Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga 2023, anvisning

Anvisningen gäller både blankett 7809r och postbeskrivningarna VSROSERI, VSRKOERI, VSRMUERI, VSOSYHTV och VSOKVYHT.

Innehåll

När och hur ska anmälan lämnas?
Så här korrigerar du årsanmälan
Begränsad skattskyldighet
Uppgifter om betalaren
Uppgifter om prestationstagaren
Mottagarens namn och adressuppgifter (307–311)
Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer (083) eller födelsedatum (021)
Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (313)
Hemviststatens landskod (341)
Prestationsslag (084)
Belopp på vilket källskatt tagits ut (317)
Uttagen källskatt/förskottsinnehållning (318)
Källskatteavdrag (321)
Uttagen sjukförsäkringspremie (324)
Typ av dividend som delats ut i annan form än pengar (246)
FO-numret för bolaget vars aktier har delats ut i dividend (247)
Typ av dividend som betalats i annan form än aktier (248)
Dividender som betalats ut i pengar (brutto) (254)
Värdet på dividend som delats ut i annan form än pengar (255)
Dividendens/Prestationens ISIN-kod (097)
Transaktionskod eller annan identifierare (049)
FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (080)
Uppgiftslämnarens roll (158)
Namnet på den värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret (067)
Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret (068)

När och hur ska anmälan lämnas?

Betalaren ska lämna årsanmälan om de prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga. Anmälan ska lämnas om exempelvis dividender och räntor.

Årsanmälan ska lämnas oavsett om källskatt eller förskottsinnehållning tagits ut på prestationen i Finland. Anmälan ska lämnas exempelvis om sådana till begränsat skattskyldiga betalda ränteinkomster som i allmänhet är skattefria enligt 9 § i inkomstskattelagen.

Lämna årsanmälan senast den 31 januari 2024.

Årsanmälan kan lämnas elektroniskt till Skatteförvaltningen via e-tjänsten Ilmoitin eller på Skatteförvaltningens webblanketter. Uppgifter kan också deklareras via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse (det vill säga ett gränssnitt) till Skatteförvaltningen. Årsanmälan kan också lämnas på utskrivbara pappersblanketter.

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt om årsanmälan gäller 5 eller flera prestationstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Läs mera om anmälningssätten på sidan Så här lämnar du in årsanmälan.

Korrigering av årsanmälan

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Samma mottagare kan endast ha en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om det finns ett fel i någon av identifikationsuppgifterna måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • Postkod
 • Betalningsår
 • Betalarens beteckning
 • Prestationsslag
 • Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer
 • Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer (TIN) i hemviststaten
 • Mottagarens födelsedatum
 • Mottagarens efternamn eller företagets hela namn
 • Mottagarens alla förnamn
 • Bosättningsstatens landskod  
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
 • Dividendens/Prestationens ISIN-kod
 • Transaktionskod eller annan identifierare
 • FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan
 • Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret 
 • Uppgiften som identifierar den programvara som producerat anmälan

Läs mer om hur man korrigerar årsanmälan.

Begränsad skattskyldighet

En person är begränsat skattskyldig om hen inte bor i Finland. Ett samfund är begränsat skattskyldigt om det inte grundats enligt finländsk lagstiftning eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Läs mer om:

Uppgifter om betalaren

När det gäller dividender ska uppgifter om betalaren alltid också anges i sammandraget VSOSYHTV/7812Y/7812 och i fråga om överskott i sammandraget VSOKVYHT/7816.

Uppgifter om prestationstagaren

Betalningsår

Betalningsåret är det kalenderår under vilket prestationen har betalats eller mottagaren har kunnat lyfta dividenden eller överskottet.

Mer information om anmälan av dividender och överskott finns i anvisningen Förskottsinnehållning på dividender och uppgifter som ska lämnas till Skatteförvaltningen. Anvisningen gäller också begränsat skattskyldiga.

Mottagarens namn och adressuppgifter (307–311)

Prestationstagarens namn och adress i den utländska hemviststaten ska anges i sin helhet. Ange företagets namn i sin helhet (307). Fysiska personens efternamn (307) och förnamnen (308) anges i olika punkter.

Det är också viktigt att ange den utländska adressen när du anmäler prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig. För att betalaren ska kunna använda lägre skattesatser vid uppbörd av källskatt ska betalaren ha specifikationsuppgifter om mottagaren (10 § i den s.k. källskattelagen, det vill säga lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Uppgifter om den slutliga mottagaren ska alltid anges i årsanmälan, förutom om du anmäler ränteinkomst med prestationsslag C6. Närmare instruktioner för detta prestationsslag finns i anvisningen under Prestationsslag (084) > Räntor > C6 Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Läs mer om beskattningen av dividender, räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga.

Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer (083) och födelsedatum (021)

Om en fysisk person har en finsk personbeteckning ska du ange personbeteckningen.

Om ett företag har ett finländskt FO-nummer ska du ange det (på blanketten i kolumnen finsk personbeteckning). Du kan ange ett FO-nummer endast för prestationsslagen C2–C5, D1 och EA–EF.

Fysiska personers födelsedatum ska alltid anges i formatet ddmmåååå. Om du inte vet födelsedatumet ska du ange 01011900.

Personbeteckning eller FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (313)

Ange skatteregistreringsnumret som den utländska hemviststaten tilldelat (= Tax Identification Number eller TIN).

Kontrollera att det skatteregistreringsnummer (TIN-nummer) du använt är korrekt

Om du inte vet skatteregistreringsnumret i den utländska hemviststaten ska du ange 000000000.

Närmare instruktioner för prestationsslag C6 finns i anvisningen under Prestationsslag (084) > Räntor > C6 Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare.

Hemviststatens landskod (341)

Ange landskoden för mottagarens hemviststat. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI).

Om prestationsslaget är C6 och du inte vet hemviststaten, ange XX som landskod.

Kontrollera landskoderna enligt ISO 3166 (ISO.org).

Du kan också kontrollera landskoderna för skatteavtalsstaterna i förteckningen över gällande skatteavtal.

Prestationsslag (084)

Ange prestationsslagets kod. Om du har betalat olika slags prestationer till samma mottagare ska du lämna en separat årsanmälan för varje prestationsslag.

Räntor

C2 Depositionsränta
C3 Ränta på masskuldebrevslån eller betald eftermarknadsgottgörelse
C4 Årlig intäkt av placeringsfond
C5 Annan ränta
C6 Ränta för vars vidkommande det inte lämnas några uppgifter om slutlig mottagare

Ange depositionsräntorna alltid med prestationsslag C2.

I fråga om räntor på masskuldebrevslån och eftermarknadsgottgörelser som har betalats till en begränsat skattskyldig går det att i stället för prestationsmottagaren anmäla individualiseringsuppgifter om det rapporterande finansinstitutet i en deltagande stat eller det rapporterande amerikanska finansinstitutet enligt FATCA-avtalet mellan Finland och Förenta staterna som har det finansiella konto där de medel finns på basis av vilka räntorna eller eftermarknadsgottgörelserna har betalats.

Ange då det rapporterande finansinstitutets namn, adress i hemviststaten och GIIN-nummer. Om numret saknas ska du ange skatteregistreringsnumret i hemviststaten samt landskoden för räntetagarens hemviststat. Med finansinstitut avses här det institut där räntetagaren förvarar sitt masskuldebrevslån på ett finanskonto.

C7 Upplupen ränta på tillgångar som uppstått genom ett långsiktigt sparavtal

C8 Ränta som betalats på aktiesparkonto

Övriga prestationer

D1 Annan prestation, t.ex. stipendium

Obs. bland annat royaltyer ska anmälas till inkomstregistret.

D2 Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande

D3 Ersättning i pengar som betalas i stället för dividend

Dividender och överskott från andelslag

Använd följande prestationsslag också när medel har delats ut från en fond för fritt eget kapital och det är fråga om en sådan utdelning av medel som ska beskattas som dividend. Närmare information om beskattningen av begränsat skattskyldigas dividender och källbeskattningen hittar du i anvisningen Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

EA Direktinvesteringsdividend enligt moder- och dotterbolagsdirektivet

Prestationsslaget används när dividenden har betalats till ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU och som direkt innehar minst tio procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden. På dividenden har således inte har tagits ut källskatt med stöd av 3 § 6 mom. i källskattelagen.

EB Direktinvesteringsdividend enligt skatteavtalet

Prestationsslaget används när dividenden har betalats till ett bolag som innehar en viss andel av kapitalet i det utdelande bolaget. Andelens storlek framgår av skatteavtalet mellan Finland och dividendtagarens hemviststat.

EC Dividend om aktien är förvaltarregistrerad men det i årsanmälan lämnas uppgifter om den verkliga slutliga dividendtagaren, dvs. ägaren.

ED Annan dividend än de ovan avsedda

EF Till den slutliga mottagaren betalad dividend vars källskatt utbetalaren har återbetalat

Ange i samband med prestationsslag EF endast det belopp av källskatten som återstår efter återbetalningen.

EG Dividend som betalats till den slutliga mottagaren och på vilken källskatt har tagits ut eller inte tagits ut på basis av ett källskattekort

Prestationsslaget EG används i situationer där källskatt tagits ut eller inte tagits ut på basis av ett källskattekort redan vid betalningstidpunkten, eller om betalningen rättats under betalningsåret men efter dividendbetalningen.

EH Dividend i annan form än pengar

Prestationsslag EH används när dividend endast har betalats i annan form än i pengar, exempelvis i form av aktier.

Prestationsslaget används också när endast en bråkdel av dividenden eller överlåtelseskatten har betalats i pengar. Anmäl då hela dividenden (både dividenden som betalats i annan form än i pengar och de bråkdelar/den överlåtelseskatt som betalats i pengar) med prestationsslag EH.

EJ Dividend som betalats ut delvis kontant och delvis i annan form än pengar

Prestationsslag EJ används när bolaget har beslutat att dela ut dividend både i pengar och i annan form än i pengar, exempelvis i form av aktier.

Om endast bråkdelar eller överlåtelseskatten betalats ut i pengar ska hela dividenden anges med prestationsslag EH.

EY Överskott från ett andelslag

Belopp på vilket källskatt tagits ut (317)

Ange det inkomstbelopp (t.ex dividend) på vilket källskatten eller förskottsinnehållningen tagits ut eller på vilket skatten skulle ha tagits ut, om inte ett skatteavtal, ett direktiv eller lagen skulle hindra beskattningen.

Här anges också värdet på dividend som delats ut i annan form än pengar (punkt 255). Om dividenden har delats ut både i pengar och i annan form än pengar ska du här ange det sammanlagda beloppet av dem (punkterna 254 och 255).

Uttagen källskatt eller verkställd förskottsinnehållning (318)

Ange den uttagna källskatten eller förskottsinnehållningen. Lämna punkt 18 blank om betalaren de facto inte tagit ut skatten och redovisat den till Finland.

Källskatteavdrag (510 euro/månad eller 17 euro/dag) (321)

Ange det sammanlagda beloppet av avdrag som under hela året gjorts på betalningen enligt 6 § i källskattelagen. Ange källskatteavdraget endast om prestationsslaget är D1.

Vid uttag av källskatt avdras 510 euro per månad från det totala beloppet av en sådan inkomst på vilken källskatten är 35 %. Från det sammanlagda beloppet av en inkomst som intjänats under en kortare period än en månad avdras 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Avdraget förutsätter att den skattskyldige visar upp ett källskattekort till utbetalaren av prestationen.

Uttagen sjukförsäkringspremie (324)

Ange den försäkrades sjukförsäkringspremie som tagits ut på prestationen endast om personen är försäkrad i Finland och ingen förskottsinnehållning verkställts på prestationen på basis av ett skattekort för begränsat skatteskyldiga.

Typ av dividend som delats ut i annan form än pengar (246)

Om dividenden har delats ut i annan form än pengar ska du ange om dividenden delades ut i form av aktier (1) eller i annan form än aktier (2).

FO-numret för bolaget vars aktier har delats ut i dividend (247)

Om du markerade alternativet 1 (aktier) i punkt 246 ska du ange FO-numret för det bolag vars aktier delades ut som dividend.

Typ av dividend som betalats i annan form än aktier (248)

Om du markerade alternativet 2 (i annan form än aktier) i punkt 246 ska du ange hurdan egendom det är fråga om, till exempel en fastighet eller bil.

Dividender som betalats ut i pengar (brutto) (254)

Ange beloppet av den dividend som betalats i pengar (gäller endast prestationsslagen EH och EJ), till exempel bråkdelar eller överlåtelseskatten som betalats i pengar.

Värdet på dividend som delats ut i annan form än pengar (255)

Ange värdet på den dividend som betalats i annan form än i pengar.

Dividendens/Prestationens ISIN-kod (097)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt.

Om det är fråga om en förvaltarregistrerad dividend ska du efter ISIN-koden lägga till numret på den rad som individualiserar anmälan.

Transaktionskod eller annan identifierare (049)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt.

Identifieraren är en individuell identifierare som uppgiftslämnaren angivit och som skiljer åt uppgifter som lämnats med samma identifieringsuppgifter.

FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (080)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt (VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI).

Ange uppgiften endast om du lämnar uppgifter på betalarens vägnar.

Uppgiftslämnarens roll (158)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt (VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI).

Ange om uppgiftslämnaren är en kontoförvaltare (1), värdepapperscentral (2) eller annan utländsk uppgiftslämnare (3). Med annan utländsk uppgiftslämnare avses till exempel den som lämnar uppgifter på en utländsk uppgiftslämnares vägnar.

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret (067)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt (VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI).

Ange namnet på den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret. Om du anger värdepapperscentralens namn ska du också ange dess beteckning (068).

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret (068)

Du kan endast anmäla uppgiften elektroniskt (VSROSERI, VSRKOERI och VSRMUERI).

Ange beteckningen för den inhemska eller utländska värdepapperscentral som emitterat aktien/värdepappret. Om du anger värdepapperscentralens beteckning ska du också ange dess namn (067).

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2023