Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga

Har getts
1.1.2019
Diarienummer
VH/3059/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - 7.4.2022
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A31/200/2017

Löner och arbetsgivarprestationer  som har betalats ut 1.1.2019 och senare anmälas till inkomstregistret (närmare information vero.fi/sv/inkomstregistret). Anvisningens avsnitt 7 har uppdaterats 1.1.2019 på grund av införandet av inkomstregistret. En omfattande revidering av anvisningen förbereds, vari resterande delar av anvisningen preciseras och uppdateras.

1. Vem är begränsat skattskyldig?

Utländska samfund och i utlandet bosatta utländska medborgare är begränsat skattskyldiga. Begränsat skattskyldiga är skyldiga att betala skatt i Finland på inkomst som har förvärvats i Finland. En finsk medborgare som flyttar utomlands blir begränsat skattskyldig i allmänhet fr.o.m. ingången av det fjärde året efter utflyttningen. Vid behov kan man utreda skattskyldighetens omfattning genom att skaffa ett källskattekort från skattebyrån.

2. Källskattens storlek och identifiering av inkomsttagare

Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet(källskattelagen), innehåller närmare bestämmelser om beskattning av begränsat skattskyldiga. Om en begränsat skattskyldig får dividender, räntor eller royalties från Finland, tar betalaren i samband med utbetalningen ut en slutlig källskatt på inkomsten enligt (källskattelag 7 §):

 • 20 %, om inkomsttagaren är ett samfund
 • 30 %, om inkomsttagaren är en fysisk person eller annan än ett samfund
 • 30 %, om identifieringsuppgifter om den slutliga inkomsttagaren vid utbetalningstidpunkten saknas,

om inte skatteavtal förutsätter en lägre skatteprocent eller om inte inkomsten befriats från källskatten.

Med identifieringsuppgifter avses inkomsttagarens namn, födelsetid/ företagsnummer, andra eventuella officiella identifieringsuppgifter och adress i hemstaten samt av skattemyndigheten i staten i fråga utfärdat intyg om inkomsttagarens hemviststat i beskattningshänseende. Om källskattens storlek vid betalningen är oklar, kan inkomsttagaren från skattebyrån ansöka om ett källskattekort för prestationen. Betalaren eller mottagaren av prestationen kan också på förhand ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande från skattebyrån.

Med samfund avses enligt inkomstskattelagen t.ex. aktiebolag, andelslag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag samt andra juridiska personer som är jämförbara med sådana samfund. Som samfund betraktas även utländska samfund som motsvarar finländska samfund (3 § i inkomstskattelagen).

Enligt den interna finska lagstiftningen är räntor som utbetalas till begränsat skattskyldiga i allmänhet befriade från finsk skatt. Någon källskatt tas inte ut på sådana i ränta-royaltydirektivet (2003/49/EG) avsedda royalties som betalas mellan närstående bolag.

Den interna finska lagstiftningen, skatteavtalen, spardirektivet 2003/48/EG, ränta-royaltydirektivet och moder- och dotterbolagsdirektivet tas i beaktande i blanketten 6214b, som visar den källskatteprocent som ska tillämpas då prestationer betalas till begränsat skattskyldiga.

På dividend till begränsat skattskyldig uppbärs källskatt alltid på dividendens totala belopp, utan hinder av vad som i den interna lagstiftningen föreskrivs om skatteplikt på dividend.

Betalaren kan tillämpa källskatteprocentsatserna i blanketten 6214b endast om inkomsttagaren till betalaren uppvisar en utredning om att förutsättningarna för tillämpandet av skatteavtalet föreligger och lämnar de uppgifter som behövs för hans identifiering (identifieringsuppgifter).

3. Dividender som betalas till dem med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Följande principer som gäller EES-dividender tillämpas även på sådan ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som ett andelslag betalar, på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt på ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening betalar

Samfund som dividendtagare

Källskatt på dividend är:

 • 0 % om den betalas till ett i moder- och dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG) avsett bolag som direkt innehar minst 10 % av kapitalet i det bolag som betalar dividenden (källskattelag 3.6 §).
 • 0 % om den betalas till ett sådant samfund med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar ett finländskt samfund (gäller också Liechtenstein från och med 2011), och
  • dividenden enligt 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet är skattefri om den betalas till ett inhemskt samfund. Dividender utgör skattepliktig inkomst, om
   • aktierna utgör dividendtagarens investeringstillgångar (med investeringstillgångar avses sådana i 11 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet nämnda penninginrättningarna samt försäkrings- och pensionsanstalterna tillhöriga värdepapper som anskaffats för investering av medel) och dividendtagaren inte är ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden, eller om
   • det utdelande samfundet är ett offentligt noterat bolag och dividendtagaren är ett annat än ett offentligt noterat samfund som direkt innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden. Med listat bolag avses ett bolag vars aktier, när beslut om dividendutdelning fattas, är föremål för offentlig handel på reglerad marknad som står under myndighetstillsyn i Finland eller utomlands (se närmare 33a § 2 mom. i inkomstskattelagen) och om därutöver 
  • den finska källskatten i praktiken inte kan gottgöras samfundet i dividendtagarens hemviststat i sin helhet (källskattelag 3.5 §).

Dividendtagarsamfundet ska i Finland uppvisa en utredning enligt vilken det kan bedömas om dividenden är skattefri om den betalas till ett finländskt samfund. Utredningen kan lämnas med blanketten 6162e. Dividendtagaren ska därutöver t.ex. med blanketten 6161e uppvisa ett intyg från hemviststatens skattemyndighet över hur dividenden beskattas i hemviststaten.

Om de övriga förutsättningarna för skattefriheten föreligger och om det dessutom av intyget 6161e framgår att samfundet i sin hemviststat inte alls betalar någon skatt på dividenden i fråga, ska någon källskatt inte tas ut på dividenden. Något intyg 6161e behövs inte nödvändigtvis om betalaren sedan gammalt vet att dividenden inte kommer att beskattas i hemviststaten.

Exempel: Ett svenskt offentligt icke-noterat (icke-listat) aktiebolag Ab, som motsvarar ett finländskt samfund får 10 000 euro i dividend från ett finländskt offentligt icke-noterat aktiebolag. Betalaren känner till att Sverige inte beskattar dividender som erhålls från offentligt icke-noterade bolag. För betalaren har dessutom med blanketten 6162e uppvisats en utredning av att Ab är offentligt icke-noterat och att det inte är fråga om sådana aktier som utgör investeringstillgångar. Betalaren kan alltså bedöma att dividenden är skattefri enligt 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet om den betalas till ett finländskt samfund. Betalaren får betala dividenden till Ab utan att ta ut källskatt.

Samfund är dock ofta skyldiga att i sin hemviststat betala skatt på dividend från Finland. Om källskatten på dividenden då inte kan gottgöras i sin helhet i hemviststaten och det är fråga om en dividend som är skattefri om den betalas till ett finländskt samfund, har samfundet rätt att få dividenden skattefritt från Finland. Källskatten anses i praktiken ha gottgjorts i hemviststaten om den kan dras av från skatten i hemviststaten antingen under skatteåret eller under något annat senare skatteår. Om dividendtagarens inkomst emellertid visar förlust under det skatteår till vilken dividenden såsom inkomst hänförs vid beskattningen, anses källskatten inte i praktiken ha gottgjorts i dividendtagarens hemviststat och källskatten kan återbäras. Uppgiften om att källskatten inte ha kunnat gottgöras i sin helhet kommer i allmänhet först efter det att beskattningen i dividendtagarens hemviststat slutförts. Dividendbetalaren kan därför ofta inte ta situationen i beaktande vid dividendbetalningen utan tar ut källskatten. Dividendtagaren ska ansöka om återbäring senare hos Skatteförvaltningen i Finland med blanketten 6163 (i slutet av den här anvisningen). Till ansökan ska bifogas ifylld blanketten 6162e samt intyget från hemviststatens skattemyndighet (t.ex. med blanketten 6161e) över att den finska källskatten inte kan gottgöras i sin helhet

Om dividenderna på det sätt som tidigare nämnts inte är skattefria om de betalas till ett finländskt samfund, tillämpas den ovannämnda specialsituationen som gäller utländska EES-samfund inte utan källskattesatserna enligt skatteavtalet eller källskattelagen ska tillämpas på källskatten (se blanketten 6214b för den källskatteprocent som ska tillämpas).

Fysisk person som dividendtagare

Om dividend betalas till en fysisk person, ska dividendbetalaren ta ut källskatt, om inte det framgår av tabellen 6214b att den skatteavtalsenliga skatteprocenten ska vara 0.

Om en fysisk person med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte i praktik kan ha den finska skatten gottgjord i sin helhet i sin hemviststat under skatteåret eller under följande skatteår, kan han, om han så önskar, yrka hos Skatteförvaltningen i Finland att dividenden som han fått från Finland ska beskattas på samma sätt som hos allmänt skattskyldiga i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande (gäller också Liechtenstein från och med 2011). Sådana yrkanden kommer sannolikt att framföras sällan eftersom beskattningen enligt lagen om beskattningsförfarande vanligtvis inte leder till en lägre skatt för en begränsat skattskyldigs vidkommande. Nedan ges ett exempel på en situation där dividenden erhålls från ett icke-listat bolag och beskattningen enligt lagen om beskattningsförfarande är förmånligare för den skattskyldige. Yrkandet framförs i allmänhet först efter det att beskattningen i hemviststaten har slutförts. Dividendtagaren ska inlämna en fritt formulerad ansökan hos Huvudstadsregionens skattebyrå och till ansökan bifoga intyget med blanketten 6161e. Då används blanketterna för återbäring av källskatt 6164. Om Huvudstadsregionens skattebyrå inte är behörig att avgöra ansökan, kommer byrån att vidarebefordra ansökan till den rätta enheten.

Beskattningen av allmänt skattskyldigas dividendinkomster beskrivs närmare på sidan Placeringar.

Exempel: Ragni, som är bosatt i Sverige, äger aktierna i det icke-listade finländska bolaget A Oy. Aktiernas sammanlagda matematiska värde är 1 500 000 euro. År 2014 får Ragni 80 000 euro i dividend. På detta dividendbelopp tas ut källskatt enligt 15 % (12 000 e) i Finland. Dividenden utgör mindre än 9 % av det matematiska värdet (8 % x 1 500 000 e = 120 000 e) och även under 150 000 euro. Då är 25 % av dividenden, d.v.s. 20 000 euro, skattepliktig kapitalinkomst. Om Ragni bodde i Finland, skulle skatten på dividenden som beskattas som kapitalinkomst är 30 % x 20 000 euro, d.v.s. 6 000 euro. Om hon efter det år då dividenden betalades i sin ansökan till Skatteförvaltningen i Finland ger en utredning av att den finska källskatten inte kan gottgöras i sin helhet i Sverige, verkställs beskattningen som om hon bodde i Finland. Detta medför att Finland kommer att återbäras den uttagna källskatten 6 000 euro (12 000 e – 6 000 e) till Ragni.

4. Förvaltarregistersdividender

Det har stadgats ett undantag till den begränsat skattskyldiges identifieringsskyldighet då det gäller förvaltarregistersdividender (källskattelag 10 b §). Om utbetalaren eller det kontoförande institutet vid tidpunkten då dividenden utbetalas har pålitlig uppgift om att inkomsttagarens hemviststat är ett skatteavtalsland, kan skatten på förvaltarregistersdividend tas ut enligt 15 % även om identifieringsuppgifterna saknas, om inte skatteavtalet i fråga förutsätter en högre procent. Dessutom ska det kontoförande institutet eller dess ombud ha ingått ett avtal med den utländska egendomsförvaltaren om förvar av aktien i fråga. I avtalet förbinder sig den utländska parten att uppge hemviststaten och därutöver på begäran av Skatteförvaltningen i Finland att uppge inkomsttagarens identifieringsuppgifter samt boendeintyg. Dessutom ska den utländska egendomsförvaltaren ha sitt hemvist i ett skatteavtalsland och vid tidpunkten för utdelningen av dividenden finnas i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare: Custodian Register

Efter det att dividenden betalats får det finska kontoförande institutet rätta uppbörden ända till utbetalningsårets utgång om källskatten visar sig vara för stor. Rättelsen förutsätter dock alltid ovillkorligen att inkomsttagaren ger sina identifieringsuppgifter och att betalaren kan lämna in en individualiserad årsanmälan 7809r beträffande inkomsttagaren. På denna årsanmälan antecknar betalaren E5 som prestationsslag för de inkomsttagare som fått återbetalning under betalningsåret. (Om betalaren har tagit ut skatten enligt 30 % i samband med dividendutbetalningen, kan betalaren inte rätta skatten som 15 % på basis av blotta uppgiften om att hemviststaten är ett skatteavtalsland. Likaså om betalaren på basis av uppgiften om landet har tagit ut skatten enligt 15 %, kan skatten inte rättas till en lägre skatteavtalsenlig skatt om inte mottagaren även anger sina identifieringsuppgifter.)

Om det finska kontoförande institutet rättar källskatten på förvaltarregistersdividenden efter redovisningen, ska även en motsvarande korrigering göras på skattekontot. I fallen med rättelse är det viktigt att man både i årsanmälan 7809r och i den bolagsspecifika årsanmälan om dividender 7812r (punkt 25) anger läget enligt årets utgång, m.a.o. hur mycket källskatt sist och slutligen har tagits ut efter rättelserna.

5. Utländska allmännyttiga samfund

Det betalas ingen källskatt på inkomst som betalas till ett utländskt samfund med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om samfundets verksamhet uppfyller inkomstskattelagens villkor för allmännyttiga samfund och om inkomsten är skattefri om den betalas till ett finländskt allmännyttigt samfund (gäller också Liechtenstein från och med 2011). Det har ingen betydelse var verksamheten bedrivs. Inkomsten kan utgöras även av annan inkomst än dividendinkomst. Eftersom prestationsbetalaren i regel inte har haft tillräckliga uppgifter om huruvida det utländska samfundet kan betraktas som allmännyttigt samfund i Finland, ska betalaren verkställa källskatten enligt 6214b. Inkomsttagaren ska ansöka om återbäring senare med blanketten hos Skatteförvaltningen i Finland.

6. Återbetalning av överbetald skatt

Den överbetalda skatten på dividend kan det år då dividenden utbetalats rättas endast av den finska utbetalaren befullmäktigade, i Finland verksamma kontoförande institutet, dvs. den bank som tagit hand om utbetalningen av de av det finska bolaget utdelade dividenderna. Behovet att rätta skatten kommer ofta fram så att dividendtagaren utomlands kontaktar sin egen förmedlarbank. Om uppbörd inte rättas under utbetalningsåret, kan dividendtagaren ansöka om återbetalning av den överbetalda skatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter det år då dividenden utbetalats. Då används blanketterna för återbäring av källskatt (blanketterna finns i slutet av den här anvisningen). I fråga om andra inkomster än dividender kan återbetalning ansökas med blanketten redan under utbetalningsåret.

7. Redovisning av källskatt samt årsövervakning

Den uttagna källskatten ska deklareras i en deklaration av skatter på eget initiativ. Deklarationer av skatter på eget initiativ ska lämnas elektroniskt till exempel i MinSkatt. Skatter på eget initiativ ska deklareras enligt anmälarens egen skatteperiod.

Avvikande från det ovan nämnda en royalty som betalats ut 1.1.2019 och senare till en begränsat skattskyldig samfund eller fysisk person och den uttagna källskatten ska alltid anmälas till inkomstregistret. Royalty ska anmälas till inkomstregistret oberoende av om källskatt tagits ut på den eller inte.

Närmare anvisningar om deklaration och betalning av källskatten:

Betalaren ska tillställa mottagaren ett verifikat: Verifikat till begränsat skattskyldig (Dividend, ränta, rojalty).

Betalaren ska i allmänhet lämna en årsanmälan (Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga 7809r) över prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga. Anmälan ska lämnas senast i januari under det kalenderår som följer utbetalningsåret. Årsanmälan ska avges elektroniskt. Under avsnitt 4 ovan ges ytterligare anvisningar i fråga om förvaltarregistersdividender. Anvisningarna ska iakttas i tillämpliga delar även i fråga om andra dividender. Om betalaren t.ex. rättar källskatten på annan dividend efter redovisningen, anges som prestationsslag E5 i årsanmälan 7809r.

Inkomstregistret har införts 1.1.2019. Inkomstregistret ersätter bland annat begränsat skattskyldigas årsanmälans prestationsslagen som börjar på A, B eller P. Avvikande från det ovan nämnda med årsanmälan anmäls därmed inte till exempel royalty eller dividend som baserar sig på arbetsinsatsen, utan de ska  från och med 1.1.2019 anmälas till inkomstregister (närmare information vero.fi/sv/inkomstregistret).

Skattemyndigheterna använder uppgifterna från de ovan nämnda anmälningarna t.ex. i bytet av skatteuppgifter mellan stater.

8. Specialfall

Skatteavtal hindrar i allmänhet Finland från att beskatta en placeringsfonds vinstandel (HFD 1999/1600) (undantag är t.ex. avtalet med Tyskland). En källskatt ska dock alltid uppbäras om skatteavtalet undantagsvis tillåter källstaten att beskatta ”annan inkomst” (artikel 21) och om det inte är fråga om en i spardirektivet (2003/48/EG) avsedd prestation.

Utlänningar som arbetar i en främmande stats diplomatiska beskickning i Finland (också familjemedlemmarna) betalar inte skatt på dividender, räntor eller royalties i Finland. Betalaren kan låta bli att innehålla källskatten sedan han fått en tillräcklig utredning om mottagarens förhållanden.

Då det gäller allmänt skattskyldiga finska medborgare kan även tillämpandet av den skatteavtalsenliga skatteprocenten undantagsvis komma i fråga på basis av skattebyråns intyg. Detta förutsätter att skattebyrån anser att personen i fråga är bosatt i den andra skatteavtalsstaten och inte i Finland då skatteavtalet tillämpas. Skattebyrån kan ge intyget i fråga om ränta (intyget 5050) liksom även i fråga om dividend (intyget 5001).

Blanketter

Lauri Savander
ledande skattesakkunnig

Annemari Viinikka
ledande skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2019