Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Toimintakertomus 2020 - Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

25.3.2021

Sisältö

1 Toimintavuoden yleiskatsaus
2 Perustoiminta
2.1 Tulostavoitteet ja niiden toteumat
2.1.1 Tulostavoitteiden asettaminen
2.1.2 Oikeudellinen vaikuttavuus
2.1.3 Käsittelyaika vastineasioissa
2.2 Yksikön perustoimintaan ja verovalituksiin liittyviä seurantatietoja
2.2.1 Oikeudenvalvontayksikön kokonaissuoritteet
2.2.2 Verohallinnon tiedoksi antamat muutoksenhakualoitteet
2.2.3 Ennakkoratkaisujen määrät ja niistä tehdyt verovalitukset
2.2.4 Hallintotuomioistuimiin saapuneet verovalitukset
2.2.5 Oikaisulautakuntien käsittelemät oikaisuvaatimukset
2.3 Yksikön antamat lausunnot
3 Henkilöstö
3.1 Henkilöstön määrä ja resurssit
3.2 Työtyytyväisyys
4 Määrärahojen käyttö

1 Toimintavuoden yleiskatsaus

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toimintavuoden 2020 keskeiset toiminnan oikeudellista vaikuttavuutta kuvaavat tulokset ovat seuraavat:

 • korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2020 julkaisemista ratkaisuista (vuosikirjaratkaisut ja ratkaisuselosteet yhteensä 36 kpl) yksikkö on ollut muutoksenhakijana jossain veroprosessin vaiheessa 44 %:ssa tapauksista, ja
 • oikeudenvalvontayksikölle myönnetyt valitusluvat: korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2020 aikana ratkaisemista sellaisista asioista, joissa yksikkö on ollut muutoksenhakijana korkeimmassa hallinto-oikeudessa (46 kpl), valituslupa on myönnetty 18 tapauksessa (39 %). Näistä korkein hallinto-oikeus julkaisi 10 tapauksessa antamansa ratkaisun.

Yksikkö antoi vastineet hallinto-oikeudelle keskimäärin 30 päivän kuluessa ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle keskimäärin 31 päivän kuluessa.

Yksikkö sai toimintavuonna Verohallinnolta tiedoksi 300 muutoksenhakualoitetta, joista valtaosa oli Verohallinnon antamia ennakkoratkaisupäätöksiä. Yksikkö haki muutosta näihin Verohallinnon antamiin muutoksenhakualoitteisiin 75 tapauksessa (25 %).

Yksikkö teki toimintavuonna 18 oikaisuvaatimusta Verotuksen oikaisulautakunnalle, 74 valitusta hallinto-oikeudelle ja 65 valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Yksikkö antoi toimintavuonna 859 vastinetta verovelvollisten valituksiin. 

Yksikön henkilötyövuosikäyttö oli toimintavuonna 26,7 (edellinen vuosi 24,7). Yksikössä täytettiin yksi veroasiamiehen vakituinen virka. Toimintavuodelle myönnetystä määrärahasta jäi säästöä noin 130 000 euroa.

Oikeudenvalvontayksikön vuoden 2019 toimintakertomus

2 Perustoiminta

2.1 Tulostavoitteet ja niiden toteumat

2.1.1 Tulostavoitteiden asettaminen

Valtiovarainministeriö asettaa oikeudenvalvontayksikön tulostavoitteet osana Verohallinnon ja valtiovarainministeriön välistä tulossopimusta.

Oikeudenvalvontatehtävässään Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö edistää hyvän ja ennustettavan verojärjestelmän toteutumista. Toiminnan oikeudellista vaikuttavuutta kuvaa se, kuinka suuri osuus oikeudenvalvontayksikön tekemistä valituksista johtaa siihen, että hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus julkaisee oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta antamansa ratkaisun. Lisäksi yksikössä seurataan muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden myöntämiä valituslupia yksikön valituksiin, korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuutta niistä verovelvollisen valituksista, joissa yksikkö on puoltanut valituslupaa sekä oikaisulautakunnan ratkaisemien yksikön tekemien oikaisuvaatimusten hyväksymisprosenttia.

Oikeudenvalvontayksikössä seurataan myös annettujen vastineiden käsittelyajan pituutta, millä on osaltaan vaikutusta verovalitusasioiden yleiseen käsittelyaikaan tuomioistuimissa.

Jäljempänä esitetään yksikölle asetetut, vuosia 2018–2020 koskevat tulostavoitteet sekä niiden toteumatiedot. Kumulatiivinen luku kuvaa tulostavoitteiden toteutumista aina vuodesta 2012 alkaen.   

2.1.2 Oikeudellinen vaikuttavuus

    2018 2019 2020 Kumulatiivinen
2012-2020
Oikaisulautakunnan ratkaisemien oikaisuvaatimusten hyväksymisprosentti Tavoite 50,0 % 50,0 % 50,0 %  
Toteuma 61,0 % 40,0 % 63,0 %  

Hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus kaikista yksikön tekemistä valituksista

Tavoite 15,0 % 20,0 % 20,0 %  
Toteuma 8,0 % 11,0 % 7,0 % 10,0 %

Korkeimman hallinto-oikeuden myöntämien valituslupien osuus kaikista yksikön tekemistä valituslupahakemuksista

Tavoite 55,0 % 55,0 % 55,0 %  
Toteuma 46,0 % 52,0 % 39,0 % 46,0 %
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus niistä verovelvollisten valituksista, joissa yksikkö on puoltanut valituslupaa Tavoite 60,0 % 35,0 % 40,0 %  
Toteuma 44,0 % 75,0 % 42,0 %  
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemien päätösten osuus kaikista yksikön tekemistä valituksista Tavoite 35,0 % 40,0 % 45,0 %  
Toteuma 45,0 % 30,0 % 27,0 % 35,0 %

Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisi toimintavuonna kaikkiaan 19 oikeudenvalvontayksikön tekemää oikaisuvaatimusta. Näistä tapauksista oikaisulautakunta hyväksyi oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaatimuksen 12 tapauksessa (63 %; tavoite 50 %).

Hallinto-oikeudet julkaisivat toimintavuonna yhteensä 5 sellaista päätöstä, jossa oikeudenvalvontayksikkö oli muutoksenhakijana. Oikeudenvalvontayksikkö teki toimintavuonna yhteensä 74 valitusta hallinto-oikeudelle (7 %; tavoite 20 %).

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi toimintavuonna kaikkiaan 36 sellaista verovelvollisen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemää valitusta, joissa oikeudenvalvontayksikkö oli pyytänyt päätöksen julkaisua. Näistä tapauksista korkein hallinto-oikeus julkaisi ratkaisun 15 tapauksessa (42 %; tavoite 40 %).

Kalenterivuoden 2020 aikana korkein hallinto-oikeus ratkaisi kaikkiaan 46 sellaista oikeudenvalvontayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemää valitusta, joissa alemman asteen päätöksentekijänä oli hallinto-oikeus ja joissa siis edellytettiin valitusluvan saamista. Näistä 46 tapauksesta valituslupa myönnettiin 18 tapauksessa (39 %; tavoite oli 55 %). Korkein hallinto-oikeus julkaisi näistä 18 tapauksesta 10 tapauksessa antamansa ratkaisun. Mainitun 46 valituksen lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisi 9 oikeudenvalvontayksikön valitusta keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuista. Näistä 9 tapauksesta annettu ratkaisu julkaistiin 5 tapauksessa. Kaikkiaan korkein hallinto-oikeus julkaisi oikeudenvalvontayksikön valituksesta antamiaan ratkaisuja 15 (10+5) eli valitusten kokonaismäärästä 27 % (15/55; tavoite oli 45 %).   

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemat ratkaisut ohjaavat verotus- ja oikeuskäytäntöä ja ne edistävät siten verotuksen yhtenäisyyttä, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta. Yksittäisellä ratkaisulla saattaa lisäksi olla huomattava fiskaalinenkin merkitys ja jossain tapauksissa ratkaisu voi johtaa myös lainsäädännön muuttamiseen.

Kun kysymys on oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta tapauksesta, veronsaajan (yhteiskunnan) intressissä ei sinänsä ole saada asiassa ratkaisu, joka olisi veronsaajan kannalta edullinen. Olennaista on saada oikeudellisesti tulkinnanvaraiseen kysymykseen ohjaavaa oikeuskäytäntöä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu korkeimman hallinto-oikeuden julkaisemat verotusta koskevat ratkaisut sekä niiden tapausten osuus, joissa oikeudenvalvontayksikkö on jossain veroprosessin vaiheessa (oikaisulautakunta, hallinto-oikeus tai korkein-hallinto-oikeus) ollut muutoksenhakijana.

 
vuosi vuosikirjassa julkaistut ratkaisut yhteensä VOVA muutoksenhakijana jossain vaiheessa kpl / % ratkaisuselosteena julkaistut ratkaisut yhteensä VOVA muutoksenhakijana jossain vaiheessa kpl / %
2010 25  11 / 44 % 26 11 / 42 %
2011 37 19 / 51 % 7 1 / 14 %
2012 27 16 / 59 % 7 / 78 %
2013 66 34 / 52 % 8 4 / 50 %
2014 54 28 / 53 % 5 1 / 20 %
2015 42 17 / 41 % 4 1 / 25 %
2016 53 23 / 43 % 11 5 / 45 %
2017 49 26 / 53 % 4 4 / 100 %
2018 51 20 / 39 % 6 3 / 50 %
2019 49 22 /45 % 4 2 / 50 %
2020 33 15 / 45 % 3 1 / 33 %
Kumulatiivinen 486 231 / 48 % 87 40 / 46 %

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2020 julkaisemista ratkaisuista (vuosikirjaratkaisut ja ratkaisuselosteet yhteensä 36 kpl) yksikkö on ollut muutoksenhakijana jossain veroprosessin vaiheessa 44 %:ssa tapauksista. 

2.1.3 Käsittelyaika vastineasioissa

Käsittelyaika vastineasioissa 2018-2020
Vuosi 2018 2019 2020
Tavoite (Oik.ltk, HAO) 33 33 33
Toteuma (Oik.ltk, HAO) 30 35 30
Tavoite KHO 30 30 30
Toteuma KHO 29 28 31

Oikeudenvalvontayksikön oikaisulautakunnalle tai hallinto-oikeudelle antamien vastineiden keskimääräinen käsittelyaika oli 30 pv ja oikeudenvalvontayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamien vastineiden keskimääräinen käsittelyaika oli 31 pv.

2.2 Yksikön perustoimintaan ja verovalituksiin liittyviä seurantatietoja

Seuraavista kappaleista ilmenee oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan sekä verovalituksiin liittyviä seurantatietoja.

2.2.1 Oikeudenvalvontayksikön kokonaissuoritteet

Alla olevasta taulukosta ilmenee oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan liittyvien suoritteiden lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020.

Oikeudenvalvontayksikön perustoimintaan liittyvien suoritteiden lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020.
Vuosi oikaisuvaatimukset valitukset HAO valitukset KHO vastineet suulliset käsittelyt
2015 51 155  67  1356 9
2016  29  80  64  1279  11
2017 29  38  79  1046  4
2018 18 49  53  1015  4
2019  14  76  60  872  2
2020 18 74 65 859 3

2.2.2 Verohallinnon tiedoksi antamat muutoksenhakualoitteet

Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan tekemien päätösten tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle on ohjeistettu Verohallinnon ohjeessa Veronsaajien oikeudenvalvonta Verohallinnossa 10.9.2019 dnro VH/2309/00.01.02/2019. Ohjeen mukaan Verohallinnon yksiköiden tulee antaa oikeudenvalvontayksikölle tiedoksi tekemänsä tai verotuksen oikaisulautakunnan tekemät päätökset silloin, kun kysymyksessä on oikeudellisesti tulkinnanvarainen tai taloudellisesti poikkeuksellisen merkittävä asia tai jos veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. Edellytyksenä on myös, että asia on ratkaistu veronsaajan vahingoksi. Tämä koskee kaikkia muutoksenhakukelpoisia ratkaisuja, kuten ennakkoratkaisuja, verotuspäätöksiä, muutosverotuspäätöksiä ja oikaisuvaatimukseen annettuja päätöksiä.

Verohallinto teki oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2020 yhteensä 300 muutoksenhakualoitetta, joista valtaosa oli Verohallinnon antamia ennakkoratkaisupäätöksiä. Yksikkö haki muutosta näihin Verohallinnon antamiin muutoksenhakualoitteisiin 75 tapauksessa (25 %).

Alla olevasta taulukosta1 ilmenee oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2020 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden sekä yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä päätöstyypeittäin.

1 Tässä tarkoitetaan vain niitä muutoksenhakuja, jotka perustuvat Verohallinnon muutoksenhakualoitteisiin. Yksi muutoksenhakualoite voi sisältää esimerkiksi useamman verovelvollisen päätöksiä. Siten muutoksenhakualoitekohtaisesti lasketut luvut eivät ole täysin verrannollisia kappaleissa 2.2.1 ja 2.2.3 esitettyihin yksikön muutoksenhakuihin.

Oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2020 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden sekä yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä päätöstyypeittäin
Päätöstyyppi Muutoksenhaku-
aloitteet
Oikeudenvalvonta-
yksikkö haki muutosta
Muutoksenhaku-
prosentti
Hallinto-oikeuden ratkaisu 9 2 22 %
Verohallinnon ennakkoratkaisu 168 40 24 %
Verohallinnon verotuspäätös 47 7 15 %
Verotuksen oikaisulautakunnan päätös 76 26 34 %
Yhteensä 300 75 25 %

Alla olevasta taulukosta ilmenee oikeudenvalvontayksikölle vuonna 2020 tiedoksi annettujen muutoksenhakualoitteiden ja yksikön niistä tekemien muutoksenhakujen määrä verolajeittain.

 
Päätöstyyppi Muutoksenhaku-
aloitteet
Oikeudenvalvonta-
yksikkö
haki muutosta
Muutoksenhaku-
prosentti
Arvonlisäverotus 71 11  15 %
Ennakkoperintä  12  2 17 %
Henkilö-ja yritysverotus 58 17  29 %
Kiinteistöverotus  29 3 10 %
Perintö- ja lahjaverotus 33  7 21 %
Valmisteverotus  9 2 22 %
Varainsiirtoverotus  5 2 40 %
Yhteisöverotus 83 31 37 %
Yhteensä 300 75 25 %

2.2.3 Ennakkoratkaisujen määrät ja niistä tehdyt verovalitukset

Seuraavasta taulukosta ilmenevät Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2020. Taulukossa Muu veroasia tarkoittaa seuraavien verolajien ennakkoratkaisuja: perintö- ja lahjaverotus, kiinteistöverotus, varainsiirtoverotus ja ennakkoperintä.

Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2020
Verolaji Annetut
ratkaisut
Oikeudenvalvontayksikön
valitukset
Verovelvollisten
valitukset
Arvonlisäverotus  162  5 20
Tuloverotus  1829  33  82
Muu veroasia 1173  11  38
Autoverotus  1 - -
Valmisteverotus  18 1 4
Yhteensä  3183 50 144

Oikeudenvalvontayksikkö haki muutosta Verohallinnon antamista ennakkoratkaisuista noin 2 %:ssa tapauksista.

Seuraavasta taulukosta ilmenevät keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 20202

2 Keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrällä tarkoitetaan tässä taulukossa niitä ratkaisuja, jotka on annettu oikeudenvalvontayksikölle tiedoksi vuoden 2020 aikana.

Keskusverolautakunnan antamien ennakkoratkaisujen määrät sekä niistä oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisten tekemien korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettujen valitusten määrät vuonna 2019
Verolaji Annetut
ratkaisut
Oikeudenvalvontayksikön
valitukset
Verovelvollisten
valitukset
Arvonlisäverotus  8 1 3
Tuloverotus  27 8 10
Yhteensä  35 9 13

Oikeudenvalvontayksikkö haki muutosta keskusverolautakunnan antamista ennakkoratkaisuista 26 %:ssa tapauksista. Oikeudenvalvontayksikön keskusverolautakunnan ratkaisuista tekemistä valituksista 3 oli sellaisia, joissa keskusverolautakunta oli äänestänyt ratkaisusta.

2.2.4 Hallintotuomioistuimiin saapuneet verovalitukset

Alla olevasta taulukosta ilmenee hallinto-oikeuksiin3 saapuneiden verohallintoveroja koskevien verovalitusten lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020:

3 Tiedot on saatu tuomioistuinvirastosta

 
Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skatteärenden    9   1 120  
Tulovero  1442  1078  798  818  696 790
Arvonlisävero  298  348  173  173 131 101
Muut verot ja verotusmenettely 313  191  132  160  201 178
Autoverot      57  83  67 35
Valmisteverot      51  49 44 23
Övriga skatter och beskattningsförfarandet   2   1    
Yhteensä  2053  1628  1211  1285  1149 1127

Alla olevasta taulukosta ilmenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen4 saapuneiden verohallintoveroja koskevien verovalitusten lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020:

4 Tiedot on saatu tuomioistuinvirastosta

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden verohallintoveroja koskevien verovalitusten lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020
Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulovero  292  346  282 276  241 251
Arvonlisävero  72  82  94  78  68 36
Muut verot ja verotusmenettely  75  86  58  26  38 26
Autoverot       9 11 17 7
Valmisteverot       14 27 29 9
Yhteensä  439  514  457 418  393 329

Vuonna 2020 yksikkö teki 74 valitusta hallinto-oikeudelle ja 65 valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Noin 7 % hallinto-oikeuteen saapuneista valitusasioista ja noin 20 % korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista valituksista oli siten veronsaajan puolesta tehtyjä. 

2.2.5 Oikaisulautakuntien käsittelemät oikaisuvaatimukset

Alla olevassa taulukossa on kuvattu oikaisulautakuntien käsittelemien tapausten lukumäärätiedot vuosilta 2015–2020:

 
Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Yhteensä  22 344 18 198 19 257 23 662 17 295 21 295

Vuonna 2020 yksikkö teki yhteensä 18 oikaisuvaatimusta oikaisulautakunnalle, joten noin 0,08 % oikaisulautakuntien käsittelemistä oikaisuvaatimuksista oli veronsaajan puolesta tehtyjä.

2.3 Yksikön antamat lausunnot

Yksikkö antaa Verohallinnon ohjausyksiköille sekä Esikunta- ja oikeusyksikölle lausuntoja tai kommentteja aineellista ja menettelyllistä verotusta koskeviin Verohallinnon ohjeisiin ja kannanottoihin sekä hallituksen esityksiin. Jos yksikkö on lausunnossaan ottanut yksilöidyn kannan tiettyyn konkreettiseen (ohjeessa riittävästi yksilöityyn) asiakysymykseen, hyvän hallinnon periaatteet edellyttävät, että yksikkö noudattaa lausunnossa esittämäänsä kantaa myös yksittäisessä verotusta koskevassa oikeudenkäynnissä. 

Yksikkö on antanut vuoden 2020 aikana seuraavat aineellista verotusta koskevat lausunnot tai kommentit:

 • Yritysverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020–2023 17.1.2020,  
 • Yritysverotusyksiölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt 10.2.2020,
 • Yritysverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Maastapoistumisverotus 19.2.2020,
 • Henkilöverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Sakkojen, oikeudenkäyntikulujen sekä välimies- ja sovittelumenettelyn kulujen vähentäminen henkilöverotuksessa 20.3.2020,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi 27.3.2020,
 • Yritysverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen yhteisöjen verotuksessa 7.4.2020,
 • Yritysverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus 15.5.2020,
 • Esikunta-ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 3.7.2020,
 • Esikunta- ja oikeusyksikölle luonnoksesta hallituksen esitys tuloverolain säännöksiksi liikenteen työsuhde-eduista 1.9.2020,
 • Henkilöverotusyksikölle Verohallinnon kannanottoluonnoksesta Tositteisiin perustuvat matkakustannusten korvaukset verotuksessa 8.10.2020, ja
 • Henkilöverotusyksikölle Verohallinnon ohjeluonnoksesta Työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotus 11.1.2020.

3 Henkilöstö

3.1 Henkilöstön määrä ja resurssit

Vuonna 2020 oikeudenvalvontayksikön henkilötyövuositoteuma oli 26,7. Yksikölle myönnetty henkilötyövuosikehys oli 28. Toimintavuonna yksikön henkilötyövuosien käyttö oli siten 95,4 % myönnetystä henkilötyövuosikehyksestä.  

Veroasiamiesten oikeudenvalvontaan käyttämästä työajasta noin 83 % kohdistui vastineiden antamiseen vero- ja maksuvelvollisten tekemiin verovalituksiin sekä noin 17 % yksikön tekemään muutoksenhakuun. Vastineiden antamiseen kohdistui siten laskennallisesti noin 22 htv:ta ja yksikön omaan muutoksenhakuun noin 5 htv:ta.

Alla olevasta taulukosta ilmenee veronsaajien oikeudenvalvontaan käytettyjen henkilöresurssien määrän kehitys vuosina 2016–2020:

 
Vuosi Htv
2016 33,4
2017 30,4
2018 27,2
2019 24,7
2020 26,7

Toimintavuonna yksiköstä jäi eläkkeelle 1 henkilö. Yksikössä täytettiin yksi veroasiamiehen vakituinen virka. 

Yksikön henkilötyövuosikehys vuodelle 2021 on 28.

3.2 Työtyytyväisyys

Yksikössä toteutettiin syksyllä muiden Verohallinnon yksiköiden tapaan vuosittainen työtyytyväisyyskysely valtiovarainministeriön tuottamalla henkilöstökyselyjärjestelmällä (VmBaro). Tulokset käsiteltiin yksikkökokouksessa sekä yhteistoimitaelimessä.

Yksikön työtyytyväisyysindeksiksi eli kaikkien arviointikohtien keskiarvoksi muodostui 3,85 (vuonna 2019: 3,77). Koko Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi vuonna 2020 oli 3,78 ja valtiosektorin 3,62.

4 Määrärahojen käyttö

Vuonna 2020 yksikön määrärahakäyttö oli 2 249 113 euroa. Vuonna 2019 vastaava määrärahan käyttö oli 2 099 489 euroa. Vuodelle 2020 myönnetty määrärahakehys oli 2 376 000 euroa. Säästöä syntyi 126 887 euroa.

Vuodelle 2021 yksikölle asetettu määrärahakehys on 2 367 995 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2021