Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Anvisningar för årsanmälan om dividender 2020

Om ett aktiebolag delar ut dividend ska det lämna årsanmälan om dividenderna. Årsanmälan ska lämnas också om medel som bolaget delar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet då medlen beskattas som dividend (s.k. FFEK-dividend).

 • Offentligt noterade bolag anmäler alltid de utbetalda medlen från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet med årsanmälan om dividender (FFEK-dividend).
 • Andra än offentligt noterade bolag anmäler de utbetalda medlen från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet med årsanmälan om dividender (FFEK-dividend), förutsatt att utbetalningarna beskattas som dividend.
  • Om andra än offentligt noterade bolag återbetalar kapital från fonden för fritt eget kapital och denna kapitalåterbetalning beskattas som överlåtelse, ska årsanmälan lämnas med Årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL, webblankett).

Lämna årsanmälan om dividender antingen som en fil (postbeskrivning VSOSERIE och VSOSVYHT), på en webblankett eller på en pappersblankett 7812.

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller flera inkomsttagare. Skyldigheten att lämna uppgifter genom elektronisk dataöverföring gäller inte uppgiftsskyldiga som är fysiska personer eller dödsbon.

Årsanmälan om dividender ska lämnas även om anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254).

Öppna bolag, kommanditbolag eller enskilda rörelser, såsom firmor, lämnar inte årsanmälan om dividender.

Om dividenden har delats ut i form av andra tillgångar än pengar, ska du ange som dividendbelopp tillgångarnas gängse värde vid tidpunkten för dividendutdelningen.

Dividender som grundar sig på en arbetsinsats ska anmälas till inkomstregistret från och med 1.1.2019. Anmälan lämnas om både den arbetsinsatsdividend som ska beskattas som lön och om sådan arbetsinsatsdividend som ska beskattas som ersättning för arbete. Arbetsinsatsdividenderna anges inte med årsanmälan om dividender. (Närmare information om arbetsinsatsdividender hittar du i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend och överskott som baserar sig på arbetsinsatsen).

Dividendersättningar ska anmälas med årsanmälan om dividendersättningar (pappersblankett 7847r).

Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig, ska du ange mottagarspecifikationerna med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE, webblankett eller pappersblankett 7809r). Använd emellertid årsanmälan om dividender om dividendtagaren är ett utländskt samfund och dividenderna anknyter till dess fasta driftställe i Finland.

Om dividenden har delats ut på aktier på konton för långsiktigt sparande, ange dividendens sammanlagda belopp.

 • Specifikationsuppgifter lämnas inte om dividendtagaren är allmänt skattskyldig.
 • Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig, ska du ange specifikationsuppgifterna med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE, webblankett eller pappersblankett 7809r).

Om dividender som delats ut på aktier på aktiesparkonton lämnas endast dividendernas sammanlagda belopp.

 • Specifikationsuppgifter lämnas inte om dividendtagaren är allmänt skattskyldig.
 • Om dividendtagaren är begränsat skattskyldig, ska du ange specifikationsuppgifterna med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE, webblankett eller pappersblankett 7809r).

 • Betalaren ska verkställa förskottsinnehållning på dividender som efter ett dödsfall betalas på aktierna på ett aktiesparkonto då aktiesparkontot avslutas till följd av dödsfallet. Uppgiften om aktiesparkontohavarens död från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till serviceleverantören och dividendbetalarna kan emellertid ta tid, varför förskottsinnehållning inte har verkställts på dividenderna på kontot. Betalaren behöver dock inte rätta de förskottsinnehållningar som verkställdes mellan kontohavarens död och den tidpunkt då uppgiften om dödsfallet kom från Befolkningsdatasystemet. I sådana fall lämnas årsanmälan på samma sätt som på vanliga dividender, dvs. dividendbeloppet inte inkluderas i punkten för de dividender som delats ut på aktierna på aktiesparkontot i sammandraget och specifikationsuppgifter lämnas om dividenden.

Fr.o.m. 2020 ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividender som betalas på förvaltarregistrerade aktier, om utbetalaren av dividenden inte har uppgifter som behövs för beskattningen av en allmänt skattskyldig dividendtagare och som därför inte kan lämnas till Skatteförvaltningen i årsanmälan.

Lämna både sammandrags- och specifikationsuppgifter om dividender som delats ut på förvaltarregistrerade aktier (VSOSYHT och VSOSERIE eller webblanketter för sammandrags- och specifikationsuppgifterna).

Mottagarspecifikation:

 • Dividender från offentligt noterade bolag anmäls med prestationsslag 07 (Dividend som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till en allmänt skattskyldig i Finland, mottagare okänt).
 • Prestationsslaget är dock 01 (dividend) om mottagaren är känd när årsanmälan lämnas. Om dividendutbetalaren endast vet mottagarens namn, lämna specifikationsuppgifterna (VSOSERIE eller webblanketten för specifikation) per mottagare. Se anvisningen i punkten Dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning (32).

Sammandrag:

Om du har angett i specifikationen dividender med prestationsslag 07 ska du ange dem i sammandraget antingen som dividend (01) eller FFEK-dividend (04), beroende på hurdan dividend det är fråga om.

När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan om dividender som har kunnat lyftas under år 2020 ska lämnas senast 1.2.2021.

Ange i årsanmälan de dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även om hen ännu inte lyft sina dividender.

Exempel: Det finns tre aktieägare i bolaget, A, B och C. Bolaget fattar ett beslut om att dela ut dividend 14.11.2020. Enligt beslutet kan dividenden lyftas omedelbart. A och C lyfter sina dividender genast men B gör det först 2.2.2021. Bolaget anger i sin årsanmälan för 2020 också de dividender som det delat ut till B samt förskottsinnehållningen som det verkställt på dividenderna.

Om bolagsstämman inte fattar ett separat beslut om när dividenden kan lyftas, anses att dividenden kan lyftas samma dag då bolagsstämman sammanträtt.

Om dividendutbetalaren får veta om en dividendtagare först efter det år då dividenden har kunnat lyftas, ska årsanmälan lämnas först för det år då dividendtagaren lyfter dividenden. Då ska du emellertid kontrollera att samma dividend inte anges i årsanmälan två gånger.

Hur lämnas uppgifterna?

Lämna separata årsanmälningar med både specifikationer och sammandrag för varje beslut om dividendutdelning. Lämna en enda årsanmälan även om dividenden kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår. Om genom samma dividendbeslut delas ut såväl dividend som FFEK-dividend ska du lämna in två separata årsanmälningar.

Om dividender betalas så att flera kontoförvaltare förmedlar dem, kan varje kontoförvaltare lämna specifikationsuppgifterna separat. Sammandragsuppgifterna för årsanmälan får emellertid lämnas bara en gång. Bolaget som delar ut dividend har ansvaret för att lämna sammandragsuppgifterna.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens följande anvisningar:

Detaljerad anvisning

Sammandragsuppgifter

Utbetalarens namn och adress (1) och FO-nummer (2)

Bolaget som delar ut dividend kan inte använda redovisningsenhetens nummer i stället för sitt FO-nummer.

Betalningsår (3)

Ange som betalningsår det kalenderår under vilket det har varit möjligt att lyfta dividenden, även om dividendtagaren ännu inte har gjort det.

Om utbetalaren av dividenden inte har vetat dividendtagaren under det år under vilket det har varit möjligt att lyfta dividenden, ska du ange som betalningsår det kalenderår under vilket dividenden har lyfts.

Skatteår (7) och räkenskapsperiod (8) för vilken dividenden delats ut

Lämna en separat årsanmälan för varje skatteår. Om bolagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret, ange i punkt 7 det år då räkenskapsperioden har gått ut.

Enligt aktiebolagslagen (13 kap. 3 §) får dividend utdelas för tre olika räkenskapsperioder:

 1. dividendutdelning eller utdelning av tilläggsdividend för den räkenskapsperiod som senast gått ut
 2. dividendutdelning för den räkenskapsperiod som föregår den senaste då även den senare räkenskapsperioden har gått ut men något nytt bokslut har ännu inte fastställts och revision förrättats
 3. dividendutdelning för den innevarande räkenskapsperioden, dvs. interimistisk dividend som grundar sig på t.ex. ett mellanbokslut som fastställts och reviderats.

Ange i anmälan att alla dividender delas ut för den räkenskapsperiod och det skatteår som senast gått ut före dagen då beslut om dividendutdelning fattades.

Tidpunkten för beslutet om dividendutdelning är avgörande även om dividender delas ut senare än den dag då dividenden enligt dividendbeslutet kan lyftas.

Om det är fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254), ska i punkt 7 och 8 emellertid anges det år under vilket den anteciperade dividenden har utdelats.

Exempel: Ett bolags räkenskapsperiod är kalenderåret 2019 och bokslutet har fastställts vid bolagsstämman den 15 april 2020. Under räkenskapsperioden har fattats följande beslut om dividendutdelning:

 1. 15.4.2020, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2019 (bokslutet för 2019 har fastställts och revisionen förrättats).
 2. 31.1.2020, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2018 (det senaste bokslutet som fastställts och revisionen förrättats).
 3. 30.6.2020, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2020 (mellanbokslut).

I beskattningen anses att samtliga dividender delas ut för skatteåret 2019.

Prestationsslag (9)

Ange på webblanketten om prestationen utgör dividend (01) eller FFEK-dividend (04). Observera att varje prestationsslag i postbeskrivningen har en egen sifferkod.

Prestationsslaget i sammandraget är alltid antingen 01 eller 04, beroende på vilken dividend det är fråga om. Om du exempelvis har angett dividender med prestationsslag 07 i specifikationen, ska du ange dividenden med prestationsslag 01 eller 04 i sammandraget.

Typ av bolag den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats (10)

Ange hurdant bolag det är fråga om: ett offentligt noterat bolag (J) eller annat bolag (M).

Dividender indelas enligt inkomstskattelagen i skattefri inkomst, kapitalinkomst och förvärvsinkomst. För att kunna indela dividendinkomsterna i olika inkomstslag behövs bolagets typ den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats.

Dagen för beslutet om dividendutdelning (11) och Dag från och med vilken dividenden har kunnat lyftas (12)

Varje beslut om dividendutdelning ska anmälas separat på var sin blankett.

Om bolagsstämman har inte beslutat separat från och med vilken dag dividenden har kunnat lyftas, ange i punkt 12 datumet då beslutet om att dela ut dividend fattades.

Om dividenden enligt bolagsstämmans beslut kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår lämnas en enda årsanmälan för dividenderna. Ange i punkt 12 datumet då den första dividendraten har kunnat lyftas.

Kontoförvaltare kan i punkt 12 ange den betalningsdag bolaget har angett i dividendbeslutet.

I fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254) anges som datum för dividendutdelningsbeslutet det datum då beslutet om att dela ut dividend fattades.

Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt beslut ska delas ut för skatteåret (20)

Ange det sammanlagda beloppet av dividender som ska delas ut enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11. Till det sammanlagda beloppet ska räknas också de dividender som har delats ut för aktier på konton för långsiktigt sparande och aktiesparkonton samt för förvaltarregistrerade aktier.

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividenderna (21)

Ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som har verkställts under kalenderåret på dividenderna i punkt 20.

Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (22)

Ange det sammanlagda beloppet av olyfta dividender som ska utdelas enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11.

Fyll i punkten endast följande fall:

 • I utdelningsbeslutet står att dividenderna kan lyftas under ett annat kalenderår.
 • Du anger de olyfta dividender vars mottagare utbetalaren inte har känt till under det år då dividenden har stått att lyfta.

Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår (23)

Fyll i punkten endast om dividend för skatteåret i fråga har anmälts under flera kalenderår. Till det sammanlagda beloppet räknas dividender som under tidigare kalenderår delats ut till både allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (24) och Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (25)

Ange i punkt 24 det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut till begränsat skattskyldiga. Ange i punkt 25 det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på de här dividenderna. Om du har rättat uppgifterna, lämna uppgifterna enligt läget efter rättelserna.

Till det sammanlagda beloppet ska räknas också de dividender som har delats ut för begränsat skattskyldigas aktier på konton för långsiktigt sparande och aktiesparkonton samt för förvaltarregistrerade aktier.

Specifikationsuppgifter om begränsat skattskyldigas dividender lämnas med en egen årsanmälan (VSRAERIE eller blankett 7809r).

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (26)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande. Du behöver inte lämna specifikationsuppgifter om dividenderna som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton (27)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som har delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton. Du behöver inte lämna specifikationsuppgifter om dividenderna som delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton.

Specifikationer av dividendtagare

Ange alla dividender som har delats ut till samma dividendtagare på samma rad, även om dividend har delats ut för olika aktieserier.

Dividendtagarens namn (31)

Ange dividendtagarens fullständiga namn (förnamn och efternamn eller företagets hela namn).

Om du anger dividend med prestationsslag 07, ska du ange dividendtagarens namn, om du vet det. Om du inte vet dividendtagarens namn ska du ange namnet på den förvarare som är närmast dividendtagaren. Om du inte heller vet den närmaste förvararen ska du ange ”okänd” som dividendtagarens namn.

Obs! Om du har dividendtagarens alla individualiseringsuppgifter om dividendtagaren när du lämnar årsanmälan, ska du dock ange 01 som prestationsslag.

Dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning (32)

Ange dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning i fullständig form.

Om det är fråga om dividend som har betalats på en förvaltarregistrerad aktie och

 • om dividendutbetalaren endast vet mottagarens namn, ange 010101-UUUU som mottagarens beteckning. Om betalaren vet mottagarens födelsedatum, ange mottagarens beteckning i formatet ddmmåå-UUUU.
 • utbetalare som inte har dividendtagarens uppgifter vid tiden för årsanmälan anger i punkten Dividendtagarens namn (31) i specifikationen namnet på den förvarare som är närmast dividendtagaren och som utbetalaren känner till. Som dividendtagarens FO-nummer anges då den konstgjorda beteckningen 0000000-0. Du kan ange dividenderna antingen som en totalsumma per förvarare eller så att varje okänd mottagares dividender anges som en separat specifikation. Om du lämnar uppgifterna såsom separata specifikationer per mottagare, ska varje specifikation ha en egen transaktionskod eller annan identifierare (kod 049).
 • om dividendutbetalaren inte har mottagarens uppgifter eller uppgiften om den förvarare som är närmast dividendtagaren, ska denne i punkten Dividendtagarens namn ange ”okänd" och som dividendtagarens beteckning 0000000-0. Ange dividenderna antingen som en totalsumma eller så att varje okänd mottagares dividender är en separat specifikation. Om du lämnar uppgifterna såsom separata specifikationer per mottagare, ska varje specifikation ha en egen transaktionskod eller annan identifierare (kod 049).

Dividend (brutto) (34)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana dividender som betalats till dividendtagaren enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11. Ange bruttobeloppet av dividender, dvs. utan att dra av förskottsinnehållningen.

Förskottsinnehållning som verkställts på dividenden (35)

På dividenden ska verkställas förskottsinnehållning. Med dividend jämställs också utbetalningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend.

 • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut är 25,5 procent.
 • Förskottsinnehållningen på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut är 7,5 procent upp till 150 000 euro. Förskottsinnehållningen på den överskridande delen är 28 procent. Utdelarbolaget ska följa upp dividendbeloppet som det delar ut till samma mottagare.
 • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag betalar på förvaltarregistrerade aktier är 50 procent om utbetalaren av dividenden inte får eller kan lämna de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver för beskattningen om en allmänt skattskyldig mottagare.

Verkställ förskottsinnehållningen enligt dessa procentsatser om dividendtagaren inte uppvisar ett ändringsskattekort som har beräknats för dividend.

Förskottsinnehållningen verkställs endast på dividender som delas ut till fysiska personer eller dödsbon då dividendbeloppet överstiger 20 euro. Gränsen om 20 euro gäller inte dividender som betalas på förvaltarregistrerade aktier, om utbetalaren inte har mottagarspecifikationsuppgifter om dividendtagaren.

Antalet aktier (st.) (36)

Ange hur många aktier dividendtagaren äger vid dividendutdelningstidpunkten.

Exempel: Dividendtagaren har tre aktier i serie A och två i serie B. Ange 5 som aktieantal.

Om dividenden delas ut endast på basis av mottagarens avkastningsrätt, ange som aktieantal det aktieantal enligt vilket dividenden har delats ut.

Ange aktieantalet som heltal. Om dividendtagaren äger bråkdelar av aktierna ska mottagaren deklarera aktiernas exakta antal för sin personliga beskattning.

FöPL- eller LFöPL-försäkrad (37)

Kryssa för ”ja” (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om dividendtagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för dividendutdelarbolagets verksamhet vid den tidpunkt då dividenden står att lyfta.

Bostad (38)

Kryssa för "ja" (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om följande krav uppfylls:

 • dividendtagaren eller dennes familj har använt en till bolagets tillgångar hörande bostad som sin stadigvarande bostad eller annan bostad under det år för vilket dividenden utgör skattepliktig inkomst
 • dividendtagaren antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har ägt minst 50 procent av utdelarbolagets aktiekapital eller innehaft en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför (vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har kunnat lyftas).
 • Kryssa för punkten (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) också om dividendtagaren ensamt ägt över 30 % av aktierna eller röstetalet i bolaget.

Penninglån (39)

Kryssa för "ja" (eller ange en sifferkod enligt postbeskrivningen) om följande krav uppfylls:

 • utdelarbolaget bedriver näringsverksamhet
 • dividendtagaren har vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har kunnat lyftas ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar ägt minst 10 procent av utdelarbolagets aktiekapital eller innehaft en motsvarande andel av röstetalet för alla aktier i bolaget
 • bolagets delägare eller dennes familjemedlemmar har haft penninglån från bolaget vid den ovan nämnda tidpunkten.

Läs mer om ifyllningen av punkterna 37–39 i Anmälan om dividend som mottagits av försäkrade enligt LFöPL eller FöPL och Anmälan om bostad och penninglån i årsanmälan över dividender.

Kontoförvaltarens eller uppgiftslämnarens FO-nummer

Fyll i punkten endast om du lämnar uppgifter på betalarens vägnar.

Aktiens ISIN-kod

Om samma kontoförvaltare betalar dividender från olika värdeandelskonton till samma mottagare och aktierna har samma ISIN-kod, lämna endast en årsanmälan om dividenderna.

Transaktionskod eller annan identifierare

Om du anmäler dividender med prestationsslag 07 utan mottagarens uppgifter och du anger dividenden till varje okänd mottagare som sin egen specifikation, ange här transaktionskod eller annan identifierare. Annan identifierare kan vara vilken siffer- och/eller bokstavskombination som helst som uppgiftslämnaren själv har valt. Varje specifikation ska ha en egen identifieringskod.

Verifikation till mottagaren

Skatteförvaltningen har inte fastställt någon blankett som utgör verifikation till dividendtagaren. Av verifikationen över den utbetalda dividenden ska framgå åtminstone följande uppgifter:

 • dividendtagare namn och personbeteckning eller FO-nummer
 • räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelas
 • antalet aktier och typ av aktie
 • namn på det bolag som utdelade dividend
 • beloppet av dividend
 • beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om någon av identifikationsuppgifterna är fel måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • prestationsslag
 • betalningsår
 • dividendutdelarbolagets FO-nummer
 • skatteåret för vilket dividenden delats ut
 • dagen för beslutet om dividendutdelning
 • datumet från och med vilket dividenden har kunnat lyftas
 • dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning och namn
 • kontoförvaltarens FO-nummer
 • ISIN-kod (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om en kontoförvaltare har lämnat uppgiften).
 • transaktionskod eller annan identifieringskod (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om uppgiften har lämnats).

Läs mer om korrigering av årsanmälningsuppgifter i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.