Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen täyttöohje – sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voitto

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voiton veroilmoituksessa pitää antaa.

Veroilmoituksen antavat

 • sähköliiketoiminnan osalta sähköliiketoimintaa harjoittavat yritykset, joiden sähköliiketoiminnan liikevaihto on vähintään 500 000 euroa. Lisäksi veroilmoituksen antavat verosta vapaat sähkön vähittäismyyjät.
 • fossiilisten polttoaineiden alan osalta fossiilisten polttoaineiden alalla toimivat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta seuraavista toiminnosta:
  • raakaöljyn tai maakaasun tuotanto
  • jalostettujen öljytuotteiden valmistus raakaöljystä
  • kivihiilituotteiden valmistus (fossiilisten polttoaineiden alalla toimiva yritys).

Anna tämän veroilmoituksen liitteenä sähköliiketoiminnan eriytetty tilinpäätös (paitsi jos olet verosta vapautettu sähkön vähittäismyyjä).

Perustiedot

Asiakastiedot

 • Nimi
 • Y-tunnus tai henkilötunnus
 • tilikausi

Yritys tai yhteisö on sähkön vähittäismyyjä

Ilmoita tässä, jos yrityksen sähköliiketoiminta on sähkömarkkinalain 3 §:n 12 kohdassa tarkoitettua sähkön vähittäismyyntiä, eikä:

 • yritys harjoita sähkömarkkinalaissa tarkoitettua sähköntuotantoa
 • yritys ole konserniyhteydessä yritykseen, joka harjoittaa sähkömarkkinalaissa tarkoitettua sähköntuotantoa
 • yritys tai siihen konserniyhteydessä oleva yritys suoraan tai välillisesti omista osakkeita tai osuuksia sellaisessa sähköntuotantoa harjoittavassa yrityksessä, jonka osakkeiden tai osuuksien omistus oikeuttaa yrityksen hankkimaan sähköä käypää hintaa alempaan hintaan.

Jos kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät, yritys on verosta vapaa, eikä yrityksen tarvitse täyttää veroilmoitusta tätä kohtaa pidemmälle.

Laskelma tuloksesta

Näin lasket sähköliiketoiminnan tuloksen:

Ensimmäisenä vaiheena lomakkeella lasketaan joko Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita tai Sähköliiketoiminnan tappio. Tämä kohta sisältää seuraavat vaiheet:

 • Ilmoita sähköliiketoiminnan tuotot.
 • Ilmoita sähköliiketoiminnan kulut (sisältää poistoerittelyn).
 • Näiden jälkeen ilmoita sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotus.
 • Ilmoita sähköliiketoiminnan korkojen vähennyskelvoton osuus, jos vaadit myöhemmin oman pääoman oikaisujen yhteydessä erikseen määritettyjen osakkeiden lukemista oikaistuun omaan pääomaan.
 • Täytä sisäisen sähköliiketoiminnan osio, jos yrityksen sisäisen sähköliiketoiminnan tuotot sisältyvät sähköliiketoiminnan tuottoihin. Tämä osio täytetään, koska veroilmoituksessa laskettavassa sähköliiketoiminnan tuloksessa ei oteta huomioon sisäisen sähköliiketoiminnan tulosta.
 • Edellä mainittujen osien tuloksena syntyy joko Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita tai Sähköliiketoiminnan tappio.
 • Ilmoita tämän vaiheen lopuksi vielä, jos vaadit, että yrityksen verotuksessa otetaan huomioon toisten samaan konserniin kuuluvien yritysten sähköliiketoiminnan tappiot.

Sähköliiketoiminnan tuotot

Kirjanpidon mukaiset tuotot

Ilmoita tässä sähköliiketoiminnan kirjanpidon mukaiset tuotot siten kuin ne on kirjattu sähköliiketoiminnan eriytetyn tilinpäätöksen tuloslaskelmaan. Ilmoita tässä kaikki eriytetyn tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaiset tuotot eli liikevaihdon lisäksi myös korko- ja rahoitustuotot, saadut konserniavustukset ja muut tuotot. Huomaa, että tässä kohdassa ei ilmoiteta poistoeron vähennystä.

Saadut konserniavustukset

Ilmoita tässä saadut konserniavustukset, jos ne ovat mukana sähköliiketoiminnan tuloslaskelmassa. Tällaiset konserniavustukset vähennetään sähköliiketoiminnan tuottojen yhteissummasta.

Ulkomaisen kiinteän toimipaikan tuotot

Ilmoita tässä ulkomaisen kiinteän toimipaikan tuotot, jos ne ovat mukana sähköliiketoiminnan tuloslaskelmassa. Tällaiset ulkomaisen kiinteän toimipaikan tuotot vähennetään sähköliiketoiminnan tuottojen yhteissummasta.

Muut vähennykset tuotoista

Merkitse tähän mahdolliset tuloveroilmoituksessa mukana olevat verovapaat tuotot, jotka kohdistuvat sähköliiketoimintaan. Tällaisia verovapaita tuottoja ei huomioida sähköliiketoiminnan tuottojen yhteissummassa.

Sähköliiketoiminnan tuotot yhteensä

Merkitse tähän sähköliiketoiminnan tuotot yhteensä. Luku saadaan, kun sähköliiketoiminnan tulolaskelman mukaisista tuotoista vähennetään edellä ilmoitetut saadut konserniavustukset, ulkomaisen kiinteän toimipaikan tuotot ja muut vähennykset tuotoista. OmaVero laskee summan automaattisesti syöttämiesi tietojen perusteella.

Sähköliiketoiminnan kulut

Kirjanpidon mukaiset muut kulut kuin käyttöomaisuuden poistot

Ilmoita tässä kohdassa kaikki muut sähköliiketoiminnan tuloslaskelman mukaiset kulut kuin käyttöomaisuuden poistot. Merkitse luku sen mukaisena kuin se muodostuu yrityksen eriytetystä sähköliiketoiminnan tuloslaskelmasta. Ilmoita tässä kaikki eriytetyn tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaiset kulut eli myös korko- ja rahoituskulut, annetut konserniavustukset ja muut kulut.

Käyttöomaisuuden poistot (sekä irtaimen käyttöomaisuuden että muun kuin irtaimen käyttöomaisuuden) tulevat huomioiduksi voittoverolain mukaisella tavalla lomakkeen seuraavassa osassa Erittely poistoista. Tässä kohdassa ei siis ilmoiteta eriytetylle sähköliiketoiminnan tuloslaskelmalle sisältyviä suunnitelman mukaisia poistoja tai poistoeron muutosta.

Erittely poistoista

Tässä poistoerittelyssä lasketaan sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitava osuus irtaimen käyttöomaisuuden poistoista sekä ilmoitetaan Sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitava osuus muun kuin irtaimen käyttöomaisuuden poistoista. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta ota lukuihin mukaan myös koneiden ja laitteiden korotettujen poistojen osuus.

Poistot sähköliiketoiminnan irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta tuloslaskelman mukaan

Merkitse tuloslaskelman mukaiset poistot sähköliiketoiminnan irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta. Merkitse tähän sekä eriytetyllä tuloslaskelmalla vähennetyt irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot että poistoeron muutos.

Poistot koko liiketoiminnan irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta tuloslaskelman mukaan

Merkitse tuloslaskelman mukaiset poistot koko liiketoiminnan irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta. Merkitse tähän sekä suunnitelman mukaiset poistot että poistoeron muutos.

Tarkista, että tässä ilmoittamasi summat ovat mukana poistoerittelyssä (lomake 62) ilmoitetuissa tiedoissa (suunnitelman mukaiset poistot ja poistoerot).

Sähköliiketoiminnan poistojen suhteellinen osuus kaikista poistoista

Laske tähän kohtaan sähköliiketoiminnan poistojen suhteellinen osuus kaikista poistoista (myöhemmin poistojen suhdeluku). Saat luvun, kun jaat edellä ilmoitetut sähköliiketoiminnan poistot koko liiketoiminnan poistoilla. Ilmoita luku desimaalilukuna.

Merkitse lukuun niin monta desimaalia, että sen perusteella pystyy laskemaan oikein sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitavan osuuden irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistoista (edempänä tuleva kohta).

Säännönmukainen verotus (EVL): irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistot

Merkitse tähän elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaiset irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistot.

Tarkista, että tässä ilmoittamasi summat ovat mukana poistoerittelyssä (lomake 62) ilmoitetuissa tiedoissa (irtaimen käyttöomaisuuden säännönmukainen poisto, lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto).

Sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitava osuus irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistoista

Laske tähän kohtaan sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitava osuus irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistoista. Luvun saat, kun kerrot edellä lasketulla poistojen suhdeluvulla EVL:n mukaiset irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistot.

OmaVero laskee tämän luvun automaattisesti syöttämiesi tietojen perusteella. Jos ilmoitat paperilla, siirrä tämä luku Taustalaskelma-sarakkeesta myös Verolaskelma-sarakkeeseen.

Poistot sähköliiketoiminnan muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta tuloslaskelman mukaan

Merkitse tähän eriytetyn tuloslaskelman mukaiset muusta kuin sähköliiketoiminnan irtaimesta käyttöomaisuudesta tehdyt poistot. Merkitse tähän sekä suunnitelman mukaiset poistot että poistoeron muutos.

Sähköliiketoiminnan verotuksessa huomioitava osuus muun kuin irtaimen käyttöomaisuuden poistoista

Merkitse tähän tuloslaskelman mukaisista muista kuin sähköliiketoiminnan irtaimesta käyttöomaisuudesta tehdyistä poistoista sähköliiketoiminnan voittoverotuksessa huomioitava EVL:n mukainen osuus.

Annetut konserniavustukset

Ilmoita tässä annetut konserniavustukset, jos ne ovat mukana sähköliiketoiminnan tuloslaskelmassa. Tällaiset konserniavustukset vähennetään sähköliiketoiminnan kulujen yhteissummasta.

Ulkomaisen kiinteän toimipaikan kulut

Ilmoita tässä ulkomaisen kiinteän toimipaikan kulut, jos ne ovat mukana sähköliiketoiminnan tuloslaskelmassa. Tällaiset ulkomaisen kiinteän toimipaikan kulut vähennetään sähköliiketoiminnan kulujen yhteissummasta.

Muut vähennykset kuluista

Merkitse tähän mahdolliset tuloveroilmoituksessa mukana olevat vähennyskelvottomat kulut, jotka kohdistuvat sähköliiketoimintaan. Tällaisia vähennyskelvottomia kuluja ei huomioida sähköliiketoiminnan kulujen yhteissummassa.

Tarkista, mitä vähennyskelvottomia kuluja tuloveroilmoituksessa on ilmoitettu. Löydät ne veroilmoituksen vähennyskelvottomista kuluista sekä esimerkiksi niistä kohdista, joissa Verotus-sarakkeen tieto on pienempi kuin Kirjanpito-sarakkeen tieto.

Sähköliiketoiminnan kulut yhteensä

Merkitse tähän sähköliiketoiminnan kulut yhteensä. Luku saadaan, kun sähköliiketoiminnan tuloslaskelman mukaisiin muihin kuluihin kuin käyttöomaisuuden poistoihin lisätään poistoerittelyn mukaiset sähköliiketoiminnan verotukseen vaikuttavat poistot, sekä vähennetään annetut konserniavustukset, ulkomaisen kiinteän toimipaikan mukaiset kulut ja muut vähennykset kuluista. OmaVero laskee summan automaattisesti syöttämiesi tietojen perusteella.

Sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotus

Laske tähän sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotus, eli ”Sähköliiketoiminnan tuotot yhteensä” miinus ”Sähköliiketoiminnan kulut yhteensä”. OmaVero laskee summan automaattisesti syöttämiesi tietojen perusteella. Jos ilmoitat paperilla ja laskutoimituksen lopputulos on negatiivinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

Sähköliiketoiminnan korkojen vähennyskelvoton osuus

Merkitse tähän kohtaan sähköliiketoiminnan korkojen vähennyskelvoton osuus. Täytä tämä kohta vain, jos jäljempänä veroilmoituksella vaadit oman pääoman oikaisujen yhteydessä erikseen määritettyjen osakkeiden lukemista oikaistuun omaan pääomaan. Tällaisessa tilanteessa sähköliiketoiminnan koroista on vähennyskelvotonta se suhteellinen osuus, joka saadaan jakamalla verovelvollisen verovuotta edeltävän vuoden (2023 veroilmoituksella tämä tarkoittaa 2022 eriytettyä tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi) sähköliiketoiminnan tilinpäätöksen mukainen hankintameno jäljempänä 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista osakkeista verovelvollisen sähköliiketoiminnan eriytetyn tilinpäätöksen taseen loppusummalla (voittoverolain 6 §:n 4 momentti).

Tähän kohtaan merkitty luku suurentaa tuonnempana kohdissa Koko sähköliiketoiminnan tulos (sisäisen sähköliiketoiminnan laskelmassa) sekä Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita (tai sähköliiketoiminnan tappio) ilmoitettavia tietoja.

Erittely sisäisestä sähköliiketoiminnasta

Nettokustannusten ja sähköliiketoiminnan liikevaihdon suhde

Tässä osassa lasketaan sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta. Tämä luku pienentää kohdassa ”Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita” ilmoitettavaa lukua.

Yrityksen oman sähkönhankinnan nettokustannukset

Merkitse tähän kohtaan yrityksen oman sähkönhankinnan nettokustannukset. Sähkönhankinnan nettokustannuksia ovat sähköenergian hankintahinta ja sähköenergian hankintahinnan suojauksesta syntyneet tulot ja hankintahinnan suojauksesta syntyneet menot kirjanpidon osoittamista määristä. Ilmoita tässä vain sellaiset sähkönhankinnan nettokustannukset, jotka eivät sisälly sähköliiketoiminnan eriytetylle tuloslaskelmalle, eli sellaiset nettokustannukset, jotka kohdistuvat yrityksen muihin toimintoihin kuin sähköliiketoimintaan.

Konserniyhteydessä olevien yritysten sähkönhankinnan nettokustannukset

Merkitse tähän konserniyhteydessä olevien yritysten sähkönhankinnan nettokustannukset. Sähkönhankinnan nettokustannuksia ovat sähköenergian hankintahinta ja sähköenergian hankintahinnan suojauksesta syntyneet tulot ja hankintahinnan suojauksesta syntyneet menot kirjanpidon osoittamista määristä. Ilmoita tieto vain jos

 • voittoverolain 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu konserniyhteys verovelvollisen ja toisen yrityksen kesken on kestänyt koko verovuoden
 • verovelvolliseen konserniyhteydessä oleva yritys on kotimainen
 • verovelvolliseen konserniyhteydessä olevan yrityksen muiden toimintojen sähkönhankinnan nettokustannuksia ei ole samanaikaisesti otettu huomioon verovelvolliseen konserniyhteydessä olevan yrityksen omassa sähköliiketoiminnan tuloksen laskennassa tai toisen verovelvolliseen konserniyhteydessä olevan yrityksen sähköliiketoiminnan tuloksen laskennassa.

Jos edellä mainitut voittoverolain 10 §:n 5 momentin mukaiset edellytykset konserniyhteydessä olevan yrityksen muiden toimintojen sähkönhankintojen nettokustannusten huomioon ottamisesta verovelvollisen sisäisen sähköliiketoiminnan tuloksen laskemisessa eivät täyty, jätä kohta tyhjäksi.

Sähköliiketoiminnan liikevaihto

Merkitse tähän eriytetyn tilinpäätöksen mukainen sähköliiketoiminnan liikevaihto.

Sähkönhankinnan nettokustannusten suhde sähköliiketoiminnan liikevaihtoon

Laske tähän kohtaan edellisten tietojen perusteella sähkönhankinnan nettokustannusten suhde sähköliiketoiminnan liikevaihtoon. Ilmoita tieto desimaalilukuna (merkitse niin monta desimaalia, että tuonnempana sisäisen sähköliiketoiminnan osuuden voi laskea oikean suuruiseksi). OmaVero laskee tiedon puolestasi antamiesi tietojen perusteella. Huomaa, että jos sisäisen sähköliiketoiminnan osuuden laskennassa huomioon otettavat yrityksen tai konserniyritysten sähkönhankinnan nettokustannukset ylittävät yrityksen sähköliiketoiminnan liikevaihdon, tämä suhdeluku voi olla korkeintaan 1. Sisäisen sähköliiketoiminnan osalta tehtävä oikaisu ei voi johtaa tappiollisen tuloksen muodostumiseen.

Sisäisen sähköliiketoiminnan tulos, jota ei oteta huomioon verotettavassa tuloksessa

Seuraavissa kohdissa lasketaan sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta edellä lasketun suhdeluvun sekä koko sähköliiketoiminnan tuloksen perusteella.

Koko sähköliiketoiminnan tulos

Merkitse tähän koko sähköliiketoiminnan tulos. Tuloksen saat, kun lisäät sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotukseen mahdolliset voittoverolain 6 §:n 4 momentin mukaiset sähköliiketoiminnan vähennyskelvottomat korot. Jos tällaisia korkoja ei ole, voit käyttää tässä kohdassa suoraan sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotusta. OmaVero laskee tämän kohdan puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta

Laske tähän kohtaan sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta. Luvun saat, kun kerrot koko sähköliiketoiminnan tuloksen edellä lasketulla suhdeluvulla. OmaVero laskee tämän puolestasi antamiesi tietojen perusteella. Paperilla ilmoittaessasi siirrä luku Taustalaskelma -sarakkeesta myös Verolaskelma -sarakkeeseen.

Verolaskelma -sarakkeessa huomioidaan vain voitollinen osuus tuloksesta. Tämä kohta ei myöskään voi viedä sähköliiketoiminnan tulosta tappiolliseksi.

Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita

Laske tähän kohtaan sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita. Jos laskutoimitus on negatiivinen, merkitse se kohtaan sähköliiketoiminnan tappio. Luvun saat, kun lisäät sähköliiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotukseen sähköliiketoiminnan vähennyskelvottomien korkojen osuuden ja vähennät edellä lasketun sisäisen sähköliiketoiminnan osuuden. OmaVero laskee luvun puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Sähköliiketoiminnan tappio

Merkitse sähköliiketoiminnan tulos, jos se on tappiollinen. Huomaa, että sisäisen sähköliiketoiminnan osuus ei voi viedä tulosta tappiolle, vaan tällaisessa tilanteessa tulokseksi ilmoitetaan 0,00 euroa.

Konsernin tappiot

Ilmoita tässä kohdassa, jos vaadit, että yrityksen verotuksessa otetaan huomioon toisten samaan konserniin kuuluvien yritysten sähköliiketoiminnan tappiot.

Vaadin, että yrityksen verotuksessa otetaan huomioon toisten samaan konserniin kuuluvien yritysten sähköliiketoiminnan tappiot

Ilmoita OmaVerossa sen yrityksen Y-tunnus, jonka tappiota vaadit huomioitavaksi omassa verotuksessa. Paperilomakkeessa ilmoita Y-tunnuksen lisäksi myös kyseisen yrityksen nimi.

Verohallinto laskee tappion määrän ja huomioi sen sähköliiketoiminnan tuloksessa.

Sähköalan voittoveron peruste

Sähköliiketoiminnan voittoveron peruste

Tässä osassa lasketaan se osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta, joka ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun kymmenen prosentin tuoton. Laskelman lopputulos voi myös alittaa kymmenen prosentin tuottorajan.

Osassa lasketaan myös mahdolliset oikaisut, jotka tehdään sähköliiketoiminnan omaan pääomaan. Näitä voivat olla erikseen määritettyjen, niin sanottujen Mankala-yhtiöiden, hankintamenon lisääminen sähköliiketoiminnan omaan pääomaan sekä sen sisäisen sähköliiketoiminnan osuuden, jota ei oteta huomioon sähköliiketoiminnan omassa pääomassa, laskeminen. Laskennassa käytetään lähtökohtaisesti verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eriytettyä tilinpäätöstä (2023 veroilmoituksella tämä tarkoittaa 2022 eriytettyä tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi).

Sähköliiketoiminnan oman pääoman oikaisut:

Oma pääoma eriytetyn tilinpäätöksen mukaan

Merkitse tähän verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eritetyn tilinpäätöksen taseen mukainen oma pääoma.

Vaadin, että erikseen määritetyt osakkeet lasketaan mukaan omaan pääomaan

Ilmoita tässä, jos vaadit, että erikseen määritetyt osakkeet lasketaan mukaan omaan pääomaan. Jos ilmoitat paperilla ja esität tämän kohdan mukaisen vaatimuksen, laske Taustalaskelma-sarakkeen avulla Erikseen määritettyjen osakkeiden oikaistu hankintameno. Jos et esitä vaatimusta, tämän osion Taustalaskelma-sarakkeen tietoja ei anneta. Merkitse tällöin kuitenkin edellä ilmoitettu eriytetyn tilinpäätöksen mukainen oman pääoman määrä suoraan kohtaan Oma pääoma oikaisujen jälkeen.

Erikseen määritettyjen osakkeiden hankintameno

Ilmoita tässä niin sanotun Mankala-yhtiön osakkeiden hankintameno. Ilmoita verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eriytetyn taseen mukainen osakkeiden hankintameno, ei osakkeiden verotuksessa poistamatonta hankintamenoa.

Eriytetyn tilinpäätöksen taseen loppusumma

Ilmoita tässä verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eriytetyn tilinpäätöksen mukainen taseen loppusumma.

Osakkeiden hankintamenon ja tilinpäätöksen taseen loppusumman suhde

Laske tähän kohtaan edellä ilmoitettujen erikseen määritettyjen osakkeiden ja sähköliiketoiminnan eriytetyn taseen mukaisen loppusumman välinen suhde. Merkitse luku desimaalilukuna. Lukua tarvitaan, kun jäljempänä lasketaan osakkeiden arvosta vähennettävää erää.

Sidotun oman pääoman erät ja sijoitetun vapaan oman pääoman erät yhteensä

Ilmoita tässä kohdassa verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eriytetyn tilinpäätöksen mukaisten sidotun oman pääoman erien ja sijoitetun vapaan oman pääoman erien yhteissumma.

Jos verovelvollinen on yhtiömuodoltaan osakeyhtiö, sidotulla omalla pääomalla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaisia sidotun oman pääoman eriä. Sijoitetulla vapaalla omalla pääomalla tarkoitetaan sijoitettua vapaata omaa pääomaa, kuten esimerkiksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Sijoitetun vapaan oman pääoman erinä ei pidetä eriytetyn tilinpäätöksen mukaisia edellisten tilikausien voittovaroja, edellisten tilikausien tappioita, tilikauden voittoa tai tappiota, eikä poistoeroa.

Osakkeiden arvosta vähennettävä erä

Laske tähän kohtaa se osuus erikseen määritettyjen osakkeiden hankintamenosta, jota ei oteta huomioon kyseisten osakkeiden oikaistussa hankintamenossa. Luvun saat, kun kerrot sidotun oman pääoman erät ja sijoitetun vapaan oman pääoman erät yhteensä edellä lasketulla suhdeluvulla (osakkeiden hankintamenon ja tilinpäätöksen taseen loppusumman suhde). OmaVero laskee tiedon puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Erikseen määritettyjen osakkeiden oikaistu hankintameno

Laske tähän kohtaan edellä tässä osiossa laskettujen tietojen perusteella erikseen määritettyjen osakkeiden oikaistu hankintameno. Saat luvun, kun vähennät erikseen määritettyjen osakkeiden hankintamenosta osakkeiden arvosta vähennettävän erän. OmaVero laskee tiedon puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Jos ilmoitat paperilla, siirrä tämän kohdan summa Taustalaskelma-sarakkeesta myös Verolaskelma-sarakkeeseen. Huomaa, että laskutoimituksen tuloksena osakkeille ei voi muodostua negatiivista hankintamenoa. Jos Taustalaskelma-sarakkeeseen muodostuu negatiivinen oikaistu hankintameno, merkitse Verolaskelma-sarakkeeseen nolla tai jätä kohta tyhjäksi.

Jos olet vaatinut, että erikseen määritetyt osakkeet lasketaan mukaan omaan pääomaan, tässä kohdassa ilmoitettu luku suurentaa kohdassa ”Oma pääoma oikaisujen jälkeen” ilmoitettavaa lukua.

Oma pääoma oikaisujen jälkeen

Laske tähän kohtaan erikseen määritettyjen osakkeiden hankintamenolla oikaistu oma pääoma. Luvun saat, kun lisäät eriytetyn tilinpäätöksen mukaiseen omaan pääomaan erikseen määritettyjen osakkeiden hankintamenon. OmaVero laskee luvun puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Kiinteän toimipaikan toimintaan sitoutunut oma pääoma, joka sisältyy sähköliiketoiminnan taseeseen

Ilmoita tässä kiinteän toimipaikan toimintaan sitoutunut oma pääoma, joka sisältyy eriytetyn tilinpäätöksen sähköliiketoiminnan taseeseen (Voittoverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohta). Tässä ilmoitettu luku pienentää lukua kohdassa ”Sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma”. Kiinteään toimipaikkaan sitoutunut oma pääoma saadaan vähentämällä kiinteän toimipaikan varoista kiinteän toimipaikan velat.                                                                     

Yhteenveto sisäisestä sähköliiketoiminnasta

Voittoverolain 12 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan sähköliiketoiminnan oikaistua omaa pääomaa laskettaessa siihen ei lasketa mukaan myöskään sisäisen sähköliiketoiminnan osuutta. Seuraavissa kohdissa lasketaan tämä kyseinen osuus.

Sähkönhankinnan nettokustannusten suhde sähköliiketoiminnan liikevaihtoon

Merkitse tähän kohtaan sähkönhankinnan nettokustannusten suhde sähköliiketoiminnan liikevaihtoon.

Tämä luku saa olla enintään yksi, ja on laskettu jo edellä tällä lomakkeella osassa Sisäinen sähköliiketoiminta.

Sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan omasta pääomasta

Laske tähän kohtaan sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan omasta pääomasta. Luvun saat, kun kerrot edelliseen kohtaan merkityllä suhdeluvulla erikseen määritettyjen osakkeiden oikaistulla hankintamenolla oikaistun oman pääoman, joka on ilmoitettu edellä kohdassa Oma pääoma oikaisujen jälkeen. OmaVero laskee tämän tiedon antamiesi tietojen perusteella automaattisesti.

Paperilla ilmoittaessasi siirrä luku Taustalaskelma-sarakkeesta myös Verolaskelma-sarakkeeseen. Huomaa, että mahdollista negatiivista osuutta ei huomioida Verolaskelmassa. Jos tämän kohdan laskutoimituksen tulokseksi tuli negatiivinen arvo, siirrä Verolaskelmaan nolla tai jätä kohta tyhjäksi.

Tämän kohdan luku pienentää lukua seuraavassa kohdassa Sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma.

Sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma

Laske tähän kohtaan sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma. Luvun saat, kun vähennät kohdassa ”Oma pääoma oikaisujen jälkeen” ilmoitetusta luvusta tiedot, jotka ovat kohdissa ”Kiinteän toimipaikan toimintaan sitoutunut oma pääoma, joka sisältyy sähköliiketoiminnan taseeseen” ja ”Sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan omasta pääomasta”.

10 %:n vuotuinen tuotto sähköliiketoiminnan omalle pääomalle

Laske tähän kohtaan 10 %:n vuotuinen tuotto sähköliiketoiminnan omalle pääomalle. Luvun saat, kun kerrot 0,1:llä edellisessä kohdassa ilmoitetun sähköliiketoiminnan oikaistun oman pääoman.

Sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita

Merkitse tähän kohtaan sähköliiketoiminnan tulos ennen toisten konserniyhtiöiden tappioita. Tieto on laskettu lomakkeessa jo aiemmin, eli käytä tässä samaa tietoa.

Sähköliiketoiminnan tappio

Jos edellisen kohdan sähköliiketoiminnan tulos olisi negatiivinen, merkitse luku tähän kohtaan (ilman etumerkkiä).

10 %:n tuoton ylittävä (tai alittava) osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta ennen toisten konserniyhtiöiden tappiota

Lopuksi laske tähän kohtaan 10 %:n tuoton ylittävä (tai alittava) osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta ennen toisten konserniyhtiöiden tappiota. Luvun saat, kun vähennät sähköliiketoiminnan tuloksesta ennen toisten konserniyhtiöiden tappiota 10 %:n vuotuisen tuoton sähköliiketoiminnan omalle pääomalle.

Jos olet vaatinut, että yrityksen verotuksessa otetaan huomioon toisten samaan konserniin kuuluvien yritysten sähköliiketoiminnan tappiot, Verohallinto laskee huomioitavien tappioiden määrän, ja tässä kohdassa ilmoittamasi 10 %:n tuoton ylittävä osuus muuttuu veron määrää laskettaessa sen mukaiseksi.

OmaVero laskee tiedon puolestasi antamiesi tietojen perusteella.

Jos 10 %:n tuoton raja alittuu, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

Laskelma fossiilisten polttoaineiden alan voitosta

Veroilmoituksessa lasketaan fossiilisten polttoaineiden alan voittoveron perusteena olevan vertailurajan ylittävä voitto. Vertailurajan ylittävällä voitolla tarkoitetaan sitä määrä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvon.

Voittoveron määrää laskettaessa elinkeinotoiminnan tuloksella tarkoitetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 3 §:n mukaista elinkeinotoiminnan tulosta. Tähän eivät kuulu esimerkiksi tappiontasaus, konserniavustukset, käyttöomaisuuden korotetut poistot, tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykset tai konsernivähennykset.

Elinkeinotoiminnan tulokset yhteensä verovuosilta 2018–2021

Ilmoita tässä yhteenlaskettuna elinkeinotoiminnan tulokset verovuosilta 2018–2021.

Tappiontasausta ei oteta huomioon tulosta laskettaessa. Ilmoita tässä kohdassa elinkeinotoiminnan tulos (tai tulokset) ennen tappiontasauksen vaikutusta.

Ota tässä ilmoitettavissa luvuissa huomioon myös mahdolliset yritysjärjestelyiden vaikutukset. Muut tarvittavat oikaisuerät ilmoitetaan seuraavissa kohdissa.

Annetut konserniavustukset

Ilmoita tässä kohdassa verovuosina 2018–2021 annetut konserniavustukset. Näitä ei huomioida, kun lasketaan EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa.

Konsernivähennys

Ilmoita tässä kohdassa verovuosina 2018–2021 tehdyt konsernivähennykset. Näitä ei huomioida, kun lasketaan EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa.

Korotetut poistot

Ilmoita tässä kohdassa verovuosina 2020–2021 koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta tehdyt korotetut poistot. Näitä ei huomioida, kun lasketaan EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykset

Ilmoita tässä kohdassa verovuonna 2021 tehty tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Tätä ei huomioida, kun lasketaan EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa.

Saadut konserniavustukset

Ilmoita tässä kohdassa verovuosina 2018–2021 saadut konserniavustukset. Näitä ei huomioida, kun lasketaan EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa.

Muut lisäykset

Ilmoita tässä kohdassa mahdolliset muut erät, jotka lisätään verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tuloksiin EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa laskettaessa.

Muut vähennykset

Ilmoita tässä kohdassa mahdolliset muut erät, jotka vähennetään verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tuloksista EVL 3 §:n mukaisten elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvoa laskettaessa.

Elinkeinotoiminnan tulokset yhteensä verovuosina 2018–2021 lisäysten ja vähennysten jälkeen

Ilmoita tässä yhteenlaskettuna verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulokset edellä ilmoitettujen lisäysten ja vähennysten jälkeen. Tästä summasta lasketaan elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvo.

Jos verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvo on negatiivinen tai yritys ei ole harjoittanut lainkaan elinkeinotoimintaa verovuosina 2018–2021, merkitse tähän nolla.

Niiden verovuosien lukumäärä, joina on harjoitettu elinkeinotoimintaa vuosien 2018–2021 aikana

Merkitse tähän kohtaan niiden verovuosien lukumäärä, joiden aikana olet harjoittanut elinkeinotoimintaa vuosina 2018–2021. Tätä tietoa käytetään, kun seuraavassa kohdassa lasketaan elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvo. Keskiarvo lasketaan niiden vuosien elinkeinotoiminnan tulosten perusteella, joina olet harjoittanut elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvo

Laske tähän kohtaan elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvo vuosina 2018–2021. Luvun saat, kun jaat lisäysten ja vähennysten jälkeisen elinkeinotoiminnan yhteistuloksen verovuosien määrällä.

Vertailuraja: 120 % elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvosta

Laske tähän kohtaan nk. vertailuraja. Tätä tietoa tarvitaan, kun lasketaan vertailurajan ylittävä voitto. Vertailuraja on 120 % edellisen kohdan elinkeinotoiminnan tuloksien keskiarvosta.

Elinkeinotoiminnan tulos vuonna 2023 (tai vuonna 2024)

Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan tulos verovuodelta 2023. Huomioi tässä kohdassa ilmoitettavassa tuloksessa mahdolliset vastaavat lisäykset ja vähennykset kuin edellä elinkeinotoiminnan tuloksissa.

Jos yrityksellä tai yhteisöllä ei pääty tilikautta kalenterivuonna 2023, merkitse tähän elinkenotoiminnan tulos verovuodelta 2024.

Vertailurajan ylittävä voitto

Ilmoita tässä kohdassa vertailurajan ylittävä voitto.

Voittoverolain 14 §:n 2 momentin mukaan vertailurajan ylittävällä voitolla tarkoitetaan sitä määrä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvon.

Saat vertailurajan ylittävän voiton määrän, kun vähennät verovuoden 2023 (tai 2024) elinkeinotoiminnan tuloksesta aiemmassa kohdassa ilmoitetun vertailurajan.

Vertailurajan alle jäävä tulos

Jos tulos ei ylitä vertailurajaa, merkitse vertailurajan alle jäävä tulos tähän kohtaan.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024