Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att inleda verksamhet i Finland

Har getts
22.2.2016
Diarienummer
A66/200/2015
Giltighet
–20.3.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
A82/200/2012, 16.8.2012 och A82/200/2012, 16.8.2012

Denna anvisning redogör för vilka anmälningar, deklarationer och utredningar ett utländskt företag ska lämna in till Skatteförvaltningen då det inleder företagsverksamhet i Finland.

Genom denna anvisning uppdateras den tidigare anvisningen Dnr A82/200/2012, 16.8.2012.

Denna anvisning innefattar Skatteförvaltningens anvisning om förskottsuppbördsregistrering och inkomstskattskyldigheten hos utländska företag, Dnr A81/200/2012, 16.8.2012.

1 Allmänt

Ett utländskt företag är ett bolag eller en annan juridisk enhet som har grundats enligt den interna lagstiftningen i sitt hemland för att bedriva näringsverksamhet och som antecknats i registren i staten i fråga. Enligt 9.1 § 2 punkten i inkomstskattelagen är utländska företag begränsat skattskyldiga i Finland.

Bestämmelser om skattskyldigheten för utländska företag finns i 9,10 och 13 a § i inkomstskattelagen och 83 § i lagen om beskattningsförfarande. Begränsat skattskyldiga företag är i allmänhet skyldiga att betala skatt till Finland endast på sina inkomster från Finland, såsom inkomster som erhållits för rörelse som bedrivits eller yrke som utövats här. Om ett utländskt samfund har ett fast driftställe i Finland är samfundet skyldigt att betala skatt på samtliga inkomster som hänför sig till det fasta driftstället. 

Skatteavtal kan begränsa Finlands beskattningsrätt enligt den nationella lagstiftningen. Om Finland inte har något skatteavtal med det utländska samfundets hemland fastställs Finlands beskattningsrätt enbart på grundval av Finlands nationella lagstiftning. Beskattningsrätten är då mer omfattande än om det finns ett skatteavtal.

Ett utländskt företag som huvudsakligen bedriver sin näringsverksamhet utomlands och endast har några kortvariga uppdrag i Finland har inte nödvändigtvis något fast driftställe i Finland. I sådana fall är företaget inte skyldigt att betala inkomstskatt i Finland på sin rörelseinkomst.  

Ett utländskt företag kan också få annan inkomst från Finland som kan beskattas i Finland. Enligt Finlands nationella lagstiftning har Finland rätt att beskatta inkomst som förvärvats på grundval av fast egendom och aktielägenhet som är belägen här, och därigenom bland annat hyresinkomst och överlåtelsevinst som förvärvats på grundval av en fastighet eller aktielägenhet, även om företaget inte har något fast driftställe i Finland (10 § i inkomstskattelagen). Företaget kan vara skyldigt att betala till exempel källskatt till Finland på dividendinkomst som det fått från Finland. Vidare kan ett utländskt företag ha också sådana skyldigheter i Finland som hänför sig till momsbeskattning eller arbetsgivarprestationer.

Närmare information om skattskyldigheten för utländska företag finns i anvisningen Inkomstbeskattning av utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster för ett utländskt samfund från Finland

I vissa fall är företaget skyldigt att lämna in en anmälan om sin verksamhet också till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen (t.ex. grundande av en utländsk näringsidkares filial). Mer information om anmälningar till handelsregistret finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats PRH - Patent- och registerstyrelsen och information om grundande av filial finns på adressen PRS - Grundande.

Det finns en separat anvisning för utländska företag som förmedlar hyrda arbetstagare till Finland: Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning

Kontaktuppgifter till de verksamhetsställen som ansvarar för registreringen och övervakningen

Registreringen och övervakningen av utländska samfund sköts av Nylands företagsskattebyrå och, i fråga om personbolag, sammanslutningar och enskilda näringsidkare, av Huvudstadsregionens skattebyrå.

Kontaktuppgifter:
Nylands företagsskattebyrå
Postadress: PB 30, 00052 SKATT

Huvudstadsregionens skattebyrå
Postadress: PB 400, 00052 SKATT

2. Etableringsanmälan

Ett företag som ska inleda företagsverksamhet i Finland måste lämna in en etableringsanmälan för att företaget ska kunna registreras. Beroende på verksamhetens art ska företaget genom etableringsanmälan anmäla sig till eller ansöka om registrering i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, arbetsgivarregistret eller förskottsuppbördsregistret. Ett försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Finland ska anmäla sig till registret över försäkringspremieskattskyldiga. På basis av etableringsanmälan får företaget ett FO-nummer, och företaget införs också i Skatteförvaltningens kundregister.

Etableringsanmälan görs på Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma Y-blanketter. Etableringsanmälan för utländska samfund görs på blankett Y1. Utländska bolag som motsvarar finländska personbolag (t.ex. öppna bolag och kommanditbolag) använder sig av blankett Y2 och utländska rörelseidkare och yrkesutövare av blankett Y3. Mer information: www.ytj.fi/sv - Utländska aktörer.

Om det utländska företaget redan tidigare har fått ett FO-nummer ska anmälan om inledande av verksamhet göras genom en ändringsanmälan. Samfund ska lämna in ändringsanmälan på blankett Y4, bolag som motsvarar personbolag på blankett Y5 och rörelseidkare och yrkesutövare på blankett Y6. Vid behov kan företaget kontrollera om det har ett FO-nummer i FODS-informationstjänsten www.ytj.fi/sv - Företagssökning.

Y-blanketter och ifyllningsanvisningar fås på Skatteförvaltningens serviceställen, Patent- och registerstyrelsen och på adressen www.ytj.fi - Företags- och organisationsdatasystemet — Y-blanketter.

Y-blanketten ska undertecknas av den person som har firmateckningsrätt i företaget eller en person som denna har befullmäktigat. Blanketten med bilagor ska skickas på följande adress: PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors. 

2.1 Bilagor till etableringsanmälan

Utländska företag ska till sin etableringsanmälan bifoga ett utdrag som utfärdats av en myndighet i företagets hemstat och som motsvarar ett handelsregisterutdrag samt en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska. Utdraget ska innehålla följande uppgifter om företaget:

 • firma
 • hemort
 • bransch
 • räkenskapsperiod
 • firmateckningsrätt

Om utdraget inte innehåller dessa uppgifter ska det utländska bolaget (aktiebolag eller bolag som motsvarar personbolag) till sin etableringsanmälan bifoga även en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller andra motsvarande stadgar samt en översättning av dessa till finska, svenska eller engelska.

Utländska bolag som motsvarar finländska personbolag ska dessutom lämna följande uppgifter om sina samtliga bolagsmän:

 • namn
 • eventuell finsk personbeteckning
 • födelsedatum 
 • adress

Om en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare har införts i handelsregistret eller motsvarande register i sitt hemland ska han eller hon bifoga ett registerutdrag och andra ovan nämnda uppgifter om bolaget till sin etableringsanmälan. Utländska rörelseidkare och yrkesutövare ska alltid bifoga en kopia av sitt pass till etableringsanmälan.

Utländska bolag och sammanslutning ska som bilaga till etableringsanmälan lämna även blankett . 

Rörelseidkare och yrkesutövare ska i sin tur bifoga blankett 6205a, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland till sin etableringsanmälan.

På basis av de uppgifter som företaget lämnar på bilageblanketten bestäms företagets skattemässiga ställning i Finland (bl.a. momsskyldighet, arbetsgivarskyldigheter och inkomstskattskyldighet). Blanketten i fråga (6204/206) ska undertecknas av den person som har firmateckningsrätt i företaget eller en person som denna har befullmäktigat. Bilageblanketten med etableringsanmälan hittar man på adressen YTJ - Utländska aktörer. Bilageblanketten fås också från Skatteförvaltningens serviceställen, Patent- och registerstyrelsen och adressen www.vero.fi/blanketter.

Utländska företag som bedriver byggnads- och installationsverksamhet ska som bilaga lämna även en kopia av entreprenadavtalet och företag som hyr ut arbetskraft ska bifoga en kopia av avtalet om arbetskraftsuthyrning i Finland.

När det utländska företaget har registrerats skickar Skatteförvaltningen ett registreringsmeddelande till kunden. Efter registreringen visas företagets registeruppgifter i FODS-informationstjänsten ytj.fi- Företags- och organisationsdatasystemet – Företagssökning.

3.Utredning av skattemässig ställning

3.1 Inkomstbeskattning

I 13 a § i den finska inkomstskattelagen definieras vad som avses med fast driftställe. De mellanstatliga skatteavtal som Finland har ingått innehåller dessutom vanligtvis villkor som preciserar definitionen av fast driftställe i fråga om företag som har sin hemort i någon av avtalsstaterna. På Skatteförvaltningens webbplats finns länkar till de skatteavtal som Finland har ingått Skatteförvaltningen > Gällande skatteavtal.

Med fast driftställe avses ett fast affärsställe på vilket företagets verksamhet bedrivs helt eller delvis. Det kan i princip vara fråga om vilken som helst lokal, byrå, plats för företagsledning, industri- eller produktionsanläggning, verkstad eller ett installationsobjekt som används inom företagets affärsverksamhet. Det förutsätts att platsen för affärsverksamhet är till viss grad bestående med avseende på både dess geografiska läge och verksamhetens varaktighet. Tillfällig och kortvarig affärsverksamhet leder i allmänhet inte till att ett fast driftställe uppstår. Ett fast driftställe kan under vissa förutsättningar också uppkomma om företaget har en så kallad beroende representant i Finland.

För företag som bedriver bygg- eller installationsverksamhet kan ett fast driftställe uppkomma, om verksamheten pågår längre än den tidsgräns som fastställts i skatteavtalet. Tidsgränsen i anslutning till byggverksamhet är i allmänhet tolv månader i skatteavtalen, men till exempel i skatteavtalet mellan Finland och Estland är den sex månader.

Huruvida ett fast driftställe har uppkommit eller inte avgörs från fall till fall. Ett företag kan vid behov ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande från Skatteförvaltningen i frågan huruvida ett fast driftställe ska anses ha uppkommit för företaget i Finland.

Om ett fast driftställe uppkommer för företaget i Finland är företaget skyldigt att betala skatt på all inkomst som hänför sig till detta fasta driftställe. Även om ett utländskt företag inte har något fast driftställe i Finland kan Finland ha rätt att beskatta företagets inkomst, såsom hyresinkomst eller överlåtelsevinst som fås på grundval av fast egendom och aktielägenhet samt näringsinkomst som en sammanslutning delat ut till en utländsk bolagsman.

Det kan inte alltid klargöras på basis av de uppgifter som lämnats i samband med registreringen om det uppstår ett fast driftställe eller inte, eftersom verksamheten kan ändras eller pågå längre än väntat. Om man i samband med registreringen inte kan bedöma huruvida ett fast driftställe uppstår eller inte görs denna bedömning i samband med skattekontrollen utifrån de uppgifter som företaget lämnat.

Samfund ska lämna in sin skattedeklaration senast inom fyra månader räknat från utgången av den sista månaden av räkenskapsperioden. Om ett utländskt samfund anser att det inte har något fast driftställe i Finland som ska beaktas i inkomstbeskattningen ska samfundet i stället för en skattedeklaration ändå lämna in en utredning av den verksamhet som bedrivs i Finland. Utredningen ska lämnas in inom samma tidsfrist som skattedeklarationen. Samfundet ska använda deklarationsblanketten som pärmblad till utredningen och fylla i sin kontaktinformation på denna. Närmare information om hur samfund ska avge sin skattedeklaration och utredning finns i Skatteförvaltningens meddelande Inlämnande av skattedeklaration - utländska samfund.

Rörelseidkare, yrkesutövare och personbolag ska lämna in sin skattedeklaration senast i början av april året efter skatteåret. Närmare information om hur rörelseidkare, yrkesutövare och personbolag ska avge sin skattedeklaration finns i Skatteförvaltningens anvisningar Rörelseidkarens och yrkesutövarens skattedeklaration och Skattedeklaration - öppna bolag och kommanditbolag.

Skattedeklarationsblanketter och bilageblanketter finns att få på Skatteförvaltningens webbplats Blanketter. Skattedeklarationen kan lämnas in i elektronisk form via Samfundens skattedeklarationstjänst.

Enligt den finska bokföringslagen är utländska företag bokföringsskyldiga för verksamhet som de bedriver i Finland. Till skattedeklarationen ska bifogas en kopia av det fasta driftställets resultaträkning och balansräkning, som upprättats med iakttagande av den finska bokföringslagen i tillämpliga delar. 

Företaget bör ansöka om förskottsskatt genast då det konstaterar att dess verksamhet utgör ett fast driftställe i Finland som ska beaktas i inkomstbeskattningen. Om förskottsskatterna inte räcker till för att täcka beloppet av företagets slutliga inkomstskatt måste företaget betala kvarskatt och även ränta.

Hur ett fast driftställe som ska beaktas i samfundets inkomstbeskattning uppkommer behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning av utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster för ett utländskt samfund från Finland.

Information om inkomstbeskattningen av utländska rörelseidkare och yrkesutövare finns i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning hos utländska rörelseidkare och yrkesutövare i Finland.

3.2 Momsbeskattning

Huruvida det uppstår ett fast driftställe eller inte bestäms vid momsbeskattningen på basis av de uppgifter som lämnats som bilaga till etableringsanmälan och eventuella tilläggsutredningar. Företaget ska meddela Skatteförvaltningen om verksamheten ändras jämfört med vad som angetts i etableringsanmälan, dess bilagor och annars i samband med registreringen. Med ändring av verksamhet avses sådana ändringar som kan påverka företagets inkomstskatt- eller momsskyldighet i Finland.

Närmare information om hur ett fast driftställe uppstår vid momsbeskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

4.Registrering som momsskyldig

Enligt 1 § i mervärdesskattelagen (30.12.1993/1501) ska mervärdesskatt betalas på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland. Den som bedriver momspliktig rörelse ska innan verksamheten inleds lämna en anmälan till Skatteförvaltningen på en blankett för etableringsanmälan (blanketterna Y1-Y3) eller en blankett för ändringsanmälan (blanketterna Y4-Y6). Skatteförvaltningen inför den skattskyldiga i registret över momsskyldiga från och med det datum då den skattepliktiga verksamheten inleds. Den skattskyldiga kan dock införas i registret redan från det att han eller hon börjar skaffa varor och tjänster för den skattepliktiga verksamheten.

Ett utländskt företag som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga, om företaget vid momsbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland. Om en utlänning inte har ett fast driftställe i Finland och inte har ansökt om att bli skattskyldig är köparen skyldig att betala skatt på de varor och tjänster som utlänningen har sålt i Finland (omvänd momsskyldighet, 9 § i mervärdesskattelagen). 

Utländska företag är dock alltid skyldiga att anmäla sig till registret över momsskyldiga i Finland och den omvända momsskyldigheten tillämpas inte i följande fall:

 1. Köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe här och inte finns upptagen i registret över momsskyldiga.
 2. Köparen är en privatperson.
 3. Det är fråga om distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller motsvarande mottagare i Finland. Ytterligare information om distansförsäljning finns i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland.
 4. Det är fråga om persontransporttjänster.

Enligt 3 § 4 mom. i mervärdesskattelagen tillämpas gränsen för verksamhet i liten skala (räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro) inte på utländska företag som saknar fast driftställe i Finland. 

Utländska företag kan bli momsskyldiga även på ansökan för den försäljning de bedriver i Finland. Utländska företag kan ansöka om momsskyldighet i sådana fall där köparen annars är momsskyldig för försäljningen (12.2 § i mervärdesskattelagen). Den sökande upptas i registret tidigast från och med den dag då ansökan har inkommit till Skatteförvaltningen. Om det utländska företaget inte har vare sig hemvist eller fast driftställe i ett EU-land måste företaget ha ett ombud som har godkänts av Skatteförvaltningen för att företaget ska kunna ansöka om momsregistrering frivilligt.

Om det utländska företaget utför gemenskapsinterna förvärv eller bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är företaget deklarationsskyldigt i Finland. Ett företag som i Finland bedriver försäljning enligt s.k. nollskattesats (sådan försäljning omfattar även gemenskapsintern försäljning) måste registrera sig som momsskyldigt för att få återbäring för den moms som ingått i de förvärv som företaget utfört i Finland.

Närmare information om hur ett företag ska registrera sig som momsskyldigt finns i Skatteförvaltningens anvisning Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

4.1 Företag som bedriver byggverksamhet i Finland

På sådana byggtjänster som anges i mervärdesskattelagen och på arbetskraftsuthyrning i anslutning till dessa tillämpas omvänd momsskyldighet (8 c § i mervärdesskattelagen). Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen ska tillämpas då följande två förutsättningar uppfylls:

 1. Tjänsten utgör en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst.
 2. Köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

Närmare information om omvänd momsskyldighet inom byggbranschen finns i Skatteförvaltningens anvisning Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen.

5.Registrering i förskottsuppbördsregistret

Enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) ska den som gör en betalning verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättning eller bruksersättning, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Ett företag som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet kan på ansökan införas i förskottsuppbördsregistret. Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret.

Ett utländskt företag kan registreras i förskottsuppbördsregistret då den skattskyldige har fast driftställe i Finland eller hemorten är i en stat med vilken Finland har ingått ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning (25 § i lagen om förskottsuppbörd). 

Om företaget inte har upptagits i förskottsuppbördsregistret uppbärs i allmänhet källskatt på arbetsersättning som företaget får från Finland, såvida inte företaget på ansökan har fått ett sådant källskattekort enligt vilket skatten tas ut enligt 0 % (se punkt 6.1).

Informationen om att företaget är förskottsuppbördsregistrerat är offentlig. Den som betalar arbetsersättning ska kontrollera om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Detta kan kontrolleras på företags- och organisationsdatasystemets webbplats FODS-informationstjänsten - Företagssökning. Informationen kan sökas på basis av företagets namn eller FO-nummer. Man kan också höra sig för hos Skatteförvaltningen om ett företag finns upptaget i förskottsuppbördsregistret eller inte.

Då ett inkomstskattskyldigt företag finns infört i förskottsuppbördsregistret i Finland ansvarar företaget självt för att dess inkomstskatter betalas. Registrering i förskottsuppbördsregistret medför dock inte i sig inkomstskattskyldighet i Finland för företaget.

Om företaget har ett fast driftställe i Finland påför Skatteförvaltningen företaget förskottsskatt på basis av den beskattningsbara inkomst som företaget har uppskattat för det fasta driftstället. Rörelseidkare och yrkesutövare ska uppskatta sin kommande omsättning och beskattningsbara inkomst på etableringsanmälningsblankett  Y3 och sammanslutning på blankett  Y2. Ändring i förskottsskatt kan ansökas med blanketten 5010r, Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (rörelseidkare och yrkesutövare, delägare i sammanslutningar). Ett samfund kan ansöka om påförande av förskottsskatt eller ändring i förskottsskatt med blanketten Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (5017r).

5.1 Avförande ur förskottsuppbördsregistret och försummelse av registrering

Då företagets verksamhet i Finland upphör avför Skatteförvaltningen företaget ur förskottsuppbördsregistret (26 § i lagen om förskottsuppbörd). Företaget ska anmäla att företagsverksamheten upphör på en Y-blankett.

Skatteförvaltningen kan ur förskottsuppbördsregistret avföra ett företag som försummar sina deklarations- och betalningsskyldigheter i beskattningen (26 § i lagen om förskottsuppbörd). Ett företag kan avföras ur förskottsuppbördsregistret om det försummar att lämna in periodskattedeklarationer eller inkomstskattedeklaration eller om det underlåtit att betala moms, inkomstskatt eller förskottsskatt.

Om Skatteförvaltningen skickar en begäran om utredning till ett företag som införts i förskottsuppbördsregistret angående företagets verksamhet i Finland ska företaget lämna det svar som begärts. Om företaget inte skickar något svar kan det avföras ur förskottsuppbördsregistret.

Ett företag kan vägras registrering eller avföras ur registret även på den grund att den person som leder företaget eller ett annat företag som denna person leder har samma försummelser.

Informationen om att företaget är förskottsuppbördsregistrerat är offentlig. Den som betalar ersättning för arbete ska kontrollera om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Detta kan kontrolleras på företags- och organisationsdatasystemets webbplats FODS-informationstjänsten - Företagssökning.

Närmare information om förskottsuppbördsregistrering finns i Skatteförvaltningens anvisning Förutsättningarna för införande i förskottsuppbördsregistret och grunderna för avförande ur registret.

6 Källskatt på arbetsersättningar

Om ett utländskt företag inte anses ha ett fast driftställe i Finland är det inte skyldigt att betala inkomstskatt i Finland. Källskatt ska dock tas ut på en arbetsersättning som betalats till det utländska företaget då arbetet har utförts i Finland. Den som betalar arbetsersättningen är då skyldig att ta ut källskatt. Skyldighet att ta ut källskatt på arbetsersättning uppstår främst i sådana fall där det utländska företaget bedriver sin näringsverksamhet huvudsakligen utomlands men har några enskilda tillfälliga och kortvariga uppdrag i Finland.

Med arbetsersättning avses ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst. En faktura som hänför sig till en arbetsersättning kan också innefatta varuförsäljning Om betalningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska förskottsinnehållning verkställas för arbetsersättningens del oberoende av beloppet. Arbetsersättningens andel kan anges genom en separat anteckning på fakturan eller en bilaga till denna eller genom att separata fakturor uppgörs för varan och arbetsersättningen. Om arbetsersättningens andel inte framgår av fakturan eller dess bilagor ska källskatt verkställas på det totala beloppet som ska betalas.

Den som betalar arbetsersättning behöver inte ta ut källskatt om

 • det utländska företaget finns i förskottsuppbördsregistret eller
 • det utländska företaget lägger fram ett källskattekort för den som låter utföra arbetet enligt vilket skatten ska tas ut enligt 0 % eller
 • det utländska företaget lägger fram en annan utredning som gör att skatt inte kan tas ut. Med annan utredning avses en handling som visar att inga förutsättningar föreligger för att företaget ska kunna anses ha ett fast driftställe.

Det bör dock observeras att när arbetsersättning betalas för utfört husbygge, mark- och anläggningsarbete, vattenbyggande eller annat byggarbete, installations- eller monteringsarbete, skeppsbyggnad, transportarbete eller städning, omsorgs- eller vårdarbete kan den som låter utföra arbetet låta bli att ta ut källskatt endast om mottagaren av ersättningen har upptagits i förskottsuppbördsregistret eller företer ett källskattekort enligt 0 %. (Lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 627/1978, 10 e § i källskattelagen).

Källskatten på arbetsersättningar är 13 % då mottagaren av arbetsersättningen är ett företag som är jämförbart med ett aktiebolag eller personbolag och 35 % då mottagaren av arbetsersättningen är en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare (7 § i källskattelagen).

6.1 Källskattekort

Om det utländska företaget har bara enstaka uppdrag i Finland kan företaget ansöka om ett källskattekort. Skatten ska tas ut enligt 0 % om det utländska företaget inte anses ha ett fast driftställe i Finland. Källskattekortet beviljas för viss tid för ett specifikt uppdrag. Uppdraget ska specificeras, och kopia av entreprenad- eller uppdragsavtalet gällande det arbete för vilket källskattekortet i fråga söks ska bifogas.

Utländska rörelseidkare och yrkesutövare ska ansöka om källskattekort med blanketten 5057r Ansökan om kallskattekort, förskottsskatt eller skattekort för begränsat skattskyldig. Till ansökan ska bifogas blanketten 6205a, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland.

Utländska bolag ska ansöka om källskattekort med blanketten 6202, Utländskt företags ansökan om källskattekort. Till ansökan ska bifogas ett utländskt utdrag som motsvarar ett handelsregisterutdrag och en översättning av detta till finska, svenska eller engelska. 

6.2 Återbäring av källskatt som tagits ut till ett för stort belopp

Företaget bör ansöka om förskottsuppbördsregistrering innan uppdraget börjar eller senast innan faktureringen inleds i Finland. Om arbetsersättning betalas ut innan företaget har upptagits i förskottsuppbördsregistret eller innan företaget beviljats ett källskattekort ska utbetalaren i regel ta ut källskatt på arbetsersättningen. Företaget kan ansöka om återbäring av källskatt som tagits ut till ett för stort belopp om Finland inte är berättigat att beskatta inkomsten i fråga (11.2 § i källskattelagen). Närmare information om källskatt och hur den återbärs finns i Skatteförvaltningens meddelande Källskatt och dess återbäring till utländska företag.

7.Registrering som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

En arbetsgivare som betalar löner regelbundet är skyldig att anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, om den i inkomstbeskattningen anses ha ett fast driftställe i Finland. Också sådana arbetsgivare som saknar ett beskattningsmässigt fast driftställe i Finland kan frivilligt ansöka om att bli infört i arbetsgivarregistet. Närmare information om arbetsgivarskyldigheter i Skatteförvaltningens meddelande Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag.

7.1 Fast driftställe i Finland

Alla sådana arbetsgivare som betalar löner regelbundet i Finland införs i arbetsgivarregistret. Om ett utländskt företag har ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen likställs det med en finländsk betalare. Utländska företag ska således anmäla sig till arbetsgivarregistret om de betalar löner regelbundet i Finland till två eller flera löntagare eller samtidigt till minst sex löntagare, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga. 

Det utländska företaget verkställer förskottsinnehållning enligt det skattekort som arbetstagaren lämnat in. En utländsk arbetstagare som vistas i Finland i högst sex månader får i regel ett källskattekort på skattebyrån. Om arbetstagaren inte lämnar in ett källskattekort ska 35 % källskatt tas ut på lönen. Den som vistas i Finland en längre tid än sex månader får ett s.k. normalt skattekort, och om han eller hon inte lämnar in skattekortet ska förskottsinnehållning enligt 60 % verkställas på lönen.

Arbetsgivaren ska dessutom betala arbetsgivares socialskyddsavgift, om arbetet i Finland pågår i minst fyra månader. Arbetsgivares socialskyddsavgift tas emellertid inte ut om arbetstagaren har ett intyg för utsända arbetstagare som beviljats av hemlandet (t.ex. blankett A1 eller E101). Socialskyddsavgiften ska betalas varje månad på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen och naturaförmånerna. Procentsatsen för arbetsgivares socialskyddsavgift fastställs årligen.

Ett företag är en arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning om det har endast en fast anställd eller 1–5 anställda, vilkas anställningsförhållande inte varar hela kalenderåret. Arbetsgivare som betalar löner tillfälligt införs inte i arbetsgivarregistret, såvida inte de själva vill det. Ett företag som verkar som arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning ska lämna in en periodskattedeklaration över löneutbetalningen och betala arbetsgivarprestationer då det har betalat ut löner. Företaget ska även lämna in en årsanmälan med uppgifter om de löner som utbetalats.

7.2 Företag utan fast driftställe i Finland

Ett utländskt företag som saknar ett fast driftställe i Finland som ska beaktas i inkomstbeskattningen har inga arbetsgivarskyldigheter i Finland och är inte skyldigt att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företagets arbetstagare ansvarar själva för att den skatt som verkställs på lönerna betalas till Finland i form av förskottsskatter, om de vistas längre än sex månader i Finland. Det utländska företaget är dock skyldigt att lämna in en årsanmälan med uppgifter om de löner som företaget betalat ut, 7801r, Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, om dess arbetstagare vistas längre än sex månader i Finland. 

Företaget kan dock, om det så önskar, anmäla sig till arbetsgivarregistret frivilligt. Företag som införts i arbetsgivarregistret ska verkställa förskottsinnehållning enligt det skattekort som arbetstagaren lämnat in. Dessa företag ska också ta ut källskatt på sådan inkomst som betalas till begränsat skattskyldiga och som är skattepliktig i Finland, såsom uthyrda arbetstagares löneinkomst. Då behöver arbetstagaren inte själv betala förskottsskatt till Skatteförvaltningen.

7.3 Uthyrning av arbetskraft

Om en utländsk arbetsgivare hyr ut arbetstagare från utlandet till en uppdragsgivare i Finland ska den lämna in en anmälan om sina arbetstagare i Finland. Företaget ska lämna in en anmälan om varje arbetstagare före utgången av den månad som följer efter den månad då arbetstagaren börjat arbeta. Anmälan om uthyrd arbetstagare ska lämnas in till Huvudstadsregionens skattebyrå på blankett 6147a, Anmälan om uthyrd arbetstagare med arbetsgivare och lönebetalare utomlands.

Anmälan ska, oberoende av hur länge arbetet pågår, lämnas in om alla de utländska uthyrda arbetstagare som arbetar i Finland, förutsatt att inget skatteavtal förhindrar Finland att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Anmälan ska lämnas in om uthyrda arbetstagare som kommer från följande länder:

Från 2007: Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen och Estland
Från 2009: Moldavien, Georgien, Vitryssland och Isle of Man
Från 2010: Guernsey, Bermuda och Jersey
Från 2011: Polen, Kazakstan, Caymanöarna
Från 2013: Turkiet
Från 2014: Cypern och Tadzjikistan

Dessutom ska anmälan lämnas in om sådana uthyrda arbetstagare som kommer från en stat med vilken Finland inte har något skatteavtal. På Skatteförvaltningens webbplats finns en förteckning över Finlands gällande skatteavtal.

Utländska arbetsgivare som införts i förskottsuppbördsregistret eller, om arbetsgivaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarens ombud ska lämna uppgifterna om de uthyrda arbetstagarna och de löner som utbetalats till dessa på en årsanmälningsblankett. Anmälan ska lämnas in i januari varje år. Om arbetsgivaren inte har utsett något ombud är arbetsgivaren deklarationsskyldig oavsett förskottsuppbördsregistreringen. 

Årsanmälan om löner till uthyrda arbetstagare som vistats längre än sex månader i Finland ska ges på blankett 7801r, Arbetsgivarens och prestationsbetalarens årsanmälan och årsanmälan om löner till uthyrda arbetstagare som vistats kortare tid än sex månader i Finland på blankett 7809r, Årsanmälan, prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga.

Närmare information om vilka skatterelaterade skyldigheter företag som hyr ut arbetskraft har i Finland finns i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning.

8.Registrering som försäkringspremieskattskyldig

Försäkringsbolag som är verksamma i Finland ska betala skatt för den försäkringsavgift som uppbärs med stöd av försäkringsavtal, då objektet för försäkringen är egendom som finns i Finland, en förmån som hänför sig till verksamhet som bedrivs här eller någon annan förmån som finns här. I vissa fall är det försäkringstagarna som är försäkringspremieskattskyldiga. Närmare information om försäkringspremieskattskyldigheten finns i Skatteförvaltningens Anvisning om försäkringspremieskatt.

9.Hur ska moms och arbetsgivarprestationer anmälas och betalas?

Efter att företaget har införts i registret över momsskyldiga eller arbetsgivarregistret skickar Skatteförvaltningen företaget deklarationsanvisningar, där det förklaras hur periodskattedeklarationen ska lämnas och hur skatterna ska inbetalas på skattekontot. I samband med detta får företaget också ett referensnummer till skattekontot.

När företaget erlägger skattekontobetalningar ska det alltid använda det kundspecifika referensnumret som hör till skattekontot. Om företaget behöver ett referensnummer för inbetalningar på skattekontot redan innan det har införts i registret får det ett referensnummer via webbtjänsten Skattekonto www.vero.fi/skattekonto eller genom att ringa Skattekontots servicenummer (Skatteförvaltningen > Servicenummer).

Moms ska betalas på Skatteförvaltningens konto senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter redovisningsmånaden. Förskottsinnehållning och socialskyddsavgift ska betalas på Skatteförvaltningens konto senast den 12 dagen i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden.

Moms, löner, förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter ska deklareras med en periodskattedeklaration, som ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast den 12 dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden. Om deklarationen lämnas på papper ska den vara Skatteförvaltningen tillhanda redan den 7 dagen i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden.  

Företag som införts i registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret ska lämna en periodskattedeklaration även om de inte haft någon verksamhet under redovisningsmånaden. Närmare information finns i meddelande Inlämnande av periodskattedeklaration - Företags- och samfundskunder.

Utländska företag som införts i arbetsgivarregistret ska även lämna in en årsanmälan om lönerna och förskottsinnehållningarna. Årsanmälan om lönerna som utbetalats under kalenderåret ska lämnas in före utgången av januari följande år. Även ett utländskt företag som inte har införts i arbetsgivarregistret ska lämna in en årsanmälan, om en person som är anställd hos företaget har vistats en längre tid än sex månader i Finland eller om det är fråga om lön till en uthyrd arbetstagare och inget skatteavtal förhindrar Finland från att beskatta lönen.

Närmare information finns i Skatteförvaltningens anvisning .

10.Elektronisk deklaration

Utländska företag kan lämna in bland annat sin skattedeklaration, periodskattedeklaration och årsanmälan om löner i elektronisk form.  

Elektronisk deklaration kräver Katso-koder. Närmare information om Katso-koder för utländska företag finns i Skatteförvaltningens anvisning Utländska aktörer.

Information om Skatteförvaltningens elektroniska tjänster finns på följande webbsida: Skatteförvaltningen > Elektronisk kommunikation.

11 Verksamhet ändras eller läggs ned

Om företagets verksamhet i Finland förändras väsentligt jämfört med vad som uppgetts i samband med registreringen och ändringen eventuellt påverkar skyldigheterna i fråga om moms eller inkomstskatt i Finland, ska företaget informera Skatteförvaltningen om detta genom att lämna in en ändringsanmälan. Exempel på sådana ändringar kan vara att den verksamhet som bedrivs i Finland pågår längre än väntat, att ett nytt entreprenadavtal har ingåtts, att rörelsens karaktär ändras eller att vistelsen i Finland pågår längre än väntat. Som bilaga till ändringsanmälan (Y4, Y5 eller Y6) lämnas då på nytt de uppgifter som begärs på blankett 6204/6206.

Om det utländska företagets registeruppgifter (t.ex. namn eller kontaktinformation, avbrott i verksamheten, löneutbetalning, momsskyldighet) ändras, ska företaget anmäla denna ändring på blankett Y4, Y5 eller Y6. Om företaget lägger ned sin verksamhet i Finland ska nedläggningen anmälas på samma blanketter som används då verksamheten ändras. 

Företaget ska lämna in periodskattedeklarationer ända tills Skatteförvaltningen har avfört företaget från registren. Anmälningsskyldigheten upphör alltså inte automatiskt i och med att nedläggningsanmälan lämnas in.

Företag som har ett fast driftställe ska dessutom alltid lämna in även en skattedeklaration för det sista verksamhetsåret. I samband med nedläggningen ska företaget kontrollera förskottsskattebeloppet för det sista verksamhetsåret. Företaget ska uppge sina nya adress- och kontouppgifter utomlands för utbetalning av eventuella skatteåterbäringar.

Jari Salokoski
ledande skatteexpert

Merja Kollár
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2016