Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om källskattekort eller skattekort (blankett 6207a), anvisningar för ifyllning

Om du håller på att flytta varaktigt utomlands eller redan bor varaktigt utomlands kan du ansöka om ett källskattekort eller skattekort exempelvis för dina pensioner från Finland. Ansök om skattekort eller källskattekort i MinSkatt eller med en pappersblankett som du får på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Du kan använda den här blanketten också om du har fått ett överklagbart beslut om förskottsuppbörd och vill begära omprövning av beslutet hos skatterättelsenämnden. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 5002r) och bifoga den här blanketten till den.

Om du korrigerar en tidigare lämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla de tidigare uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Så här fyller du i blanketten

Innehållsförteckning

1 Ansökan
2 Personuppgifter och skatteår
3 Social trygghet
4 Övriga uppgifter
5 Specifikation av inkomster
6 Kontaktperson för ytterligare information

1 Ansökan

Markera med ett kryss här om din ansökan gäller källskattekort eller skattekort. Ange i fältet från och med vilken dag du ansöker om kortet. Ange datumet i formen ddmmåå.

Du kan ansöka om källskattekort för dina inkomster från Finland om du är begränsat skattskyldig. Du kan ansöka om källskattekort för dina inkomster från Finland också om du är allmänt skattskyldig och ansöker om begränsad skattskyldighet. Om du är begränsat skattskyldig och får lön för ditt arbete i Finland ska du ansöka om källskattekort med pappersblankett 5057r

Du kan ansöka om skattekort för dina inkomster från Finland om du är allmänt skattskyldig och bor utomlands. Det kan vara nödvändigt att ansöka om skattekort till exempel om du har inkomst som enligt skatteavtalet endast beskattas i din nya hemviststat. Då kan du ansöka om skattekort på den grunden att Finland inte längre (enligt skatteavtalet) är din egentliga hemviststat. I övriga fall kan du vid behov ansöka om skattekort för dina inkomster från Finland i MinSkatt eller med pappersblankett 5010r. Om du har fått inkomster från utlandet ska du deklarera dem som utlandsinkomst i MinSkatt eller antingen med pappersblankett 16A eller 16B.  

Läs mer om allmänt och begränsat skattskyldighet.

2 Personuppgifter och skatteår

Ange här dina person- och boendeuppgifter.

 • Fyll i ditt efternamn och alla dina förnamn.
 • Ange skatteåret, dvs. det år för vilket du ansöker om skattekort.
 • Ange din finska personbeteckning om du har en sådan. Ange ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå.
 • Ange din hemviststat. Bifoga till din ansökan ett hemvistintyg från skattemyndigheten i din hemviststat. Du kan också be skattemyndigheten i din hemviststat fylla i intyget: Intyg för finsk skattemyndighet över skatterättslig hemvist (blankett 6132f)
 • Fyll i ditt medborgarskap i fältet som reserverats för det.
 • Ange skattenumret som getts i din hemviststat i punkten ”Skattenummer i hemviststaten (Tax Identification Number, TIN)”. Närmare information om skattenumret får du av skattemyndigheten i din hemviststat.
 • Adress i hemviststaten: Ange dina adressuppgifter i hemviststaten. Fyll i gatuadress, postnummer, postkontor och stat i fälten.
 • Adress i Finland: Ange din postadress och husets nummer, trappa, lägenhetens nummer eller postboxens nummer. Ange också postnummer och postkontor.

Civilstånd

 • Ange ditt civilstånd genom att markera rätt alternativ.
 • Om du är eller har varit gift ska du ange vilket år äktenskapet har ingåtts.
 • Om du har flyttat varaktigt isär från din maka eller make ska du ange vilket datum ni har flyttat isär.
 • Om du har skiljt dig från din make eller maka ska du fylla i året för skilsmässan i formatet åååå.

3 Social trygghet

Markera med ett kryss om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ange också den tidpunkt fr.o.m. vilken du har eller inte har omfattats av den sociala tryggheten i Finland. Ange datumet i formatet ddmmåååå.

Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland ska du till din ansökan bifoga ett intyg över att du återlämnat ditt sjukförsäkringskort eller ett intyg från Folkpensionsanstalten (FPA) över att du inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland.

Markera med ett kryss om det är Finland som svarar för dina sjukvårdskostnader. Ange också från och med när Finland ansvarar eller inte ansvarar för kostnaderna.

4 Övriga uppgifter

Med frågorna i det här avsnittet kartläggs din skattemässiga situation. Mer information finns i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet.

 • Vad är den huvudsakliga orsaken till flyttningen och hur länge har du i avsikt att bo utomlands?
  • Berätta fritt formulerat om orsakerna till att du flyttat och din uppskattning om hur länge du bor utomlands.
 • Var bor din make eller familj under din vistelse utomlands?
  • Ange bostadens adress och stat.
 • Har du sagt upp hyreskontraktet för din bostad i Finland eller har du sålt eller hyrt ut din bostad i Finland?
  • Berätta vilket av alternativen ovan gäller dig (uppsägning av hyreskontraktet, försäljning av bostaden eller uthyrning av bostaden).
  • Ange datumet för när hyreskontraktet har sagts upp, bostaden har sålts eller bostaden har hyrts ut.
  • Bifoga till ansökan en kopia av uppsägningen av hyreskontraktet, köpebrevet eller hyreskontraktet.
 • Har du vistats i Finland efter flyttningen?
  • Fyll i den första och sista dagen av varje period i formatet ddmmåååå–ddmmåååå.
  • Om du inte har vistats i Finland efter flytten kan du lämna punkten tom.
 • Hur ofta och hur långa perioder har du efter flyttningen i avsikt att vistas i Finland?
  • Berätta fritt formulerat om din vistelse i Finland efter flyttningen. Berätta också om du inte alls tänker besöka Finland.
 • Finns det någon bostad som är reserverad för dig eller din familj i Finland efter flyttningen?
  • Om du eller din familj efter flytten har en bostad i Finland ska du ange bostadens adress, area och antalet rum. Bifoga till ansökan en kopia av bostadens köpebrev eller hyreskontrakt.
 • Äger du eller har du hyrt en bostad utanför Finland?
  • Om du äger eller har hyrt en bostad från något annat land än Finland ska du ange bostadens adress, area och antalet rum. Bifoga till ansökan en kopia av bostadens köpebrev eller hyreskontrakt.
 • Hurdan egendom har du kvar i Finland efter att du flyttat utomlands?
  • Berätta fritt formulerat hurdan egendom du har kvar i Finland efter att du har flyttat utomlands (t.ex. en sommarstuga eller placeringsbostad).
 • Hurdan egendom har du utanför Finland och vilka inkomster (t.ex. pension) får du från någon annanstans än från Finland?
  • Berätta fritt formulerat hurdan egendom du har utomlands och vilka inkomster du får från någon annanstans än Finland.

5 Specifikation av inkomster

Ange här för vilken inkomst du ansöker om skattekort eller källskattekort. Specificera inkomsterna i fälten nedanför.

Pensionsinkomster

Ange namnet på pensionsanstalten och skatteslagets nummer om du får pensionsinkomst från Finland. Skatteslagen har numrerats i förteckningen som finns på blanketten och samma förteckning visas nedan:

1 = Arbetspension som betalats ut av offentligt samfund (ej intjänats i rörelseverksamhet). Med ett offentligt samfund avses staten eller en kommun. 
2 = Annan prestation som baserar sig på lagstiftningen om social trygghet (bl.a. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension som fåtts för arbete hos en privat arbetsgivare).
3 = Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension (t.ex. folkpension eller garantipension).
4 = Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknad pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring).
5 = Pension som intjänats i ett offentligt samfunds rörelseverksamhet. Med ett offentligt samfund avses staten eller en kommun och pension som intjänats i ett offentligt samfunds rörelseverksamhet kan t.ex. vara pension som intjänats inom statens järnvägstrafikarbete.
6 = Annan pension än vad som avses i punkterna 1–5 (t.ex. pension som grundar sig på en trafikförsäkring eller annan riskförsäkring).

Ange pensionens första dag i formatet ddmmåååå. Meddela pensionens bruttobelopp i månaden i euro.

Avräkning av skatt som betalas till utlandet (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i källstaten för inkomsten. I en sådan situation är det fråga om omvänd avräkning.

Om du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och får sådan pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet ska du uppskatta beloppet av skatt som du måste betala på pensionen i din hemviststat.

Om du bor i Spanien och får pension från Finland ska du uppskatta hur mycket skatt du betalar på pensionen i Spanien. Mer information finns i anvisningen Pension från Finland till Spanien.

Övriga inkomster

Meddela inkomstens utbetalare, inkomstslag (t.ex. lön eller dividend) och inkomstbeloppet under året i euro. Om du har utfört arbetet utomlands ska du i punkten Inkomstslag också ange i vilket land du har arbetat.

6 Kontaktperson för ytterligare information

Ange namnet och telefonnumret för den person som kan ge kompletterande uppgifter om ansökan. Du kan lämna punkten tom om du lämnar de kompletterande uppgifterna själv.

Datera och underteckna din ansökan. Ange ett sådant telefonnummer på vilket du kan nås under dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023