Uppgifter om krediter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Vems uppgifter behandlar vi?

Varifrån fås uppgifterna?

Vilka uppgifter behandlar vi?

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Utlämnande av uppgifter

Förvaring av uppgifter

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett riksomfattande register som innehåller uppgifter om krediter. Syftet med registret är att förebygga överskuldsättning genom att säkerställa att det särskilt vid bedömning av kreditvärdigheten vid kreditgivning finns tillgång till tillförlitliga kreditupplysningar för kreditgivare och genom att förbättra fysiska personers möjligheter att hantera sin egen ekonomi.

Dessutom använder vissa myndigheter registret för tillsyn och uppföljning av kreditmarknaderna och stabiliteten på finansmarknaderna, som stöd för beslutsfattande samt för statistikföring.


Vems uppgifter behandlar vi?

I det positiva kreditupplysningsregistret finns uppgifter om fysiska personer som har en finsk personbeteckning och är bosatta i Finland. Anmälningsskyldiga näringsidkare kan anmäla uppgifter om krediter till registret också om fysiska personer som inte är bosatta i Finland men som har en finsk personbeteckning och inkomster från Finland då de beviljas krediten eller som har något annat särskilt band till Finland.


Varifrån fås uppgifterna?

Uppgifterna om krediter fås av kreditgivare och andra näringsidkare som är skyldiga att anmäla uppgifterna till det positiva kreditupplysningsregistret. Anmälan av uppgifter om krediter till registret och sparandet av uppgifterna i registret inleds den 1 februari 2024.

Näringsidkarna som är anmälningsskyldiga har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022). Anmälningsskyldiga näringsidkare är följande:

 • näringsidkare, i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial vilka Finansinspektionen utövar tillsyn över i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008)
 • kreditgivare och kreditförmedlare vilka antecknats i Finansinspektionens register i enlighet med lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)
 • övriga näringsidkare till vilka kreditgivarens rättigheter har överförts för det kreditavtal som anmäls till registret (förvärvare).

Folkpensionsanstalten (nedan FPA) är anmälningsskyldig för de borgensfordringar som avses i 38 § i lagen om studiestöd (65/1994).

Namn och FO-nummer eller utländska organisationsnummer för de aktörer som anmäler uppgifter om krediter till registret har publicerats på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på sidan Anmälare av uppgifter.

Uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret uppdateras inte i realtid. Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister ska uppgifterna om ett nytt kreditavtal anmälas till registret senast den dag som följer på dagen då kreditavtalet ingicks. Efter att kreditavtalet har ingåtts ska kreditens händelser (betalningstransaktioner, betalningsdröjsmål, uppsägning av kredit, avslutande av kredit och överföring av kredit) och ändringar i kreditens uppgifter anmälas inom två vardagar.


Vilka uppgifter behandlar vi?

Bestämmelserna om vilka uppgifter som behandlas i det positiva kreditupplysningsregistret finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. I registret finns uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter. Registret innehåller alltså inte uppgifter om alla fakturor och krediter.

Med konsumentkredit avses en sådan kredit som en näringsidkare enligt avtal lämnar eller utfäster sig att lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang, för vilket ränta eller andra avgifter tas ut. Beviljande av betalningstid vid köp av en nyttighet utgör inte en konsumentkredit och därför finns uppgifter om sådana avtal inte i registret. I det positiva kreditupplysningsregistret finns inte heller uppgifter om lånelöften, räntefria och kostnadsfria krediter, krediter som beviljats av pantlåneinrättningar eller sociala krediter.

Med konsumentkrediter likställs hyresavtal och andra avtal som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden eller om konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut. I det positiva kreditupplysningsregistret används termen leasingavtal för dessa avtal.

Med konsumentkrediter likställs också sådana krediter som någon annan än kreditgivaren beviljar eller utfäster sig att bevilja en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang, om krediten förmedlas till konsumenten av en näringsidkare. I dessa situationer verkar kreditgivaren som förmedlare av person-till-person-lån.

I registret ingår också uppgifter om borgensfordringar för studielån som anmäls av FPA. Med borgensfordran på studielån avses en skuld som betalas av FPA till kreditgivaren på basis av statsborgen. Om kredittagaren inte betalar ett studielån med statsborgen eller dess räntor i tid betalar FPA studielånet till kreditgivaren. Därefter återkräver FPA av kredittagaren det belopp som den betalat till kreditgivaren.

Av ovan nämnda krediter anmäler kreditgivarna följande uppgifter till registret:

 • basuppgifter
 • uppgifter om engångskrediter
 • uppgifter om fortlöpande krediter
 • uppgifter om leasingavtal
 • ränteuppgifter
 • uppgifter om säkerheter
 • uppgifter om amorteringar och amorteringsfria perioder
 • uppgifter om betalningsdröjsmål
 • uppgifter om skuldsaneringar och företagssaneringar
 • inkomstuppgifter
 • uppgifter om avslutande och överföring av krediter.

Kreditgivarna anmäler också ändringarna i dessa uppgifter till registret.

Enligt lagen är kreditgivare skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret endast om de får tillgång till dem med skäliga åtgärder. Därför kan enskilda uppgifter saknas i registret.

Basuppgifter

Kreditgivarna anmäler följande basuppgifter om krediterna till det positiva kreditupplysningsregistret:

 • kredittagarens personbeteckning
 • kreditgivarens namn och marknadsföringsnamn eller bifirma, vilka kreditgivaren har använt vid marknadsföringen av krediten
 • kreditgivarens företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer
 • kreditens nummer och typen av nummer
 • uppgiften om huruvida kreditgivaren verkar som förmedlare av person-till-person-lån
 • antalet gäldenärer
 • datumet för ingåendet av kreditavtalet
 • typ av kredit: engångskredit, fortlöpande kredit, leasingavtal eller borgensfordran på studielån
  • Med en fortlöpande kredit avses en konsumentkredit som kan utnyttjas fortlöpande av kredittagaren upp till en kreditgräns som överenskommits på förhand. Till exempel kreditkort och betaltidskort och olika slags konton med kredit är fortlöpande krediter. Engångskrediter är andra än fortlöpande krediter, till exempel bostadslån eller studielån.
 • kreditens valuta
 • uppgiften om huruvida krediten är en konsumentkredit som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen, en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom som hör till tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller en annan kredit än en konsumentkredit
 • uppgiften om huruvida krediten är en nyttighetsbunden kredit
  • En nyttighetsbunden kredit är en konsumentkredit som har beviljats för att anskaffa en konsumtionsnyttighet och som beviljas av säljaren, den som utför tjänsten eller en näringsidkare som agerar för dessa.
 • engångskostnader som betalas i samband med ingåendet av kreditavtalet
  • Engångskostnader är till exempel kostnader och arvoden för ansökan av en kredit eller ingående av ett kreditavtal och avgifter för användning av betalningsmedel.
 • uppgiften om huruvida krediten har överförts från en annan kreditgivare
 • inkomstuppgifterna som utretts vid kreditgivningen.
  • Kreditgivarna anmäler till registret de inkomstuppgifter som utretts om kredittagaren för kreditbedömningen. Dessa är inkomstuppgifter som kreditgivaren har tagit reda på om den kreditsökande genom att fråga denne eller på annat sätt. Inkomsterna anmäls som månadsinkomster och ges separat som brutto- och nettoinkomster.

Uppgifter om engångskrediter

Engångskrediter är andra än fortlöpande krediter, till exempel bostadslån eller studielån.

Utöver ovan nämnda basuppgifter anmäler kreditgivarna också följande uppgifter om engångskrediter:

 • kreditens användningsändamål: bostadslån, bostadslån för första bostad, bostadslån för fritidsbostad, bostadslån för placeringsbostad, studielån, konsumentkredit för anskaffning av trafikmedel, annan konsumentkredit, annan kredit eller borgensfordran på studielån
 • betalningsprogrammets sista förfallodag
 • amorteringssätt: jämn amortering, jämna rater, annuitet, balloon, bullet eller annat amorteringssätt
 • amorteringsintervall
 • beviljat belopp
 • lyft belopp
 • kreditens saldo.
  • Med kreditens saldo avses det återstående saldot. Kreditgivaren uppdaterar uppgiften om saldot alltid när denne anmäler betalningstransaktioner som anknyter till krediten.

Uppgifter om fortlöpande krediter

Fortlöpande krediter är konsumentkrediter som kan utnyttjas fortlöpande av kredittagaren upp till en kreditgräns som överenskommits på förhand. Till exempel kreditkort och betaltidskort och olika slags konton med kredit är fortlöpande krediter.

Utöver ovan nämnda basuppgifter anmäler kreditgivarna också följande uppgifter om fortlöpande krediter: 

 • kreditgräns
 • kreditbeloppet som använts
  • Kreditbeloppet som använts är den skuld som återstår av en fortlöpande kredit. Kreditgivarna anmäler kreditbeloppet som använts av en fortlöpande kredit i enlighet med situationen den första kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen. Om det inte finns någon månatlig förfallodag anmäls kreditbeloppet enligt situationen den sista kalenderdagen i månaden.
 • värderingsdag för kreditbeloppet som använts.

Uppgifter om leasingavtal

Leasingavtal är hyresavtal och andra sådana avtal som ger konsumenten besittningen till en vara och enligt vilkas avtalsvillkor varans kontantpris och kreditkostnaderna ska betalas under hyresperioden eller om så framgår att villkoren kan konsumenten bli ägare till varan på annat sätt när avtalet löper ut.

Utöver ovan nämnda basuppgifter anmäler kreditgivarna också följande uppgifter om leasingavtal: 

 • avtalsperiodens startdatum
 • månatlig betalningspost
 • ränta som ingår i betalningsposten
 • övriga kostnader som ingår i betalningsposten
  • Övriga kostnader är till exempel kostnader som betalats för tilläggstjänster som ingår i leasingavtalet. Räntan ingår inte i dessa kostnader.
 • slutlig köpesumma.
  • Den slutliga köpesumman anmäls till registret om det i leasingavtalet förutsätts att kredittagaren löser in leasingobjektet när avtalsperioden tar slut.

Ränteuppgifter

Kreditgivarna anmäler följande ränteuppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret om fortlöpande krediter och andra engångskrediter än borgensfordringar på studielån:

Kreditgivarna anmäler följande ränteuppgifter för fortlöpande krediter och andra engångskrediter än borgensfordringar på studielån :

 •  totalränta
  • Om det till exempel tas ut en marginalränta på 1 % på krediten och dessutom bankens egen referensränta, som vid tidpunkten då avtalets sluts är 1 %, anmäler kreditgivarna 2 % som totalränta.
 • marginalränta
  • Marginalräntan är den del av räntan som definierats separat för varje kund i kreditavtalet.
 • typ av ränta: euriborränta, bankens egen referensränta, annan rörlig ränta, fast ränta eller räntefri
 • räntebindningsperiodens längd
  • Denna uppgift finns i registret om typen av ränta är euriborränta.
 • slutdatum för fastränteperioden
 • typ av räntebindning efter fastränteperioden: euriborränta, bankens egen referensränta eller annan rörlig ränta
 • nedre gräns för räntekorridor
 • övre gräns för räntekorridor
 • räntetak
 • ränteskyddets slutdatum
 • effektiv ränta vid avtalstidpunkten.
  • Med effektiv ränta avses den effektiva ränta som har beräknats enligt konsumentskyddslagen.

Kreditgivarna anmäler till registret endast de kostnader som beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan. Kostnader som beror på avtalsbrott, såsom dröjsmålsräntor, ingår inte i de kostnader som anmäls.

Uppgifter om säkerheter

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter om säkerheter till det positiva kreditupplysningsregistret för alla krediter utom leasingavtal:

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter om säkerheter för andra krediter än leasingavtal:

 • uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten
 • typ av säkerhet: bostadsegendom, annan fast egendom, objekt för avbetalningsfinansiering, annan lös egendom, annan säkerhet, personborgen, statsborgen eller annan borgen
 • borgensmannens personbeteckning.

Uppgifter om amorteringar och amorteringsfria perioder

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter för amorteringar på engångskrediter: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • typ av kredit
 • totalränta
  • Registret innehåller inte ränteuppgifter för borgensfordran på studielån.
 • betald amortering
 • betald ränta
  • En eventuell dröjsmålsränt
 • övriga betalda kreditkostnader
  • Kreditgivarna anmäler till registret de kreditkostnader som beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan i enlighet med konsumentskyddslagen.
 • betalningsdag
 • kreditens återstående saldo
 • tidsstämpel för betalningstransaktionen.
  • Tidsstämpeln för betalningstransaktionen anger när betalningstransaktionen har anmälts till registret. Registret sorterar betalningstransaktionerna i rätt ordning på basis av denna tidsstämpel.

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter för amorteringar på fortlöpande krediter: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • typ av kredit
 • totalränta
 • kreditbeloppet som använts
  • Kreditgivarna anmäler kreditbeloppet som använts av en fortlöpande kredit i enlighet med situationen den första kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen. Om det inte finns någon månatlig förfallodag anmäls kreditbeloppet enligt situationen den sista kalenderdagen i månaden.
 • värderingsdag för kreditbeloppet som använts
 • betald ränta
  • En eventuell dröjsmålsränta ingår inte i registrets uppgifter.
 • övriga betalda kreditkostnader
  • Till registret anmäls sådana kreditkostnader som beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan i enlighet med konsumentskyddslagen.
 • betalningsdag.

Registret innehåller inte betalningstransaktioner som anknyter till leasingavtal.

Kreditgivarna anmäler dessutom till registret start- och slutdatumen för de separat överenskomna amorteringsfria perioderna för engångskrediter och fortlöpande krediter. Till registret anmäls inte sådana amorteringsfria perioder som hör till avtalet som en grundläggande egenskap och som kredittagaren själv bestämmer över. Inget separat avtal görs upp för dessa.

Uppgifter om betalningsdröjsmål och uppsägning av kredit

Kreditgivarna anmäler till det positiva kreditupplysningsregistret som betalningsdröjsmål uppgifter om betalningsposter som försenats med över 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen. För betalningsdröjsmål anmäls följande uppgifter:

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter för betalningsdröjsmål: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • obetalt belopp av en betalningspost
 • ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost.

Om en kredit i sin helhet har sagts upp på grund av betalningsdröjsmål anmäler kreditgivarna följande uppgifter som anknyter till uppsägningen till registret:

Om krediten har sagts upp på grund av betalningsdröjsmål så att den ska betalas tillbaka i sin helhet anmäler kreditgivarna följande uppgifter om uppsägningen: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • datum då krediten har sagts upp.

Uppgifter om skuldsaneringar och företagssaneringar

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller för alla krediters del information om huruvida kredittagaren omfattas av en skuldsanering eller företagssanering som fastställts av en domstol och huruvida krediten ingår i ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram.

Det anmäls färre uppgifter till registret om krediter som ingår i ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram än om övriga krediter. För dessa krediter anmäler kreditgivarna följande uppgifter till registret: 

 • basuppgifter
 • uppgifter om säkerheter
 • uppgift om att krediten avslutas.

Om skuldsaneringen eller företagssaneringsprogrammet förfaller anmäler kreditgivaren detta till registret. I denna situation ska kreditgivaren vid behov uppdatera alla uppgifter om krediten så att de är aktuella.

Inkomstuppgifter

I det positiva kreditupplysningsregistret sparas från inkomstregistret de inkomstuppgifter som är nödvändiga vid beräkningen av en fysisk persons brutto- och nettoinkomster.

Läs mer om behandlingen av inkomstuppgifterna som fås från inkomstregistret.

Förutom inkomstuppgifterna som fås från inkomstregistret innehåller registret de inkomstuppgifter som utretts om kredittagaren för kreditbedömningen. Dessa är inkomstuppgifter som kreditgivaren har tagit reda på om den kreditsökande genom att fråga denne eller på annat sätt. Inkomsterna anmäls som månadsinkomster och ges separat som brutto- och nettoinkomster. 

Uppgifter om avslutande och överföring av krediter

Kreditgivarna anmäler till det positiva kreditupplysningsregistret uppgifter om att krediten har avslutats och har överförts till en annan anmälningsskyldig.

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter om att krediten avslutas: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • uppgiften om att krediten har avslutats
 • slutdatum.

Kreditgivarna anmäler följande uppgifter om överföringen av en kredit till en annan anmälningsskyldig: 

 • kreditens nummer och typen av nummer
 • uppgiften om att krediten har överförts till en annan kreditgivare
 • typ av beteckning samt beteckning för förvärvaren
 • förvärvarens namn
  • Kreditgivaren anmäler denna uppgift ifall typen av beteckning för förvärvaren är ett utländskt organisationsnummer.
 • förvärvarens landskod.
  • Kreditgivaren anmäler denna uppgift ifall typen av beteckning för förvärvaren är ett utländskt organisationsnummer.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)). Bestämmelserna om behandlingen finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)).


Utlämnande av uppgifter

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är de uppgifter som registrerats i det positiva kreditupplysningsregistret sekretessbelagda, med undantag för den anmälningsskyldige kreditgivarens namn samt företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer. Vi utlämnar uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till kreditgivare och myndigheter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. 

Utlämnande av uppgifter till kreditgivare

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns det bestämmelser om utlämnandet av uppgifter till kreditgivare och andra näringsidkare som har rätt att få uppgifter. Vi utlämnar uppgifter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Vi lämnar ut uppgifterna i form av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Näringsidkare som har rätt att få uppgifter

Följande näringsidkare har rätt att få uppgifter:

 • näringsidkare som Finansinspektionen utövar tillsyn över och näringsidkare som är införda i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån, vilka är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret (läs mer om dessa näringsidkare)
 • övriga kreditgivare som på basis av konsumentskyddslagen är skyldiga att bedöma konsumentens kreditvärdighet eller kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell.

En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att näringsidkaren har ett dataanvändningstillstånd som beviljats av Inkomstregisterenheten.

Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister har det fastställts på ett uttömmande sätt för vilka användningsändamål vi kan lämna ut uppgifter.

1) Bedömning av kreditvärdigheten för en konsument

Kreditgivaren kan beställa utdraget ur kreditupplysningsregistret när denne på basis av konsumentskyddslagen är skyldig att bedöma konsumentens kreditvärdighet. Kreditgivaren har en skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet före kreditavtalet ingås eller efter att kreditavtalet har ingåtts om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs på ett betydande sätt.

2) Kontroll av att informationen om konsumenten är aktuell

Kreditgivaren kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när denne på basis av konsumentskyddslagen är skyldig att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell. Kreditgivaren är skyldig att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell när konsumenten och kreditgivaren efter att kreditavtalet har ingåtts kommer överens om att kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.

3) Bedömning av kreditvärdigheten för en konsument när kreditavtalet ändras

Näringsidkare som är anmälningsskyldiga till registret kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när en gäldenär ansöker om andra ändringar i kreditens villkor än ändringar i kreditbeloppet eller en höjning av kreditgränsen. En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att ändringen kräver en bedömning av gäldenärens kreditvärdighet.

Förvärvare har inte rätt att beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för detta användningsändamål även om de är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret.

4) Ställande eller godkännande av borgen eller tredjemanspant

Näringsidkare som är anmälningsskyldiga till registret kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för ställande eller godkännande av tredjemanspant.

Förvärvare har inte rätt att beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för detta användningsändamål även om de är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret.

Näringsidkaren måste meddela användningsändamålen för utdraget ur kreditupplysningsregistret i samband med beställningen. Näringsidkaren ansvarar för den lagenliga behandlingen av de sekretessbelagda uppgifter som denne fått från det positiva kreditupplysningsregistret. Utdraget ur kreditupplysningsregistret får inte användas till något annat ändamål än det användningsändamål för vilket det har lämnats ut ur registret. Som ett undantag till detta får uppgifterna dock i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister användas även för följande ändamål: 

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statskontoret i samband med ansökan om ersättning enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996).

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret som fåtts som ett utdrag ur kreditupplysningsregistret till en borgensman eller pantsättare. Utlämnandet av uppgifter kan basera sig antingen på en lagstadgad skyldighet för kreditgivaren att lämna ut uppgifter eller på att den registrerade har gett sitt samtycke till att lämna ut sina uppgifter.

Till kreditgivarens lagstadgade skyldighet att lämna uppgifter hör att kreditgivaren före borgen ställs måste meddela om sådana utfästelser för gäldenären och andra omständigheter i anslutning till gäldenärens betalningsförmåga vilka kan antas ha betydelse för borgensmannen. Borgensmannen har också under giltighetstiden för borgen rätt att begära uppgifter om dessa omständigheter av kreditgivaren. En borgensmans begäran ger dock inte kreditgivaren rätt att separat skaffa sig uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret.

Utöver till borgensmannen kan uppgifter på motsvarande sätt lämnas ut till tredjemanspantsättaren. Vid tredjemanspantsättning ger pantsättaren sin egendom till borgenären som säkerhet för betalning av någon annan persons förpliktelse.

Rätten att lämna ut uppgifter i kreditgivarens besittning som fåtts ur det positiva kreditupplysningsregistret kan också grunda sig på ett samtycke som den registrerade har gett. Utifrån samtycket kan kreditgivaren lämna ut uppgifter från utdraget ur kreditupplysningsregistret till exempel till aktörer som erbjuder kommersiell borgen för bostadskrediter.

Kreditgivaren kan använda uppgifter om sin kund som kreditgivaren har fått ur det positiva kreditupplysningsregistret för bedömning av kreditvärdigheten för att uppfylla vissa förpliktelser. Dessa förpliktelser är lagstadgade och anknyter till hanteringen av kreditrisker.

Innehållet i utdraget ur kreditupplysningsregistret

Identifikationsuppgifter

 • personbeteckning för den person vars uppgifter samlats på utdraget
 • beteckning för den organisation som beställt utdraget.

Sammandrag av kreditupplysningar

 • antalet kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som beviljat eller förmedlat krediter till personen
 • antalet krediter som personen har
 • summan av prestationerna som senast betalats för krediterna
  • Den amortering, ränta eller kostnad som senast betalats för varje kredit räknas med i summan. Till summan räknas inte prestationer för krediter som ingår i ett betalningsprogram för skuldsanering eller företagssaneringsprogram.
 • beloppet av månadsavgifterna för leasingavtal sammanlagt
 • antalet krediter där personen är borgensman.

Uppgifter om krediten

 • typ av kredit: engångskredit, fortlöpande kredit eller leasing
 • datumet för ingåendet av kreditavtalet
 • antalet gäldenärer
 • kreditens valuta
 • uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten samt typen av säkerhet
 • start- och slutdatum för den amorteringsfria perioden
 • förfallodagen för en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och beloppet av den obetalda betalningsposten
 • uppgift om uppsägning av krediten
 • följande uppgifter om typen av kredit är leasing:
  • datum då leasingavtalet börjar, om det avviker från den dag då kreditavtalet ingås
  • slutlig köpesumma, om avtalet förutsätter inlösen
 • följande uppgifter om typen av kredit är engångskredit:
  • kreditens användningsändamål
  • betalningsprogrammets sista förfallodag
  • beviljat och lyft kreditbelopp
  • kreditens saldo
  • amorteringsintervall
  • amorteringssätt, om krediten betalas i en post (bullet) eller om den sista betalningsposten för krediten är betydligt större än den regelbundna betalningsposten (balloon)
 • följande uppgifter om typen av kredit är fortlöpande kredit:
  • kreditgräns
  • använt belopp av en kredit samt valuteringsdag.

Inkomstuppgifter

 • Personens brutto- och nettolöner indelade i löner och förmåner för de senaste 12 hela kalendermånaderna.

Frivilligt kreditförbud

 • Om personen har anmält ett frivilligt kreditförbud innehåller utdraget uppgiften om kreditförbudet samt orsaken till förbudet. Det frivilliga kreditförbudet kan anmälas från och med den 1 april 2024.

Uppgift om att personen har krävt att behandlingen av hens personuppgifter begränsas med stöd av artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Utdragen ur kreditupplysningsregistret syns i e-tjänsten

Du kan granska de utdrag ur kreditupplysningsregistret som har beställts om dig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Där kan du kontrollera innehållet, beställaren, tidpunkten för beställningen och användningsändamålet för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Vi lämnar ut uppgifter om krediter till Finlands Bank, Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, konsumentombudsmannen och Statistikcentralen. Vi lämnar ut uppgifter till dessa för skötandet av följande lagstadgade uppgifter:

Finlands Bank

 • sörjandet för det finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt utvecklandet av det
 • sörjandet för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för Finlands Banks verksamhet

Finansinspektionen

 • uppföljning och utvärdering av finansmarknaden samt utfärdande av föreskrifter om finansmarknaden
 • övervakning av finansmarknaden och kreditgivarna inklusive övervakning av kreditrisker och konsumentskydd
 • samlande av uppgifter om den ekonomiska ställningen hos dem som verkar på finansmarknaden

Konkurrens- och konsumentverket

 • utredandet av konkurrensförhållanden på kreditmarknaden

Konsumentombudsmannen

 • övervakning av tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen inklusive övervakning av avtalsvillkoren, efterföljandet av avtalsvillkoren, bedömningen av kreditvärdigheten och ingåendet av kreditavtal

Statistikcentralen

 • framställande av statistik

Vi lämnar ut uppgifterna pseudonymiserade till Finlands Bank, Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket. Detta innebär att personuppgifter inte längre kan kopplas till en enskild person utan ytterligare information. Till konsumentombudsmannen lämnar vi ut uppgifter både pseudonymiserat och med beteckningar. Uppgifterna som lämnas ut till Statistikcentralen är inte pseudonymiserade.

Utlämnandet av uppgifter baserar sig på lagen om ett positivt kreditupplysningsregister i vilken det separat har fastställts de myndighetsuppgifter för vilkas skötsel vi lämnar ut uppgifter. Efter att uppgifterna har lämnats ut behandlar myndigheterna uppgifterna som personuppgiftsansvariga. Du får ytterligare information om behandlingen av personuppgifter också på myndigheternas egna webbplatser.

Med stöd av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister kan vi lämna ut uppgifter också till Finansinspektionen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland för övervakning av näringsidkarnas skyldighet att anmäla sig och lämna uppgifter.

Utlämnande av uppgifter på basis av offentlighetslagen

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister kan vi dessutom lämna ut uppgifter för följande användningsändamål i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen):

 • en parts rätt att få uppgifter
 • rätt att ta del av en handling som gäller en själv
 • till exempel en handräckning som myndigheten lämnar
 • till exempel behandlingen av ett förhandsbesked, ett förhandsavgörande eller en klagan.

Personuppgiftsbiträden

Det positiva kreditupplysningsregistret har förverkligats i molntjänstplattformen Microsoft Azure. Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi lämnar i regel inte ut uppgifter utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.


Förvaring av uppgifter

Förvaringstiderna för uppgifter har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Efter att förvaringstiden gått ut antingen förstörs eller arkiveras uppgifterna i enlighet med arkivlagen (831/1994).

Vi avlägsnar uppgifterna om krediter som kreditgivarna och andra anmälningsskyldiga aktörer har anmält två år efter att krediten har avslutats eller upphävts. Vi avlägsnar uppgifter om amorteringar två år efter att de har sparats i registret. I fråga om amorteringsfria perioder och saldot för engångskrediter räknas dock förvaringstiden på två år från avslutandet av krediten.

Vi avlägsnar betalningsdröjsmålsuppgifterna från registret 30 dagar efter att kreditgivaren har meddelat oss att betalningsdröjsmålet ska tas bort eller att krediten avslutas. När kreditgivaren anmäler att krediten har sagts upp ska denne på samma gång ta bort eventuella betalningsdröjsmål som redan har anmälts till registret.

Vi tar bort uppgifterna om uppsägningen 30 dagar efter att kreditgivaren har meddelat oss att den uppsagda krediten har betalats i sin helhet eller att krediten annars har avslutats. Vi avlägsnar också uppgifterna om skuldsanering och företagssanering 30 dagar efter att kreditgivaren har meddelat oss att betalningsprogrammet eller saneringsprogrammet har avslutats eller förfallit eller att krediten avslutas.

När kreditgivaren har meddelat oss om avlägsnandet av betalningsdröjsmålet, betalningen av en kredit som sagts upp, avslutandet eller förfallandet av ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett saneringsprogram för företagssanering eller avslutandet av en kredit lämnas inte längre uppgifter som anknyter till dessa på utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Vi avlägsnar utdragen ur kreditupplysningsregistret fem år efter att de utlämnats till kreditgivaren.


Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Du kan bekanta dig med uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret i e-tjänsten för privatpersoner. Där ser du de senaste uppgifterna om krediter som kreditgivarna har anmält och de utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dig. Du behöver nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att använda tjänsten.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Uppgifterna om krediterna i det positiva kreditupplysningsregistret har anmälts av kreditgivarna. I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst ser du de senaste uppgifterna som kreditgivaren har anmält. Också utdraget ur kreditupplysningsregistret bildas alltid utifrån de senaste uppgifterna.

Om du upptäcker ett fel i kreditupplysningarna som gäller dina krediter är det viktigt att rätta felet, eftersom kreditgivarna använder uppgifterna i registret vid bedömningen av din kreditvärdighet. Du kan kontakta Inkomstregisterenheten eller kreditgivaren som har anmält den felaktiga uppgiften för att rätta felet. Genom att kontakta kreditgivaren direkt kan du vanligtvis utreda ärendet snabbare. När du tar kontaktar oss utreder vi ärendet i samarbete med kreditgivaren och ber i första hand kreditgivaren att korrigera felet genom att anmäla de rätta uppgifterna till registret.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns det en särskild bestämmelse om att vi kan lämna ut uppgifter till kreditgivare och andra som har rätt att få uppgifter samt myndigheter också i en situation där den registrerade har bestridit korrektheten i sina uppgifter och krävt att behandlingen begränsas. I en sådan situation visas det på det utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivaren har beställt att du har krävt att behandlingen begränsas. Anteckningen visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret tills ärendet har utretts. Tack vare anteckningen kan kreditgivaren eller någon annan som använder utdraget ur kreditupplysningsregistret i sin egen verksamhet beakta att uppgifternas korrekthet har ifrågasatts.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024