Uppgiftstillstånd

Ett uppgiftstillstånd är ett beslut från Inkomstregisterenheten om vilka uppgifter som förmedlas och lämnas ut till var och en av informationsanvändarna. Varje organisation som använder inkomstregistret ska ha ett eget uppgiftstillstånd. Uppgiftstillståndet består av ett förvaltningsbeslut och beslutets bilagor, där man fastställer åtkomstprofilerna, informationsanvändarens roller och tjänsterna.

En åtkomstprofil är en utförlig beskrivning av vilka enskilda uppgifter som lämnas ut till en informationsanvändare och för vilket användningsändamål. Rätten att erhålla uppgifter i inkomstregistret baserar sig på lag. Åtkomstprofilen och dess innehåll finns angivna i uppgiftstillståndet.

Användning av uppgifter i inkomstregistret förutsätter ett giltigt uppgiftstillstånd. Varje organisation som använder inkomstregistret ska lämna in en anmälan om uppgiftstillstånd till Inkomstregisterenheten, oberoende av om organisationen använder uppgifter i inkomstregistret via gränssnittet eller e-tjänsten.

Uppgiftstillståndet ska ändras, om det i inkomstregistret görs ändringar i datainnehållet, vilka påverkar uppgiftstillståndet, till exempel då nya inkomstslag läggs till. Ofta görs ändringar i datainnehållet en gång per år, och ofta för att lagarna som reglerar användningen av uppgifter i inkomstregistret ändras.

Ska uppgiftstillståndet vara i kraft före testningen?

Testning av inkomstregistret förutsätter inte uppgiftstillstånd för produktion. Läs mer om testning.

Hur övervakas organisationens åtkomsträttigheter?

Uppgifter lämnas ut endast med stöd av åtkomsträttigheter enligt gällande lag och endast till de parter som anges i lagen om inkomstdatasystemet. I åtkomstprofiler fastställs uppgifterna som lämnas ut till organisationer per grupp utifrån olika användningsändamål och -situationer. I varje enskilt fall lämnas endast sådana uppgifter ut som enligt lag är nödvändiga i det ärende som ska avgöras eller den uppgift som ska skötas.

Hur övervakas personers användarrättigheter i inkomstregistrets e-tjänst?

Användarrättigheterna för arbetstagare inom organisationen begränsas i inkomstregistrets e-tjänst med informationsanvändarens roller. En eller flera av organisationens åtkomstprofiler har kopplats till varje roll. Rollerna är avsedda för olika arbetsuppgifter, och med dem kan olika uppgifter granskas och sökningar göras med olika sökvillkor. En person kan inneha flera olika roller.

Åtkomstprofilen och användarrollen fastställer tillsammans vilka uppgifter som visas till personen och med vilka sökvillkor uppgifter kan sökas. Personernas verksamhet i e-tjänsten skapar logguppgifter, med vilka organisationen kan övervaka användningen av inkomstregistrets e-tjänst i sin egen organisation. Loggaktiviteter uppkommer till exempel vid inloggning i inkomstregistret eller försök till inloggning samt sökning och granskning av uppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2021