Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om räntor o.d. som omfattas av inkomstskattelagen – anvisning 2021

Den här anvisningen gäller anmälan av följande slags uppgifter:

 • räntor och eftermarknadsgottgörelser som omfattas av inkomstskattelagen
 • årlig avkastning som betalats på fondandelar och intäktsandelar
 • andelar i fondföretag och utländska fondbolag och årlig avkastning som betalats på dem.

Den här anvisningen gäller årsanmälningar i filformat (VSTVERIE och VSTVVYHT), webblanketten och årsanmälningsblanketten (7805r).

Följande kan lämnas endast elektroniskt enligt postbeskrivningen: fondandelar och avkastning på avkastningsandelar samt andelar i fondföretag och utländska fondbolag och avkastning på dessa. De ovan nämnda uppgifterna kan inte lämnas på pappersblankett.

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare ska även övriga uppgifter på denna årsanmälan lämnas elektroniskt. Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller dock inte fysiska personer eller dödsbon.

Vem är skyldig att lämna årsanmälan?

Uppgifterna lämnas enligt denna anvisning då prestationstagaren eller den som äger andelarna är allmänt skattskyldig i Finland.

Betalare eller förmedlare ska lämna årsanmälan om de betalat eller förmedlat till fysiska personer eller dödsbon förskottsinnehållningspliktig ränta, dröjsmålsränta, avkastning som är jämförbar med ränta, eftermarknadsgottgörelse, samtyckesavgift eller penningersättning som betalats i stället för dividend.

 • Årsanmälan krävs även ifall den betalda eller förmedlade inkomsten har befriats från förskottsinnehållning genom Skatteförvaltningens beslut. Årsanmälan ska lämnas också om prestationer som betalats eller förmedlats från utlandet.

Fysiska personer lämnar årsanmälan endast då prestationen hänför sig till betalarens närings- eller annan förvärvsverksamhet. Dessutom ska årsanmälan lämnas alltid då förskottsinnehållning verkställts på prestationen.

Kreditinstitut och finansinstitut, Statskontoret och andra som bedriver värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska lämna årsanmälan om sådan eftermarknadsgottgörelse de tagit ut hos fysiska personer eller dödsbon.

Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska fondbolag som förvaltar placeringsfonder som grundats i Finland ska dessutom lämna uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige äger vid kalenderårets utgång samt jämförelsevärdena för respektive fond. För andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder är jämförelsevärdet (tidigare: beskattningsvärdet) 70 % av det gängse värdet (4 § 3 mom. i L om värdering av tillgångar). Fondbolag ska fondvis anmäla även den årliga avkastningen på avkastningsandelar i placeringsfonder och därmed jämförbar avkastning på andelar i fondföretag.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller också förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller likaså utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder som förvaltar alternativa investeringsfonder som inrättats i Finland.

När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan ska lämnas senast den 31 januari året efter det år då prestationen betalades. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, ska årsanmälan vara framme hos Skatteförvaltningen senast följande vardag.

Annat att observera

Uppgifter som gäller begränsat skattskyldiga lämnas enligt postbeskrivningarna VSRKOERI, webblanketten eller på blankett 7809r. Antal och jämförelsevärden behöver dock inte lämnas om begränsat skattskyldigas fondandelar eller andelar i fondföretag.

Med denna årsanmälan anmäls inte sådan avkastning som flutit in på ett konto för långsiktigt sparande eller aktiesparkonto, inte heller förmögenhetsuppgifter om sådana konton.

Personalfonder anmäler skattepliktiga fondandelar som de betalat till sina medlemmar till inkomstregistret.

Vilka uppgifter ska man lämna med årsanmälan?

A) Uppgifter om betalaren

Ange betalarens namn, adress, FO-nummer eller personbeteckning (punkterna 1 och 010) samt kontaktpersonens namn och telefonnummer (punkterna 041 och 042). Obs! Betalaren kan inte ange redovisningsenhetens nummer som sitt FO-nummer.

Ange i punkten betalningsår (058) det år för vilket du lämnar årsanmälan. Betalningsåret är det kalenderår under vilket prestationen har betalats. Det spelar ingen roll för vilken tid inkomsten har flutit in.

B) Uppgifter om mottagaren

Specificera alla prestationer som betalats. Ange den skattskyldiges namn och fullständiga personbeteckning eller FO-nummer (punkterna 085 och 083).

Prestationsslag (punkt 084)

Tillgångsslag (gäller endast elektronisk anmälan)

Prestations- eller tillgångsslag betyder arten av den prestation eller egendom som anmäls. Uppgifterna ska lämnas separat för varje prestationsslag. Specificera varje prestationsslag på sin egen rad. Du kan dock anmäla olika prestationsslag på samma blankett.

Inhemska och utländska prestations- och tillgångsslag har i regel olika koder: inhemska prestationsslag börjar med 2 och utländska med 3. Ett undantag är eftermarknadsgottgörelser för utländska masskuldebrev som anmäls med de inhemska prestationsslagen 2E och 2F.

Prestationer av slag 2B och 3J och tillgångar av slag 2G och 3L kan anmälas bara elektroniskt.

Koder för inhemska prestationsslag:

2B Årlig avkastning som utbetalas per avkastningsandel (anmäls bara elektroniskt)
2C Räntor på masskuldebrevslån
2D Annan ränta eller kapitalinkomst (t.ex. prestationer som betalats med stöd av avtal om ränteswap)
2E Eftermarknadsgottgörelse som uppgiftslämnaren betalat till skattskyldig (skattepliktig kapitalinkomst hos den skattskyldige)
2F Eftermarknadsgottgörelse som uppgiftslämnaren tagit ut (mottagit) av skattskyldig (avdrag i den skattskyldiges beskattning)
2G Fondandel i placeringsfond (anmäls bara elektroniskt)

Koder för utländska prestationsslag:

3J Avkastning som betalats på andel i ett utländskt fondföretag (anmäls bara elektroniskt)
3L Andel i utländskt fondföretag (anmäls endast elektroniskt)
3M Ränta som betalats eller förmedlats från en annan EU-medlemsstat
3K Ränta som betalats eller förmedlats utanför EU
3N Avkastning av försäljning, återköp eller intäkt från inlösen vilka betalats eller förmedlats från en annan EU-medlemsstat; totalt

Prestationsbelopp (punkt 534)

Jämförelsevärde på fondandelar eller andelar i fondföretag separat för varje fond (anmälan kan lämnas bara elektroniskt)

Ange prestationens bruttobelopp. Ange fondvis värdet på fondandelar eller andelar i fondföretag. Jämförelsevärdet (tidigare beskattningsvärdet) är 70 % av det gängse värdet på andelen.

Förskottsinnehållning (punkt 535)

Ange beloppet av förskottsinnehållning om du tagit ut förskottsinnehållning. Gäller anmälan eftermarknadsgottgörelser för utländska masskuldebrev med prestationsslag 2E eller 2F ska du ange den eventuella utländska skatten också i punkt Förskottsinnehållning.

Skatt som tagits ut utomlands (punkt 536)

Ange det sammanlagda beloppet av skatt som tagits ut utomlands om det utländska prestationsslaget är 3J, 3K, 3M och 3N.

Landskod (punkt 537)

För utländska prestations- och tillgångsslag anges också emissionslandets landskod enligt ISO 3166 med två tecken. Landskoden för ett utländskt prestations- eller egendomsslag får inte vara FI (Finland).

Landskoden anges inte för inhemska prestations- och tillgångsslag. Obs! När det gäller eftermarknadsgottgörelse för utländska masskuldebrev som anmäls med prestationsslag 2E eller 2F, ange alltid även landskoden.

Följande punkter gäller endast elektronisk anmälan:

Placeringsfondens eller fondföretagets namn (punkt 540)

Ange placeringsfondens eller fondföretagets namn för de inhemska prestations- och tillgångsslagen 2B och 2G samt för de utländska prestations- och tillgångsslagen 3J och 3L. Namnet är en identifikationsuppgift och prestationer av olika slag ska skilja sig från varandra. Som en del av namnet kan du vid behov exempelvis använda en ISIN-kod.

För de övriga prestationsslagen ska du ange ISIN-koden eller något annat namn som individualiserar produkten. Du kan t.ex. skriva in ”Eriks delägarlån 1", om det gör det enkelt att urskilja lånet från delägarlån som andra delägare fått.

Punkten ska fyllas i samband med alla prestationsslag.

Placeringsfondens FO-nummer (punkt 541) 

Ange placeringsfondens FO-nummer för de inhemska prestations- och tillgångsslagen 2B och 2G.

Antalet fondandelar eller andelar i fondföretag (punkt 542) 

Ange antalet fondandelar eller andelar i fondföretag för tillgångsslagen 2G och 3L.

FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (punkt 080)

Fyll i punkten endast om du lämnar uppgifter på betalarens vägnar.

Typ av uppgiftslämnare (punkt 158)

Ange om uppgiftslämnaren är en kontoförvaltare (1), värdepapperscentral (2) eller annan utländsk uppgiftslämnare (3). Med annan utländsk uppgiftslämnare avses t.ex. den som lämnar uppgifter på en utländsk uppgiftslämnares vägnar.

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat värdepapper (punkt 067)

Ange namnet på den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat värdepapper. Om du anger värdepapperscentralens namn ska du också ange dess beteckning (068).

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat värdepapper (punkt 068)

Ange beteckningen för den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat värdepapper. Om du anger värdepapperscentralens beteckning ska du också ange dess namn (067).

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Om det finns fel i en årsanmälan, korrigera dem så snart som möjligt. Läs mer i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

Årsanmälningarna ska korrigeras så att man lämnar en ny ersättande årsanmälan. I det ersättande korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan med samma identifikationsuppgifter alltid den tidigare anmälan. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod (endast när uppgifter lämnas i filformat)
 • Prestationsslag eller slag av tillgångar
 • Betalningsår
 • Betalarens beteckning
 • Den skattskyldiges personbeteckning eller FO-nummer
 • Placeringsfondens eller fondföretagets namn
 • Placeringsfondens FO-nummer för prestationsslagen 2B och 2G (endast om uppgiften har angetts)
 • Landskod enligt ISO3166 (endast om uppgiften har angetts)
 • Den skattskyldiges namn (endast om uppgiften har angetts)
 • FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (endast om uppgiften har angetts)
 • Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat värdepapper (endast när uppgifter lämnas i filformat och om uppgiften har angetts)
 • Uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (endast när uppgifter lämnas i filformat)
Sidan har senast uppdaterats 15.2.2021