Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster (blankett 6148r), blankettanvisning

Allmänt

Du kan yrka på progressiv beskattning, om du permanent bor utomlands eller om du kommer till Finland för högst sex månader. Med den här blanketten yrkar du på att dina förvärvsinkomster (med undantag för dividender) beskattas progressivt i stället för att en källskatt på 35 % tas ut på dina förvärvsinkomster.

Dina förvärvsinkomster (med undantag för dividender) kan beskattas progressivt om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.
Finland beskattar endast dina inkomster från Finland men skattepliktiga inkomster i din hemviststat kan höja beskattningen av dina inkomster från

Finland. Om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du får minst 75 % av dina förvärvsinkomster från Finland, kan du med den här blanketten yrka på att inga andra inkomster än de som du fått från Finland får beaktas i din beskattning. Bifoga då till ditt yrkande det intyg som skattemyndigheten i din hemviststat har utfärdat (blankettens andra sida). Utan intyget kan ditt yrkande inte godkännas.

Du hittar blanketten på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Avdrag på förvärvsinkomster som har fåtts från Finland

Om du i den finska beskattningen yrkar på avdrag för t.ex. resor mellan bostad och arbete, kostnader för förvärvande av inkomst eller räntorna på bostadslån, eller om du har debiterats finska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier, ska du lämna en redogörelse för dem på en fritt formulerad bilaga.

Om du yrkar på avdrag först när skatteåret har gått ut, ange då avdragen på blanketten Förvärvsinkomster och avdrag från dem (blankett 50A).

Du kan använda den här blanketten även om du lämnar in en begäran om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll då i begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till ditt yrkande. Ange också dina eventuella avdrag som bilaga till begäran om omprövning.
Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller ansöker om rättelse av beskattningen, fyll i alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Så här fyller du i blanketten

Innehållsförteckning

1 Personuppgifter och skatteår
2 Förvärvsinkomster och skatter som har betalats på dem
3 Sökandens underskrift

1 Personuppgifter och skatteår

Ange din finska personbeteckning om du har en sådan. Om du inte har någon finsk personbeteckning, ange då ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå.

Ange här det skatteår för vilket du yrkar på progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster.

Ange också dina övriga personuppgifter. Fyll i din hemviststat och ditt medborgarskap i de punkter som är avsedda för dessa uppgifter. Skriv din hemviststats hela namn, använd inte endast landskoden.

Skatteregistreringsnumret som hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN)

Ange skatteregistreringsnumret (TIN) som din hemviststat har tilldelat dig. Närmare information om skatteregistreringsnumret får du av skattemyndigheten i din hemviststat.

Adress i hemviststaten

Ange dina exakta adressuppgifter i hemviststaten. Fyll i gatuadress, postnummer, postkontor och stat i fälten.

Adress i Finland

Ange din exakta adress i Finland. Ange din postadress, husets nummer, trappa, lägenhetens nummer eller postboxens nummer. Ange till slut postnummer och postkontor.

Makens, barnets/barnens namn och födelsedatum

Om du har en make/maka eller barn ska du ange deras namn och födelsedatum. Ange födelsedatumet i formatet ddmmåååå. Om du har fler än två barn, lämna då uppgifterna i en fritt formulerad bilaga.

Vistelsetiden och arbetsperioden i Finland

Uppskatta hur länge du kommer att vistas i Finland. Ange tidsperioden i formatet ddmmåååå−ddmmåååå. Med den här blanketten kan du ansöka om progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster om din vistelsetid i Finland uppgår till högst 6 månader.

Ange längden på din uppskattade arbetsperiod i Finland i formatet ddmmåååå−ddmmåååå. Arbetsperioden kan vara av annan längd än din vistelsetid i Finland.

Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens namn

FO-nummer Ange här uppgifterna om din arbetsgivare eller om den som betalar prestationen som du får. Prestationsbetalaren kan till exempel vara ett pensions- eller försäkringsbolag. Ange arbetsgivarens eller prestationsbetalarens namn och FO-nummer.

FO-numret ska anges i formatet xxxxxxx-x. Arbetsgivarens eller betalarens FO-nummer finns på betalningsverifikatet eller på adressen ytj.fi.

2 Förvärvsinkomster och skatter som har betalats på dem

Förvärvsinkomster från Finland under skatteåret

Fyll i de inkomster som du har fått från Finland under skatteåret, dvs. löner, sjöarbetsinkomster, förmåner och pensioner i de fält som är avsedda för dem.

Om inkomsten som du får inte är någon av de ovannämnda, ange då den i punkten Annan förvärvsinkomst, vad?. Berätta också hurdan inkomst det är fråga om.

Ange dina förvärvsinkomster i euro med en cents noggrannhet.

 • Lön: Ange den lön som du har fått från Finland.
 • Sjöarbetsinkomst: Ange de sjöarbetsinkomster som du har fått från Finland.
 • Förmån: Ange totalbeloppet av de förmåner som du har fått från Finland. Med förmån avses till exempel arbetslöshets- eller föräldradagpenning.
 • Pension: Ange beloppet av dina pensionsinkomster från Finland.
 • Annan förvärvsinkomst, vad?: Ange här om du har fått inkomst från Finland men om inkomsten inte är någon av de ovannämnda. Ange också vilken slags inkomst det är fråga om.

Skatt som betalats till Finland

Ange i rätt fält de skatter som du under skatteåret har betalat till Finland. Ange skatterna i euro med en cents noggrannhet.

Du betalar skatt på dina förvärvsinkomster till Finland när du arbetar i Finland och prestationsbetalaren är finländsk. Som uthyrd arbetstagare betalar du skatter till Finland fast prestationsbetalaren vore utländsk.

Beloppet av de betalda skatterna hittar du t.ex. på verifikationen som du har fått av din arbetsgivare eller av någon annan prestationsbetalare.

 • Lön: Ange hur mycket skatt du har betalat på dina löneinkomster till Finland.
 • Sjöarbetsinkomst: Ange hur mycket skatt du har betalat på dina löneinkomster till Finland.
 • Förmån: Ange hur mycket skatt du har betalat på dina förmåner till Finland.
 • Pension: Ange hur mycket skatt du har betalat på dina pensioner till Finland.
 • Annan förvärvsinkomst, vad?: Ange skattebeloppet som du har betalat på andra förvärvsinkomster till Finland. Ange också vilken slags inkomst det är fråga om.

Förvärvsinkomster i hemviststaten under skatteåret

Ange i rätt fält de förvärvsinkomster som du har fått från något annat ställe än Finland under skatteåret, dvs. löner, sjöarbetsinkomster, förmåner och pensioner. Ange dina förvärvsinkomster i euro med en cents noggrannhet.

 • Lön: Ange de totala löneinkomsterna som du har fått från något annat ställe än Finland.
 • Sjöarbetsinkomst: Ange de totala sjöarbetsinkomsterna som du har fått från något annat ställe än Finland.
 • Förmån: Ange totalbeloppet av de förmåner som du har fått från något annat ställe än Finland.
 • Pension: Ange totalbeloppet av dina pensionsinkomster i något annat ställe än Finland.

De utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förvärvsinkomster i hemviststaten

Ange i rätt fält de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förvärvsinkomster i hemviststaten. Ange utgifterna för förvärvande av inkomst med en cents noggrannhet.

Med utgifter för förvärvande av inkomst avses utgifter som har uppstått av förvärvande eller bevarande av förvärvsinkomster. Till dessa utgifter hör enligt Finlands skattelagstiftning till exempel avdrag för arbetsrum och utgifter för användning av egna redskap. Du kan vid behov begära tilläggsuppgifter av skattemyndigheten i din hemviststat.

 • Lön: Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till löneinkomster i hemviststaten.
 • Sjöarbetsinkomst: Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till sjöarbetsinkomster i hemviststaten.
 • Förmån: Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förmånsinkomster i hemviststaten.
 • Pension: Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till pensioner.

3 Sökandens underskrift

Datera och underteckna din ansökan. Ange också ett telefonnummer för kontakter på dagtid.

Intyg av skattemyndigheten i hemviststaten / Certificate by the Tax Authorities in Home Country

Be skattemyndigheten i din hemviststat att fylla i intyget om dina förvärvsinkomster som beskattats i din hemviststat och om avdrag på dem. Intyget finns på andra sidan av blanketten. Med blanketten intygar skattemyndigheten att du är skattskyldig i hemviststaten.

Om dina beskattningsbara förvärvsinkomster och avdragen på dem ännu inte finns hos skattemyndigheten i din hemviststat, ska du till yrkandet bifoga t.ex. ett löneintyg, ett intyg om arbetslöshetsdagpenning, ett pensionsbeslut eller någon annan tillförlitlig redogörelse för dina inkomster.

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020