Tillförlitlig och uppdaterad information till stöd för kreditbesluten

Vad är det positiva kreditupplysningsregistret?         

Uppgifter om krediter som beviljats privatpersoner sammanställs i det positiva kreditupplysningsregistret. Med hjälp av registeruppgifterna får kreditgivare en aktuell helhetsbild av krediterna och inkomsterna för den kreditsökande. Detta hjälper kreditgivaren att göra en tillförlitlig bedömning av kreditsökandens kreditvärdighet. Registrets funktion fastställs i lagen om det positiva kreditupplysningsregistret. Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig.

Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister 739/2022 (finlex.fi)

 

Registrets funktionsprincip

Kreditgivarna anmäler till kreditupplysningsregistret uppgifter om beviljade krediter samt om transaktioner och ändringar som gäller krediten. Sådana ändringar är exempelvis amorteringar, ändringar i kreditavtal samt betalningsdröjsmål. Lämnandet av uppgifter till registret är obligatoriskt och uppgifterna anmäls via de gränssnitt som det positiva kreditupplysningsregistret erbjuder. Uppgifterna om nya krediter måste anmälas senast den kalenderdag som följer på den dag då avtalet ingicks och ändringar i krediterna ska anmälas senast den andra vardagen efter att uppgifterna ändrats. Betalningsdröjsmål anmäls till registret när betalningen är 60 dagar fördröjd.

När en privatperson ansöker om lån är kreditgivaren skyldig att granska kreditsökandens kreditvärdighet. För detta begär kreditgivaren ett utdrag ur kreditupplysningsregistret från det positiva kreditupplysningsregistret. På utdraget finns aktuella uppgifter om kreditsökandens krediter som har anmälts till registret och om hens inkomster. Utdraget ur kreditupplysningsregistret är avgiftsbelagt för kreditgivaren.

En privatperson kan granska uppgifter om sina egna krediter i e-tjänsten för registret. Dessutom kan vem som helst gratis ställa ett frivilligt kreditförbud för sig själv.

 

Registret tas i bruk i två faser

Mer detaljerad information om ibruktagandet finns på sidan Ibruktagandet.

I den första fasen anmäler kreditgivarna uppgifterna om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till registret.

 • Anmälan av uppgifter börjar 1.2.2024.
 • Användningen av utdragen ur kreditupplysningsregistret inleds 1.4.2024.

I den andra fasen börjar kreditgivarna anmäla andra krediter än konsumentkrediter som har beviljats till privatpersoner. Sådana krediter är till exempel krediter som enskilda näringsidkare har tagit för näringsverksamhet.

 • Anmälan av uppgifter börjar 1.12.2025.
 • Användningen av utdragen ur kreditupplysningsregistret inleds 1.4.2026.

 

Anmälningsskyldiga kreditgivare

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är följande näringsidkare skyldiga att anmäla uppgifter om konsumentkrediter och därmed likställda krediter till det positiva kreditupplysningsregistret:

 1. Enligt lagen om finansinspektionen (878/2008) följande aktörer över vilka Finansinspektionen utövar tillsyn:
  1. näringsidkare som erbjuder kredit- och finansieringstjänster (4 § 1 mom.)
  2. i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt (4 § 5 mom.)
  3. utländsa tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial (4 § 5 mom.).
 2. Kreditgivare och kreditförmedlare, vilka antecknats i det register som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023, träder i kraft den 1 juli 2023). Detta register drivs ännu tills vidare av Regionförvaltningsverket i Södra Finland men det överförs till Finansinspektionen den 1 juli 2023.
 3. Övriga näringsidkare, till vilka kreditgivarens rättigheter har överförts för det kreditavtal som anmäls (förvärvare).

Folkpensionsanstalten anmäler dessutom borgensfordringarna för studielån till registret. Statskontoret anmäler inte de borgensfordringar som det indriver.

Närmare information om anmälningsskyldigheten finns i anvisningen Anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

 

Vilka uppgifter anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret?

Kreditgivarna ska till registret anmäla uppgifter om krediter som beviljats till privatpersoner, som vid tidpunkten för beviljandet av krediten har en finländsk personbeteckning och därtill är bosatta i Finland. Uppgifterna om en person som bor utomlands får anmälas till registret om personen har en finsk personbeteckning och dessutom inkomster från Finland eller något annat särskilt band till Finland. Kreditgivaren gör i dessa situationer bedömningen om huruvida personen har ett särskilt band till Finland eller inte. Personens ålder har ingen betydelse, dvs. uppgifterna om krediter som innehas av minderåriga anmäls också till registret.

Kreditgivarna anmäler i den första fasen till det positiva kreditupplysningsregistret uppgifter om beviljade konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter. Förmedlare av person-till-person-lån anmäler uppgifterna om lån som de förmedlat till konsumenter. Folkpensionsanstalten anmäler dessutom uppgifter om borgensfordringarna för studielån.

Som konsumentkrediter räknas krediter på vilka kap. 7 eller 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978) tillämpas. Enligt konsumentskyddslagen avses med konsumentkredit en sådan kredit som en näringsidkare enligt avtal lämnar eller utfäster sig att lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang.

Med konsumentkrediter likställs hyresavtal och andra avtal som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden eller om det framgår av villkoren att konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut. Ett sådant avtal kallas ett leasingavtal i det positiva kreditupplysningsregistret.

Uppgifterna som ska anmälas om krediterna har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Uppgifter som ska anmälas beskrivs i gränssnittsbeskrivningarna för det positiva kreditupplysningsregistret och mer information om anmälan finns i anvisningen Anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

Exempel på krediter som anmäls:

 • bostadslån
 • kreditkort
 • konsumtionskrediter
 • avbetalningsavtal
 • studielån
 • leasingavtal (sådana leasingavtal anmäls inte till registret där det endast handlar om uthyrning och där äganderätten till varan enligt avtalsvillkoren inte kan överföras till konsumenten)
 • köpta konsumentkreditfordringar.

 

Håll dig uppdaterad

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret skickar regelbundet aktuell information om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret och om intressentgruppstestningen till intressentgrupper och arrangerar också informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang genom att ansluta dig till vår e-postlista för intressentgrupper. Du kan ansluta dig till e-postlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar regelbundet sidan Vanliga frågor.

Aktuell information om evenemang och dokument för intressentgrupper finns på sidan Aktuellt för intressentgrupper.

 

Bekanta dig med ordlistan

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i en ny flik.

Sidan har senast uppdaterats 17.10.2022