Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattesatserna för överlåtelseskatt ändras och skattefriheten för första bostad avskaffas

Regeringen föreslår att överlåtelseskattesatsen för fastigheter, bostadsaktier och andra värdepapper sänks.

Följande ändringar föreslås: 

  • Överlåtelseskattesatsen för fastigheter sänks från 4 procent till 3 procent.
  • Skattesatsen för överlåtelse av aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag sänks från 2 procent till 1,5 procent.
  • Överlåtelseskatten för övriga värdepapper sänks från nuvarande 1,6 procent till 1,5 procent.

Om lagen godkänns träder den i kraft vid årsskiftet men tillämpas retroaktivt redan från och med torsdagen den 12 oktober 2023.  Till de kunder som har köpt en bostad under slutet av året återbetalar Skatteförvaltningen den överbetalda överlåtelseskatten inklusive ränta under början av nästa år.

Skattefriheten för första bostad avskaffas

Regeringen föreslår också att skattefriheten för första bostad avskaffas från och med den 1 januari 2024. Köp av första bostäder under 2023 är ännu skattefria. Om köpebrevet har undertecknats senast den 31 december 2023 behöver överlåtelseskatt inte betalas för första bostad. 

Skattesatsen eller skattefriheten bestäms enligt underskriftsdatumet för avtalet

Datumet då det bindande avtalet har undertecknats avgör vilken skattesats som ska tillämpas på köpet eller om köparen av första bostad beviljas befrielse från överlåtelseskatt. I fråga om ett nybyggnadsobjekt är inte överföringen av ägande- eller besittningsrätten avgörande. Också om ett föravtal har ingåtts om bostadsköpet innan lagen trädde i kraft, är underskriftsdatumet för det bindande avtalet avgörande.

Exempel 1. Köpet av bostadsaktier i ett nybyggnadsobjekt har gjorts den 11 oktober 2023. Ägande- och besittningsrätten överförs den 15 januari 2024. När köpebrevet har undertecknats före den 12 oktober 2023, datumet för regeringens proposition, tillämpas skattesatsen 2 procent på överlåtelsen. Köparen får inte nyttan av den lägre skattesatsen.

Exempel 2. Ett föravtal ingås om ett aktieköp den 15 september 2023. Det slutliga bindande köpebrevet undertecknas den 15 november 2023. När köpebrevet har undertecknats efter datumet för regeringens proposition, tillämpas den nya skattesatsen på 1,5 procent på överlåtelsen.

Exempel 3: Köpet av aktier i ett nybyggnadsobjekt har gjorts med ett köpebrev som undertecknats den 31 december 2023. Bostaden blir färdig och tas i stadigvarande bostadsbruk den 15 april 2024. Köparen får nyttan av befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad om övriga villkor uppfylls.

Exempel 4: Köpet av en fastighet (mark) har gjorts den 31 december 2023. Köparen låter bygga ett egnahemshus på fastigheten som blir färdigt och tas i stadigvarande bostadsbruk den 15 november 2024. Köparen söker lagfart på fastigheten i januari 2024. Hen lämnar överlåtelseskattedeklarationen och betalar skatten enligt den nya skattesatsen på 3 procent innan hen söker lagfart. Om övriga villkor uppfylls får köparen nyttan av skattefriheten för första bostad och kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatten när bostadsbyggnaden blir färdig och hen tar den i stadigvarande bostadsbruk. 

Gör så här om du köper en bostad i slutet av året

Under slutet av året ska du ännu deklarera och betala överlåtelseskatt enligt de gamla skattesatserna som gäller fram till utgången av 2023. Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalda skatten inklusive ränta utan en separat ansökan under början av nästa år.

Om tidsfristen för deklarationen och betalningen är först nästa år lönar det sig att deklarera och betala överlåtelseskatten först efter årsskiftet. Då kan du deklarera och betala skatten enligt de nya lägre skattesatserna.

Om du köper en gammal bostadsaktie senast den 31 december 2023 och använder dig av en fastighetsförmedlare vid köpet ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet. De nya skattesatserna tillämpas retroaktivt på ditt köp. Skatteförvaltningen återbetalar dig den överbetalda överlåtelseskatten efter årsskiftet utan en separat ansökan. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om du köper en gammal bostadsaktie och inte använder fastighetsförmedlare ska du deklarera och betala överlåtelseskatten inom två månader från att du undertecknat köpebrevet eller ett annat avtal.

  • Om avtalet har undertecknats den första november eller senare är tidsfristen för att deklarera och betala överlåtelseskatten först i början av 2024. Du kan inom utsatt tid deklarera och betala skatten enligt de nya skattesatserna efter årsskiftet.
  • Om du undertecknade avtalet före den första november ska du deklarera och betala överlåtelseskatten enligt de gamla skattesatserna. Skatteförvaltningen återbetalar dig den överbetalda överlåtelseskatten efter årsskiftet utan en separat ansökan. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om du köper en bostadsaktie i ett nybyggnadsobjekt ska du deklarera och betala överlåtelseskatten inom två månader från att äganderätten överförts.

  • Om äganderätten har överförts den 1 november eller senare är tidsfristen för deklaration och betalning först i början av 2024. Du kan inom utsatt tid deklarera och betala skatten enligt de nya skattesatserna efter årsskiftet.
  • Om äganderätten överförts före den 1 november ska du deklarera och betala överlåtelseskatten enligt de gamla skattesatserna. Skatteförvaltningen återbetalar dig den överbetalda överlåtelseskatten efter årsskiftet utan en separat ansökan. Kontrollera i MinSkatt att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om du köper en fastighet ska du deklarera och betala överlåtelseskatten innan du söker lagfart, dock senast inom sex månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett annat bindande avtal. Om du söker lagfart först den 1 januari 2024 eller senare kan du deklarera och betala skatten enligt den nya lägre skattesatsen.

Mer information

Så här deklarerar och betalar du överlåtelseskatten

Så här kontrollerar du ditt kontonummer i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2023