Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländskt samfunds ansökan om källskattekort för arbetsersättning (blankett 6202r), blankettanvisning

Gå in på sidan Blanketter och ladda ner blanketten.

Allmänna anvisningar

Denna blankettanvisning är avsedd för situationer där ett utländskt samfund ansöker om källskattekort för arbetsersättning från Finland med blankett 6202r. Om ansökan om källskattekort gäller övriga inkomster (t.ex. dividend-, ränte- eller royaltyinkomster) använd blankett 6211r.

Samfundet kan uppvisa källskattekortet för betalaren innan inkomsten betalas ut. Då tar betalaren ut korrekt källskatt på inkomsten redan vid utbetalningen. Om det tagits ut en för hög eller en obefogad källskatt kan du ansöka om återbäring av denna källskatt hos Skatteförvaltningen med blanketten för återbäring av källskatt. Läs mer om källskatt och dess återbäring till utländska företag.

Skatteförvaltningen beviljar vanligtvis ett källskattekort för det innevarande kalenderåret.

När du ansöker om källskattekort för inkomst från Finland ska du till ansökan bifoga:

 • utländskt handelsregisterutdrag eller motsvarande dokument 
 • kopia av avtalet med prestationsbetalaren.

Du kan också bifoga andra bilagor till din ansökan.

Utländskt handelsregisterutdrag behöver inte bifogas om samfundet tidigare har beviljats ett källskattekort eller om samfundet redan har ett finskt FO-nummer.

Ansökningsblanketten finns på finska, svenska, engelska och estniska.

Fyll i blanketten noggrant

Uppgifterna på ansökningsblanketten läses optiskt, dvs. att Skatteförvaltningen skannar och omvandlar dem till elektroniskt format. Därför får man inte lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Du kan skriva ut ansökningsblanketten antingen enkel- eller dubbelsidigt och du kan också fylla i den för hand.

Ange i varje fält på blanketten bara de uppgifter som det frågas om i den punkten. Till exempel adressen måste antecknas så att gatuadressen, postnumret och postkontoret anges i sina egna fält. Uppgifterna (t.ex. adress- eller bankuppgifter) kan också antecknas med en dekal på blanketten, bara dekalen inte går över fältets kanter. Ett undantag är sökandens officiella namn: i fältet som är reserverat för det får texten eller dekalen vid behov gå över blankettfältets kanter.

Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT

Du kan också lämna in ansökan på skattebyråns registratorskontor. Besöksadressen för Nylands företagsskattebyrå är Skatteförvaltningens registratorskontor, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Så här fyller du i blanketten

Uppgifter om företaget

Företagets namn

Skriv företagets namn i dess officiella form, dvs. så som det är skrivet på handelsregisterutdraget eller i motsvarande dokument.

Adress

Om samfundet inte har ett ombud skickar Skatteförvaltningen källskattekortet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du uppger i den här punkten. Skriv gatuadressen i punkten "Adress i hemviststaten". Anteckna adressen så att gatuadressen, postnumret och postkontoret anges i sina egna fält.

Hemviststat och landskod

Ange samfundets hemstat, dvs. hemviststaten. Den hemstat du uppger ska vara samma stat som beviljade intyget över samfundets hemort eller något annat registreringsintyg.

Meddela alltid också landskoden för sökandens hemviststat. Observera att hemviststaten för ett utländskt samfund inte kan vara Finland (FI).

Använd landskoder enligt standarden ISO 3166 (www.iso.org). Du kan kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Märk ändå att bara de länder med vilka Finland har ett gällande skatteavtal räknas upp på sidan.

Finskt FO-nummer och skatteregistreringsnumret i hemviststaten

Ange finskt FO-nummer om samfundet har ett sådant. Uppge även samfundets skatteregistreringsnummer i hemviststaten: VAT eller TIN. Bolaget kan också ange något annat skatteregistreringsnummer som hemviststaten har beviljat.

Beskrivning av företagets verksamhet i hemviststaten

Beskriv den verksamhet som samfundet bedriver i hemviststaten och inom vilken bransch.

Har företaget ansökt om källskattekort tidigare?

Kryssa för "Ja" om samfundet har ansökt om källskattekort tidigare. Anteckna i punkten "När" det datum då företaget har ansökt om det tidigare källskattekortet.

För vilken period söks källskattekortet?

Källskattekort beviljas i princip för det innevarande kalenderåret. Uppdragets längd och källskattekortets giltighetstid behöver inte vara samma. Källskattekortet kan vara giltigt efter att uppdraget har avslutats om betalningen sker senare.

Prestationsbetalarens/uppdragsgivarens namn och FO-nummer

Ange prestationsbetalarens eller uppdragsgivarens namn och FO-nummer.

Beskrivning av verksamheten i Finland

Bedriver företaget byggnads- eller installationsverksamhet i Finland?

Kryssa för "Ja" om företaget bedriver byggnads- eller installationsverksamhet i Finland.

Ange också de uppgifter som krävs om entreprenaderna.

 • Ange i punkten "Objekt" entreprenadsobjektet.
 • Ange i punkten "Projektnummer" exempelvis entreprenadsobjektets gatuadress, byggarbetsplatsens nummer eller annan identifierare för byggarbetsplatsen.
 • Ange i punkten "Längd" entreprenadens start- och slutdatum. Om du ännu inte vet entreprenadens längd ange det uppskattade start- och slutdatumet. Det är viktigt att entreprenadens längd definieras för att Skatteförvaltningen ska kunna utfärda ett källskattekort.

Om företaget har fler än två entreprenader, lämna uppgifterna i en separat bilaga.

Kom ihåg att även bifoga kopiorna av entreprenadavtalen.

Kryssa för "Nej" om företaget inte bedriver byggnads- eller installationsverksamhet i Finland. Skriv en kort beskrivning av företagets verksamhet i Finland. Om företaget säljer tjänster i Finland, beskriv hurdana tjänster det är fråga om. Berätta också till vem företaget säljer varor eller tjänster i Finland. Ett exempel: Företaget säljer konsulttjänster till företag inom IT-branschen.

Kom ihåg att även bifoga kopior av uppdragsavtalen.

Har företaget i Finland ett kontor, en verkstad, ett försäljningsställe, ett inköpsställe, ett lager eller ett annat verksamhetsställe

Kryssa för om företaget har något av följande affärsställen i Finland:

 • kontor eller verkstad
 • försäljningsställe
 • inköpsställe
 • lager
 • annat verksamhetsställe.

Om företaget har ett annat verksamhetsställe, ange vilket slags verksamhetsställe det är frågan om. Affärsstället kan också finnas i ett annat företags lokaler, t.ex. då det utländska företaget hela tiden förfogar över en viss lokal eller del av en lokal som ägs av ett annat företag.

Bor företagets ledningspersoner i Finland?

Ange om personerna i företagets ledning bor permanent i Finland.

Var fattas betydande beslut om företagets verksamhet?

Ange var beslut som är viktiga för bolagets verksamhet fattas. Om besluten fattas både i företagets hemstat och i Finland, kryssa för båda alternativen. Kryssa för "Någon annanstans, var?" om besluten fattas någon annanstans än i företagets hemstat eller i Finland. Skriv i fältet bredvid var besluten fattas.

Finns det i Finland en fysisk eller juridisk person som har befogenhet att ingå avtal som är bindande för företaget eller att ta emot beställningar?

Kryssa för om företaget har en fysisk eller juridisk person som har befogenhet att ingå avtal som binder företaget eller att ta emot beställningar i Finland. Skriv namnet på personen eller personerna och deras uppgifter i företaget i fältet bredvid kryssrutan.

Säljer företaget produkter eller tjänster i Finland?

Kryssa för till vem företaget säljer produkter eller tjänster i Finland. Om företaget säljer tjänster eller produkter i Finland till både privatpersoner och företag som är momsregistrerade i Finland, kryssa för båda alternativen.

Antalet arbetstagare i Finland

Kryssa för hur många arbetstagare företaget har i Finland. Räkna med alla arbetstagare som arbetar hos företaget i Finland under uppdraget.

Ansöker företaget om källskattekort för en uppträdande artists eller sportutövares inkomst?

Kryssa för "Ja" om företaget ansöker om källskattekort för en uppträdande artists eller sportutövares inkomst. Skriv artistens eller sportutövarens namn och bosättningsstat i fälten bredvid kryssrutan.

Bilagor till källskattekortet

Kryssa för de bilagor som du lämnar in tillsammans med ansökan. Ansökan behandlas snabbare om du lämnar in bilagorna tillsammans med ansökan.

Obligatoriska bilagor är

 1. utländskt handelsregisterutdrag
 2. kopia av avtalet med prestationsbetalaren.

Ett utländskt företag ska bifoga till sin ansökan ett handelsregisterutdrag eller motsvarande dokument som myndigheten i företagets hemstat har utfärdat. Det räcker även med en kopia av handelsregisterutdraget.

Av registerutdraget ska framgå företagets

 • firmanamn
 • hemort
 • bransch
 • räkenskapsperiod
 • firmateckningsrätt.

Om dessa uppgifter inte finns i handelsregisterutdraget, ska även en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller andra motsvarande stadgar, av vilka de saknade uppgifterna framgår, bifogas till ansökan. Även översättningar till finska, svenska eller engelska av handelsregisterutdraget eller andra handlingar ska bifogas, om de ursprungliga handlingarna har gjorts upp på ett annat språk.

Kopia av avtalet med prestationsbetalaren kan också vara t.ex. en kopia av

 • entreprenadavtalet
 • avtalet om uthyrning av arbetskraft
 • annat uppdragsavtal.

Till ansökan kan också bifogas andra bilagor som kan vara till hjälp när man handlägger ansökan. Kom ihåg att bifoga en fullmakt om ansökan om källskattekort undertecknas av en fullmaktsinnehavare.

Leveransadressen för källskattekortet

Kryssa för vilken adress du vill att källskattekortet skickas till. Om du önskar att källskattekortet skickas till en annan adress än sökandens eller betalarens adress ska du ange mottagarens namn och adress i de punkter som reserverats för dem.

Namn och telefonnummer för den person som ger ytterligare information

Ange namn och telefonnummer för den person som vid behov kan ge ytterligare information om ärenden som gäller ansökan.

Ort och datum

Ange orten och datumet för ansökan.

Underskrift och namnförtydligande

Underteckna ansökan och skriv också namnförtydligande.

Firmateckningsrätten för ett utländskt företag ska framgå av hemstatens handelsregisterutdrag eller ett annat motsvarande registerutdrag, som ska bifogas till ansökan. Ansökan om källskattekort kan också undertecknas av företagets företrädare eller någon annan fullmaktsinnehavare. I det fallet ska du bifoga fullmakt.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018