Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritysten väliaikaiset voittoverot

Sähköalalla tai fossiilisten polttoaineiden alalla toimivien yritysten pitää antaa veroilmoitus sähköalan tai fossiilisten polttoaineiden alan voitosta.  Voittoverot on säädetty väliaikaisiksi. Laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista tuli voimaan 24.3.2023. Lain perusteella alan yritykset maksavat valtiolle veroina osan voitoista, jotka ovat kasvaneet sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen nousun vuoksi. Veroa pitää maksaa tuloveron lisäksi.  

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritysten pitää antaa voittoverosta erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 30.4.2024, jos yrityksen tilikausi on päättynyt milloin tahansa vuoden 2023 aikana. Jos yrityksen tilikausi päättyy vuoden 2024 puolella, veroilmoitus annetaan vuoden 2025 huhtikuun loppuun mennessä.

Millaisten yritysten pitää maksaa voittoveroa? 

Yrityksiä ovat voittoverotuksessa yhteisöt, elinkeinoyhtymät ja sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka harjoittavat liike- ja ammattitoimintaa. Määritelmä on sama sekä sähköalan että fossiilisten polttoaineiden alan voittoverotuksessa. 

Sähköalan voittoveroa maksavat yritykset, jotka toimivat sähkömarkkinoilla ja harjoittavat sähköntuotantoa tai toimittavat sähköä. Yrityksen sähköliiketoimintojen yhteisen liikevaihdon pitää olla vähintään 500 000 euroa. Sähköntoimitus tarkoittaa sähkön myyntiä asiakkaille tai jälleenmyyntiin, ja sähköntuotanto tarkoittaa sähkön tuottamista.  
 
Sähköalan voittoveroa ei tarvitse maksaa, jos yritys harjoittaa ainoastaan sähköverkkotoimintaa tai yrityksen sähköliiketoiminta on sähkömarkkinalain 3 §:n 12 kohdassa tarkoitettua sähkön vähittäismyyntiä. Verovapautta on käsitelty tarkemmin syventävän vero-ohjeen luvussa 2.2 (Sähkön vähittäismyyntiä harjoittavan yrityksen verovapaus)

Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa maksavat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta seuraavista toiminnoista: 

  • raakaöljyn tai maakaasun tuotanto
  • jalostettujen öljytuotteiden valmistus raakaöljystä
  • kivihiilituotteiden valmistus. 

Jos yritys toimii sekä fossiilisten polttoaineiden alalla että sähköalalla, yrityksen pitää maksaa vain fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa. 

Miten voittovero lasketaan? 

Sähköalan voittoveron perusteena on se osa voitosta, joka ylittää tietyn tuottorajan. Raja on 10 % vuotuisesta tuotosta, joka on laskettu sähköliiketoiminnan oikaistulle omalle pääomalle. Voittoveroa ei makseta sähköliiketoiminnan koko tuloksesta vaan siitä määrästä, joka ylittää tämän tuottorajan. Voittovero on 30 % rajan yli menevästä sähköliiketoiminnan tuloksesta.  

Esimerkki:  

Yrityksen sähköliiketoiminnan tulos on 3 000 000 euroa. Sähköliiketoiminnan oikaistu oma pääoma on 10 000 000 euroa. Sähköliiketoiminnan omalle pääomalle laskettu 10 % vuotuinen tuotto on 1 000 000 euroa. Tuottorajan ylittävä voitto eli veron peruste on 2 000 000 euroa (3 000 000 e – 1 000 000 e). Voittoveron määrä on 600 000 euroa (2 000 000 e x 30 %). 

Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveron perusteena on se osa voitosta, joka ylittää edellisten vuosien tuloksiin perustuvan vertailurajan. Vertailuraja on 120 % verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvosta. Voittoveroa pitää maksaa 33 % siitä määrästä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää tämän rajan. 

Esimerkki: 

Fossiilisten polttoaineiden alalla toimivan yrityksen elinkeinotoiminnan tulos (elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 3 §:n mukaan) oli verovuonna 2018 tappiollinen, –500 000 euroa. Verovuonna 2019 tulos oli 1 500 000 euroa. Siitä vähennettiin edellisen vuoden tappiot, joten EVL 3 §:n mukaiseksi verovuoden tulokseksi jäi 1 000 000 euroa. Seuraavina vuosina EVL 3 §:n mukainen tulos oli 2 000 000 euroa verovuonna 2020 ja 2 500 000 euroa verovuonna 2021.  
 
Yrityksen pitää maksaa fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa verovuodelta 2023. Verovuoden 2023 tulos on 5 000 000 euroa. Voittoveron laskemista varten yritykselle lasketaan ensin vertailuraja, johon verovuoden 2023 voittoa sitten verrataan. Vertailuraja perustuu elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvoon verovuosilta 2018–2021. Verovuosien tulosten keskiarvo on 1 375 000 euroa: (–500 000 e + 1 500 000 e + 2 000 000 e + 2 500 000 e) / 4. Vertailuraja on 120 % tästä keskiarvosta eli 1 650 000 euroa.  
 
Vertailurajan ylittävän voiton laskemiseksi verovuoden 2023 tuloksesta vähennetään vertailuraja. Vertailurajan ylittäväksi voitoksi saadaan 3 350 000 euroa (5 000 000 euroa – 1 650 000 euroa). Tämä on voittoveron peruste eli määrä, josta voittovero lasketaan. Fossiilisten polttoaineiden alan voittovero on 33 % vertailurajan ylittävästä voitosta eli 33 % x 3 350 000 e = 1 105 500 euroa. 

Voittoveron ilmoitusohjeet 

Voittovero lasketaan verovuodelta. Jos yrityksen tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet saman kalenterivuoden aikana. Jos verovuosi muodostuu useammasta kuin yhdestä tilikaudesta, veroilmoitus pitää antaa jokaiselta tilikaudelta erikseen. 

Jos yrityksellä on kalenterivuoden 2023 aikana päättyneitä tilikausia, sen pitää antaa ilmoitus voittoverosta viimeistään 30.4.2024. Jos yrityksellä ei ole tällaisia tilikausia, annetaan ilmoitus vuoden 2024 aikana päättyneeltä tilikaudelta huhtikuun 2025 loppuun mennessä. Huomaa, että yrityksen tuloveroilmoitus pitää joissakin tapauksissa antaa jo aiemmin kuin ilmoitus voittoverosta.  

Veroilmoitus voittoverosta pitää antaa sähköisesti. Verohallinto voi vain erityisestä syystä hyväksyä paperilla annetun ilmoituksen.  

Anna voittoveroilmoitus OmaVerossa 

Lue voittoveroilmoituksen täyttöohjeet.  

Ilmoituksen antamiseen voi tarvittaessa hakea lisäaikaa OmaVerossa.  

Jos veroilmoitus tai osa sen tiedoista annetaan myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Verotuksen toimittaminen ja verotuspäätös

Verohallinto toimittaa verotuksen voittoveroilmoituksen ja muualta saamiensa tietojen perusteella. Kun verotus on toimitettu, yritys saa verotuspäätöksen, jossa näkyy verotuksen lopputulos sekä mahdollisen maksettavan veron määrä.

Milloin voittoverotus päättyy?

Verotuksen päättymispäivä on kerrottu verotuspäätöksessä. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden lokakuun lopussa. Verovuoden 2023 voittoverotus päättyy siis viimeistään lokakuun 2024 lopussa. Verovuoden 2024 voittoverotus taas päättyy viimeistään lokakuun 2025 lopussa.

Veroilmoitusta voi täydentää ja korjata verotuksen päättymiseen saakka. Jos verotustietoja täydennetään tai korjataan, verotuksen päättymispäivä voi muuttua alkuperäisessä verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua myös silloin, jos Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi sen vuoksi, että verovalvonta on kesken. Tässä tapauksessa yritys saa ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Jos yritys on täydentänyt tai korjannut verotustietoja tai jos Verohallinto on ilmoittanut verotuksen jatkamisesta, yritys saa myöhemmin uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi. Uudesta verotuspäätöksestä näkee myös sen, onko verotuksen päättymispäivä muuttunut.

Voittoverosta voi hakea ennakkoratkaisua 

Yritys voi tarvittaessa hakea sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroista ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Tuloverotusta koskeva hakemus pitää tehdä ennen veroilmoituksen viimeistä määräpäivää. Vaikka yritys olisi saanut lisäaikaa veroilmoituksen antamisaikaan, se ei siirrä hakemuksen määräaikaa.

Lue lisää ennakkoratkaisun hakemisesta

Voittoveron maksaminen

Kun verotus on toimitettu, yritys saa verotuspäätöksen voittoverosta. Huomaa, että voittoveroja ei voi maksaa ennakkoverona eikä niistä lähde verkkolaskua, kuten esimerkiksi tuloveroista. Veron voi maksaa OmaVerossa. Maksutiedot löytyvät OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. 

Oikaisuvaatimus voittoverosta

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Verotuspäätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, josta voi tarkistaa muutoksenhakuajat.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Päättymispäivä löytyy verotuspäätöksestä. Voittoverotus päättyy tilikaudesta riippuen joko lokakuussa 2024 tai 2025. Verotuksen päättymiseen asti veroilmoitusta voi korjata antamalla uuden veroilmoituksen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Lisätietoja 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2024