Ställda borgensförbindelser

I e-tjänsten för privatpersoner visas de krediter för vilka du har borgensansvar utifrån en personborgensförbindelse. Detta innebär att du har förbundit dig att antingen helt eller delvis återbetala en annan persons skuld till kreditgivaren om den ursprungliga gäldenären inte sköter krediten på det sätt som överenskommits.

Du kan se de borgensförbindelser som du har ställt genom att klicka på Granska dina ställda borgen på ingångssidan. Du styrs automatiskt till sidan Ställda borgensförbindelser.

Du ser i samlingsvyn i e-tjänsten

  • antalet borgensförbindelser
  • gäldenärens namn och om det finns fler än en medgäldenär visas antalet gäldenärer på raden
  • kreditgivarens marknadsföringsnamn, det vill säga det namn som kreditgivaren använder i sin marknadsföring
  • kreditens saldo, det vill säga kapitalbeloppet.

Du kan öppna närmare uppgifter om krediten genom att klicka på raden för krediten i fråga.

Du ser följande uppgifter om krediterna:

  • namnet på gäldenärerna om det finns fler än en medgäldenär
  • kreditgivarens marknadsföringsnamn, beteckning och officiella namn
  • typen av kredit – engångskredit eller fortlöpande kredit
  • kreditens saldo
  • den sista förfallodagen.

Om du inte är borgensman för någon kredit ser du texten "Uppgifter om borgensförbindelser: Ställda borgensförbindelser har inte anmälts till registret.”.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2024