Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland

Har getts
1.6.2014
Giltighet
Tills vidare

Meddelande till finländska arbetsgivare

1 Försäkringspremier i korthet

Arbetspensionspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och olycksfallsförsäkringspremie ska betalas då en person från utlandet arbetar i Finland för en finsk arbetsgivares räkning. Därutöver ska arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie tas ut på lönen. Premierna uppbärs inte om arbetstagaren uppvisar ett för detta arbete från hemviststaten erhållet intyg för utsänd arbetstagare A1 (E 101) eller annat motsvarande intyg. Finländska transportföretag och rederi- eller flygbolag kan vad gäller sina resande arbetstagare ibland ha betalningsskyldighet även då en arbetstagare som bor utomlands arbetar utomlands.

Ytterligare information

Om arbetet i Finland pågår i minst 4 månader måste det finska företaget betala förutom de ovan nämnda premierna och avgifterna även arbetsgivares socialskyddsavgift på basis av lönen. Hos en begränsat skattskyldig som kommit till Finland för minst 4 månader (och har källskattekort) ska förutom eventuell källskatt också den försäkrades sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremien och dagpenningspremien) tas ut på lönen. Då det gäller arbetstagare som har skattekort ingår den eventuella sjukförsäkringspremien i förskottsinnehållningsprocenten. Några avgifter eller premier behöver inte betalas om arbetstagaren uppvisar intyget A1 (E 101) eller motsvarande.

För arvoden till idrottsmän betalas inte arbetsgivares socialskyddsavgift. Övriga undantag se tabellen nedan.

Bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien och beskattningen 2014 i en tabell

Arbetsgivares socialskyddsavgift, miniinnehållning och andra lönebikostnader 2014

2 Personer som vistas högst 6 månader i Finland, dvs. begränsat skattskyldiga

De viktigaste frågorna i korthet

En person som kommer till Finland för högst 6 månader är begränsat skattskyldig i Finland. När det gäller personer som bor permanent i Finland verkställs förskottsinnehållning på inkomsten, men hos begränsat skattskyldiga uppbärs källskatt. Utbetalaren tar ut källskatten i samband med betalningen. Källskatten är en slutlig skatt som uppgår till 35 %. Även naturaförmåner uppskattas enligt Skatteförvaltningens beslut och utgör källskattepliktig inkomst. Innan utbetalaren tar ut skatten får han göra ett källskatteavdrag från det sammanlagda beloppet av penninglönen och naturaförmånerna förutsatt att avdraget nämns på källskattekortet. Avdraget är 510 €/mån, eller, om lön betalas för en kortare tid än en månad, 17 €/dag. Eventuella arbetsgivares socialskyddsavgifter och den försäkrades sjukförsäkringspremier ska betalas utifrån det belopp som inte har varit föremål för källskatteavdrag. Avdraget får inte göras för styrelsearvoden o.d.

Vad gäller särskilda bestämmelser om källskatt för artister och idrottsmän, se avsnitt 2.3.

Sedan år 2014 har begränsat skattskyldiga kunnat yrka på progressiv beskattning av sina förvärvsinkomster i stället för källbeskattning. I så fall beskattas den begränsat skattskyldige på samma sätt som de som bor permanent i Finland.  För att få progressiv beskattning ska den begränsat skattskyldige ansöka hos skattebyrån om ett skattekort för begränsat skattskyldiga och ge detta till utbetalaren av prestationen. Förskottsinnehållningen tas ut på basis av den begränsat skattskyldiges skattekort enligt den procentsats som står på skattekortet.

Läs mer: Beskattning av förvärvsinkomster hos begränsat skattskyldiga: källskatt eller progressiv skatt

Över utbetalningarna ska betalaren lämna en särskild årsanmälan till Skatteförvaltningen över de prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809r) samt ge ett verifikat till inkomsttagaren. Betalaren ska be arbetstagaren om dennes personbeteckning eller skattenummer (Tax Identification Number, TIN) i hemviststaten Årsanmälan har egen punkt för koden.

Källskattekort i stället för skattekort

Ett källskattekort är en anvisning från skattemyndigheten till utbetalaren om hur källskatt ska tas ut. Källskattekort ansöks med blankett 5057r. För källskatteavdraget och de lättnader som under vissa förutsättningar beviljas t.ex. lärare och studerande krävs att dessa finns antecknade på källskattekortet.

Om inkomsttagaren inte visar upp något källskattekort måste betalaren på något annat sätt försäkra sig om att han för årsanmälan får bl.a. mottagarens födelsedatum och adress i utlandet samt dennes personbeteckning eller skattenummer i hemviststaten.

Om inkomsttagaren lämnar ett skattekort för begränsat skattskyldiga till ut

Rättelse av källskatt

Ibland visar arbetstagaren inte upp källskattekortet med anteckning om lättnad förrän lön eller arbetsersättning redan betalats. Då kan utbetalaren rätta till uppbörden i samband med en senare prestation under samma år. Om rättelsen inte har verkställts kan arbetstagaren ansöka hos Skatteförvaltningen om återbäring av källskatt som tagits ut till ett överstort belopp.

Resekostnadsersättningar

En begränsat skattskyldig löntagare kan från och med början av år 2014 få resekostnader ersatta skattefritt enligt samma villkor som allmänt skattskyldiga löntagare. Före år 2014 var skattefriheten begränsad så att kilometerersättningar, måltidsersättningar och utlandsdagstraktamenten alltid var skattepliktig inkomst hos begränsat skattskyldiga.

Ett villkor för att resekostnadsersättningar som betalas till begränsat skattskyldiga ska vara skattefria är att löntagaren arbetar på ett särskilt arbetsställe i Finland. Om en person med fast arbetsplats utomlands har kallats till Finland för en kort tid (t.ex. en föreläsare eller expert), kan arbetsgivaren utöver lönen betala ett skattefritt dagtraktamente som motsvarar dagtraktamentet i hemlandet enligt finska regler. Dessutom kan man mot verifikat skattefritt ersätta utgifter för inkvartering och trafikidkares biljetter.

Om en begränsat skattskyldig person däremot arbetar i huvudsyssla i Finland i till exempel en affär, ett ämbetsverk eller en produktionsinrättning som finns här, kan detta ställe betraktas såsom hans egentliga arbetsplats. Förutsättningarna för skattefria kostnadsersättningar föreligger då inte. Det samma gäller även för studeranden och praktikanter som inte har egentlig arbetsplats annanstans.

Läs mer: Ersättningar för kostnader för arbetsresor

Arbetsersättningar

(Arbetsersättningar som utbetalats för artisters verksamhet, se avsnitt 2.3)

Arbetsersättningar till begränsat skattskyldiga privatpersoner som kommit till Finland från utlandet är i regel källskattepliktiga enligt 35 %. Källskatteavdraget får göras på basis av källskattekortet. Eftersom ersättningen inte utgör lön, utgår inte arbetsgivares socialskyddsavgift för ersättningen. Om Finland har ett skatteavtal med inkomsttagarens hemviststat, utgör skatteavtalet vanligtvis ett hinder för beskattning av arbetsersättningen i Finland, om inte verksamheten bedrivs från ett här beläget fast (drift)ställe. Vid behov kan man ansöka om källskattekort för arbetsersättningen. Oavsett om skatt tas ut på ersättningen eller inte, ska utbetalaren alltid lämna in årsanmälan 7809r över ersättningen. För årsanmälan ska utbetalaren be inkomsttagaren om bl.a. uppgift om dennes födelsedatum, adress i hemviststaten och eventuellt skattenummer i hemviststaten.

Om en begränsat skattskyldig privatperson undantagsvis bedriver verksamhet från ett fast (drift)ställe i Finland, ska källskatt tas ut från arbetsersättningen, såvida inte mottagaren visar upp ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret.

Läs mer: Arbetsersättning till utländskt företag

Föreläsningsarvoden

I Finland anses ersättningar för föreläsningar vid evenemang som andra arrangerar utgöra löneinkomst, inte arbetsersättning. Källskatt ska vanligen tas ut även om inkomsttagaren har en egen firma utomlands. En föreläsare kan dock ibland vara berättigad till skattelättnad i Finland på basis av en artikel om lärare i skatteavtalet, se avsnitt 2.2.

Utländska medborgare som arbetar utomlands

Om en utländsk medborgare som bor permanent i utlandet arbetar utomlands, är det vanligen inte möjligt att beskatta personens lön eller arbetsersättningar i Finland, såvida inte arbetet utförs på ett finländskt fartyg eller luftfartyg. För att ett finländskt företag ska slippa ta ut skatten ska det i årsanmälan lämna bl.a. följande uppgifter om inkomsttagaren: adress i hemviststaten, födelsedatum och utländskt skattenummer. Se närmare avsnitt 2.1. Även om en prestation inte beskattas i Finland, kan t.ex. finländska transportföretag, flygbolag eller rederier vara skyldiga att betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Finland och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie från lönen, såvida det är fråga om ett undantagsfall som avses i tabellen.

Exempel 1: Ett finländskt aktiebolag anställer en estländare som är bosatt i Estland att arbeta i Estland. Finsk källskatt tas inte ut på lönen och för denna betalas inte heller vare sig den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift till Finland. Arbetstagaren deklarerar lönen i sin egen estländska skattedeklaration. Den finländska betalaren uppger inkomsttagarens namn, födelsedatum, estländska adress och prestationsbeloppet i årsanmälan 7809r.

Det kan bli aktuellt att beskatta lönen i Finland, om prestationen utbetalas av finska staten eller något annat offentligt samfund i Finland. Om Finland har ingått ett skatteavtal med den stat där arbetet utförs, kan avtalet dock utgöra hinder för Finlands beskattningsrätt. Vid behov bör man kontakta skattebyrån för att utreda skatteavtalets inverkan. En utländsk medborgare som arbetar utomlands på annat sätt än som utstationerad arbetstagare från Finland är inte försäkrad i Finland. Då tas varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift ut i Finland från den lön som betalas.

En finländsk medborgare som bor utomlands permanent och arbetar utomlands ska vanligen ansöka om källskattekort hos en finländsk skattebyrå för att reda ut sin beskattning.

2.1 Anmälnings- och redovisningsförfarande

Bokförings- eller anteckningsskyldighet

Den som är skyldig att uppbära källskatt förpliktas att föra bok över eller göra anteckningar om källskattepliktiga prestationer. Härvid efterföljs bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd och vad som med stöd av denna lag föreskrivs i motsvarande fall när det gäller uppgifter om inkomsttagare bosatta i Finland.

Prestationsbetalaren ska kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning över varje löntagare med följande uppgifter:

 1. betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, födelsedatum och eventuell officiell identifikationsuppgift i hemviststaten samt adress i hemviststaten och i Finland;
 2. källskattesatsen separat för varje prestationsslag;
 3. tiden för vilken lönen eller annan prestation betalats;
 4. beloppet av penninglönen eller annan prestation;
 5.  penningvärdet för naturaförmån;
 6. källskatteavdrag med stöd av 6 § i källskattelagen eller avdrag som med stöd av skatteavtal gjorts innan källskatten tagits ut;
 7. beloppet på vilket källskatten tagits ut;
 8. källskattens belopp;
 9. sjukförsäkringspremier, arbetspensionspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren; samt
 10. ersättningar för resekostnader och kostnadsersättningar som betalats mot verifikat.

Inbetalning av uppburen källskatt

Den som är skyldig att uppbära källskatt ska betala den uppburna skatten och den försäkrades sjukförsäkringspremie senast den 12 dagen i kalendermånaden efter att skatten uppburits. Anvisningar om redovisningen av källskatt finns på sidan Skattekontoinfo.

Arbetsgivaren deklarerar i periodskattedeklarationen uppgifterna om lönen som betalats till den begränsat skattskyldige och om arbetsgivarens socialskyddsavgift som betalats. Periodskattedeklarationen ska lämnas in den 12 i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden. Om periodskattedeklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 7 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Läs mer: Periodskattedeklaration

Källskatten uppbärs i hela cent. Skatten uppbärs inte om det skattebelopp som ska uppbäras under kalendermånadens uppgår till högst 10 €. Om skatten visar sig stanna på ett så litet belopp behöver en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt inte heller betala arbetsgivares socialskyddsavgift.

Verifikat till inkomsttagaren

Betalaren ska ge inkomsttagaren ett verifikat. Av verifikatet ska framgå åtminstone inkomsttagaren, inkomstbeloppet och inkomstslaget, betalningsåret, skattens belopp, uppburna försäkringspremier och betalarens namn. Vi rekommenderar att verifikatet ges på engelska så att det har bättre användning i inkomsttagarens hemstat t.ex. vid undanröjande av dubbelbeskattning. Se nedan ett förslag till verifikat. Inkomsttagaren ska även informeras om att verifikatet bör sparas för eventuell skattedeklaration i hemviststaten.

Uppgifter som betalaren ska avge i årsanmälan

Årsanmälan 7809r ska lämnas in för sådana prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga, t.ex. lön, pension, ersättning för arbete, dividend, ränta, fondandel eller överskott, royalty samt inkomst av virkesförsäljning.

Betalaren förväntas i årsanmälan lämna de uppgifter som krävs för att individualisera den begränsat skattskyldige inkomsttagaren. Betalaren ska därför försäkra sig redan före utbetalningen av prestationen att han har de uppgifter som kommer att behövas när årsanmälan lämnas in. Om den skattskyldige har ett källskattekort som getts av en skattebyrå finns de behövliga individualiseringsuppgifterna på detta.

Visar inte den skattskyldige upp ett källskattekort ska betalaren begära uppgifterna på något annat sätt. Med individualiserande uppgifter avses den skattskyldiges fullständiga namn, adress och eventuellt skattenummer i hemviststaten samt för fysiska personers del även födelsedatum. Om betalaren inte får reda på inkomsttagarens exakta adress i hemstaten samt för fysiska personers del även födelsedatum, ska källskatten alltid tas ut utan att eventuella avdrag eller befrielser tillämpas med stöd av skatteavtal. Anledningen är att man inte med bristfälliga individualiseringsuppgifter kan utreda tillräckligt tillförlitligt att personen i fråga de facto bor utomlands och är berättigad till befrielse.

Om individualiseringsuppgifterna eller källskattekortet inte visas upp förrän ersättningen betalats kan utbetalaren rätta till uppbörden i samband med en senare prestation under samma år. (Om rättelsen inte har verkställts kan arbetstagaren ansöka hos Skatteförvaltningen om återbäring av källskatt som tagits ut till ett överstort belopp.)

 • Årsanmälan 7809r

Ytterligare information om årsanmälningar

Vad gäller anmälnings- och redovisningsförfarandet se även anvisningen

Soc. och sf-avgifter samt redovisnings- och årsanmälningsförfarande 2014

Ansvaret hos den som är skyldig att uppbära källskatt

Ouppburen källskatt debiteras hos den som är ansvarig för att uppbära skatten. Om man inte uppburit källskatt på en källskattepliktig inkomst men i stället verkställt förskottsinnehållning på inkomsten, beaktas detta som avkortning på skattebeloppet. Dröjsmålsränta beräknas på differensen mellan den ouppburna källskatten och den verkställda förskottsinnehållningen.

Den som är skyldig att uppbära källskatt ansvarar för skatten också när han inte uppburit skatten till följd av en felaktig tolkning av skatteavtalets bestämmelser. Källskattekortet skyddar en betalare som är i god tro.

Endast naturaförmån

Ibland kan källskatt inte uppbäras därför att arbetstagaren inte fått penninglön utan enbart naturaförmån. Förmånsgivaren eller arbetstagaren ska då kontakta skattebyrån för att källskatten ska kunna debiteras för arbetstagaren. Förmånsgivaren ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift för förmånen (om intyg A1 eller E 101 saknas) och lämna in årsanmälan.

Ovan nämnda skyldigheter gäller inte om arbetet i Finland inte utförs för förmånsgivarens räkning och om kostnaderna som förorsakas av förmånen inte belastar förmånsgivarens bokföring utan faktureras en arbetsgivare som arbetstagaren samtidigt har utomlands.

Tillgodoräknande av källskatt som förskottsinnehållning

Om man uppburit källskatt hos en allmänt skattskyldig, räknas källskatten denne till godo såsom förskottsinnehållning.

Källskatt uppburits till för litet belopp

Om källskatten uppburits till ett för litet belopp, kan den som är skyldig att uppbära källskatten förhöja en senare uppbörd under samma kalenderår. Utan inkomsttagarens medgivande får uppbörden dock inte höjas med mer än 10 % av det belopp som ska betalas vid den senare tidpunkten.

2.2 Studerande, lärare och forskare, gränsgångare

Nedan beskrivs undantagsfall där lön till lärare, praktikant eller gränsgångare som vistas högst 6 månader i Finland kan befrias delvis eller helt från inkomstskatt i Finland.

En eventuell skattefrihet inverkar inte på huruvida arbetsgivaren ska ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie på lönen och betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Skyldigheten att betala dessa avgifter och premier beror i regel på om arbetstagaren kommer till Finland för minst 4 månader eller inte.

Studerande

Vissa skatteavtal inkluderar bestämmelser om lättnader för studerande. Dessa lättnader kan vara förmånligare än det ovan beskrivna källskatteavdraget. För dessa lättnader redogörs närmare på sidan Utländska studerande och praktikanter.

Lärare och forskare

Lärare och forskare från vissa stater kan på basis av skatteavtal vara helt befriade från inkomstskatt i Finland. Även personer som vistas över sex månader i Finland kan få befrielse från skatt.

Följande gäller år 2014:

Befrielsen kräver vistelse i Finland i högst två års tid om läraren eller forskaren kommer från någon av följande stater: Egypten k), Japan, Spanien k) och Storbritannien x). Personen mister lättnaden om vistelsetiden i Finland överskrider två år.

k=befrielsen kräver att en finländsk vetenskaplig forskningsinstitution eller högre läroanstalt har kallat personen till Finland; befrielsen gäller dessutom endast för det uppdrag som nämns i kallelsen

x=befrielsen kräver intyg om beskattningen i hemviststaten och den beviljas endast professorer eller lärare

Lärare och forskare från Frankrike är befriade från skatt under de två första åren, även om vistelsen i Finland varar längre.

Gränsgångare

Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas s.k. gränsgångares arbete endast i arbetstagarens hemviststat. Det är fråga om gränsgångare då personen bor stadigvarande i Sverige eller Norge i en kommun vid Finlands landgräns och arbetar i en motsvarande kommun på finska sidan av gränsen. Då inkomstbeskattas lönen inte i Finland. På basis av den utbetalda lönen ska den finska arbetsgivaren dock betala arbetsgivarens socialskyddsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringsavgift. Denna skyldighet gäller inte om arbetsförhållandet varar under 4 månader eller arbetstagaren undantagsvis har intyg A1 eller E101.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet annanstans i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till denna del av arbetet på normalt sätt i Finland.

Gränskommunerna vid gränsen mellan Finland och Sverige är i Finland Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och i Sverige Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Gränskommunerna vid gränsen mellan Finland och Norge är i Finland Enontekis, Enare och Utsjoki och i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Au pairer

Fickpengar som betalas till en au-pair som kommer från utlandet utgör skattepliktig löneinkomst. Om en person som kommer från utlandet har mindre arbetsinkomster än 1154,00 €/mån. eller om arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, betalas arbetsgivares socialskyddsavgift eller försäkrads sjukförsäkringspremie inte i Finland. Arbetstagaren blir i så fall inte försäkrad i Finland. Om han eller hon kommer till Finland för en längre tid än 2 år ska socialskyddsavgifterna och sf-premierna betalas, utom i det fall att personen har FPA:s intyg om att han eller hon inte är försäkrad i Finland.

2.3 Sportutövare och uppträdande konstnärer

Då en begränsat skattskyldig artist uppträder i Finland eller en begränsat skattskyldig sportutövare deltar i ett sportevenemang här, utgör ersättningen som betalas för sådan personlig verksamhet skattepliktig inkomst i Finland. Det saknar vanligen betydelse till vem ersättningen betalas. I Finland ska 15 % betalas i skatt på ersättningen oavsett om denna utgör lön eller annan inkomst. Skatten är 15 % även om ersättningen för verksamheten betalas till en utländsk programbyrå eller till något annat utländskt samfund. Varken källskatteavdrag eller andra avdrag kan göras.

Fr.o.m. 2010 får artister eller idrottsmän från ett EES-land dock dra av direkta kostnader, varmed skatten beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskalan om detta räknesätt är förmånligare för honom än skatten enligt 15 %. Skattebyrån kan på begäran undersöka saken och ge ett källskattekort där de ovan nämnda ändringarna har beaktats i skattesatsen.

Även om arbetsgivaren inte kan dra av kostnader kan han dock vanligen skattefritt mot verifikat ersätta kostnader för inkvartering och för resebiljetter från trafikidkare och även betala dagtraktamente enligt finländskt dagtraktamente i hemlandet.

Med personlig verksamhet avses att en artist eller en sportutövare personligen uppträder, spelar eller tävlar i Finland. Här avsedda artister eller sportutövare omfattar inte t.ex. teaterregissörer, koreografer, scenografer, tävlingsdomare eller idrottstränare. För dessas förvärvsinkomst betalas källskatt enligt 35 %.

Exempel 2: En begränsat skattskyldig idrottsman uppträder i en televisionsreklam som gjorts i Finland. Då fungerar han inte som sportutövare. Av lönen utgår källskatt i Finland enligt 35 %. Innan skatten tas ut kan man göra källskatteavdraget om skattekortet har en anteckning om detta.

Exempel 3: En utländsk artist uppträder i Finland och sköter även undervisningsuppgifter. På ersättningen som hon får för undervisningen betalas skatt enligt 35 %. Innan skatten tas ut kan man göra källskatteavdraget om skattekortet har en anteckning om detta.

Källskatt ska betalas på ersättning för artisters eller sportutövares verksamhet oavsett om ersättningen ska anses som lön eller inte eller till vem ersättningen betalas. Från ett källskattepliktigt belopp får man därför inte dra av det belopp som en artist eller en sportutövare eller dennes organisation betalat till en agent.

Exempel 4: Ett rederi betalar ersättningar till en svensk programbyrå för fyra svenska artisters uppträdanden under två månaders tid ombord på rederiets fartyg. Rederiet tar ut källskatt på ersättningen enligt 15 %. Eftersom arbetsförhållandet varar en kortare tid än 4 månader, betalas varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift. I årsanmälan och på inkomsttagarens verifikat antecknas programbyrån som inkomsttagare. Om rederiet meddelas hur stort arvode respektive artist får, ska verifikaten och anmälan göras på respektive artists eget namn.

Exempel 5: En arrangör av ett sommarevenemang betalar en ersättning till en utländsk symfoniorkester. Ersättningen utgör inkomst för symfoniorkestern, och arrangören tar ut skatt enligt 15 % på denna inkomst. Orkestern är skattskyldig för sina inkomster i sin hemviststat, där även dubbelbeskattningen undanröjs. Månadslönen som symfoniorkestern betalar till sina medlemmar är inte skattepliktig inkomst inte i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till källbeskattning som gällde en stor utländsk operaproduktion. Ett utländskt bolag var ansvarigt för hela produktionen, dvs. för artisterna, ljud, belysning, kostymer, transporter, hotell osv. Operaproduktionen hade en egen organisation, och artisterna utgjorde bara en del av produktionen. I sitt avgörande HFD 2001/139 ansåg HFD att en källskatt om 15 % under dessa omständigheter måste uppbäras på endast den del av den till bolaget erlagda ersättningen som motsvarade ersättningarna till artisterna.

Skatteavtalens inverkan på beskattningen av sportutövare och uppträdande konstnärer:

Personer från Förenta Staterna

Då ersättning betalas till en utländsk sportutövare eller artist för personlig verksamhet som idkats i Finland, begränsar skatteavtal normalt inte Finlands beskattningsrätt. Det enda undantaget är skatteavtalet med Förenta Staterna. Om arvodet jämte kostnadsersättningarna inte överskrider 20 000 USD under ett skatteår, är ersättningen som en sportutövare eller en artist från Förenta Staterna får för sin personliga verksamhet befriad från skatt i Finland. Om gränsen överskrids, är hela gottgörelsen skattepliktig inkomst. Utbetalaren kan beakta den skatteavtalsenliga gottgörelsen endast om den finns antecknad på sk.

Exempel 6: En finländsk evenemangsarrangör betalar 25 300 euro till en programbyrå i USA som en sammanlagd ersättning för att fem artister från USA uppträder två gånger i Finland. Eftersom ersättningen överskrider det belopp som motsvarar 20 000 USD, ska 15 % i källskatt tas ut på den. Om man uppvisar ett intyg över de andelar som tillfaller respektive artist, ges årsanmälan och verifikat på respektive artists eget namn och källskatt tas inte ut på den enskilda artistens andel såvida dennes arvode jämte kostnadsersättningar inte överskrider ett belopp som motsvarar 20 000 USD.attekortet

Utländska offentliga samfund som arbetsgivare

Ibland arbetar en utländsk artist eller sportutövare i Finland för ett offentligt samfund från sitt hemland. Om ersättningen betalas till detta samfund, kan den enligt skatteavtalet vanligen inte beskattas i Finland. Detta kräver dock att det utländska offentliga samfundet varit avtalspart från första början. Om ett sådant utländskt samfund yrkar att källskatt inte ska tas ut, ska man i samband med ansökan om källskattekort uppvisa en utredning om att det är fråga om ett offentligt samfund och att detta betalar lön till artisten eller sportutövaren i fråga också för arbete som utförs i Finland. Man kan inte dra slutsatser om arbetsgivarens art enbart utgående från att det till exempel rör sig om en utländsk ”stadsteater”.

2.4 Förhandsavgörande

Ibland uppkommer meningsskiljaktigheter om huruvida källskatt ska tas ut eller om den skattskyldige är berättigad till avdrag eller befrielse. Om källskattekortet inte ger ett tillfredsställande svar på frågan kan man ansöka om Skatteförvaltningens förhandsavgörande. Avgörandet är avgiftsbelagt och kan överklagas hos förvaltningsrätten.

3 Beskattningen av personer som vistas mer än 6 månader i Finland, dvs. allmänt skattskyldiga

Personer som kommer till Finland för en längre tid än sex månader beskattas progressivt för sina förvärvsinkomster på samma sätt som personer som bor permanent i Finland. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållning enligt ett skattekort som fås hos skattebyrån. Uppvisas inget skattekort eller utdrag ur förskottsuppbördsregistret är förskottsinnehållningen 60 %. Den som betalar ut inkomsten lämnar in en årsanmälan på samma blankett 7801r som för personer som bor permanent i Finland. Frånsett arvoden till idrottsmän ska arbetsgivares socialskyddsavgift betalas på lönebeloppet. Avgiften betalas inte om den skattskyldige uppvisar ett intyg A1 eller E 101 som gäller för arbetsgivaren i fråga. Detsamma gäller också då personen har FPA:s intyg över att han inte är socialförsäkrad i Finland.

Om det är ovisst huruvida tidsfristen på sex månader kommer att överskridas, tas källskatt ut till en början. Skattekort beviljas då det står klart att tidsfristen på sex månader överskrids. Perioden om sex månader är inte bunden till ett kalenderår. En person som vistas i Finland t.ex. 15.8–15.2 är allmänt skattskyldig. Tillfällig frånvaro utgör inte hinder för att vistelsen ska kunna betraktas som oavbruten.

Endast naturaförmån

Ibland kan förskottsinnehållning inte verkställas därför att arbetstagaren inte fått penninglön utan enbart naturaförmån. Förmånen är även i dessa fall skattepliktig inkomst för mottagaren. Förmånsgivaren eller arbetstagaren ska då kontakta skattebyrån för att förskottet ska kunna fastställas för arbetstagaren. Samtidigt reder man ut om förskott också ska fastställas för eventuella löneinkomster från utlandet. Förmånsgivaren lämnar in en årsanmälan över förmånen och betalar arbetsgivares socialskyddsavgift. Intyg A1 eller E 101 eller arbetstagarens intyg från FPA avlägsnar skyldigheten att betala socialskyddsavgift.

I undantagsfall förekommer att arbetstagaren inte alls arbetar för förmånsgivarens räkning, utan endast för sin utländska arbetsgivare. Om förmånsgivaren då fakturerar den utländska parten för kostnaderna för anordnandet av förmånen, anses förmånen ha erhållits från den utländska arbetsgivaren. I så fall är det finländska företaget inte skyldigt att betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Företaget är dock i egenskap av ställföreträdande betalare skyldigt att lämna in en årsanmälan i Finland.

Penninglön och ställföreträdande betalare

Det är möjligt att en person som i Finland arbetar för en utländsk arbetsgivares räkning får sin penninglön i Finland från ett finländskt företag som fungerar som ställföreträdande betalare. Den ställföreträdande betalaren är skyldig att verkställa förskottsinnehållning och lämna in årsanmälan. Ställföreträdaren betalar däremot inte arbetsgivares socialskyddsavgift. För förskottsinnehållning skaffas ett skattekort från skattebyrån, som även utreder hur skatteavtalet inverkar på beskattningen.

Om lönen i sista hand belastar det finska företagets resultat, anses att detta företag i själva verket är arbetsgivaren som ska uppfylla alla beskattningsmässiga arbetsgivarförpliktelser.

Specialgrupper

I fråga om allmänt skattskyldiga personer kan skattefrihet eller rätt till avdrag tillämpas på basis av ett skatteavtal när det gäller:

 1. lärare eller forskare från vissa stater, se punkt 2.2 ovan
 2. studerande som kommer till Finland från vissa stater, se anvisningen Utländska studerande och praktikanter
 3. artister eller sportutövare som kommer från Förenta Staterna, se avsnitt 2.3 ovan. Skattefrihet beviljas inte sådana artister eller sportutövare som flyttar till Finland med sin familj eller på annat sådant sätt att hemviststaten enligt skatteavtalet är Finland.
 4. i vissa fall mottagare av arbetsersättning.

Skatteavtal begränsar inte beskattningen i Finland om mottagaren med anledning av ett fast driftställe är införd i förskottsuppbördsregistret eller han på grund av bestämmelserna i skatteavtalet har blivit bosatt i Finland.

När det gäller punkterna a-d undersöker skattebyrån vilken verkan skatteavtalet har. Utbetalaren kan beakta en eventuell lättnad endast på basis av skattekortet.

I oklara fall kan man ansöka om förhandsavgörande i fråga om rätten till avdrag eller befrielse. Avgörandet är avgiftsbelagt och kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Utländska nyckelpersoner (temporär lag)

Personer från utlandet som kommer till Finland för över 6 månader kan i vissa fall välja en källskatt på 35 % för sin löneinkomst i stället för progressiv beskattning. Förutsättningen är:

 1. att personen arbetar som lärare eller bedriver forskningsarbete vid en högre läroanstalt i Finland, eller
 2. att hans penninglön uppgår till minst 5 800 €/månad under hela den tid han vistas i Finland och att hans arbetsuppgifter i Finland kräver speciell sakkunskap.

Lagen tillämpas på sådan lön som enligt inkomstskattelagen utgör inkomst förvärvad i Finland. Ett krav är att arbetet utförs huvudsakligen i Finland för en härvarande arbetsgivares räkning. Enligt HFD:s avgörande (HFD 11.11.2005/2943) fick lagen dock också tillämpas på lön från arbetsgivare med hemvist inom EES-området då lönen betalades av en finsk ställföreträdande betalare.”

Skatten uppbärs som slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas och redovisar den till Skatteförvaltningen. Utöver skatten uppbärs inte den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivares socialskyddsavgift och pensions- och o.d. försäkringspremier betalas på normalt sätt om arbetstagaren inte har det i punkt 1 avsedda intyget A1 (E 101) eller motsvarande.

Skattekortsanteckningen som berättigar till förmånen ska ansökas hos skattebyrån inom 90 dagar från att arbetet i fråga har börjat. Skatteförmånen beviljas högst för de 48 första arbetsmånaderna.

3.1 Om källskatt tagits ut i början

En person som har vistats i Finland i över ett halvt år betraktas som allmänt skattskyldig. I så fall lämnar betalaren årsanmälningsuppgifterna över löner och andra prestationer enbart med blankett 7801r. Anmälan ska lämnas även om källskatt tagits ut på personens lön under början av året. Förfarandet är till för att arbetstagarens förhandsifyllda skattedeklaration ska få de rätta uppgifterna om beskattningen. I detta fall lämnas årsanmälan 7809r INTE in.

Exempel: En arbetstagare kom till Finland 1.2.2013 med avsikt att arbeta i Finland kortare tid än sex månader. Arbetstagaren stannade likväl i Finland över sex månader och arbetet fortsatte hos samma arbetsgivare. Från löntagarens lön innehölls källskatt i början av året enligt källskattekortet. Arbetstagaren fick också källskatteavdraget i början av året. I slutet av året verkställde man likväl förskottsinnehållning på basis av ett källskattekort för huvudsyssla, som arbetstagaren hade gett. Arbetsgivaren har antecknat källskatterna som tagits ut från arbetstagaren under punkt 606 i periodskattedeklarationen. Trots detta lämnar arbetsgivaren in arbetsgivarens årsanmälan med blankett 7801r. De influtna källskatterna deklareras som arbetstagarens förskottsinnehållningar. Arbetsgivaren ska korrigera även de tidigare periodskattedeklarationernas källskatteuppgifter till förskottsinnehållningar.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är P (prestationsslag 7K, om inte försäkrad i Finland)
Punkt 14 (114): Deklarera hela årets bruttolön.
Punkt 15 (115): Deklarera totalbeloppet för den källskatt och de förskottsinnehållningar som tagits ut. Även den sjukförsäkringspremie som tagits ut hos arbetstagaren läggs till punkt 15.
Punkt 16 (116): Deklarera de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren.
Källskatteavdraget uppges inte överhuvudtaget.

Betalaren ska denne följa kortets anvisningar.