Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia tarjoavan ulkomaisen henkivakuutusyhtiön osinkojen lähdeverotuksesta

Uutinen, 25.1.2017

Korkein hallinto-oikeus antoi 23.5.2016 päätöksen, jossa oli kysymys luxemburgilaisen sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia tarjoavan henkivakuutusyhtiön Suomesta saaman osingon lähdeverotuksesta (KHO:2016:77).

Osingon lähdeverokohtelua arvioitaessa tuli päätöksen mukaan ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen pääomien vapaata liikkuvuutta koskeva SEUT 63 artikla sekä Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 40 artikla.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan:

  • Vuodelta 2014 lähdeveroa ei tullut periä osingoista siltä osin, kun yhtiön sijoitussidonnaisista osakkeista saamat osingot ovat kasvattaneet yhtiön vastuuvelkaa. Koska vakuutuksenottajilta perittyjen kulujen määrä ei lisää yhtiön vastuuvelkaa, oli näiden kulujen osuus otettava vähennyksenä huomioon. Yhtiön oli esitettävä selvitys osinkojen vaikutuksesta yhtiön vastuuvelkaan.
  • Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin sisältyvien suomalaisten osakkeiden perusteella saadun osingon kokonaismäärästä oli vuoden 2015 lähdeveroa perittäessä vähennettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa mainitusta menosta osuus, joka vastasi Suomesta saadun osingon osuutta osingon saajan liikevaihdosta. Koska vakuutuksenottajilta perityt hallinnointipalkkiot pienentävät vakuutuksen arvoa ja vastuuvelkaa, oli näiden kulujen osuus otettava vähennyksenä huomioon.

Ratkaisu koskee ainoastaan henkivakuutusyhtiön sijoitussidonnaisiin henkivakuutuksiin liittyvien osinkojen lähdeverokohtelua. Verohallinto soveltaa päätöksestä ilmenevää tulkintaa vain sijoitussidonnaisiin henkivakuutuksiin.

Päätöksessä viitataan rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta annetun lain 3 §:n 7 momenttiin ja ulkomaista eläkelaitosta vastaavaan menettelyyn. Jos ulkomainen sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia tarjoava vakuutusyhtiö katsoo olevansa oikeutettu lähdeveron palautukseen, voidaan ulkomaisten eläkelaitosten lähdeverotusta koskevaa ohjetta toistaiseksi käyttää soveltuvin osin ohjeena.

Henkivakuutusyhtiön liikevaihto muodostuu Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti vakuutusmaksutulosta ennen jälleenvakuuttajien osuutta, johon lisätään sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmalta sekä muut tuotot.

Verohallinto edellyttää, että lähdeveron palautushakemuksessa esitetään soveltuvin osin samat tiedot sekä selvitykset, joita eläkelaitoksilta edellytetään. Lisäksi on selvitettävä osingoista tehtävän vähennyksen määrä ja perusteet. Palautushakemus tehdään lomakkeella Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi. Sen liitteeksi tulee liittää selvitys vähennyksen määrästä ja perusteista.