Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Donationer av momspliktiga företag till flyende från Ukraina befrias från moms

Nyhet, 3.10.2022

Mervärdesskattelagen ändras temporärt så att försäljning i Finland och gemenskapsinternt förvärv från andra medlemsstater av de varor som är avsedda att överlåtas kostnadsfritt till personer som flyr Rysslands angrepp mot Ukraina är momsfria. Också de tjänster som hänför sig till överlåtelser av sådana varor är momsfria.

Skattefriheten gäller i första hand försäljning till allmännyttiga samfund. Ett företag som är infört i momsregistret får på sin momsdeklaration dra av den moms som ingår i förvärvet av dessa varor och tjänster. Det är fråga om så kallad nollskattesats.

Varorna kan vara till exempel livsmedel, hygienartiklar, läkemedel och medicinsk utrustning, kläder, täcken och nödinkvarteringsutrustning. En tjänst som hänför sig till varorna kan vara exempelvis måltidsservice. Med ändringen kompletteras den skattefrihet som tillämpas på import av dessa varor.

Import av varor

Enligt Europeiska kommissionens temporära beslut av den 1 juli 2022 beviljas befrielse från importtullar och mervärdesskatt på varor som importeras för att kostnadsfritt delas ut eller göras tillgängliga för personer som flyr från kriget i Ukraina eller som behöver hjälp i Ukraina.

Kommissionens beslut (EU) 2022/1108

Befrielsen från tullavgifter och moms på import gäller i situationer där den ansvariga för importen av varor är en statlig organisation eller en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation som är godkänd av en myndighet i medlemsstaten. Därtill ska varorna importeras till en sådan medlemsstat som har begärt kommissionens beslut. Bland annat Finland har begärt kommissionen om befrielse från importtullar och mervärdesskatt på varor.

I Finland upprätthåller Tullen listan över godkända organisationer. Tullen har gett anvisningar till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer om den tullfria och momsfria importen av varor. Läs mer på Tullens webbplats.

Inhemsk försäljning och gemenskapsinternt förvärv

Kommissionens beslut gäller endast import av varor, inte inhemsk försäljning av varor eller gemenskapsinternt förvärv. Därför har det till mervärdesskattelagen lagts till bestämmelser om momsfrihet för inhemsk försäljning och gemenskapsinternt förvärv av varor som är avsedda att utan vederlag delas ut till personer som flyr Rysslands angrepp mot Ukraina och för tjänster som hänför sig till sådana varor.

Befrielsen från momsen gäller inte försäljning mot vederlag till staten, kommuner, välfärdsområden eller anordnare av mottagningstjänster.

Befrielsen från moms gäller utan vederlag gjorda överlåtelser av varor eller tjänster som hänför sig till varorna, när mottagaren är ett allmännyttigt samfund, ett religionssamfund, staten, en kommun, ett välfärdsområde eller en anordnare av mottagningstjänster och ändamålet med varorna eller tjänsterna berättigar till befrielsen.

De villkor för momsfrihet som anknyter till köparen och mottagaren av donationen

I den nya temporära bestämmelsen som lagts till i mervärdesskattelagen (38 f §) definieras vilka försäljningar som är momsfria.

Moms verkställs inte på försäljning eller gemenskapsinternt förvärv av varor som direkt anknyter till de personers behov som flyr Rysslands angrepp mot Ukraina och inte heller på tjänster som hänför sig till sådana varor om köparen är:

  • en i kommissionens beslut (EU) 2022/1108 avsedd statlig organisation i en annan medlemsstat eller en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation som är godkänd av de behöriga myndigheterna beträffande den verksamhet som sker i den egna staten
  • ett allmännyttigt samfund (4 § i mervärdesskattelagen)
  • ett religionssamfund (5 § i mervärdesskattelagen)
  • ett offentligt samfund (6 § i mervärdesskattelagen)
  • en anordnare av sådana mottagningstjänster som avses i 13 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), till den del varorna överlåts till eller tjänsterna tillhandahålls samfundet eller anordnaren utan vederlag
  • en aktör som utan vederlag överlåter varor eller utför tjänster till en sådan aktör som nämns ovan.

Med köpare avses också en mottagare av en överlåtelse utan vederlag.

Också användningsändamålet med varan eller tjänsten påverkar skattefriheten

Försäljningen av varor är skattefri endast om köparen anskaffar varorna eller tjänsterna för något av följande användningsändamål:

  • för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer som har flytt Rysslands angrepp mot Ukraina
  • för att utan vederlag ställas till förfogande för personer som har flytt Rysslands angrepp mot Ukraina så att varorna förblir i köparens ägo
  • för att överlåtas till en statlig aktör i Ukraina eller till en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation som godkänts av Ukrainas behöriga myndigheter för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer i Ukraina som behöver hjälp
  • för att utan vederlag överlåtas för ändamål som avses i punkterna ovan.

En utredning ska lämnas till säljaren om användningen av varan

Köparen ska ge säljaren en utredning (209 j § i mervärdesskattelagen) om att varorna och tjänsterna har anskaffats till sådan användning som uppfyller de villkor som ställs för skattefrihet.

Om användningsändamålet med varan ändras

Om en köpare eller en mottagare av en donation använder varorna för andra ändamål än de som berättigar till befrielse ska köparen eller mottagaren betala skatt på varorna för eget bruk. Skattesatsen fastställs enligt den skattesats som bestäms med stöd av 84 eller 85 a § i mervärdesskattelagen på basis av inköpspriset eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Säljaren har avdragsrätt

Eftersom försäljningen av de varor och tjänster som är befriade från skatt har föreskrivits omfatta den så kallade nollskattesatsen, är momsen på inköpen i anslutning till denna försäljning avdragbar för säljaren.

Hur ska företag deklarera uppgifterna?

Uppgifterna ska anges på företagets momsdeklaration i punkten "omsättning enligt 0-skattesats”.

Uppgifterna om den retroaktiva tillämpningsperioden korrigeras genom att lämna en ersättande momsdeklaration för den skatteperiod vars uppgifter korrigeras. Korrigeringen av deklarationen orsakar inga påföljder för företaget om det momsbelopp som ska betalas blir mindre i och med korrigeringen. Läs mer om att korrigera deklarationer.

Giltighetstiden för ändringen

Skattefriheten för varor och tjänster är temporär enligt mervärdesskattelagen. Skattefriheten tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinternt förvärv av varor och tjänster från den 24 februari 2022 till den 31 december 2022, det vill säga skattefriheten träder i kraft retroaktivt.

Ytterligare information om ändringen i momslagstiftningen: Regeringens proposition (RP 77/2022)

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2022