Toimintakertomus 2021

15.3.2022

Sisältö

1 Toimintavuoden yleiskatsaus
2 Perustoiminta
2.1 Tulostavoitteet ja niiden toteumat
2.1.1 Tulostavoitteiden asettaminen
2.1.2 Oikeudellinen vaikuttavuus
2.1.3 Käsittelyaika vastineasioissa
2.2 Yksikön perustoimintaan ja verovalituksiin liittyviä seurantatietoja
2.2.1 Oikeudenvalvontayksikön kokonaissuoritteet
2.2.2 Verohallinnon tiedoksi antamat muutoksenhakualoitteet
2.2.3 Ennakkoratkaisujen määrät ja niistä tehdyt verovalitukset
2.2.4 Hallintotuomioistuimiin saapuneet verovalitukset
2.2.5 Oikaisulautakuntien käsittelemät oikaisuvaatimukset
2.3 Yksikön antamat lausunnot
3 Henkilöstö
3.1 Henkilöstön määrä ja resurssit
3.2 Työtyytyväisyys
4 Kehittäminen

5 Määrärahojen käyttö

1 Toimintavuoden yleiskatsaus

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toimintavuoden 2021 keskeiset toiminnan oikeudellista vaikuttavuutta kuvaavat tulokset ovat seuraavat:

 • korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2021 julkaisemista ratkaisuista (vuosikirjaratkaisut ja ratkaisuselosteet yhteensä 57 kpl) yksikkö on ollut muutoksenhakijana jossain veroprosessin vaiheessa 40 %:ssa tapauksista, ja
 • oikeudenvalvontayksikölle myönnetyt valitusluvat: korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2021 aikana ratkaisemista sellaisista asioista, joissa yksikkö on ollut muutoksenhakijana korkeimmassa hallinto-oikeudessa (46 kpl), valituslupa on myönnetty 20 tapauksessa (44 %). Näistä korkein hallinto-oikeus julkaisi 13 tapauksessa antamansa ratkaisun.

Yksikkö antoi vastineet hallinto-oikeudelle keskimäärin 32 päivän kuluessa ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle keskimäärin 27 päivän kuluessa.

Yksikkö sai toimintavuonna Verohallinnolta tiedoksi 297 muutoksenhakualoitetta, joista valtaosa oli Verohallinnon antamia ennakkoratkaisupäätöksiä. Yksikkö haki muutosta näihin Verohallinnon antamiin muutoksenhakualoitteisiin 68 tapauksessa (23 %).

Yksikkö teki toimintavuonna 24 oikaisuvaatimusta Verotuksen oikaisulautakunnalle, 66 valitusta hallinto-oikeudelle ja 41 valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Yksikkö antoi toimintavuonna 980 vastinetta verovelvollisten valituksiin. 

Yksikön henkilötyövuosikäyttö oli toimintavuonna 25,5 (edellinen vuosi 26,7). Yksikössä täytettiin yksi veroasiamiehen vakituinen, yksi veroasiamiehen määräaikainen ja yksi johtavan veroasiamiehen määräaikainen virka. Toimintavuodelle myönnetystä määrärahasta jäi säästöä noin 140 000 euroa.

2 Perustoiminta

2.1 Tulostavoitteet ja niiden toteumat

2.1.1 Tulostavoitteiden asettaminen

Valtiovarainministeriö asettaa oikeudenvalvontayksikön tulostavoitteet osana Verohallinnon ja valtiovarainministeriön välistä tulossopimusta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö keskittyy oikeudenvalvontatehtävässään yleensä ja erityisesti omassa muutoksenhaussaan oikeudellisesti tulkinnanvaraisiin tapauksiin. Asiaa voidaan pitää oikeudellisesti tulkinnanvaraisena esimerkiksi, jos sen käsittelyn yhteydessä

 • tulkitaan uutta lainsäädäntöä;
 • tulkitaan verotus-, oikaisu- tai muutoksenhakumenettelyä koskevia säännöksiä;
 • todetaan, että lainsäädäntö on joltain osin puutteellinen tai aukollinen;
 • todetaan, että Verohallinnon ratkaisutoiminnassa tai hallintotuomioistuimien oikeuskäytännössä on epäyhtenäisyyttä;
 • todetaan, että oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia kannanottoja;
 • havaitaan uusi taloudellinen tai muu ilmiö, josta ei ole lainsäädäntöä, oikeus- tai verotuskäytäntöä ja jolla on merkitystä verotuksessa;
 • havaitaan muutoin sääntelyn mahdollistavan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja; tai
 • asia on tulkinnallisesti epäselvänä ratkaistu veronsaajan vahingoksi (in dubio contra fiscum).

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö edistää viranomaisen ja verovelvollisen oikeusturvaa verotuksessa luomalla osaltaan edellytyksiä verolainsäädännön asianmukaiselle täytäntöönpanolle. Tässä tehtävässä oikeudenvalvontayksikkö edistää verotusta yhtenäistävän oikeuskäytännön saamista, varmistaa etu- ja jälkikäteen verotuksen oikeellisuutta ja huolehtii omalta osaltaan verovalitusprosessin sujuvuudesta

Toiminnan oikeudellista vaikuttavuutta kuvaa se, kuinka suuri osuus oikeudenvalvontayksikön tekemistä valituksista johtaa siihen, että hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus julkaisee oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta antamansa ratkaisun. Lisäksi yksikössä seurataan muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden myöntämiä valituslupia yksikön valituksiin, korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuutta niistä verovelvollisen valituksista, joissa yksikkö on puoltanut valituslupaa sekä oikaisulautakunnan ratkaisemien yksikön tekemien oikaisuvaatimusten hyväksymisprosenttia.

Oikeudenvalvontayksikössä seurataan myös annettujen vastineiden käsittelyajan pituutta, millä on osaltaan vaikutusta verovalitusasioiden yleiseen käsittelyaikaan tuomioistuimissa.

Jäljempänä esitetään yksikölle asetetut, vuosia 2019–2021 koskevat tulostavoitteet sekä niiden toteumatiedot. Kumulatiivinen luku kuvaa tulostavoitteiden toteutumista aina vuodesta 2012 alkaen.   

2.1.2 Oikeudellinen vaikuttavuus

    2019 2020 2021 Kumulatiivinen
2012-2021
Oikaisulautakunnan ratkaisemien oikaisuvaatimusten hyväksymisprosentti Tavoite 50,0 % 50,0 % 50,0%  
Toteuma 40,0 % 63,0 % 75,0%  

Hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus kaikista yksikön tekemistä valituksista

Tavoite 20,0 % 20,0 % 20,0%  
Toteuma 11,0 % 7,0 % 9,0% 10,0 %

Korkeimman hallinto-oikeuden myöntämien valituslupien osuus kaikista yksikön tekemistä valituslupahakemuksista

Tavoite 55,0 % 55,0 % 55,0%  
Toteuma 52,0 % 39,0 % 44,0% 46,0 %
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus niistä verovelvollisten valituksista, joissa yksikkö on puoltanut valituslupaa Tavoite 35,0 % 40,0 % 50,0%  
Toteuma 75,0 % 42,0 % 83,0%  
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus kaikista yksikön tekemistä valituksista Tavoite 40,0 % 45,0 % 45,0%  
Toteuma 30,0 % 27,0 % 33,0% 35,0 %

Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisi toimintavuonna kaikkiaan 16 oikeudenvalvontayksikön tekemää oikaisuvaatimusta. Näistä tapauksista oikaisulautakunta hyväksyi oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaatimuksen 12 tapauksessa (75 %; tavoite 50 %).

Hallinto-oikeudet julkaisivat toimintavuonna yhteensä 6 sellaista päätöstä, jossa oikeudenvalvontayksikkö oli muutoksenhakijana. Oikeudenvalvontayksikkö teki toimintavuonna yhteensä 66 valitusta hallinto-oikeudelle (9 %; tavoite 20 %).

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi toimintavuonna kaikkiaan 29 sellaista verovelvollisen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemää valitusta, joissa oikeudenvalvontayksikkö oli pyytänyt päätöksen julkaisua. Näistä tapauksista korkein hallinto-oikeus julkaisi ratkaisun 24 tapauksessa (83 %; tavoite 50 %).

Kalenterivuoden 2021 aikana korkein hallinto-oikeus ratkaisi kaikkiaan 46 sellaista oikeudenvalvontayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemää valitusta, joissa alemman asteen päätöksentekijänä oli hallinto-oikeus ja joissa siis edellytettiin valitusluvan saamista. Näistä 46 tapauksesta valituslupa myönnettiin 20 tapauksessa (44 %; tavoite oli 55 %). Korkein hallinto-oikeus julkaisi näistä 20 tapauksesta 13 tapauksessa antamansa ratkaisun. Mainitun 46 valituksen lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisi 11 oikeudenvalvontayksikön valitusta keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuista. Näistä 11 tapauksesta annettu ratkaisu julkaistiin 6 tapauksessa. Kaikkiaan korkein hallinto-oikeus julkaisi oikeudenvalvontayksikön valituksesta antamiaan ratkaisuja 19 (13+6) eli valitusten kokonaismäärästä 33 % (19/57; tavoite oli 45 %).   

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemat ratkaisut ohjaavat verotus- ja oikeuskäytäntöä ja ne edistävät siten verotuksen yhtenäisyyttä, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta. Yksittäisellä ratkaisulla saattaa lisäksi olla huomattava fiskaalinenkin merkitys ja jossain tapauksissa ratkaisu voi johtaa myös lainsäädännön muuttamiseen.

Kun kysymys on oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta tapauksesta, veronsaajan (yhteiskunnan) intressissä ei sinänsä ole saada asiassa ratkaisu, joka olisi veronsaajan kannalta edullinen. Olennaista on saada oikeudellisesti tulkinnanvaraiseen kysymykseen ohjaavaa oikeuskäytäntöä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemat verotusta koskevat ratkaisut sekä niiden tapausten osuus, joissa oikeudenvalvontayksikkö on jossain veroprosessin vaiheessa (oikaisulautakunta, hallinto-oikeus tai korkein-hallinto-oikeus) ollut muutoksenhakijana.

 
vuosi vuosikirjassa julkaistut ratkaisut yhteensä VOVA muutoksenhakijana jossain vaiheessa kpl / % ratkaisuselosteena julkaistut ratkaisut yhteensä VOVA muutoksenhakijana jossain vaiheessa kpl / %
2010 25  11 / 44 % 26 11 / 42 %
2011 37 19 / 51 % 7 1 / 14 %
2012 27 16 / 59 % 7 / 78 %
2013 66 34 / 52 % 8 4 / 50 %
2014 54 28 / 53 % 5 1 / 20 %
2015 42 17 / 41 % 4 1 / 25 %
2016 53 23 / 43 % 11 5 / 45 %
2017 49 26 / 53 % 4 4 / 100 %
2018 51 20 / 39 % 6 3 / 50 %
2019 49 22 /45 % 4 2 / 50 %
2020 33 15 / 45 % 3 1 / 33 %
2021 51 22 / 43% 6 1 /17 %
Kumulatiivinen 537 253 / 47 % 93 41 / 44 %

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2021 julkaisemista ratkaisuista (vuosikirjaratkaisut ja ratkaisuselosteet yhteensä 57 kpl) yksikkö on ollut muutoksenhakijana jossain veroprosessin vaiheessa 40 %:ssa tapauksista. 

2.1.3 Käsittelyaika vastineasioissa

Käsittelyaika vastineasioissa 2019-2021
Vuosi 2019 2020 2021
Tavoite (Oik.ltk, HAO) 33 33 33
Toteuma (Oik.ltk, HAO) 35 30 32
Tavoite KHO 30 30 30
Toteuma KHO 28 31 27

Oikeudenvalvontayksikön oikaisulautakunnalle tai hallinto-oikeudelle antamien vastineiden keskimääräinen käsittelyaika oli 32 pv ja oikeudenvalvontayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamien vastineiden keskimääräinen käsittelyaika oli 27 pv.

2.2 Yksikön perustoimintaan ja verovalituksiin liittyviä seurantatietoja

Seuraavista kappaleista ilmenee oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan sekä verovalituksiin liittyviä seurantatietoja.

2.2.1 Oikeudenvalvontayksikön kokonaissuoritteet

Alla olevasta taulukosta ilmenee oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan liittyvien suoritteiden lukumäärätiedot vuosilta 2016–2021.

Oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan liittyvien suoritteiden lukumäärätiedot vuosilta 2016–2021.
Vuosi oikaisuvaatimukset valitukset HAO valitukset KHO vastineet suulliset käsittelyt
2016  29  80  64  1279  11
2017 29  38  79  1046  4
2018 18 49  53  1015  4
2019  14  76  60  872  2
2020 18 74 65 859 3
2021 24 66 41 980 4

2.2.2 Verohallinnon tiedoksi antamat muutoksenhakualoitteet

Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan tekemien päätösten tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle on ohjeistettu Verohallinnon ohjeessa Veronsaajien oikeudenvalvonta Verohallinnossa 7.4.2021 dnro VH/1086/00.01.00/2021. Ohjeen mukaan Verohallinnon yksiköiden tulee antaa oikeudenvalvontayksikölle tiedoksi tekemänsä tai verotuksen oikaisulautakunnan tekemät päätökset silloin, kun kysymyksessä on oikeudellisesti tulkinnanvarainen tai taloudellisesti poikkeuksellisen merkittävä asia tai jos veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. Edellytyksenä on myös, että asia on ratkaistu veronsaajan vahingoksi. Tämä koskee kaikkia muutoksenhakukelpoisia ratkaisuja, kuten ennakkoratkaisuja, verotuspäätöksiä, muutosverotuspäätöksiä ja oikaisuvaatimukseen annettuja päätöksiä.

Verohallinto teki oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2021 yhteensä 298 muutoksenhakualoitetta, joista valtaosa oli Verohallinnon antamia ennakkoratkaisupäätöksiä. Yksikkö haki muutosta näihin Verohallinnon antamiin muutoksenhakualoitteisiin 69 tapauksessa (23 %).

Alla olevasta taulukosta[1] ilmenee oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2021 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden sekä yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä päätöstyypeittäin.

[1] Tässä tarkoitetaan vain niitä muutoksenhakuja, jotka perustuvat Verohallinnon yksikölle tiedoksi antamiin muutoksenhakualoitteisiin. Yksi muutoksenhakualoite voi sisältää esimerkiksi useamman verovelvollisen päätöksiä. Osa muutoksenhakualoitteista on voitu ratkaista myös alkuvuonna 2022. Siten muutoksenhakualoitekohtaisesti lasketut luvut eivät ole täysin verrannollisia kappaleissa 2.2.1 ja 2.2.3 esitettyihin yksikön muutoksenhakuihin.

Oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2021 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden sekä yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä päätöstyypeittäin
Päätöstyyppi Muutoksenhaku-
aloitteet
Oikeudenvalvonta-
yksikkö haki muutosta
Muutoksenhaku-
prosentti
Verohallinnon ennakkoratkaisu 193 35 18 %
Verohallinnon verotuspäätös 36 8 22 %
Verotuksen oikaisulautakunnan päätös 68 25 37 %
Yhteensä 297 68 23 %

Alla olevasta taulukosta ilmenee oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2021 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden ja yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä verolajeittain.

 
Päätöstyyppi Muutoksenhaku-
aloitteet
Oikeudenvalvonta-
yksikkö
haki muutosta
Muutoksenhaku-
prosentti
Arvonlisäverotus 79 19  24 %
Ennakkoperintä  26  4 15 %
Henkilö-ja yritysverotus 57 14 %
Kiinteistöverotus  6 1 17 %
Perintö- ja lahjaverotus 29  9 31 %
Valmisteverotus  6 0 0 %
Varainsiirtoverotus  7 1 14 %
Yhteisöverotus 87 26 30 %
Yhteensä 297 68 23 %

2.2.3 Ennakkoratkaisujen määrät ja niistä tehdyt verovalitukset

Seuraavasta taulukosta ilmenevät Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2021. Taulukossa Muu veroasia tarkoittaa seuraavien verolajien ennakkoratkaisuja: arpajaisvero, kiinteistövero, työnantajan lähdevero ja työnantajasuoritukset.

Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2020
Verolaji Annetut
ratkaisut
Oikeudenvalvontayksikön
valitukset
Verovelvollisten
valitukset
Arvonlisävero 165  9 19
Tulovero 2132 20 78
Muu veroasia 164 6
Perintö- ja lahjavero 1097 6 16
Varainsiirtovero 77   3
Autovero 49   1
Valmistevero 14    
Yhteensä  3698 38 123

Oikeudenvalvontayksikkö haki muutosta Verohallinnon antamista ennakkoratkaisuista noin 1 %:ssa tapauksista.

Seuraavasta taulukosta ilmenevät keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna  20212

2 Keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrällä tarkoitetaan tässä taulukossa niitä ratkaisuja, jotka on annettu oikeudenvalvontayksikölle tiedoksi vuoden 2021 aikana.

Keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2019
Verolaji Annetut
ratkaisut
Oikeudenvalvontayksikön
valitukset
Verovelvollisten
valitukset
Arvonlisäverotus  15 0 6
Tuloverotus  21 7 8
Yhteensä  36 7 14

Oikeudenvalvontayksikkö haki muutosta keskusverolautakunnan antamista ennakkoratkaisuista 19 %:ssa tapauksista.

2.2.4 Hallintotuomioistuimiin saapuneet verovalitukset

Alla olevasta taulukosta ilmenee hallinto-oikeuksiin3 saapuneiden verohallintoveroja koskevien verovalitusten lukumäärätiedot vuodelta 2021:

3 Tiedot on saatu Oikeusrekisterikeskuksesta.

 
Vuosi 2021
Autoverot 35
Arvonlisävero  113
Kiinteistövero 63
Perintö- ja lahjavero 90
Varainsiirtovero 15
Elinkeinotulon verotus 104
Ennakkoperintä 30
Henkilökohtaisen tulon verotus 595
Muu tuloveroasia 109
Valmisteverot  19
Muut verot 19
Yhteensä  1192

Vuonna 2020 hallinto-oikeuksiin saapui verohallintoveroja koskevia verovalituksia yhteensä 1127.

Alla olevasta taulukosta ilmenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen4 saapuneiden verohallintoveroja koskevien verovalitusten lukumäärätiedot vuodelta 2021:

4 Tiedot on saatu Oikeusrekisterikeskuksesta.

 

 
Vuosi 2021
Autoverot 4
Arvonlisävero  47
Kiinteistövero 11
Perintö- ja lahjavero 18
Varainsiirtovero 5
Elinkeinotulon verotus 61
Ennakkoperintä 6
Henkilökohtaisen tulon verotus 73
Muu tuloveroasia 44
Valmisteverot  9
Muut verot 7
Yhteensä  285

Vuonna 2020 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui verohallintoveroja koskevia verovalituksia yhteensä 329.

Vuonna 2021 yksikkö teki 66 valitusta hallinto-oikeudelle ja 41 valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Noin 6 % hallinto-oikeuteen saapuneista valitusasioista ja noin 14 % korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista valituksista oli siten veronsaajan puolesta tehtyjä.

2.2.5 Oikaisulautakuntien käsittelemät oikaisuvaatimukset

Alla olevassa taulukossa on kuvattu oikaisulautakuntien käsittelemien tapausten lukumäärätiedot vuosilta 2016–2021:

 
Vuosi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yhteensä  18 198 19 257 23 662 17 295 21 295 25 136

Vuonna 2021 yksikkö teki yhteensä 24 oikaisuvaatimusta oikaisulautakunnalle.

2.3 Yksikön antamat lausunnot

Yksikkö antaa Verohallinnon Verotusyksiköille sekä Esikunta- ja oikeusyksikölle lausuntoja tai kommentteja aineellista ja menettelyllistä verotusta koskeviin Verohallinnon ohjeisiin ja kannanottoihin sekä hallituksen esityksiin. Jos yksikkö on lausunnossaan ottanut yksilöidyn kannan tiettyyn konkreettiseen (ohjeessa riittävästi yksilöityyn) asiakysymykseen, hyvän hallinnon periaatteet edellyttävät, että yksikkö noudattaa lausunnossa esittämäänsä kantaa myös yksittäisessä verotusta koskevassa oikeudenkäynnissä. 

Yksikkö on antanut vuoden 2021 aikana seuraavat aineellista verotusta koskevat lausunnot tai kommentit:

 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta 5.3.2021,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain kulttuurietua koskevista muutoksista 25.3.2021,
 • Verotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus 10.5.2021,
 • Verotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Tuet ja avustukset arvonlisäverotuksessa 3.6.2021,
 • Verotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Vertailutietotarkastukset 30.6.2021,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle oikeusministeriön työryhmän muistiosta sovittelun mahdollisuuksista hallintoasioissa 11.8.2021,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 1.9.2021,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 9.9.2021,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n ja 18 b §:n muuttamisesta 15.10.2021, ja
 • Verotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Hevostoimialan arvonlisäverotuksesta 15.11.2021.

3 Henkilöstö

3.1 Henkilöstön määrä ja resurssit

Vuonna 2021 oikeudenvalvontayksikön henkilötyövuositoteuma oli 25,5. Yksikölle myönnetty henkilötyövuosikehys oli 28. Toimintavuonna yksikön henkilötyövuosien käyttö oli siten 91,1 % myönnetystä henkilötyövuosikehyksestä.  

Veroasiamiesten oikeudenvalvontaan käyttämästä työajasta noin 85 % kohdistui vastineiden antamiseen vero- ja maksuvelvollisten tekemiin verovalituksiin sekä noin 15 % yksikön tekemään muutoksenhakuun. Vastineiden antamiseen kohdistui siten laskennallisesti noin 22 htv:ta ja yksikön omaan muutoksenhakuun noin 4 htv:ta.

Alla olevasta taulukosta ilmenee veronsaajien oikeudenvalvontaan käytettyjen henkilöresurssien määrän kehitys vuosina 2017–2021:

 
Vuosi Htv
2017 30,4
2018 27,2
2019 24,7
2020 26,7
2021 25,5

Toimintavuonna yksiköstä jäi eläkkeelle 1 henkilö. Yksikössä täytettiin yksi veroasiamiehen vakituinen, yksi veroasiamiehen määräaikainen ja yksi johtavan veroasiamiehen määräaikainen virka. Toimintavuonna yksiköstä lähti 2 veroasiamiestä henkilökiertoon ja yksikköön tuli 1 henkilö tehtäväkiertoon Verohallinnon Verotusyksiköstä.

Yksikön henkilötyövuosikehys vuodelle 2022 on 27.

3.2 Työtyytyväisyys

Yksikössä toteutettiin syksyllä muiden Verohallinnon yksiköiden tapaan vuosittainen työtyytyväisyyskysely valtiovarainministeriön tuottamalla henkilöstökyselyjärjestelmällä (VmBaro). Tulokset käsiteltiin yksikkökokouksessa sekä yhteistoimitaelimessä.

Yksikön työtyytyväisyysindeksiksi eli kaikkien arviointikohtien keskiarvoksi muodostui 3,82 (vuonna 2020: 3,85). Koko Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi vuonna 2021 oli 3,73 ja valtiosektorin 3,67.

4 Kehittäminen

Verohallinnon ja hallintotuomioistuimien välillä siirryttiin toimintavuonna 2021 menettelyyn, jossa verovalitusta koskevat asiakirjat siirtyvät Verohallinnon tietojärjestelmän (Gentax) ja hallintotuomioistuimen asianhallintajärjestelmän (HAIPA) välille rakennetun sähköisen tiedonsiirtomenettelyn kautta. Tätä asiakirjojen sähköistä tiedonsiirtomenettelyä sovellettiin 20.4.2021 ja sen jälkeen hallintotuomioistuimissa vireille tulleisiin verovalituksiin.

Yksikkö päivitti Verohallinnon ohjetta Veronsaajien oikeudenvalvonta Verohallinnossa. Yksikkö osallistui yhteistyössä Verohallinnon ja hallintotuomioistuimien kanssa Verovalitusmenettelyä koskevan Verohallinnon ohjeen 3.11.2021 dnro VH/2545/00.01.00/2021 päivitystyöhön.

Yksikössä laadittiin selvitys veroasiamies-virkanimikkeen muuttamisesta sukupuolineutraaliksi.

Yksikössä päivitettiin yksikön asiakirjoittamisen yleisohjetta, malliteksti- ja prosessiohjetta sekä sisäistä ohjetta. Yksikössä toteutettiin EU-oikeuden koulutuskokonaisuus.

Yksikkö järjesti Verohallinnon asiantuntijoille toiminnastaan infon 15.9.2021. Yksikkö järjesti yksikköpäivät 17.-18.11.2021.

Yksikkö laati artikkelin Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän muutoksenhauista vuonna 2020, joka julkaistiin Verotus-lehden numerossa 5/2021.

5 Määrärahojen käyttö

Vuonna 2021 yksikön määrärahakäyttö oli 2 220 753 euroa. Vuonna 2020 vastaava määrärahan käyttö oli 2 249 113 euroa. Vuodelle 2021 myönnetty määrärahakehys oli 2 368 000 euroa. Säästöä syntyi 147 247 euroa.

Vuodelle 2022 yksikölle asetettu määrärahakehys on 2 376 000 euroa.