Utdrag ur kreditupplysningsregistret

Kreditgivare och andra anmälningsskyldiga måste anmäla många olika uppgifter om krediten, dess räntor och andra detaljer till registret. En del av uppgifterna lämnas ut i form av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret till sådana kreditgivare som har rätt att få dessa uppgifter. I lagen finns uttryckliga bestämmelser om vilka uppgifter om krediterna som lämnas ut på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Dessutom har det fastställts när och för vilka ändamål dina uppgifter kan lämnas ut till kreditgivaren. Informationsinnehållet i utdraget ur kreditupplysningsregistret är alltid det samma oberoende av för vilket ändamål kreditgivaren beställer utdraget.

Läs mer om utlämnandet av dina uppgifter

 • Du ansöker om en ny kredit.
 • Du ansöker om en höjning av kreditgränsen.
 • Du ansöker om en annan ändring i krediten, till exempel amorteringsfria perioder, ändringar av betalningsposter eller ändringar i räntan.
 • Du verkar som borgensman eller tredjemanspantsättare i krediten för en annan person.

Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret

Du kan granska det utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivarna har beställt genom att klicka på Granska utdragen ur kreditupplysningsregistret på ingångssidan. Du styrs automatiskt till sidan Utdrag ur kreditupplysningsregistret. I listan ser du för varje utdrag beställningsdagen, beställarens namn och användningsändamålet för vilket utdraget har beställts. Om beställaren har anmält flera användningsändamål visas texten ”Flera användningsändamål” i listan. Du kan öppna uppgifterna för varje enskilt utdrag genom att klicka på raden för utdraget i fråga.

Utdraget ur kreditupplysningsregistret innehåller de vid beställningstidpunkten aktuella uppgifterna om dina krediter, borgensförbindelserna som du ställt och dina inkomster samt uppgiften om ett frivilligt kreditförbud. Uppgifterna på utdraget ur kreditupplysningsregistret baserar sig på de uppgifter som sparats om dig i registret.

I det följande presenteras de uppgifter som utlämnas om dig på utdraget ur kreditupplysningsregistret indelade i sammandragsuppgifter, uppgifter om krediter och inkomstuppgifter.

Observera att du endast ser uppgifterna på utdraget ur kreditupplysningsregistret i e-tjänsten om en kreditgivare har beställt ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret. Om uppgifter om utdrag ur kreditupplysningsregistret inte visas har inget utdrag ur kreditupplysningsregistret ännu beställts om dina uppgifter.

Uppgifter om beställningen

I punkten Uppgifter om beställningen ser du vilken kreditgivare som har beställt utdraget ur kreditupplysningsregistret om dig och för vilket ändamål.

Uppgifter om utdraget

I punkten Uppgifter om utdraget visas det om vem utdraget har beställts och när beställningen har skett. Dessutom ser du en eventuell uppgift om ett frivilligt kreditförbud och ett sammandrag av alla krediter. Sammandraget innehåller uppgifter om de krediter som har sparats om dig i registret.

 • Personbeteckning
  • Din personbeteckning förmedlas till kreditgivaren på utdraget.
 • Utdraget har bildats
  • Datum och klockslag då kreditgivaren har beställt ifrågavarande utdrag ur kreditupplysningsregistret om dig.
 • Frivilligt kreditförbud
  • På utdraget ur kreditupplysningsregistret visas uppgiften om ett frivilligt kreditförbud som du har anmält samt orsaken till kreditförbudet om förbudet har varit i kraft vid tidpunkten då utdraget ur kreditupplysningsregistret har beställts. Om du inte har haft ett giltigt kreditförbud vid beställningstidpunkten för utdraget ur kreditupplysningsregistret visas denna punkt inte alls på utdraget.
 • Antal kreditgivare
  • Totala antalet kreditgivare som beviljat krediter till dig.
 • Antal krediter
  • Totala antalet krediter som anmälts till registret för dig.
 • Antal ställda borgensförbindelser
  • Antalet konsumentkrediter för vilka du är borgensman som sparats i registret.
 • Summan av prestationer som senast betalats för krediterna
  • På utdraget ur kreditupplysningsregistret visas det sammanlagda beloppet av senast betalda amorteringar, räntor och kostnader för alla dina krediter.
 • Leasingavgifternas summa i månaden
  • Beloppet av månadsavgifter för leasingavtal sammanlagt.

Uppgifter om krediter

För varje enskild kredit anges på utdraget ur kreditupplysningsregistret de uppgifter som beskrivs i detta kapitel om uppgiften i fråga har anmälts till registret. På utdraget visas aldrig kreditgivarens namn eller ränteuppgifter.

 • Typ av kredit
 • Valuta
  • Kreditens valuta.
 • Kreditens användningsändamål
 • Kreditavtal har ingåtts
  • Datumet för ingående av kreditavtalet.
 • Antal gäldenärer
 • Har beviljats
  • Beviljat kreditbelopp.
 • Har lyfts
  • Lyft kreditbelopp.
 • Kreditens saldo
 •  Amorteringsintervall
 • Amorteringssätt
  • Amorteringssättet visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret endast om krediten betalas i en post (bullet) eller om den sista betalningsposten för krediten är betydligt större än den regelbundna betalningsposten (balloon).
 • Den sista förfallodagen
  • Betalningsprogrammets sista förfallodag.
 • Amorteringsfri period
  • Start- och slutdatum för den amorteringsfria perioden i formatet dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 • Krediten har en säkerhet
  • Uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten.
 • Typ av säkerhet

Om krediten har ett betalningsdröjsmål visas följande uppgifter:

 • Fördröjda betalningar
  • Det obetalda beloppet av en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och förfallodagen för betalningsposten.

Om krediten har sagts upp visas följande anteckning:

 • Har sagts upp
  • Uppgift om uppsägning av krediten.

 • Typ av kredit
 • Valuta
  • Kreditens valuta.
 • Kreditavtal har ingåtts
  • Datumet för ingående av kreditavtalet.
 • Antal gäldenärer
 • Kreditgräns
 • Kreditens saldo
 • Datum för saldot
 • Amorteringsfri period
  • Start- och slutdatum för den amorteringsfria perioden i formatet dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 • Krediten har en säkerhet
  • Uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten.
 • Typ av säkerhet

Om krediten har ett betalningsdröjsmål visas följande uppgifter:

 • Fördröjda betalningar
  • Det obetalda beloppet av en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och förfallodagen för betalningsposten.

Om krediten har sagts upp visas följande anteckning:

 • Har sagts upp
  • Uppgift om uppsägning av krediten.

 • Typ av kredit
 • Valuta
  • Kreditens valuta.
 • Kreditavtal har ingåtts
  • Datumet för ingående av kreditavtalet.
 • Antal gäldenärer
 • Avtalsperiodens startdatum
 • Slutlig köpesumma
  • Om avtalet förutsätter inlösen.
 • Amorteringsfri period
  • Start- och slutdatum för den amorteringsfria perioden i formatet dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 • Krediten har en säkerhet
  • Uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten.
 • Typ av säkerhet

Om krediten har ett betalningsdröjsmål visas följande uppgifter:

 • Fördröjda betalningar
  • Det obetalda beloppet av en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och förfallodagen för betalningsposten.

Om krediten har sagts upp visas följande anteckning:

 • Har sagts upp
  • Uppgift om uppsägning av krediten.

Läs närmare om typerna av krediter och om alla uppgifter om krediterna i punkten Uppgifter om krediter

På utdraget ur kreditupplysningsregistret visas i normalfall alla ovan nämnda uppgifter om dina krediter. Ett undantag från detta är sådana krediter som omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram. Det visas inga närmare uppgifter om dessa krediter på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Dessa krediter har dock räknats med i antalet kreditgivare, krediter och ställda borgensförbindelser i punkten Sammandrag.

Inkomstuppgifter som förmedlats till kreditgivaren

På utdraget ur kreditupplysningsregistret visas förutom uppgifterna om krediterna även inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna, det vill säga uppgifterna om de löner och förmåner som betalats till dig, har fåtts från inkomstregistret. I förmånerna ingår också pensioner. Observera att dessa uppgifter endast visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Om inget utdrag har beställts om dig kan du inte se dessa uppgifter i registret.

Eftersom inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret visas i utdraget endast sådana inkomster som anmäls till inkomstregistret. Till inkomstregistret anmäls till exempel inte största delen av kapitalinkomsterna. Du får en mer heltäckande bild av dina egna inkomster genom att logga in i inkomstregistret.

Läs mer om dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret

I utdraget har inkomstuppgifterna delats in i löne- och förmånsuppgifter och därefter i brutto- och nettoinkomster. Inkomstuppgifterna visas för de 12 månader som föregår den beställning som gjorts av kreditgivaren så att endast hela kalendermånader beaktas.

Exempel: Om kreditgivaren beställer ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret den 16 november 2024 visas det på utdraget inkomstuppgifterna för följande månader: november 2023–oktober 2024.

Hur har inkomstuppgifterna räknats i utdraget ur kreditupplysningsregistret?

Till bruttoinkomsten för löner räknas det ihop vissa inkomstslag som lönebetalarna anmält till inkomstregistret med anmälningarna om löneuppgifter. Alla inkomstslag räknas inte med även om de har anmälts till inkomstregistret. Sådana är till exempel vissa skattefria kostnadsersättningar. Därför motsvarar inte inkomstuppgifterna på utdraget ur kreditupplysningsregistret nödvändigtvis till exempel uppgifterna på din lönespecifikation.

Till bruttoinkomsten för förmåner räknas de pensioner och andra förmåner som förmånsbetalarna har anmält till inkomstregistret med anmälningarna om förmånsuppgifter. I beräkningen beaktas till exempel inte förluster från försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Nettoinkomsten för både löner och förmåner räknas ut så att man från bruttoinkomsten drar av vissa poster som ska dras av från lönen eller förmånen. Bland annat förskottsinnehållningar på löner eller förmåner, uttagna källskatter och ersättningar för naturaförmåner samt arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier och arbetspensionsförsäkringsavgifter är poster som dras av. Dessutom drar man från bruttoinkomsten av ett eventuellt återkrav av ogrundad inkomst samt en utmätning som gjorts från inkomsten.

Närmare information om beräkningsformeln för inkomstuppgifter (xls)

När kan kreditgivaren beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret?

Uppgifter om dig kan lämnas ut från registret till kreditgivarna endast för användningsändamål som separat föreskrivits i lagen. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret. Informationsinnehållet i utdraget ur kreditupplysningsregistret är alltid likadant oberoende av för vilket användningsändamål kreditgivaren beställer utdraget. I lagstiftningen används termen kreditupplysningsrapport för utdraget ur kreditupplysningsregistret och sålunda beskriver båda termerna samma uppgiftshelhet som utlämnas till kreditgivarna.

Nytt konsumentkreditavtal
Uppgifterna i ett utdrag ur kreditupplysningsregistret som gäller dig kan utlämnas till en näringsidkare i en situation då denne med stöd av konsumentskyddslagen har en skyldighet att bedöma kreditvärdigheten för en konsument för att bevilja en ny kredit.

Höjning av beloppet eller kreditgränsen för en konsumentkredit
Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret som gäller dig kan utlämnas till en näringsidkare i en situation då denne med stöd av konsumentskyddslagen har en skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet eller kontrollera att konsumentens uppgifter är aktuella. Detta sker då kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.

Ändring av villkoren för en konsumentkredit
Uppgifterna på ett utdrag ur kreditupplysningsregistret som gäller dig kan även utlämnas i en situation då du själv ansöker om en annan ändring i uppgifterna för en giltig kredit än en höjning av kreditbeloppet eller kreditgränsen som nämnts i föregående kapitel. För att kreditgivaren ska kunna beställa utdraget ur kreditupplysningsregistret måste en sådan ändring också ha betydelse för bedömningen av din förmåga att sköta krediten. Sådana ändringar kan vara till exempel amorteringsfria perioder, en förlängning av kreditperioden, en ändring av betalningsposterna och andra motsvarande ändringar av betalningsprogrammet, ett utbyte av säkerheten för krediten och en ändring av kreditens referensränta, räntetyp eller räntemarginal. Vid obetydliga ändringar eller sådana som är irrelevanta med tanke på förmågan att sköta krediten har kreditgivaren dock ingen rätt att använda uppgifterna. Observera att uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret i sådana fall endast kan lämnas ut när kreditgivaren också är skyldig att anmäla uppgifterna om dina krediter till det positiva kreditupplysningsregistret.

Borgen eller tredjemanspant för en konsumentkredit
Uppgifter i ett utdrag ur kreditupplysningsregistret som gäller dig kan också lämnas ut i en sådan situation där du ställer en säkerhet eller en tredjemanspant för en annan persons kredit som sparas i det positiva kreditupplysningsregistret. Med tredjemanspant avses att man ställer en pant som säkerhet för en annan persons skuld. Då kan kreditgivaren använda uppgifterna om dig på utdraget ur kreditupplysningsregistret om du verkar som borgensman eller tredjemanspantsättare. Kreditgivaren får använda uppgifterna för att kunna bedöma den föreslagna säkerhetens godtagbarhet och borgensmannens ställning. Borgensmannen eller den som ställer säkerheten för vilken utdraget ur kreditupplysningsregistret kan lämnas ut kan vara en enskild borgensman eller enskild pantsättare eller en annan borgensman eller pantsättare.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2024