som hen ansökt med felaktiga grunder. I dessa misstankar om missbruk har Skatteförvaltningen enligt lagen rätt att informera förmånsbeviljaren om misstanken och så har vi också gjort, berättar Lahdenperä.

Också användningen av hyrt arbete har på basis av den skärpta övervakningen ökat inom taxibranschen under de senaste åren. Arrangemangen kring uthyrningen av arbetskraft inkluderar risken att arbetsgivarprestationerna inte sköts.

Skatteförvaltningen kan inte rapportera om olovliga taxibilar till Traficom

I övervakningen uppdagas också situationer där taxiföretagaren inte hade taxitrafiktillstånd av Traficom. För tillfället kan Skatteförvaltningen dock inte lämna en anmälan om olovlig taxitrafik till Traficom.

Det fastställda maximistraffet för olovligt bedrivande av yrkesmässig taxitrafik är fängelse i högst sex månader. Skatteförvaltningens rätt att anmäla uppgifter förutsätter att det fastställda maximistraffet för brottet är fängelse i mer än sex månader.

-        För att myndigheterna ska ha en möjlighet att byta information smidigt behöver maximistraffet för olovligt bedrivande av taxitrafik höjas med minst en dag, konstaterar Lahdenperä.

Myndigheterna behöver taxameteruppgifterna

Användningen av taxametrar eller motsvarande system blev på nytt obligatoriskt på hösten 2021. Skatteförvaltningen använder i sin övervakning bland annat de uppgifter som fås från taxametrarna.

I nuläget får myndigheterna enligt Lahdenperä tillgång till endast en liten del av alla de data som taxametrarna producerar. Enligt Lahdenperä behöver uppgifter samlas in och lagras centraliserat från alla taxametrar, och alla vederbörande övervakningsmyndigheter ska ha insyn i uppgifterna. Detta kräver ändringar i lagstiftningen.

-        Om den digitala eran kan påbörjas vid övervakningen av taxibranschen, får Skatteförvaltningen pålitliga och täckande uppgifter av tillräckligt hög kvalitet från taxametrarna som stöd för skattekontrollen. Samtidigt blir det möjligt att rikta övervakningen till just de fall som kräver det, säger Lahdenperä.

I Sverige kan myndigheterna närapå i realtid följa de uppgifter som samlas in av taxametrarna och använda uppgifterna vid övervakningen av branschen.

 

Tidigare om temat:

Preliminära resultat av den skärpta övervakningen av taxiföretagare: inkomster på 1,2 miljoner euro har inte bokförts – skatt.fi

Anvisningar till taxiföretagare:

Taxiföretagare – skatt.fi

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2022