Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Verohallinnon perustehtävä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys. Verohallinnon tehtävänä on myös veronsaajien oikeudenvalvonta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa. Verohallinto ottaa tehtävässään veronsaajien ja verovelvollisen edut huomioon tasapuolisesti.

Veronsaajia ovat valtio, kunta, seurakunta ja Kansaneläkelaitos. Verohallinnossa on Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, joka hoitaa veronsaajien oikeudenvalvontatehtävää. Oikeudenvalvontayksiköllä on oikeudenvalvontatehtävässään itsenäinen ratkaisuvalta.

Oikeudenvalvontayksikössä on neljä toimintaryhmää: henkilöverotus- ja yritysverotusryhmä, yhteisöverotusryhmä, kulutusverotusryhmä sekä varainverotusryhmä.

Kunkin toimintaryhmän asiantuntijajohdosta vastaa johtava veronsaajien oikeudenvalvoja. Oikeudenvalvontayksikössä on yhteensä noin 25 veronsaajien oikeudenvalvojaa ja he työskentelevät usealla paikkakunnalla.

Oikeudenvalvonnan sisältö

Veronsaajien oikeudenvalvojat käyttävät työajastaan noin 85 prosenttia vastineiden antamiseen vero- ja maksuvelvollisten valituksiin ja noin 15 prosenttia Verohallinnon ja lainkäyttöviranomaisten ratkaisuja koskevaan muutoksenhakuun. Oikeudenvalvontayksikkö antaa vuosittain noin 900 vastinetta ja tekee vuosittain yhteensä noin 150 muutoksenhakua.

Oikeudenvalvontayksikön vastine

Kun verovelvollinen tai ennakkoratkaisun hakija hakee muutosta verotukseensa tai Verohallinnon ennakkoratkaisuun taikka keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuun hallintotuomioistuimessa, oikeudenvalvontayksikkö antaa vastineen. Vastineessa oikeudenvalvontayksikkö esittää kantansa asiaan sekä asiaan liittyvän sääntelyn, oikeuskäytännön ja ohjeistuksen. Usein oikeudenvalvontayksikkö myös täsmentää verotuspäätöksen tai alemman muutoksenhakuasteen päätöksen perusteita. Oikeudenvalvontayksikkö voi vastineessaan lisäksi ohjata muutoksenhakijaa esittämään asiassa lisäselvitystä.

Oikeudenvalvontayksikön muutoksenhaku

Oikeudenvalvontayksikkö voi hakea muutosta toimitettuun verotukseen, Verohallinnon tai keskusverolautakunnan antamaan ennakkoratkaisuun taikka muutoksenhakuasteen päätökseen. Oikeudenvalvontayksikkö hakee muutosta pääsääntöisesti silloin, kun asiassa on kysymys oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta asiasta. Oikeudenvalvontayksikkö voi hakea muutosta myös verovelvollisen tai hakijan eduksi.

Oikeudenvalvontayksikkö pyrkii muutoksenhakunsa kautta saamaan julkaistua oikeuskäytäntöä, joka näin lisää verotuksen oikeellisuutta, ennustettavuutta ja yhtenäisyyttä. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosittain julkaisemista verotusta koskevista päätöksistä noin puolet on sellaisia, joissa oikeudenvalvontayksikkö on ollut jossain verovalitusprosessin vaiheessa (oikaisulautakunta, hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus) muutoksenhakijana.

Ennakoiva oikeudenvalvonta

Oikeudenvalvontayksikkö antaa Verohallinnon muille yksiköille näiden pyynnöstä lausuntoja aineellista ja menettelyllistä verotusta koskeviin ohjeluonnoksiin ja lainsäädännön valmisteluasiakirjoihin. Verohallinnolla on myös mahdollisuus kuulla oikeudenvalvontayksikköä ennen asian ratkaisemista, jolloin oikeudenvalvontayksikön kanta tulee Verohallinnon sekä verovelvollisen tietoon ennakollisesti ja virallisessa muodossa. Tämä mahdollistaa asian monipuolisemman harkinnan, lisää verotuspäätöksen laatua sekä veroprosessin ennustettavuutta.

Toimintaperiaatteet

Verohallinnon arvoja ovat luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. Näitä arvoja soveltaen oikeudenvalvontayksikkö:

 • toimii yhtenäisesti, keskittyy pääsääntöisesti oikeudellisesti merkityksellisiin tapauksiin ja edistää näin hyvän verojärjestelmän luomista
 • huomioi oikeudenvalvontatehtävässään tasapuolisesti
  myös verovelvollisen oikeutta puoltavat näkökohdat ja edistää näin verovelvollisen oikeusturvan toteutumista
 • kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja asiakirjojen laatua
  ja edistää näin verovelvollisen oikeusturvan toteutumista
 • tekee yhteistyötä Verohallinnon muiden asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa
 • noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää virkamiesetiikkaa.

Veronsaajan muutoksenhaku

Verohallinnosta annetun lain 27 §:n mukaan:

Kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen muutoksenhakuoikeutta voivat mainittujen veronsaajien lisäksi käyttää Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä riippumattomasti ne yksikön henkilöt, jotka tähän tehtävään on nimetty. Nämä henkilöt avustavat kuntaa, seurakuntaa ja Kansaneläkelaitosta muutoinkin oikeudenvalvontaan liittyvissä asioissa.

Suomen Kuntaliitto ry nimeää 1 momentissa tarkoitetut henkilöt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön esityksestä. Nimeäminen voidaan erityisestä syystä peruuttaa samassa järjestyksessä kuin se on tehtykin.

Tässä tehtävässä veronsaajien oikeudenvalvoja käyttää kunnan, seurakunnan tai Kansaneläkelaitoksen muutoksenhakuoikeutta. Muutoksenhakijana on siten asianomainen kunta, seurakunta tai Kansaneläkelaitos; ei siis Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö eikä veronsaajien oikeudenvalvoja sinänsä. Veronsaajien oikeudenvalvojat avustavat veronsaajia muutoinkin oikeudenvalvontaan kuuluvissa tehtävissä tarpeen mukaan. Tehtävään nimetyt veronsaajien oikeudenvalvojat ovat:

 • veronsaajien oikeudenvalvoja Tero Alanko
 • johtava veronsaajien oikeudenvalvoja Jaakko Salmenhaara
 • johtava veronsaajien oikeudenvalvoja Jarkko Uusitalo

Puhelinvaihde: 029 512 000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi

Kaikki nimetyt veronsaajien oikeudenvalvojat ovat toimivaltaisia koko maassa ja kaikissa niissä verolajeissa, jotka koskevat säännöksessä mainittuja veronsaajia. Asianomainen veronsaaja voi ottaa yhteyttä kehen tahansa nimettyyn veronsaajien oikeudenvalvojaan.

Yhteystiedot

Johtaja

Sulevi Rauhala

Johtava veronsaajien oikeudenvalvoja, esihenkilö

Jaakko Salmenhaara

Johtavat veronsaajien oikeudenvalvojat

 • Jaakko Salmenhaara (henkilö- ja yritysverotus)
 • Johanna Salmikivi (yhteisöverotus)
 • Mirja Salo (kulutusverotus)
 • Jarkko Uusitalo (varainverotus)

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2024