Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhteisö), täyttöohje – lomake 6163 ja liitelomake 6167

Yleiset ohjeet

Lomakkeet saat lomakesivulta.

Ennen kuin täytät hakemuksen, lue syventävästä vero-ohjeesta tietoa rajoitetusti verovelvollisen saamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verottamisesta.

Tämä täyttöohje koskee ulkomaisten yhteisöjen lähdeveron palautushakemuslomaketta (lomake 6163) ja sen liitelomaketta (6167). Liitelomakkeen 6167 yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat tämän ohjeen lopussa. Käytä liitelomaketta lomakkeen 6163 liitteenä silloin, kun palautusta haetaan useammasta osinkoerästä.

Käytä lomaketta 6163 vain, kun ulkomainen yhteisö hakee lähdeveron palautusta suomalaisen yhtiön maksamasta osinko-, korko- tai rojaltitulosta. Yhdellä hakemuksella voi hakea palautusta vain yhdestä tulolajista kerrallaan. Yksittäinen hakemus voi siis koskea esimerkiksi vain osinkotuloja, mutta sama hakemus voi sisältää useamman osinkoerän.

Voit hakea lähdeveron palautusta myös sähköisesti. Voit hyödyntää näitä täyttöohjeita myös sähköisen hakemuksen tekemisessä. Sähköisen hakemuksen tekijä voi olla ulkomainen yhteisö tai tämän puolesta toimiva asianhoitaja.

Tee yksittäinen sähköinen hakemus Verohallinnon ilmoituspalvelun kautta. Verohallinto vastaanottaa myös massahakemuksia Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Massahakemus sisältää usean hakijan hakemuksia, jotka toimitetaan samalla XML-muotoisella tiedostolla.

Lue lisää sähköisten lähdeveron palautushakemusten lähettämisestä.

Lomaketta 6163 ei voi käyttää, jos:

 • Hakija on luonnollinen henkilö. Hae luonnollisen henkilön lähdeveron palautusta lomakkeella 6164. Liitelomaketta 6167 käytetään kuitenkin sekä lomakkeen 6163 että 6164 liitteenä.
 • Hakijalla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa kiinteän toimipaikan muodostumisesta
 • Verohallinnon lomakkeita eivät voi käyttää suomalaiset hakijayhteisöt, jotka hakevat lähdeveron palautusta ulkomailta. Lähdeveron palautusta on haettava siltä valtiolta, joka on perinyt lähdeveron.

Lähdeveron palautusta voi hakea veron perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Lähdeveroa ei palauteta, jos palautus olisi alle 10 euroa.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Valitse lomakkeen kieli sen mukaan, millä kielellä haluat päätöksen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt:

Täytä rahasummat lomakkeeseen euroina. Myös Verohallinnon antamassa päätöksessä käytetään euroja.

Täytä lomake huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä viivytyksettä. Ilmoita jokaisessa lomakkeen täyttökentässä vain ne tiedot, joita siinä kohdassa kysytään. Esimerkiksi osoite on merkittävä niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Voit merkitä tiedot (esimerkiksi osoite- tai pankkitiedot) lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Voit tulostaa hakemuslomakkeen joko yksi- tai kaksipuolisena, ja voit halutessasi täyttää sen myös käsin.

Lähetä hakemus lomakkeen yläreunassa mainittuun osoitteeseen. Voit myös viedä hakemuksen Verohallinnon toimipisteeseen, esimerkiksi osoitteeseen Verohallinto, Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Muista liitteet ja hakemuksen peruste

Liitä hakemukseen:

 • Yhteisön kotipaikkatodistus hakemusta koskeville osingonmaksuvuosille tai poikkeustapauksissa muu virallinen rekisteröintitodistus (ks. Kotipaikkatodistus).
 • Valtakirja hakijalta asiamiehelle, jos hakijaa edustaa asiamies. Jos palautus halutaan asiamiehen tilille, valtakirjassa pitää mainita, että valtakirja koskee myös palautuksen vastaanottamista. Jos hakijaa edustaa useampi kuin yksi asiamies, liitteeksi tarvitaan kaikkien valtakirjat.
 • Selvitys hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimenkirjoitusoikeudesta. Varmista, että allekirjoitusten nimenselvennökset ovat riittävän selvät ja lukukelpoiset.
 • Kuitti tai tosite osingonmaksusta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että se koskee osingonmaksua. Myös koontitosite on riittävä, kunhan se on tilinhoitajayhteisön, pankin tai muun maksunvälittäjän antama tai vahvistama. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää hakijaa esittämään koko tositeketjun maksajalta lopulliselle saajalle.
 • Erillinen selvitys osingonmaksuketjusta, jos osingonmaksuketju ei mahdu lomakkeessa sille varattuun kohtaan (kohta 5.18) tai eri osinkoerillä on erilaisia osingonmaksuketjuja. Listaa kaikki välittäjäpankit ja tilinhoitajayhteisöt, joiden kautta osinko on maksettu lopulliselle saajalle eli hakijalle (ks. Välittäjäpankit).
 • Lista alarahastoista, jos hakija on sateenvarjorahaston pää- tai alarahasto (ks. Sateenvarjorahastot).
 • Yhdysvaltalaisen eläkerahaston vahvistus (lomake 6160e), jos hakijana on yhdysvaltalainen eläkerahasto ja lähdeveron palautusta haetaan Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen verosopimuksen perusteella.

Jos lähdeveron palautushakemus perustuu siihen että hakija on rinnastettavissa suomalaiseen verovapaaseen toimijaan, liitä hakemukseen myös seuraavat liitteet:

Huom. Vaikka yhteisölle olisi aiemmin myönnetty lähdeverokortti tai yhteisö olisi aiemmin saanut lähdeveron palautushakemukseen myönteisen päätöksen, hakemukseen pitää silti liittää perustelut. Jos perusteluissa viitataan aikaisempaan päätökseen, liitä hakemukseen vakuutus siitä, että hakijan olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Näin täytät lomakkeen 6163

1 Hakija (tulonsaaja)

Täytä tähän osaan hakijaa koskevat tiedot.

1.1 Virallinen nimi

Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin. Jos hakijan nimi on muuttunut, ilmoita nimenmuutoksesta erillisellä liitteellä. Liitteestä pitää käydä ilmi, milloin nimenmuutos on tapahtunut.

1.2–1.3 Tilikausi koronmaksua varten

Ilmoita tässä se tilikausi, jonka aikana tulo on maksettu hakijalle. Jos haet samalla hakemuksella takaisin usean tilikauden aikana maksetuista osingoista perittyjä lähdeveroja, merkitse lomakkeeseen vain yksi tilikausi ja sen aikana maksetut osingonmaksuerät. Ilmoita muut tilikaudet ja niiden osinkotiedot liitelomakkeella 6167. Täytä jokaisesta tilikaudesta oma liitelomake.

Esimerkki 1: Hakijan tilikausi alkaa huhtikuun alusta ja päättyy maaliskuun loppuun. Hakijalle on maksettu osinkoa 29.3.2020. Ilmoita tilikaudeksi 1.4.2019–31.3.2020.

Esimerkki 2: Saman kalenterivuoden aikana päättyy kaksi hakijan tilikautta. Ensimmäinen tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020 ja toinen 1.4.2020–31.12.2020. Hakijalle on maksettu osinkoa 15.3.2020 ja 1.5.2021. Ilmoita tilikaudet erikseen. Merkitse lomakkeeseen 6163 tilikaudeksi 1.4.2019–31.3.2020 ja täytä 15.3.2020 maksettua osinkoa koskevat tiedot kohtiin 5.9–5.15. Merkitse liitelomakkeelle 6167 tilikaudeksi 1.4.2020–31.12.2020 ja täytä liitelomakkeeseen 1.5.2020 maksettua osinkoa koskevat tiedot.

1.4–1.6 Osoite

Merkitse postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka omiin kenttiinsä. Jos hakijan postiosoite ei ole hakijan asuinvaltiossa, kirjaa postiosoitteen valtio kohtaan 1.6.

Jos hakijalla ei ole asiamiestä (ks. kohta 2), Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa.

1.9–1.10 Asuinvaltio

Ilmoita hakijan asuinvaltion maakoodi. Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI). Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia (www.iso.org). Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

1.11–1.13 Verotunniste asuinvaltiossa

Hakijan yksilöivä asuinvaltion antama verotunniste on pakollinen tieto. Jos hakijalla ei ole asuinvaltiosta saatua verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan 1.12 jokin muu asuinvaltiosta saatu rekisteröintitunnus. Voit jättää kohdan 1.13 tyhjäksi, jos hakijalla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

1.14–1.15 Oikeudellinen muoto

Rastita kohtaan 1.14 hakijan oikeudellinen muoto. Ilmoita kohdassa 1.15 hakijan yhteisömuoto asuinvaltiossa ja tarkempi oikeudellinen muoto, jos sellainen on. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi, valitse ”muu” ja kuvaile hakijan tarkempaa oikeudellista muotoa kohdassa 1.15 sekä tarvittaessa erillisessä liitteessä.

Esimerkki 3: Hakija on osakeyhtiö. Merkitse rasti kohdan 1.14 vaihtoehtoon 1 (Yhtiömuotoinen oikeushenkilö) ja ilmoita kohdassa 1.15 tarkennukseksi osakeyhtiö.

Esimerkki 4: Hakija on sijoitusrahasto. Merkitse rasti vaihtoehtoon 5: "sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys (rahasto)" tai vaihtoehtoon 6: "muu yhteissijoitusyritys (rahasto)". Ilmoita kohdassa 1.15 tarkennukseksi esimerkiksi "vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö".

1.16–1.17 Julkinen noteeraus

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja yhtiön osakkeilla käydään kauppaa säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Rastita kohta 1.16 sen mukaan, oliko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun osingot maksettiin.

Ilmoita kentässä 1.17 hakijan ISIN-tunnus. Jos hakijalla ei ole ISIN-tunnusta, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Jos yhtiö on julkisesti noteerattu, liitä mukaan myös vapaamuotoinen selvitys siitä, missä arvopaperipörssissä hakija on ollut listattuna ja julkisen kaupankäynnin kohteena osingonmaksuhetkellä.

1.18 Sateenvarjorahastot

Jos hakija kuuluu sateenvarjorahastoon, ilmoita tässä kohdassa, onko hakija sateenvarjorahaston pää- vai alarahasto. Jos hakija on alarahasto, ilmoita myös päärahaston nimi ja verotunniste.

Liitä hakemukseen lista alarahastoista ja rastita kohta ”Hakemukseen on liitetty lista alarahastoista” riippumatta siitä, onko hakijana pää- vai alarahasto. Hakemuksen liitteenä olevista tositteista on käytävä ilmi, mille alarahastoille osingot on maksettu.

Katso tarkemmat ohjeet sateenvarjorahastojen hakemusten laatimisesta tämän ohjeen kohdasta Lisäohjeita erityistilanteisiin – Sateenvarjorahastot.

1.19–1.21 Aiemmat palautukset

Jos hakija on aiemmin hakenut lähdeveron palautusta Verohallinnolta, rastita "Kyllä" kohdassa 1.19 Jos hakija on hakenut ainakin yhdestä hakemuksessa mainitusta tulosta palautusta maksajalta maksuvuoden aikana (ns. maksuvuoden oikaisu tai "quick refund"), rastita "Kyllä" kohdassa 1.20.

Jos hakija on aiemmin hakenut Verohallinnolta palautusta ainakin yhdestä hakemuksessa mainitusta tulosta, rastita "Kyllä" kohdassa 1.21.

Jos hakija on saanut Verohallinnolta päätöksiä aiempiin hakemuksiinsa, ilmoita niiden rekisteröinti- tai päätöstunnukset kohdassa 1.24.

1.22 Onko hakijalla kiinteä toimipaikka Suomessa?

Tätä lomaketta voivat käyttää pääasiassa vain ulkomaiset yhteisöt, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksessa 6U. Lisätietoa kiinteästä toimipaikasta tuloverotuksessa.

1.23 Lähdeveron palautuksen peruste

Jos lähdeveron palauttaminen perustuu hakijan asuinvaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, rastita vaihtoehto ”hakijan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella”. Hakijan kotipaikkatodistuksesta on käytävä ilmi, että hakija on asuinvaltiossaan verovelvollinen Suomen ja hakijan asuinvaltion välisen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Jos hakija vetoaa EU:n perusvapauksiin, kuten pääoman vapaaseen liikkuvuuteen tai vapaaseen sijoittautumisoikeuteen, ja katsoo tulleensa syrjityksi lähdeverotuksessa, rastita vaihtoehto ”EU-oikeuden perusteella”. Rastita tämä vaihtoehto myös, jos hakijan vaatimus perustuu EU-direktiiviin. Ilmoita tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Muissa tapauksissa rastita vaihtoehto ”muun syyn perusteella”. Liitä mukaan vapaamuotoinen perustelu lähdeveron palauttamiselle. Muu syy voi olla esimerkiksi se, että hakijalla ei ole oikeutta verosopimusetuuksiin eikä sitä voida katsoa verovapaaksi kansallisen lainsäädännön tai EU-oikeuden perusteella, mutta se on kuitenkin Suomen lainsäädännön mukaan yhteisö ja sillä on tämän perusteella oikeus maksaa lähdeveroa 20 %:n yhteisöverokannan mukaan.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos haluat, että Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt asiamiehelle, ilmoita asiamiehen nimi ja osoite tässä. Jos hakijaa edustaa useampi kuin yksi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen haluat päätökset ja selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies. Liitä hakemukseen myös asiamiehelle annettu valtakirja ja vahvistus siitä, että valtakirjan allekirjoittajalla on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeuden voi osoittaa toimittamalla esimerkiksi kopion kaupparekisteriotteesta tai yhteisön säännöistä. Selvitykseksi hyväksytään myös notaarin vahvistama valtakirja.

Asiamiehen tunnisteen perusteella (hakemuksen kohta 2.2) voidaan erottaa kaikki tietyn asiamiehen lähettämät lähdeveron palautushakemukset muista hakemuksista. Tunnisteen avulla voidaan esimerkiksi selvittää kaikkien tietyn asiamiehen lähettämien hakemuksien tilanne. Asiamiehen tunniste voi olla esimerkiksi Y-tunnus, muun maan myöntämä verotunniste (TIN) tai muun viranomaisen myöntämä tunniste.

3 Tilinumero palautusta varten

Ilmoita tässä kohdassa pankkitili, jolle hakija haluaa palautuksen.

Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) sisäisissä maksuissa ilmoita tilinhaltijan nimi, tilinumero IBAN-muodossa sekä pankin BIC-tunnus. Ilmoitettavien IBAN-muotoisen tilinumeron ja BIC-tunnuksen maakoodien pitää täsmätä. Esimerkiksi jos IBAN-tilinumero alkaa maakoodilla ”FI”, on BIC-tunnuksessa käytetty maakoodi myös ”FI”.

SEPA-alueen ulkopuolisissa maksuissa ilmoita tilinhaltijan ja tilinumeron lisäksi maakohtainen clearing-koodi sekä vastaanottajapankin nimi ja osoite.

Voit tarvittaessa ilmoittaa myös haluamasi viitteen, jota Verohallinto käyttää palautusta maksaessaan. Viitteen avulla hakijan on helpompi yksilöidä Verohallinnon maksama palautus esimerkiksi tiliotteesta.

4 Tuloa koskevat tiedot

Täytä tähän kohtaan tiedot osinko-, korko- tai rojaltitulosta. Rastita kohdassa 4, mitä tuloa hakemus koskee. Jos hakemus koskee osinkotulon lähdeveroa, siirry sen jälkeen kohtaan 5. Jos hakemus koskee korko- tai rojaltitulon lähdeveroa, siirry kohtaan 6. Jos kyseessä on pääomanpalautus, rastita kohta ”osingosta", ja liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys pääomanpalautuksesta.

5 Osinkotulot

5.1 Osinkotulon peruste

Jos osinko on maksettu hakijalle hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella tai hakijan suoraan omistamien osakkeiden perusteella, merkitse rasti oikeaan kohtaan. Jatka lomakkeen täyttämistä kohdasta 5.7.

Hallintarekisterissä osakkeen todellinen omistaja ei näy, vaan tämän sijasta näkyy hallintarekisterin hoitaja. Näin ollen osingon maksaja ei välttämättä tiedä osakkeen todellista omistajaa. Yleensä ulkomaalaiset toimijat omistavat suomalaisia osakkeita hallintarekisterin kautta.

5.2–5.6 Rahaston tai yhtymän tiedot

Lähdeveron palautuksen hakijan on oltava Suomesta tuloa saanut verovelvollinen. Jos tulo on Suomesta maksettu ulkomaiselle läpivirtausyhteisölle, hakemus pitää lähtökohtaisesti jättää tämän yhteisön nimissä.

Yhtymät eivät yleensä ole erillisiä verovelvollisia, ja silloin palautushakemus tulisi täyttää yhtymän osakkaan nimissä. Kun jätät hakemuksen osakkaan nimissä, anna yhtymää koskevat tiedot kohdissa 5.2–5.6.

Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Läpivirtausyksiköt.

5.7–5.9 (Tulon) maksajan tiedot

Täytä maksajan nimi siinä muodossa kuin se on kirjoitettu osingonmaksuun liittyvään kuittiin tai tiliotteeseen.

Jos maksaja on julkisesti noteerattu yhtiö, ilmoita myös arvopaperin ISIN-tunnus kohdassa 5.8. ISIN-tunnus on tärkeä tieto maksajan yksilöintiä varten.

Jos maksaja on julkisesti noteeraamaton yhtiö, ilmoita kohdassa 5.7 maksajan nimen lisäksi maksajan Y-tunnus, jos se on tiedossa. Voit tarkistaa Y-tunnuksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

5.10–5.14 Osingonmaksun tiedot

Ilmoita osingot euroina. Jos osinkoeriä on useita, käytä liitelomaketta 6167. Täytä yhteen liitelomakkeeseen vain yhden tilikauden tiedot. Täytä niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen. Älä ilmoita varsinaiseen lomakkeeseen (lomake 6163) merkitsemääsi osinkoerää uudestaan liitelomakkeella 6167.

Ilmoita osinkotulojen maksupäivä kohdassa 5.10.

Ilmoita kohdassa 5.11 osakkeiden määrä sekä kohdissa 5.12–5.14 osingon bruttomäärä, osingosta alun perin peritty vero sekä takaisin haettava vero. Jos hakija on jo saanut osan peritystä verosta takaisin, ilmoita silti kohdassa 5.13 perityn veron kokonaismäärä.

Esimerkki 5: Hakijalta on peritty tulosta 30 %:n lähdevero. Lähdeveron määrä on ollut 1 000 euroa. Maksaja on jo maksuvuonna oikaissut perittyä lähdeveroa ja palauttanut hakijalle puolet verosta eli 500 euroa. Nyt hakija hakee Verohallinnolta takaisin jäljellä olevaa lähdeveroa (500 euroa eli 15 % tulosta). Merkitse perityn veron määräksi 1 000 euroa ja haettavan palautuksen määräksi 500 euroa. Merkitse myös "Kyllä" lomakkeen kohtaan 1.20.

5.15–5.17 Palautettavaksi haettu veron määrä yhteensä

Ilmoita näissä kentissä yhteenlasketut tiedot kaikista niistä osinkoeristä, joiden perusteella haet palautusta. Ilmoita siis kaikkien lomakkeilla 6163 ja 6167 ilmoittamiesi osinkoerien bruttomäärä yhteensä, perityn veron määrä yhteensä ja palautettavaksi haettu vero yhteensä. Jos haet palautusta vain yhdestä osinkoerästä, ilmoita kohdissa 5.15–5.17 samat arvot kuin kohdissa 5.12–5.14.

Esimerkki 6: Hakija on ilmoittanut lomakkeella 6163 yhtiö A:n maksaman osingon tiedot: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, peritty vero 300 euroa, palautettavaksi haettava vero 150 euroa. Lisäksi hakija on ilmoittanut liitelomakkeella 6167 yhtiö B:n maksaman osingon tiedot: osingon bruttomäärä 500 euroa, peritty vero 150 euroa ja palautettavaksi haettava vero 75 euroa. Hakija ilmoittaa lomakkeen 6163 kohdissa 5.15–5.17 yhtiö A:n ja yhtiö B:n osinkojen tiedot yhteensä: osingon bruttomäärä 1 500 euroa, peritty vero 450 euroa ja palautettavaksi haettava vero 225 euroa.

Esimerkki 7: Hakija hakee palautusta vain yhtiö A:n maksamasta osingosta. Hakija ilmoittaa osingon tiedot lomakkeen 6163 kohdissa 5.12–5.14: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, peritty vero 300 euroa ja palautettavaksi haettava vero 150 euroa. Hakija ilmoittaa kohdissa 5.15–5.17 samat tiedot: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, peritty vero 300 euroa, palautettavaksi haettava vero 150 euroa.

5.18 Välittäjäpankit

Ilmoita tässä kaikki välittäjäpankit, joiden kautta osinko on maksettu lopulliselle saajalle eli hakijalle. Jos palautushakemuksen osinkoerien maksussa on käytetty useita eri välittäjäpankkeja, selvennä välittäjäpankkien ketjut osinkoerittäin vapaamuotoisessa liitteessä.

Esimerkki 8: Pankki C maksaa osingon loppusaajalle eli hakijalle. Pankki C on vastaanottanut osingon ulkomaiselta tilinhoitajalta Pankki B:ltä. Pankki B on vastaanottanut osingon suomalaiselta tilinhoitajalta Pankki A:lta, joka maksaa osingon maksajayhtiön puolesta. Ilmoita lomakkeen kohdassa 5.18 kaikkien välittäjäpankkien nimet. Kirjoita välittäjäpankeiksi Pankki A, Pankki B ja Pankki C.

5.19 Liitelomake 6167

Jokaisesta osinkoerästä on annettava yksityiskohtaiset tiedot. Jos haet takaisin lähdeveroa useasta osinkoerästä, käytä liitelomaketta 6167. Liitelomakkeelle on erillinen täyttöohje tämän sivun lopussa. Käytä osinkoerien ilmoittamiseen vain lomakkeita 6163 ja 6167, älä esimerkiksi vapaamuotoisia liitteitä.

6 Korko- ja rojaltitulot

Jos tulo on osinkotulon sijasta korko- tai rojaltituloa, täytä tämä osa. Noudata samoja ohjeita kuin kohdissa 5.7–5.14, joissa ilmoitetaan tiedot osingonmaksusta.

7 Osakelainaus ja tosiasiallinen edunsaaja

Rastita kohdat 7.1–7.4 tulon tyypin ja hakijan tilanteen mukaan.

Osinkotulot

Jos hakija oli itse hakemuksessa mainittujen osinkojen tosiasiallinen edunsaaja, vastaa ”Kyllä” kohdassa 7.1. Jos vastaat "Ei", liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella hakija on oikeutettu lähdeveron palautukseen. Täytä tämä alakohta vain, jos hakemus perustuu yhteisön asuinvaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen.

Vastaa kohtiin 7.2–7.3 "Kyllä", jos lähdeveron palautushakemuksessa on mukana osakkeita, jotka ovat olleet osa tuottojenvaihtosopimusta, futuuria tai muuta johdannaisjärjestelyä tai jos osakkeet oli lainattu tai ne olivat muutoin osa jotakin muuta sopimusjärjestelyä. Jos vastasit ”Kyllä” jompaankumpaan kohtaan (7.2 tai 7.3), liitä mukaan mahdollinen sopimus lainaus- tai sopimusjärjestelystä. Liitä lisäksi vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi hakija on oikeutettu palautukseen lainaus- tai sopimusjärjestelystä huolimatta.

Vastaa "Kyllä" kohdassa 7.4, jos hakijalla on rajoittamaton oikeus osakkeisiin ja niistä saatuihin tuottoihin. Jos vastaat ”Ei”, liitä hakemukseen perustelut siitä, miksi hakijan pitäisi siitä huolimatta saada lähdeveron palautusta.

Lisätietoa tosiasiallisen edunsaajan käsitteestä (syventävä vero-ohje Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit, luku 2.1.2).

Korko- tai rojaltitulot

Vastaa ”Kyllä” kohdassa 7.1, jos hakija oli hakemuksessa mainittujen korkojen tai rojaltien tosiasiallinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen korkojen tosiasiallinen edunsaaja. Voit jättää kohdat 7.2–7.4 tyhjäksi.

Kotipaikkatodistus

Liitä hakemukseen hakijalle osoitettu kotipaikkatodistus, joka koskee hakemuksen osingonmaksuvuosia. Poikkeustapauksissa voit korvata kotipaikkatodistuksen muulla virallisella rekisteröintitodistuksella. Rekisteröintitodistus voidaan hyväksyä silloin, jos palautushakemuksen perusteena ei ole verosopimus vaan EU-oikeus tai jokin muu syy (lomakkeen kohta 1.23).

Valtakirja ja nimenkirjoitusoikeus

Jos hakija on antanut asiamiehelle oikeuden edustaa hakijaa, merkitse rasti oikeaan kohtaan. Liitä valtakirja hakemukseen. Toimita myös selvitys hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneen henkilön tai henkilöiden nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi kaupparekisteriote, perustamiskirja tai muu dokumentti. Varmista, että allekirjoitusten nimenselvennökset ovat riittävän selvät ja lukukelpoiset.

Näin täytät liitelomakkeen 6167

1 Hakijan tiedot

1.1 Hakijan virallinen nimi

Ilmoita hakijan nimi. Kirjoita nimi samassa muodossa kuin hakemuslomakkeeseen 6163.

1.2 Verotunniste asuinvaltiossa (TIN)

Ilmoita hakijan verotunniste tai muu rekisteröintitunnus asuinvaltiossa. Kirjoita sama tunniste kuin hakemuslomakkeeseen 6163.

1.3–1.4 Hakijan tilikausi

Ilmoita se tilikausi, jonka aikana osingot on maksettu hakijalle. Ilmoita vain sellaiset osingot, joiden maksupäivä on ollut tämän tilikauden aikana. Jos haet takaisin useiden tilikausien aikana maksettujen osinkojen lähdeveroa, täytä hakemuslomakkeeseen 6163 yhden tilikauden tiedot ja täytä kaikista muista tilikausista oma liitelomake 6167. Täytä niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen.

Esimerkki 9: Hakijalle on maksettu osinkoa 1.5.2017, 1.5.2018 ja 3.5.2019. Hakijan tilikausi on kalenterivuosi. Hakija täyttää lomakkeen 6163 ja merkitsee siihen 1.5.2017 maksetun osinkoerän tiedot. Hakija ilmoittaa tilikaudeksi 1.1.2017–31.12.2017. Lisäksi hakija täyttää kaksi liitelomaketta 6167. Toisessa liitelomakkeessa hakija ilmoittaa 1.5.2018 maksetun osinkoerän ja merkitsee tilikaudeksi 1.1.2018–31.12.2018. Toisessa hakija ilmoittaa 3.5.2019 maksetun osinkoerän ja täyttää tilikaudeksi 1.1.2019–31.12.2019.

2 Osinkoerien erittely

Noudata lomakkeen 6163 täyttöohjetta kohdissa 5.7–5.14.

Lisäohjeita erityistilanteisiin

Hakijan rinnastuminen suomalaiseen sijoitusrahastoon

Jos lähdeveron palautushakemus perustuu siihen, että hakija pitäisi rinnastaa suomalaiseen sijoitusrahastoon, liitä hakemukseen perustelut rinnastukselle. Lisätietoa ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuksesta ja verovapauden edellytyksistä (Verohallinnon syventävässä ohjeessa Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely).

Perusteluista pitää käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

 • Rahaston tarkempi oikeudellinen muoto asuinvaltiossa, esimerkiksi fonds commun de placement (FCP), Sondervermögen, värdepappersfond tai Delaware Statutory Trust.
 • Laki, jonka nojalla rahasto on perustettu, sekä tieto siitä, missä muodossa sijoitustoimintaa harjoitetaan (esimerkiksi sopimusoikeudellinen tai yhtiömuotoinen rahasto). Selvitä myös, mikä viranomainen valvoo rahaston toimintaa.
 • Rahastoyhtiön nimi, jos rahastoa hallinnoi erillinen rahastoyhtiö. Jos rahaston varoja säilytetään erillisessä säilyttäjäyhteisössä, ilmoita säilyttäjäyhteisön nimi.
 • Selvitys siitä, onko rahasto vaihtuvapääomainen vai pääomaltaan suljettu. Jos rahasto on vaihtuvapääomainen, tieto siitä, miten ja kuinka usein rahaston osuudenomistaja voi lunastaa osuuksiaan. Arvioi lisäksi, mikä on rahaston pääoma.
 • Selvitys siitä, keille osuuksia tarjotaan, ja arvio siitä, kuinka monta suoraa osuudenomistajaa rahastolla on. Ilmoita erikseen myös osuudenomistajat, jotka omistavat osuutensa hallintarekisterin tai rahasto-osuudenhoitajan kautta.
 • Tieto siitä, onko rahastolla lakiin tai rahaston sääntöihin perustuva velvollisuus jakaa tilikauden voitot osuudenomistajilleen ja jakaako rahasto osinkoa tai muuta tosiasiallista voitonjakoa sekä kuinka usein.

Sijoitusrahastorinnastukset vuodesta 2020 eteenpäin

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2019 hallituksen esityksen sijoitusrahastolaista ja siihen liittyvistä laeista (HE 243/2018). Lakimuutoksen säännöksiä sovelletaan 1.1.2020 alkaen, eli lakimuutos vaikuttaa vuodesta 2020 eteenpäin maksettujen osinkojen lähdeveron palautuspäätöksiin. Lakiuudistus täsmentää sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen käsitteitä. Lisäksi sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä on tarkennettu tuloverolaissa (TVL) sekä laissa rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta (lähdeverolaki).

Lakimuutos vaikuttaa siihen, miten lähdeveron palautusta hakevia sijoitusrahastoja arvioidaan, kun niitä verrataan suomalaisiin rahastoihin. Sen vuoksi sijoitusrahaston pitää selvittää, miten laissa esitetyt verovapauden edellytykset täyttyvät, vaikka rahasto olisi vuodelle 2019 tai sitä aiemmin saanut lähdeverokortin tai myönteisen päätöksen lähdeveron palauttamisesta.

Käsittelyn selkeyden vuoksi on suositeltavaa, että hakija ei yhdistä samaan hakemukseen ennen vuotta 2020 maksettuja osinkoja ja vuonna 2020 tai myöhemmin maksettuja osinkoja vaan tekee niistä erilliset hakemukset.

Sateenvarjorahastot

Sateenvarjorahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka jakautuu useiksi alaosuussarjoiksi tai alarahastoiksi mutta jonka alarahastot ovat oikeudellisesti osa päärahastoa. Oikeudellisesti on siis olemassa vain yksi rahasto.

Jos hakemus perustuu sijoitusrahastoon rinnastamiseen ja osinko on maksettu vuonna 2020 tai sen jälkeen, täytä hakemus alarahaston nimissä.

Jos osingot on maksettu usealle saman päärahaston alarahastolle, voit täyttää hakemuksen päärahaston nimissä. Erittele silloin vapaamuotoisessa liitteessä, mille alarahastolle kukin osinkoerä on maksettu. Vuonna 2020 maksetuista osingoista alkaen tulee myös selvittää, että jokainen alarahasto täyttää verovapauden edellytykset.

Jos alarahastoilla on erilaisia välittäjäpankkiketjuja, liitä hakemukseen lisäksi selvitys niistä.

Huom. Tietyissä valtioissa alarahastot ovat erillisiä verovelvollisia ja saavat kotipaikkatodistuksen omissa nimissään. Tee tällaisessa poikkeustilanteessa hakemus alarahaston nimissä ja täytä kaikki hakemuksen tiedot alarahaston näkökulmasta.

Eläkelaitokset ja henkivakuutusyhtiöt

Jos hakemus perustuu siihen, että hakija rinnastuu suomalaiseen eläkelaitokseen tai henkivakuutusyhtiöön, täytä lomakkeeseen 6163 muut tiedot mutta jätä kohta 5.14 "palautettavaksi haettavan veron määrä" tyhjäksi. Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä osinkoerää, jätä myös lomakkeessa 6167 tyhjäksi vastaava kohta eli 2.8. "haettavan veronpalautuksen määrä". Sen sijaan merkitse lomakkeen 6163 kohtaan 5.17 kaikista osinkoeristä haettavan veronpalautuksen kokonaismäärä vähennysten jälkeen. Liitä hakemukseen laskelma kaikista tuloeristä ja niistä perityistä lähdeveroista. Anna liitteessä myös selvitys vähennyksistä ja niiden perusteista.

Toimita lisäksi yksityiskohtainen selvitys hakijan oikeudellisesta muodosta ja toiminnasta. Lue yksityiskohtaiset ohjeet selvitystä varten: Lakisääteisiä eläkkeitä tarjoavien ulkomaisten eläkelaitosten osinkojen lähdeverotus (syventävän vero-ohjeen luku 3.1).

Lue myös Verohallinnon uutinen asiaa koskevasta KHO:n päätöksestä.

Läpivirtausyksiköt

Lähdeveron palautuksen hakijan on oltava Suomesta tuloa saanut verovelvollinen. Verovelvollisuus määritellään Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan. Läpivirtausyksiköt ovat yleensä yhteisöjä, kuten sijoitusrahastoja. Esimerkiksi sijoitusrahasto on Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan yhteisö ja erillinen verovelvollinen. Näin ollen myös ulkomainen sijoitusrahasto katsotaan erilliseksi verovelvolliseksi ja osapuoleksi, joka voi hakea lähdeveron palautusta.

Jos tulo on Suomesta maksettu ulkomaiselle läpivirtausyhteisölle, lähtökohta on siis se, että hakemus pitää tehdä tämän läpivirtausyhteisön nimissä. Vaikka osinko olisi esimerkiksi maksettu läpivirtausrahaston kautta lopulliselle saajalle, palautuksen hakijana pitää yleensä olla rahasto eikä lopullinen osingonsaaja.

Jos läpivirtausyksikkö, kuten rahasto, hakee palautusta verosopimuksen perusteella osuudenomistajiensa puolesta, liitä hakemukseen selvitys näistä osuudenomistajista ja heille maksetusta tulosta. Liitä hakemukseen myös selvitys siitä, että verosopimusta voidaan soveltaa osuudenomistajien saamaan tuloon. Osoita myös osuudenomistajan verotuksellinen kotipaikka liittämällä hakemukseen asuinvaltion myöntämä kotipaikkatodistus.

Esimerkki 10: Osinko maksetaan Suomesta itävaltalaiselle läpivirtausrahastolle, jolla on kaksi itävaltalaista osuudenomistajaa. Osuudenomistajat vaativat, että tuloon sovelletaan Suomen ja Itävallan välistä verosopimusta. Hakemus jätetään rahaston nimissä ja sen liitteenä toimitetaan itävaltalaisten osuudenomistajien kotipaikkatodistukset sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, että verosopimusta voidaan soveltaa osuudenomistajiin.

Yhtymä on Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan laskentayksikkö, jolle laskettu tulos jaetaan verotettavaksi yhtymän osakkaiden tulona. Yhtymät eivät yleensä ole erillisiä verovelvollisia, joten palautushakemus pitää lähtökohtaisesti tehdä yhtymän osakkaan nimissä.

Esimerkki 11: Yhdysvaltalainen A LP, joka on ”limited partnership” -muotoinen yhtymä, saa osinkotuloa yhtiöltä B. Yhtymällä on kaksi Yhdysvalloissa asuvaa osakasta, osakkaat C ja D. Yhtymä A LP:tä ei katsota Yhdysvalloissa erilliseksi verovelvolliseksi, vaan se on laskentayksikkö.

A LP:n osakkaat katsotaan Yhdysvalloissa asuviksi Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen mukaisesti. Hakemus lähdeveron palauttamiseksi tehdään erikseen jokaisen osakkaan nimissä. Hakemuksessa vaaditaan, että osakkaan saamaan osinkotuloon tulee soveltaa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välistä verosopimusta. Osakkaan hakemukseen pitää liittää selvitys osakkaalla olevista omistuksista yhtymässä sekä osakkaan asuinvaltion viranomaisen myöntämä kotipaikkatodistus.

Osaketalletustodistukset (mm. ADR)

Osaketalletustodistus (englanniksi ”depositary receipt”) on erillinen arvopaperi, joka edustaa suhdeluvun mukaista oikeutta osakkeeseen. Todistuksilla käydään kauppaa pörssissä kuten muillakin osakkeilla. Esimerkiksi American Depositary Receipt (ADR) -todistuksilla käydään kauppaa eräissä Yhdysvaltojen pörsseissä (tyypillisesti AMEX, NYSE ja Nasdaq).

Jos hakemus koskee osinkotuloa, joka on maksettu osaketalletustodistuksen perusteella, anna asiasta vapaamuotoinen selvitys hakemuksen liitteenä. Liitä hakemukseen myös talletustodistuksen haltijalle osoitettu tosite osingonmaksusta. Huomaa, että Verohallinto maksaa palautuksen euroina, vaikka osinko olisi maksettu muuna valuuttana.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2023