Dokumentation

På denna webbsida samlas inkomstregistrets gällande tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare. Årtalet i anvisningens rubrik anger från och med vilket år anvisningen har gällt.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för löner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

 Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner
Löner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2024 (pdf)

 • Publicerades 21.12.2023
 • I dokumentet beskrivs
  • inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter som används i inkomstregistret samt kodvärden för inkomstslagen och förklaringar
  • verkställande av förskottsinnehållning och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter används.
 • Förklaringar för följande inkomstslag har preciserats:
  • 213 Semesterpenning
  • 224 Penningersättning från arbetstidsbank
  • 225 Ersättning för arbetstidsutjämning
  • 321 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
  • 322 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsavgift
  • 323 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
  • 324 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
  • 325 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
  • 327 Kostnadsersättning för familjevårdare
  • 328 Arvode för familjevårdare
  • 316 Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster
  • 353 Skattepliktig kostnadsersättning
  • 354 Kommuntillägg till stöd för privat vård

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2024:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2024 och övriga Inkomstregisterenhetens uppdateringar har publicerats. Förändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • En ny tilläggsuppgift har lagts till i datagruppen Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren (IncomeEarnerType): En person utan FO-nummer som använder ett faktureringsföretag

Dokumentet för år 2025:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2025 och övriga Inkomstregisterenhetens uppdateringar har publicerats. Förändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2025 eller därefter.
 • En ny orsak till frånvaro har lagts till i uppgiften Avlönad frånvaro (PaidAbsence): Ersättning för semesterkostnader
 • En ny typ av betalningsuppgift,har lagts till i uppgiften Uppgifter för ansökan om ersättning (ReimbApp): Ersättning för semesterkostnader

Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2022 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.
 • Inlägd av Inledning och Läsanvisning.
Löner – tidigare tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för förmåner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om förmånsuppgifter.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner
Förmåner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2023 (pdf)

 • Publicerades 21.8.2023
 • I dokumentet beskrivs
  • förmåner och pensioner som ska anmälas till inkomstregistret jämte förklaringar och kodvärden
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter används.

Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2023:

 • Dokumentets layout ändrats.

Dokumentet för år 2025:

 • En version av dokumentet innehållande datainnehållsändringarna år 2025 har publicerats.
 • Inkomstslagen 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 och 1444 har lagts till.
 • Giltigheten för följande inkomstslag har upphört 31.12.2024 och de har avlägsnats: 1130, 1131, 1134, 1125, 1126 och 1124.
 • Följande inkomstslag har raderats från varje år: 1092 och 1328.
 • Uppdaterad förklaring av inkomstslagen 1289 och 1085.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 12.12.2023
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.
 • Uppgiften Ursprunglig betalningsperiod (OrigEarningPeriod) har preciserats i anvisningen om när återbetalningsdagen eller annan dag under samma månad kan anges som slutdatum för den ursprungliga betalningsperioden.
 • Korrigerad definition i typ av ställföreträdande mottagare kommun eller annat socialvårdsorgan, så att kommunen har ändrats till ett välfärdsområde. Ett omnämnande har även lagts till att kommunen kan ha varit ställföreträdande mottagare i anmälningar vars betalningsdag eller annan anmälningsdag är 31.12.2022 eller tidigare.
 • Instruktionerna för förmånsenhet, anmälning av enhetsinformation har förtydligats, när det gäller anmälning av partiell föräldrapenning.
Förmåner – tidigare tillämpningsanvisningar

Koduppsättningar

I koduppsättningarna förtecknas inkomstslag för löner och förmåner, koduppsättningar för det tekniska gränssnittet, felkoder samt inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10). Till värdena för dessa koduppsättningar hänvisas bland annat i den allmänna beskrivningen av det tekniska gränssnittet samt i schemadokumenten.

Koduppsättningar
Koduppsättningar – senaste koduppsättningar Senaste ändringar

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2024 (xls)

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2024 (pdf)

 • Publicerades 21.8.2023
 • Koduppsättningen innehåller
  • koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan om löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter
  • koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
 • Dokumentets layout ändrats.

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (xls)

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (pdf)

 • Publicerades 21.8.2023
 • Koduppsättningen innehåller koder för inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter och poster som ska dras av från inkomsterna, anmälningssätt och obligatoriska tilläggsuppgifter.

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2025 (xls)

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2023:

 • Korrigerat inkomstslagsnamn 1003 "Faderskapspenning före (1.8.2022)" till " Faderskapspenning (före 1.8.2022)".

Dokumentet för år 2025:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2025 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2025 eller senare.
 • Följande inkomstslag har raderats från varje år: 1092 och 1328.
 • Giltigheten för följande inkomstslag har upphört 31.12.2024 och de har avlägsnats: 1130, 1131, 1134, 1125, 1126 och 1124.
 • Inkomstlagerna 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 och 1444 har lagts till.

Koduppsättningar 2024 (xls)

Koduppsättningar 2024 (pdf)

 • Publicerades 27.2.2024
 • Koduppsättningen innehåller koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt.

Koduppsättningar 2025 (xls)

Koduppsättningar 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2024:

 • Följande värden som är giltig fr.o.m. 1.4.2024 har lagts till koduppsättningen Kollektivavtal som tillämpas
  (CBACode):
  • 220 Kollektivavtal för chefer i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster
  • 221 Kollektivavtal för chefer inom logistik inom handeln
  • 222 Kollektivavtal för chefer inom detaljhandeln
  • 223 Kollektivavtal för personalbranschen
 • Giltigheten för följande värden har upphört 31.3.2024 och de har avlägsnats från koduppsättningen Kollektivavtal som tillämpas (CBACode):
  • 36 Kollektivavtal för personaltjänstebranschen
  • 88 Kollektivavtal för förmän i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster
  • 170 Kollektivavtal för lager- och transportförmän
  • 185 Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Dokumentet för år 2025:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2025 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2025 eller senare.
 • Följande värde har lagts till i koduppsättningen Orsak till avlönad frånvaro (PaidAbsenceCauseCode): 23 Ersättning för semesterkostnader
 • Följande värde har lagts till i koduppsättningen Typ av betalningsuppgift, ansökan om ersättning (ReimbPaymentType): 3 FPA, ersättning för semesterkostnader

Koduppsättningar – Felkoder 2024 (xls)

 • Publicerades 8.1.2024
 • Koduppsättningen innehåller förklaringar till felkoder för det tekniska gränssnittet.

Koduppsättningar – Felkoder 2025 (xls)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2024:

 • Förklaringen för följande felkoder har uppdaterats: BEV0060, BEV0350, DDVS0115, DDVS0270, IEBV0080, MSE0010

Dokumentet för år 2025:

 • Ett dokument för 2025 har publicerats.
 • Följande felkoden har lags till: AV0380, IEV0140, BEV0530.
 • Förklaringen för följande felkoder har uppdaterats: AV0230, AV0280, AV0290, AV0300, AV0310, AV0320, AV0330, AV0340, AV0360, EV0070, TRVA0390.

Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) (stat.fi)

 • I inkomstregistret används Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) som finns på Statistikcentralens webbplats.
 • I inkomstregistersystemet heter klassificeringen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10).
 • Namnet på yrkesklassificeringen har ändrats:
  • det nya namnet är Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10)
  • tidigare Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)
Koduppsättningar – tidigare koduppsättningar

Rapporter

Man kan beställa olika rapporter ur inkomstregistret. I rapporternas innehållsbeskrivningar beskrivs rapporter som kan beställas och deras beräkningsregler.

Rapporters innehållsbeskrivningar
Rapporter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Rapporter ur inkomstregistret 2023 (pdf)

 • Publicerades 12.12.2023
 • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.
 • De nya uppgifterna Återbetald förskottsinnehållning (BenefitWithholdingReturn) och Återbetald källskatt (BenefitTaxAtSourceReturn) har lagts till i rapport 500 (Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag).
 • I rapporten 620 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag (csv) har förklaringen för värdet Ursprunglig intjäningsperiod ändrats till Ursprunglig betalningsperiod.

Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2023 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs hur uppgifterna i inkomstregistrets rapporter beräknas.
 • Beräkningsregel som har lagts till:
  • Regel 4.2.17 Totala grundlösa dröjsmålsräntor (BenefitUnjustDelayIncreaseTotal).
 • Två beräkningsregler som har preciserats:
  • Till regel 4.2.11 Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnistEnrichmentTotal) har lagts till en uppgift om att dröjsmålsförhöjning som utgör en ogrundad förmån inte räknas in i summan.
  • Till regel 4.2.16 Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal) har lagts till en uppgift om att dröjsmålsförhöjning som utgör en ogrundad förmån inte räknas in i summan.
 • Tre beräkningsregler som har preciserats:
  • Till regel 4.2.2 Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal) har lagts till en uppgift om att det belopp som anmälts för inkomstslaget inte räknas med i summan, om inkomstslaget inte påverkar beskattningen.
  • Till regel 4.2.3 Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal) har lagts till en uppgift om att avdrag som knyter an till inkomstslaget inte beaktas, om inkomstslaget inte påverkar beskattningen.
  • Till regel 4.2.4 Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal) har lagts till en uppgift om att avdrag som knyter an till inkomstslaget inte beaktas, om inkomstslaget inte påverkar beskattningen.
Rapporter – tidigare innehållsbeskrivningar

Sändning av uppgifter

Uppgifter kan anmälas till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. Då talar man om att  lämna in uppgifter. Utöver anmälningar kan man i gränssnittet skicka materialbeställningar och makulera uppgifter.

I den allmänna beskrivningen av sändning av uppgifter beskrivs principerna för att anmäla via gränssnittet. I Schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, dvs. de automatiska kontroller som inkomstregistret genomför på de uppgifter som tas emot.

Även det material som lämnas in via laddningstjänsten i e-tjänsten ska motsvara dessa schemabeskrivningar.

Innehållsbeskrivningar för sändning av uppgifter
Sändning av uppgifter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022 
 • I dokumentet beskrivs
  • inlämnande av uppgifter via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten på allmän nivå
  • de tjänster som tar emot information i inkomstregistret och strukturen för det material som sänds
  • rekommendationer i anslutning till sändning av uppgifter.
 • Beskrivningen av makuleringen och avslutandet av en materialbeställning i avsnitt 9.3.2 har preciserats.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsToIR, med vilket anmälan om löneuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2024:

 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Dokumentet för år 2025:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2025 har publicerats. Ändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2025 eller därefter.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Ursprunglig betalningsperiod (OrigPaymentPeriod) i datagruppen Tilläggsuppgifter om återkrav (RecoveryData):
  • Inkomstslagets kod för prestationen som är återkrav eller återbäring på eget initiativ måste vara giltig delvis eller helt under den alla ursprungliga betalningsperioder eller betalningsdagar.
 • Nya värde har lags till behandlingsregel för uppgiften Typ av betalningsuppgift (PaymentType) i datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence): 2 (partiell sjukfrånvaro)
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Typ av identifierare (Type) i datagruppen Arbetsolycksfallsförsäkring (AccidentInsurance):
  •  Typ av identifierare får inte vara “Finskt personbeteckning" eller “Utländsk personbeteckning”
 • Ett nytt värde "3 (FPA, ersättning för semesterkostnader)" har lags till följande behandlingsreglerna för:
  • uppgifterna E-postadress (Email) och Ansvarsområde (ResponsibilityCode) i datagruppen Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)
  • uppgiften Typ av identifierare (Type) i datagruppen Betalarens identifierare (PayerIds)
  • uppgiften Typ av identifierare (Type) i datagruppen Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)
  • uppgifterna Startdatum (StartDate), Anställningsförhållandets giltighet (EmploymentPeriods), Avlöningsformer (PaymentTypes), Avlöningsform (PaymentType) och Anställningsförhållandets typ (EmploymentCode) i datagruppen Uppgifter om anställningsförhållandet (Employment)
  • uppgiftena Slutdatum (EndDate) och Uppgifter om betalningen (ReimbPayment) i datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence).
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Typ av betalningsuppgift (PaymentType) i datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence):
  • Om "Typ av betalningsuppgift" = 3 (FPA, ersättning för semesterkostnader), ska "Orsak till frånvaro” vid avlönad frånvaro vara 23 (ersättning för semesterkostnader).

Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2023 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar lämnas in till inkomstregistret.

Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2023:

 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare

Dokumentet för år 2025:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2025 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2025 eller senare.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Typ av identifierare (Type) i datagruppen Arbetsolycksfallsförsäkring (AccidentInsurances):
  • Typ av identifierare får inte vara “Finskt personbeteckning" eller “Utländsk personbeteckning”.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2025 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024

Dokumentet för år 2024:

 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Dokumentet för år 2025:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2025 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2025 eller senare.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Ursprunglig betalningsperiod (OrigEarningPeriod) i datagruppen Tilläggsuppgifter om återkrav (RecoveryData):
  • Inkomstslagets kod för prestationen som är återkrav eller återbäring på eget initiativ måste vara giltig delvis eller helt under den ursprungliga betalningsperioden eller betalningsdag.
 • Uppgiften Den ställföreträdande mottagarens adress (Address) i datagruppen Den ställföreträdande mottagarens adress (Address) har ändrats obligatorisk i följande fall:
  • I datagruppen ”Den ställföreträdande mottagarens identifierare” har en identifierare, där ”Typ av identifierare” är ”FO-nummer” eller ”Finsk personbeteckning” inte angetts.
  • Uppgiften "Den ställföreträdande mottagaren saknar kundnummer" är "true".

Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020 
 • I dokumentet beskrivs schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar lämnas in till inkomstregistret.
 • En version med datainnehållsändringarna för 2021 har publicerats.
 • I datagruppen Underbeställningar (Subscriptions) har man lagt till för elementet Typ av material (QueryDataType) en ny möjlig koduppsättningsvärde 950 (Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett).
 • Omnämningen om att det kan finnas flera hämtningsvillkor har tagits bort från hämtningsvillkoren (SubscriptionParameters). På huvudnivån för datagruppen har man berättat att antalet hämtningsvillkor beror på typ av material.

Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om inkomstuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats.
 • Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
 • I datagruppen Uppgifter i materialet (DeliveryData) har behandlingsregeln för uppgiften Datakälla (Source) kompletterats på så sätt att den också täcker materialen 107 Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter och 111 Makulering av material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter.

Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2024 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024
 • I dokumentet beskrivs schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • I datagruppen Allmänna uppgifter om mottaget material (DeliveryData) har uppgiften Materialets ägares materialreferens (DeliveryId) korrigerats till frivillig (F).

Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • I datagrupperna Materialets ägare (DeliveryDataOwner), Materialets skapare (DeliveryDataCreator) och Materialets avsändare (DeliveryDataSender) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”mtirt:Id” har ändrats till ”smt:Id”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2024 (pdf)

 • Publicerades 3.6.2024
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • I datagruppen Allmänna uppgifter om mottaget material (DeliveryData) har uppgiften Materialets ägares materialreferens (DeliveryId) korrigerats till frivillig (F).
Sändning av uppgifter – tidigare innehållsbeskrivningar

Datadistribution

Dokumenten gällande datadistribution är i huvudsak avsedda för inkomstregistrets informationsanvändare. Endast myndigheter och andra instanser med lagstadgad behörighet får använda uppgifter som införts i inkomstregistret.

Uppgifterna distribueras via e-tjänsten och det tekniska gränssnittet. I den allmänna beskrivningen av datadistributionen beskrivs principerna för hur uppgifterna används i gränssnittet. I schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, vilka bestämmer vilka uppgifter som distribueras i varje element.

Innehållsbeskrivningar för datadistribution
Datadistribution – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2024 (pdf)

 • Publicerades 12.12.2023
 • I dokumentet beskrivs
  • datadistributionen ur inkomstregistret via det tekniska gränssnittet på allmän nivå
  • de tjänster som distribuerar information ur inkomstregistret och strukturen för det material som distribueras
  • hämtningsvillkor för material som distribueras på basis av materialbeställningen
  • rekommendationer gällande distribution
  • materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) som är avsett för prestationsbetalare.
 • Version av dokumentet som innehåller ändringar i datainnehållet 2024 har publicerats.
  som distribueras.
 • Lade till i kapitalen 2.4 och 4.1 information om distribution av materialen 312 och 313.
 • Distributionskanalens värde 7: Det tekniska gränssnittet SFTP (tjänsteleverantören uträttar ärenden på betalarens vägnar) har lagts till i uppgifterna om materialbeställning i kapitel 6.12.
 • Rättad kapitel 1, Beställningskanal: Web Service (Tabell 1).
  • Rättade beskrivningarna av de materialbeställningar som ska beställas i tabell 1 (402–406).
  • Tog bort typ av materialbeställning 405, korrigerad typ av materialbeställning 950 från betalartjänst till informationsanvändartjänst.
 • Lade till i kapitel 2.2. schemat för materialet som ska distribueras enligt materialordning 950 Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett – RejectedPaperReportsFromIR
 • Ändrade även i kapitel 2.4. Bild 3 enligt materialet som ska fördelas.

Datadistribution - Scheman - Anmälningar om löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälan om löneuppgifter distribueras ur inkomstregistret.
 •  
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar distribueras ur inkomstregistret.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter distribueras ur inkomstregistret.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf) 

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat DataRequestToIR, med vilket informationsanvändare i inkomstregistret begär en tjänst, dvs. begär uppgifter ur inkomstregistret.
 • Schemat används i realtidsgränssnittet Web Service.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary) har uppgiften elementnamn korrigerats: elementnamn Antalet objekt som hämtats (NrOfReports) har ändrats till Antalet objekt som hämtats (NrOfEvents). Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Loggaktivitetens objekt (flera) (TargetItems) har uppgiften Typ korrigerats: Typ "mfirt:QueryTargetItem" har ändrats till "ldt:QueryTargetItem". Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) distribueras ur inkomstregistret.
 • Materialet är avsett för prestationsbetalare.
 • Till den allmänna strukturen som beskrivs i avsnitt 2 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (WageReportSummaryFromIR)
  har lagts till uppgifterna Typ som saknats i datagrupperna. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2024 (pdf)

 • Publicerades 11.9.2023
 • I dokumentet beskrivs schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket materialet Förkastade anmälningar inlämnade med pappersblankett (950) distribueras ut inkomstregistret. Materialet innehåller förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in med pappersblankett.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Betalarens identifierare (PayerIds) i datagruppen Betalarens identifierare (Id): Betalaren kan ha upp till tre identifierare
Datadistribution – tidigare innehållsbeskrivningar

Anvisningar för applikationsutvecklare

Anvisningarna för applikationsutvecklare är tekniska anvisningar för den som genomför gränssnitt.

Anvisningar för applikationsutvecklare
Anvisningar för applikationsutvecklare – senaste anvisningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2024 (pdf)

 • Publicerades 12.12.2023
 • I dokumentet beskrivs principerna för genomförandet av inkomstregistrets tekniska gränssnitt med tanke på den som genomför systemintegrationen.
 • En ny version av dokumentet med ändringarna i datainnehåller för 2024 har publicerats.
 • Uppgifter om distribution av materialen 312 och 313 till SFTP-mappen för den som skapat materialet har lagts till kapitel 4.1.1.

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2024 (zip)

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2024 (pdf)

 • Publicerades 8.1.2024
 • Zip-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2024 har publicerats.
 • Ändringar i schemat RejectedPaperReportsFromIRTypes:
  • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om materialbeställningen (Subscription): Åtkomstprofil (QueryProfile)
  • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om anmälningar (Reports): Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)
  • Lagt till saknad maxOccurs-indikator i datagruppen PaymentPeriod (maxOccurs="1")

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (zip)

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf)

 • Publicerades 23.3.2018
 • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 
Anvisningar för applikationsutvecklare – tidigare anvisningar
Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024