Utländskt företags ansökan om källskattekort (blankett 6202a), blankettanvisning för källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst

Du hittar blanketten på blankettsidan.

Allmänna anvisningar

Denna blankettanvisning är avsedd för situationer där ett utländskt samfund ansöker om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst med blankett 6202a.

Samfundet kan uppvisa källskattekortet för betalaren innan inkomsten betalas ut. Då tar betalaren ut korrekt källskatt på inkomsten redan vid utbetalningen. Med källskattekortet kan samfundet även vid behov hos sin kontoförvaltare ansöka om rättelse under utbetalningsåret, i det fall att för mycket källskatt har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomsten. Sökanden behöver inte i någotdera fallet ansöka om återbäring av källskatt efter utbetalningsåret.

Källskattekort beviljas för det innevarande kalenderåret.

När du ansöker om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst ska du till ansökan bifoga:

  • ett intyg över samfundets hemort för det innevarande året eller i undantagsfall ett annat officiellt registreringsintyg
  • en närmare beskrivning av grunderna på vilka samfundet ansöker om källskattekort. Fyll även i vilken skattesats som söks för källskattekortet.

Du kan även behöva andra bilagor till ansökan om källskattekort. Vilka bilagor som behövs beror på vilka grunder källskattekort söks på. Vi rekommenderar att du till ansökan om källskattekort bifogar samma bilagor som du skulle bifoga till en ansökan om återbäring av källskatt (se blankettanvisningen för blankett 6163).

Ansökan om källskattekort behöver inte motiveras i detalj om samfundet tidigare har beviljats ett källskattekort eller om samfundet har fått ett positivt beslut på en ansökan om återbäring av källskatt. Däremot ska du i ansökan försäkra att de omständigheter som inverkat på källskattekortet eller återbäringsbeslutet inte har förändrats. Om omständigheterna har förändrats ska du bifoga en beskrivning av förändringarna till ansökan. Det underlättar handläggningen om du i ansökan nämner de tidigare källskattekorten och besluten om återbäring av källskatt.

Vänligen observera att källskattekortet antingen är på svenska eller på finska. Du kan dock be om att få en engelsk delgivning av vilken innehållet i källskattekortet framgår.

Skicka ansökan till adressen:

Nylands företagsskattebyrå
Internationella ärenden
PB 30
00052 Skatt

Du kan också lämna in ansökan på skattebyråns registratorskontor. Besöksadressen för Nylands företagsskattebyrå är Skatteförvaltningens registratorskontor, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Så här fyller du i blanketten

Företagets namn

Officiellt namn på det samfund som ansöker om källskattekort. Skriv sökandens namn i dess officiella form, dvs. så som det är skrivet på sökandens hemortsintyg eller i ett annat officiellt dokument.

Hemstat

Samfundets hemstat. Den hemstat du uppger ska vara samma stat som beviljade intyget om samfundets hemort eller ett annat registreringsintyg.

Beskrivning av företagets verksamhet i hemstaten

Samfundets juridiska form och uppgift om på vilka grunder sökanden ansöker om källskattekort.

Adressen i hemstaten och skatteregistreringsnumret i hemstaten

Om samfundet inte har ett ombud skickar Skatteförvaltningen källskattekortet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du uppger vid den här punkten.

Uppge även samfundets skatteregistreringsnummer i hemstaten. Om samfundet inte har ett skatteregistreringsnummer i hemstaten ska du meddela detta med en fritt formulerad tilläggsutredning och fylla i något annat registernummer från hemstaten vid denna punkt.

Adressen i Finland och det finländska FO-numret

Fyll i dessa punkter endast om samfundet har verksamhet i Finland.

Har källskattekort sökts tidigare?

Om samfundet redan tidigare har beviljats ett källskattekort, ska du kryssa för "Ja" och uppge vilket datum kortet beviljades.

För vilken tidsperiod söks källskattekort?

Källskattekort beviljas för det innevarande kalenderåret. Om du ansöker om källskattekort för exempelvis dividendinkomst som fås 2017, ska du fylla i 1.1.2017–31.12.2017 vid denna punkt.

Den finska prestationsutbetalaren

Om du ansöker om källskattekort för alla dividender som utbetalas av finska börsbolag, ska du skriva "flera finska börsbolag". Om det finns flera utbetalare behöver utbetalarnas FO-nummer inte uppges. Om du ansöker om källskattekort endast för en viss dividend-, ränte- eller royaltyinkomst, ska du fylla i betalarens namn och FO-nummer vid denna punkt.

Beskrivning av den verksamhet som bedrivs i Finland

  • Om samfundet inte har verksamhet i Finland, ska du markera kryssrutan "Nej" och lämna de övriga punkterna om verksamheten tomma.
  • Om samfundet inte har verksamhet i Finlaka du markera "Ja" eller "Nej" för varje kryssruta, beroende på situationen. Besvara även de övriga punkterna som kartlägger verksamheten.

Kontaktuppgifter om den person som lämnar ytterligare uppgifter

Vid den här punkten ska du fylla i antingen ombudets kontaktuppgifter eller kontaktuppgifter om en annan person som representerar sökanden. Fyll i kontaktuppgifterna om den person som Skatteförvaltningen kan kontakta i frågor som gäller ansökan. Om du vill att källskattekortet postas till ett ombud, ska du även uppge ombudets postadress vid denna punkt.

Vilka bilagor behövs till ansökan?

Bifoga till ansökan de bilagor som nämns i denna blankettanvisning och andra bilagor som kan vara till hjälp vid handläggningen av ansökan.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken