Frivilligt kreditförbud

Med ett frivilligt kreditförbud avses en anteckning om kreditförbud som du har anmält till det positiva kreditupplysningsregistret. Avsikten med anteckningen om kreditförbud är att en kreditgivare som beställer ett utdrag ur kreditupplysningsregistret om dig kan förhålla sig med särskild försiktighet och omsorg till kreditgivningen.

Det är frivilligt att göra en anteckning om kreditförbud och du kan göra den i e-tjänsten. Du kan göra anteckningen om kreditförbud antingen för en viss tid eller tills vidare. Dessutom ska du ange en orsak till anteckningen. Du kan också ge samtycke till att uppgiften om kreditförbudet även förmedlas till kreditupplysningsföretag.

Observera att du inte separat kan skriva ut ett intyg till dig själv om att du har anmält ett frivilligt kreditförbud.

I denna anvisning hittar du hjälp för att anmäla, redigera och ta bort ett kreditförbud samt information om kreditförbud för en minderårig.

Anmäla ett kreditförbud

Redigera kreditförbudet

Ta bort kreditförbudet

Kreditförbud för minderåriga

Anmäla ett kreditförbud

Du kan anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv i e-tjänsten. Uppgiften om det frivilliga kreditförbudet som du har anmält och dess orsak förmedlas alltid till kreditgivarna tillsammans med de övriga uppgifterna på utdraget ur kreditupplysningsregistret om kreditförbudet är i kraft vid beställningstidpunkten för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Du måste ange en orsak till anteckningen om kreditförbud. Orsaken kan vare en av följande:

 • risk för identitetsstöld
 • hantering av egen ekonomi
 • annan orsak.

Välj den orsak som bäst beskriver din situation. Kreditgivarna bestämmer själva hur anteckningen om kreditförbudet påverkar hur du får kredit.

Kreditförbudet gäller för den tid som du har specificerat. Du kan bestämma att det gäller tills vidare, varvid kreditförbudet upphävs först när du själv tar bort det. Alternativt kan du specificera ett start- och slutdatum för kreditförbudet. Då tas kreditförbudet automatiskt bort efter slutdatumet.

Samtycke till förmedling av uppgifter till kreditupplysningsföretag

Du kan ge ditt samtycke till att uppgiften om ditt frivilliga kreditförbud även förmedlas till kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningsföretag kan i denna anvisning och e-tjänsten även kallas aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. För tillfället finns det två kreditupplysningsföretag i Finland, det vill säga Suomen Asiakastieto Oy och Dun & Bradstreet Finland Oy. 

Om du inte ger ditt samtycke till att uppgiften om ditt kreditförbud även förmedlas till kreditupplysningsföretag finns uppgiften om ditt kreditförbud endast i det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgiften fås endast av kreditgivare och endast när de beställer ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret.

Om du däremot ger ditt samtycke förmedlas uppgiften om kreditförbudet som du har anmält och ändringar i det också till kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningsföretagen kan spara uppgiften om ditt kreditförbud i sina egna register och utlämna den vidare för vissa lagstadgade användningsändamål.

Dessa användningsändamål är noggrant fastställda i 19 § i kreditupplysningslagen och kreditupplysningsföretagen har inte rätt att lämna ut uppgiften för några andra användningsändamål.

 • beviljande av kredit, övervakning av kredit samt automatisk kreditgivning
 • planering av indrivning
 • godkännande eller ställande av säkerhet eller tredjemanspant
 • ingående av hyresavtal för bostadslägenhet
 • fastställande av avtalsvillkor när det är fråga om ett avtal som man enligt lag inte kan vägra att ingå
 • bedömning av en arbetssökande eller arbetstagare på det sätt som föreskrivs i lagen
 • en situation där man bedömer ett företags eller dess ansvarspersoners förmåga att svara för sina åtaganden som avtalspart samt en situation där en person väljs som ansvarsperson för ett företag
 • en situation där en person begär ett intyg eller en rekommendation av en kredit- eller försäkringsanstalt om hens förmåga att sköta sina förpliktelser
 • en situation där uppgifter utlämnas till vissa anmälningsskyldiga aktörer för fullgörande av skyldigheter i fråga om åtgärder för kundkontroll (lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017)
 • vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndighets planerings- och utredningsuppgift
 • en myndighets lagstadgade rätt att få uppgifter
 • en situation där en person är ansvarsperson i ett företag för vars verksamhet myndigheten beviljar stöd
 • annat separat i lag specificerat användningsändamål. 

Läs närmare om användningsändamålen i 19 § i kreditupplysningslagen (527/2007) på finlex.fi.

Du kan ta bort samtycket genom att redigera kreditförbudet. Vid varje redigeringstillfälle måste du separat välja om du ger ditt samtycke eller inte. Om du inte ger ditt samtycke till att förmedla uppgiften när du redigerar kreditförbudets uppgifter förmedlas det till kreditupplysningsföretagen uppgift om att ditt tidigare samtycke har tagits bort. Därefter tar kreditupplysningsföretagen bort uppgiften om ditt kreditförbud från sina egna register.

Observera att uppgiften om ditt kreditförbud och samtycket eller en återkallelse av samtycket uppdateras fördröjt till kreditupplysningsföretagen, eftersom uppgifterna ställs till deras förfogande en gång per dygn.

Så här anmäler du ett kreditförbud

Övergå till att administrera det frivilliga kreditförbudet genom att klicka på Anmäl eller ta bort ett frivilligt kreditförbud.

Om du ännu inte har ett kreditförbud visas knappen Anmäl ett frivilligt kreditförbud. Klicka på knappen för att öppna en sida på vilken du kan anmäla ett kreditförbud.

1. Välj orsaken till kreditförbudet

 • Risk för identitetsstöld
 • Hantering av egen ekonomi
 • Annan orsak

2. Välj giltighetstiden för kreditförbudet

 • Gäller tills vidare
 • Gäller en viss tid
  • Välj start- och slutdatum för kreditförbudet i kalendern. Om du väljer en dag i framtiden som inledningsdag för det tidsbestämda kreditförbudet träder kreditförbudet i kraft så dygnet i fråga inleds.

Klicka på Nästa. På den här sidan tillfrågas du om samtycke till förmedling av uppgiften till kreditupplysningsföretag, det vill säga aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Välj någotdera av följande alternativ:

 • Jag ger mitt samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet som kan lämna ut uppgiften vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen.
 • Jag ger inte mitt samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Endast de kreditgivare som beställer utdrag ur kreditupplysningsregistret för mina uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret får uppgiften om ett kreditförbud.

Klicka till slut på Skicka. Du får ett meddelande från systemet om huruvida skickandet av uppgifterna lyckades. Efter att du har skickat uppgifterna förflyttas du automatiskt till sidan Frivilligt kreditförbud där du ser uppgifterna som du har valt:

 • Tidpunkten då kreditförbudet har anmälts dd.mm.åååå, hh:mm.
 • Orsak till kreditförbudet
 • Giltighetstid för kreditförbudet
 • Samtycke till förmedling av uppgifterna

Giltighetstiden visas antingen som "gäller tills vidare (fr.o.m. dd.mm.åååå)" eller som ”gäller en viss tid dd.mm.åååå–dd.mm.åååå".

Samtycket till att förmedla uppgiften om ett kreditförbud till kreditupplysningsföretagen ges i formen "Du har dessutom gett ditt samtycke till att.../Du har inte gett ditt samtycke till att...”.

Du kan redigera eller ta bort ett kreditförbud genom att klicka på separata knappar.

Redigera kreditförbudet

Du kan när som helst redigera eller ta bort ett kreditförbud som du har anmält. Ändringarna som du har gjort träder i kraft genast. På detta sätt får den kreditgivare som beställer ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret aktuell information om ditt kreditförbud eller om att det tagits bort.

Observera dock att uppgifterna uppdateras med fördröjning till kreditupplysningsföretagen. Om du har gett ett samtycke till att förmedla uppgifterna även till kreditupplysningsföretag uppdateras uppgifterna i deras register först senare, eftersom uppgifterna om kreditförbud ställs till kreditupplysningsföretagens förfogande en gång per dygn.

Så här redigerar du kreditförbudet

Du kan redigera kreditförbudet på sidan Frivilligt kreditförbud genom att klicka på Redigera kreditförbudet.

När du klickat på knappen öppnas en sida med de nuvarande uppgifterna: den tidigare valda orsaken till kreditförbudet och kreditförbudets giltighetstid. Du kan ändra uppgifterna om du vill.

Du kan ändra på orsaken till kreditförbudet men du kan inte lämna uppgiften tom.

Du kan redigera giltighetstiden för det tidsbestämda kreditförbudet. Du kan ändra det tills vidare gällande kreditförbudet till ett tidsbestämt förbud eller tvärtom.

 • Om startdatumet för det tidsbestämda kreditförbudet är i det förflutna kan det inte ändras. Slutdatumet kan vara innevarande dag eller i framtiden.
 • Om du har anmält ett kreditförbud i dag kan du inte ange innevarande dag även som slutdatum. Samma dag kan inte vara både start- och slutdatum.
 • Om ett kreditförbud som gäller tills vidare ändras till ett tidsbestämt kreditförbud och startdatumet är i det förflutna görs det ursprungliga startdatumet till startdatum för det ändrade förbudet. Punkten för slutdatumet är tom och har inget förval som standard.

Det är inte möjligt att pausa ett kreditförbud i det positiva kreditupplysningsregistret, men du kan ta bort kreditförbudet och vid behov anmäla ett nytt när du vill.

Gå till nästa sida genom att klicka på Nästa. Du kan förflytta dig framåt också utan att ändra på uppgifterna.

I nästa fas väljer du om kreditförbudet också ska förmedlas till kreditupplysningsföretag. Detta val ska alltid göras när du anmäler ett nytt kreditförbud eller redigerar uppgifterna om kreditförbudet. Ett eventuellt föregående val som du gjort har inte fyllts i som förval. Välj om du vill ge ditt samtycke till att förmedla kreditförbudet.

Samtycket till förmedlingen av uppgiften ges i formen:

 • Jag ger mitt samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet som kan lämna ut uppgiften vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen.
 • Jag ger inte mitt samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Endast de kreditgivare som beställer utdrag ur kreditupplysningsregistret för mina uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret får uppgiften om ett kreditförbud.

Klicka till sist på Spara ändringarna.

Du får ett meddelande från systemet om huruvida skickandet av uppgifterna lyckades. Efter att du har skickat uppgifterna förflyttas du automatiskt till sidan Frivilligt kreditförbud. Om du försöker lämna sidan innan du sparat uppgifterna får du en fråga av systemet om du säkert vill lämna sidan. Om du lämnar sidan sparas inte ändringarna som du har gjort.

Ta bort kreditförbudet

Du kan när som helst ta bort hela det befintliga kreditförbudet, varvid alla uppgifter om kreditförbudet omedelbart tas bort från det positiva kreditupplysningsregistret. I utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställs efter detta finns det inte längre någon anteckning om kreditförbudet.

Om du har beviljat tillstånd till att uppgiften förmedlas till kreditupplysningsföretag förmedlas uppgiften om att du har tagit bort kreditförbudet till kreditupplysningsföretagens förfogande en gång per dygn. Således uppdateras uppgiften om att du har tagit bort anteckningen om kreditförbud fördröjt i deras register.

Kreditförbud för minderåriga

Ett minderårigt barn kan inte anmäla, redigera eller ta bort ett frivilligt kreditförbud i e-tjänsten. Inte heller vårdnadshavaren för en minderårig kan förvalta ett kreditförbud för den minderårige i e-tjänsten. Om den minderårige har ett giltigt kreditförbud visas dock förbudets uppgifter i e-tjänsten.

Vårdnadshavaren kan anmäla, redigera eller ta bort ett kreditförbud för barnet på en pappersblankett. Blanketten måste undertecknas av alla vårdnadshavare.

Blanketten Frivilligt kreditförbud för minderårig

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2024