9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper, deklarationsanvisning

Om du har överlåtit offentligt noterade aktier och det uppstår överlåtelsevinst med beaktande av överlåtelserna under hela året ska du inte lämna uppgifterna på blankett 9A, utan vid behov ansöka om ändring av skattekortet eller om förskottsskatt redan under överlåtelseåret.
Om du deklarerar överlåtelserna först efter överlåtelseåret genom att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen, ska du lämna uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 9A.

Med den här blanketten deklarerar du överlåtelsevinster och överlåtelseförluster när

  • du har sålt eller annars överlåtit offentligt noterade aktier (börsaktier) eller värdeandelar
  • du har löst in andelar i placeringsfonder (dvs. du har sålt dem)
  • du har tagit emot sådana återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelsevinst.

Du kan deklarera överlåtelsevinsterna och -förlusterna också i MinSkatt. På sidan Blanketter kan du ladda ner blankett 9A och läsa ytterligare information. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

Fyll i en blankett för alla överlåtelser av värdepapper, även om överlåtelsevinsten inte är skattepliktig inkomst eller förlusten avdragsgill. Vid behov kan du skriva ut sida 2 i flera exemplar om alla specifikationer av värdepapperstransaktionerna inte ryms på en blankett (del 3).

Kom ihåg att deklarera med den här blanketten även överlåtelser av utländska aktier. 

Ange vinsterna från överlåtelse av annan egendom, såsom fastigheter och bostadsaktier samt aktier i onoterade bolag, på blankett 9 (Överlåtelsevinst eller -förlust).

När ska man deklarera?

Överlåtelsevinsterna och -förlusterna ska deklareras i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen om det finns fel i de förhandsifyllda uppgifterna eller uppgifter saknas Skatteförvaltningen får uppgifterna om överlåtelsevinst eller -förlust i skattedeklarationen från banker och övriga värdepappersförvarare samt fondbolag. Deklarera eller korrigera uppgifterna i MinSkatt eller med den här blanketten senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Använd denna blankett också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen, ska du kryssa för specifikationen i fråga och ange om du vill korrigera en felaktig eller bristfällig uppgift, ta bort en överlåtelse eller deklarera en ny överlåtelse.

Små överlåtelser

Om du under skatteåret överlåtit egendom för högst 1 000 euro behöver du inte betala skatt på vinsten. Å andra sidan får du inte dra av förlusten heller:

  • Överlåtelsevinsten är inte skattepliktig inkomst om överlåtelsepriserna för egendomen du överlåtit sammanlagt uppgår till högst 1 000 euro.
  • Förlusten kan inte dras av om anskaffningsutgifterna för egendomen du överlåtit under skatteåret sammanlagt uppgår till högst 1 000 euro och även de sammanlagda överlåtelsepriserna har varit högst 1 000 euro.

Till gränsen på 1 000 räknas inte överlåtelser av sådan egendom som särskilt bestämts vara skattefria (till exempel försäljning av egen stadigvarande bostad). I summan ingår inte heller överlåtelser av bohag eller annan motsvarande egendom som är avsedd för personligt bruk.

Läs mer om beskattningen av aktieöverlåtelser

Allmänna instruktioner

Bifoga inte kvitton eller verifikationer på värdepapperstransaktionerna.

Anskaffning, ägande och försäljning av värdepapper är placeringsverksamhet som omfattas av skyldigheten att göra anteckningar. Du ska föra anteckningar som baserar sig på placeringsverksamhetens verifikationer. Av anteckningarna ska tillräckligt specificerat framgå de uppgifter som behövs för beskattningen. Spara anteckningarna samt alla kvitton och verifikationer i 6 år från ingången av året efter utgången av skatteåret. Uppgifterna och verifikationerna får också bevaras i elektroniskt format - det räcker om du vid behov kan skriva ut dem på papper.

1 Personuppgifter och skatteår

Här ska du ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år under vilket du har sålt värdepapper.

2 Sammandrag av värdepapperstransaktionerna

Ange här ett sammandrag av alla dina värdepapperstransaktioner för hela året. Räkna ihop överlåtelsepriserna på alla värdepapper som du överlåtit under ett års tid och ange summan i punkten Överlåtelsepriser för värdepapper sammanlagt. Likaså ska du räkna ihop alla dina överlåtelsevinster från värdepapper samt alla dina överlåtelseförluster och ange beloppen i respektive punkter. Kom ihåg att beakta i sammandraget alla de vinster, förluster och överlåtelsepriser som du har angett på den här blanketten samt även de överlåtelser som finns färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration.

3 Specifikation av värdepapperstransaktionerna

Fyll i på en rad endast sådana uppgifter som gäller samma värdepapper eller värdeandel. Om du i samma post har sålt samma typ av värdepapper (till exempel 100 st. aktier av samma slag i samma bolag) kan du ange dem alla på samma rad om aktierna har haft samma anskaffningspris och anskaffningsdag.

Om du däremot har skaffat aktierna i flera poster och olika dagar ska du ange försäljningarna separat enligt respektive anskaffningsposter.

Ange med ett kryss om du vill korrigera en felaktig eller bristfällig uppgift (exempelvis anskaffningspriset saknas), ta bort överlåtelsen i sin helhet eller deklarera en ny överlåtelse.

Du kan från överlåtelsepriset dra av antingen det sammanlagda beloppet av det verkliga anskaffningspriset och kostnaderna (punkterna 3.6, 3.7 och 3.8) eller i stället för dem den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften (punkt 3.9), beroende på vilket belopp som är större. Om du använder presumtiv anskaffningsutgift kan du lämna blankt i punkterna 3.6–3.8. Från kapitalåterbäringen som delats ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet får du endast dra av den verkliga anskaffningsutgiften. Du kan alltså inte använda presumtiv anskaffningsutgift.

3.1 Värdepapprets namn: Ange namnet på bolaget eller placeringsfonden vars aktier eller andelar du har sålt. Om aktier som hör till exempel till ett värdeandelssystem ska du ange bolagets namn och aktieslag (t.ex. A- eller B-aktie). Om det är fråga om återbetalning av kapital, ska du ange uppgifter om värdepappret på basis av vilket du har fått återbetalning.

3.2 Antal: Antalet värdepapper du sålt eller placeringsfondsandelar som du löst in.

3.3 Överlåtelsedatum: Datum då du sålt (eller på något annat sätt överlåtit) värdepappren eller då kapitalåterbetalningen har betalats.

3.4 Anskaffningsdatum: Datum då du skaffade värdepappren. Om du har fått det överlåtna värdepappret i arv, ange här arvlåtarens dödsdag. Om du har fått värdepappret i gåva, ange dagen då du fick gåvan.

I beskattningen av överlåtelsevinster anses att du säljer värdeandelar, fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag i samma ordning som du har skaffat dem, förutsatt att du inte lägger fram en annan utredning i ärendet. Om du säljer samma värdepappersslag i flera olika poster anses du alltså sälja först de värdepapper som du ägt längst och sist de som du har skaffat senast. Det här kallas för s.k. FIFU-princen (Först in - först ut). FIFU-principen tillämpas separat för varje värdeandelskonto.

3.5 Överlåtelsepris Priset du har fått från försäljning av värdepapper eller beloppet av kapitalåterbetalning.

3.6 Försäljningskostnader Ange kostnaderna för försäljningen av värdepappren, t.ex. förmedlingsarvodet och andra avdragbara kostnader.

3.7 Anskaffningspris Anskaffningspriset för värdepappren eller anskaffningspris som ska dras av från det återbetalda kapitalet.

Om du har fått värdepappret i arv eller gåva, ange här värdepapprets beskattningsvärde i arvs- eller gåvobeskattningen. Om du har sålt värdepappret som du har fått i gåva innan ett år har förflutit från att du fick gåvan, ska du dock ange här den anskaffningsutgift som gåvogivaren hade kunnat dra av i sin egen beskattning. Den här uppgiften får du från gåvogivaren.

Om det är fråga om en sådan aktie som under din ägartid har varit föremål för fondemission, nyemission, delning av aktier i flera delar (s.k. split) eller någon annan specialsituation, läs mer om beräkningen av anskaffningsutgiften i anvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper. Information om bolagshändelser finns ofta på bolagets egen webbplats.

3.8 Anskaffningskostnader Kostnader som har ett direkt samband med anskaffningen av värdepappren, till exempel mäklararvode som du betalar vid köpet. Om du endast vet det sammanlagda beloppet av anskaffningspris och anskaffningskostnader kan du ange det i punkt 3.7 och lämna blankt i den här punkten.

3.9 Presumtiv anskaffningsutgift Från överlåtelsepriset för värdepappren kan du i stället för det sammanlagda beloppet av det verkliga överlåtelsepriset och kostnaderna dra av den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften. Fyll i denna punkt endast om du vill använda presumtiv anskaffningsutgift och inte det faktiska anskaffningspriset med faktiska anskaffningskostnader. Den presumtiva anskaffningsutgiftens storlek beror på hur länge du har ägt värdepappren innan du överlåter dem. Räkna ut den presumtiva anskaffningsutgiften utifrån överlåtelsepriset i punkt 3.5. Den presumtiva anskaffningsutgiften är

  • 20 % av överlåtelsepriset om du har ägt den överlåtna egendomen i under 10 år.
  • 40 % av överlåtelsepriset om du har ägt den överlåtna egendomen i minst 10 år.

Om du tillämpar presumtiv anskaffningsutgift får du inte ytterligare dra av kostnader för anskaffning eller försäljning av värdepappret. Om du inte vet anskaffningsdatumet och -priset kan du utgå från att den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 %.

3.10 och 3.11: Överlåtelsevinst och överlåtelseförlust: Från överlåtelsepriset på värdepappren, dvs. beloppet i punkt 3.5, ska du dra av antingen summan av anskaffningspriset och kostnaderna (punkterna 3.6–3.8) eller en presumtiv anskaffningsutgift (punkt 3.9). Beloppet som du räknat ut anger du antingen som överlåtelsevinst i punkt 3.10 eller som överlåtelseförlust i punkt 3.11.

Kom ihåg att fylla i även sammandraget i del 2.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.