50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Ilmoita tiedot niistä ansiotuloista ja ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai jotka ovat siinä väärin.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ilmoitat tällaiset ansiotulot paperilomakkeella 50A.

Paperilomakkeen 50A saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Lomakkeella 50A voit ilmoittaa ja korjata esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • palkat, palkkiot ja korvaukset
 • eläkkeet
 • etuudet
 • muut ansiotulot
 • työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut
 • palkkatulojen tulonhankkimismenot
 • elatusmaksut
 • parisuhteen muutokset.

Voit ilmoittaa tiedot myös sähköisesti OmaVerossa. Silloin et tarvitse paperilomaketta. Lue ohje OmaVerossa ilmoittamiseen. Tarvittaessa voit käyttää myös tätä täyttöohjetta apunasi.

Poikkeus on invaliditeettiprosentti: prosentin tai sen muutoksen voi ilmoittaa vain paperilomakkeella 50A.

Huomaa, että ulkomailla tehdystä työstä saadut ansiotulot pitää ilmoittaa erikseen, ulkomaantulojen yhteydessä. Voit ilmoittaa ne OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos käytät paperilomaketta, ilmoita ulkomaiset ansiotulot lomakkeella 16A (Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot).

Käytä tätä lomaketta 50A myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan lomake 50A. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös Omaverossa. Silloin paperilomaketta ei tarvita.

Jos haet verotuksen oikaisua tai korjaat jo aiemmin antamaasi tietoa, täytä lomakkeesta koko se osa, jonka jotakin tietoa korjaat. Lomakkeen osat näet sisällysluettelosta.

Sisällys

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Palkat, palkkiot ja korvaukset
3 Autoedun arvonalennus
4 Eläkkeet
5 Etuudet
6 Muut ansiotulot
7 Vaatimus tulontasauksesta tai eläketulon jaksotuksesta
8 Ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä
8.1 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
8.2 Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista
8.3 Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut
8.4 Palkkatulojen tulonhankkimismenot
8.5 Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot
8.6 Muut vähennykset
9 Maksetut elatusmaksut
10 Kansainväliset tilanteet
11 Parisuhteen muutos
12 Invaliditeettiprosentti

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat tuloja tai vähennyksiä.

2 Palkat, palkkiot ja korvaukset

Ilmoita saamasi palkat, palkkiot ja korvaukset, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai joita haluat korjata.

Ilmoita esimerkiksi

 • rahapalkat
 • luontoisedut, kuten
  • puhelin-, asunto-, ravinto- ja autoetu
  • työsuhdematkalipun veronalainen osuus
  • autotalli
  • vapaa-ajan asunto
  • moottorivene
  • loma- tai palkkiomatka
  • palkaksi katsottu henkilökuntalainan korkoetu
  • palkkana pidetyt vakuutusmaksut
  • etu työsuhdeoptiosta
 • palkkiot ja korvaukset, jotka olet saanut työ- tai virkasuhteessa
 • työ- ja käyttökorvaukset
 • työpanokseen perustuva osinko, joka verotetaan palkkana
 • palkanluonteiset suoritukset, esimerkiksi omaishoidon tuki
 • kokouspalkkiot
 • veronalaiset kustannusten korvaukset, jotka olet saanut esimerkiksi kunnallistena perhepäivähoitajana
 • yksityisenä perhepäivähoitajana saamasi työkorvaus, jos et kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • palkaksi katsottu osuus työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuista
 • ulkomaisen työnantajan maksama palkka työstä, joka olet tehnyt Suomessa.

Jos palkat, palkkiot tai korvaukset puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai haluat korjata jotakin tietoa, ilmoita aina kaikki seuraavat tiedot:

 • maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • maksajan nimi
 • selvitys siitä, mikä tulo on kyseessä
 • tulon määrä bruttona (bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa)
 • tulosta tehty ennakonpidätys
 • työnantajan perimät pakolliset eläkevakuutusmaksut
 • työnantajan perimät pakolliset työttömyysvakuutusmaksut.

Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja, ilmoita yritystoimintaan liittyvät työkorvaukset liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksessa (lomake 5).

Jos harjoitat tulonhankkimistoimintaa ja esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuu työkorvauksia, ilmoita puuttuvat työkorvaukset lomakkeella 11 (Tulonhankkimistoiminta).

Verohallinto saa työkorvauksista tietoa myös niiden maksajilta. Jos tulonhankkimistoimintaan liittyvän työkorvauksen tiedot ovat jo mukana esitäytetyssä veroilmoituksessa mutta tiedoissa on virheitä, korjaa työkorvausten tiedot tällä lomakkeella eli lomakkeella 50A.

Ilmoita tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot lomakkeella 11.

Ilmoita tulot ja menot lomakkeella 11 esimerkiksi silloin, jos olet yksityinen perhepäivähoitaja ja kuulut ennakkoperintärekisteriin.

Lue lisää elinkeinotoiminnasta, tulonhankkimistoiminnasta ja harrastustoiminnasta

3 Autoedun arvonalennus

Jos vaadit autoedun arvon alentamista, merkitse alentamisen peruste rastilla. Jos yksityisajoa on kertynyt alle 18 000 km vuodessa, merkitse rasti kohtaan "Vaadin autoedun alentamista yksityisajojen perusteella". Ilmoita myös yksityisajojen kilometrimäärä. Säilytä ajopäiväkirja itselläsi.

Jos vaadit autoedun alentamista muun syyn perusteella, merkitse rasti kohtaan "Muu syy autoedun arvon alentumiselle". Ilmoita työhön liittyvien ajojen kilometrimäärä, jos työajoja on yli 30 000 kilometriä vuodessa ja vaadit autoedun alentamista tällä perusteella.

4 Eläkkeet

Ilmoita esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat eläkkeet tai korjaa eläketietoja.

Ilmoita kohdassa Suomesta saamasi eläkkeet, esimerkiksi

 • työ- ja yrittäjäeläkkeet
 • kansaneläkelain mukaiset eläkkeet
 • takuueläke
 • vakuutuksiin perustuvat eläkkeet, jotka verotetaan ansiotulona.

Ilmoita eläkkeestä kaikki seuraavat tiedot:

 • maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • maksajan nimi
 • selvitys siitä, mikä eläke on kyseessä
 • eläkkeen määrä bruttona (bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa)
 • eläkkeestä tehty ennakonpidätys.

5 Etuudet

Ilmoita esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat etuudet tai korjaa tietoja.

Ilmoita esimerkiksi seuraavat etuudet

 • ansiosidonnainen päiväraha
 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • äitiysraha
 • vanhempainraha
 • kotihoidontuki
 • opintoraha
 • sairauspäiväraha
 • aikuiskoulutustuki
 • Kelan maksama väliaikainen epidemiatuki
 • tartuntatautipäiväraha.

Ilmoita etuudesta kaikki seuraavat tiedot:

 • maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • maksajan nimi
 • selvitys siitä, mikä etuus on kyseessä
 • etuuden määrä bruttona (bruttotulo on se tulo, josta ei ole vielä vähennetty ennakonpidätystä eli veroa)
 • ennakonpidätys.

6 Muut ansiotulot

Ilmoita tässä kohdassa satunnaiset muut ansiotulot, jotka eivät ole työsuhteessa saatua tuloa eivätkä työkorvausta ja jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta. Muita ansiotuloja ovat esimerkiksi

Ilmoita näihin ansiotuloihin liittyvät tulonhankkimismenot kohdassa "Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot".

Jos saat verovuoden aikana useita tuloeriä samasta toiminnasta, ilmoita esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat toiminnan tulot ja siihen kohdistuvat vähennykset lomakkeella 11 (Tulonhankkimistoiminta).

Lue lisää tulonhankkimistoiminnan verotuksesta.

Ilmoita apurahat ja niihin kohdistuvat menot lomakkeella 10 (Apurahat).

7 Vaatimus tulontasauksesta tai eläketulon jaksotuksesta

Merkitse tähän rasti, jos vaadit tulosi jaksotusta ja tulontasausta.

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut verovuonna kertasuorituksena vähintään 2 500 euron ansiotulon, joka on

 • kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta
 • vähintään neljäsosa vuoden puhtaiden ansiotulojesi yhteismäärästä. Puhdas ansiotulo tarkoittaa kaikkien ansiotulojen yhteismäärää, josta on vähennetty tulonhankkimiskustannukset.

Tulontasausta on vaadittava ennen kuin verovuoden verotus päättyy.

Liitä mukaan suorituksen maksajan todistus kertatulosta (yhdellä kertaa maksettu tulo) ja sen maksamisen perusteista.

Jos olet vaatinut tulontasausta jo ennakkoperinnässä ja tulontasaus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia tulontasausta uudelleen.

Lisätietoja tulontasauksesta ansiotulojen verotuksessa

Voit vaatia eläketulojen jaksottamista, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • Olet vuoden aikana saanut takautuvaa eläkettä vähintään 500 euroa.
 • Takautuva eläke kohdistuu vähintään 3 kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan.

Eläketulojen jaksottamista on vaadittava ennen kuin verovuoden verotus päättyy.

Liitä mukaan kaikki takautuvasti maksettuihin eläkkeisiin liittyvät päätökset.

Jos olet vaatinut eläketulojen jaksottamista jo ennakkoperinnässä ja jaksotus on vaatimuksen perusteella huomioitu muutosverokorttia laskettaessa ja ennakonpidätystä toimitettaessa, sinun ei tarvitse vaatia jaksotusta uudelleen.

Lisätietoja eläketulojen jaksottamisesta saat ohjeesta Eläketulon verotus.

8 Ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä

8.1 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Tässä kohdassa voit vaatia veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Vähennys on harkinnanvarainen ja edellyttää erityistä syytä, esim. sairautta, työttömyyttä tai elatusvelvollisuutta. Vähennys voi olla enintään 1 400 euroa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan myöntää pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos

 • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat verovuonna vähintään 700 euroa
 • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä. Puhdas ansiotulo tarkoittaa kaikkien tulojen yhteismäärää, josta on vähennetty tulonhankkimiskustannukset.

Vähennyksen myöntämiseen vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varallisuus.

Jos vaadit vähennystä sairauskulujen perusteella, merkitse rasti kohtaan "Sairaus" ja ilmoita kulujen määrä kohdassa "Kustannus". Säilytä tositteet kuluista itselläsi.

Jos vaadit vähennystä sillä perusteella, että perheessä on kehitysvammainen lapsi, merkitse rasti kohtaan "Perheessä kehitysvammainen lapsi". Ilmoita vaaditun vähennyksen määrä kohdassa "Kustannus". Tarkemmat tiedot vähennyksen määrästä saat alla olevasta linkistä.

Jos vaadit vähennystä muilla perusteilla, merkitse rasti kohtaan "Muu syy (esim. työttömyys, elatusvelvollisuus)". Ilmoita sinulle aiheutuneet kulut kohdassa "Kustannus".

Merkitse myös kustannusten yhteenlaskettu määrä.

Tutustu tarkemmin vähennyksen määriin ja perusteisiin

8.2 Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista

YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut

Ilmoita itse maksamasi pakolliset eläkevakuutusmaksut (YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut), jos et ole ilmoittanut niitä maatalouden, metsätalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa (2, 2C tai 5.) Ilmoita myös apurahansaajan pakolliset MYEL-vakuutusmaksut, jos ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta.

Voit ilmoittaa pakolliset YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut joko omassa tai puolisosi verotuksessa. Maksut vähennetään sen puolison ansiotuloista, joka on vaatinut vähennystä (joko OmaVerossa tai lomakkeella 50A). Vaatimus on esitettävä ennen kuin verovuoden verotus päättyy.

Ilmoita tässä myös oma maksuosuutesi kollektiivisen eläkevakuutuksen maksuista sekä urheilijan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen maksut.

Ulkomaille maksetut eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä päivärahamaksu

Ilmoita tässä myös palkoista ulkomaille maksetut pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä päivärahamaksu.

8.3 Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut

Jos veroilmoituksesta puuttuu työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassan jäsenmaksuja tai tiedoissa on virheitä, ilmoita kaikkien vuoden aikana maksamiesi jäsenmaksujen yhteismäärä kohdassa "Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan jäsenmaksut yhteensä / vuosi".

Merkitse myös sen työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan nimi sekä Y-tunnus, jonka tiedot puuttuivat tai olivat virheellisiä.

8.4 Palkkatulojen tulonhankkimismenot

Jos sinulla on palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulojesi määrä.

Ilmoita tulonhankkimismenot vain, jos kuluja on enemmän kuin 750 euroa. Merkitse tulonhankkimismenot täysimääräisinä: älä vähennä niistä kaavamaista 750 euron vähennystä.

Jos olet jo aiemmin ilmoittanut tulonhankkimismenoja ja haluat korjata osan 8.4 yksittäistä tietoa, ilmoita kaikki aiemmin tässä osassa antamasi tiedot uudelleen. Pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä. Ilmoita menot koko vuodelta.

Koulutusmenot

Merkitse verovuoden aikana maksamiesi koulutusmenojen määrä. Vähennyskelpoisia koulutusmenoja ovat esimerkiksi opiskelukustannukset, jotka ovat aiheutuneet ammattitaidon ylläpitämisestä.

Työhuonevähennys

Ilmoita todelliset työhuoneesta aiheutuneet menot tai kaavamainen työhuonevähennys. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon käytät työhuonetta pääasialliseen tai osittaiseen työskentelyyn verovuoden aikana. Lue lisää työhuonevähennyksestä ja työhuonevähennyksen määrästä

Työvälineet

Ilmoita kustannukset materiaaleista ja omien työvälineiden käytöstä, esimerkiksi puhelinkulut ja työ- tai virkapukukustannukset.

Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista

Ilmoita työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset. Niitä voivat olla esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset ja kulut yhteydenpidosta kotiin.

Muut menot

Ilmoita muut vähennyskelpoiset menot, esimerkiksi luottamushenkilömaksu.

Palkkatulojen tulonhankkimismenot yhteensä

Laske lomakkeella ilmoittamasi palkkatuloihin liittyvät tulonhankkimismenot yhteen ja täytä summa tähän.

Lue lisää ansiotuloista vähennettävistä tulonhankkimiskuluista

8.5 Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot

Muiden työtulojen tulonhankkimismenot

Ilmoita muihin työtuloihin kuin palkkoihin kohdistuvat tulonhankkimismenot koko vuodelta. Muulla työtulolla tarkoitetaan korvausta, joka ei ole palkkaa, eli joka on esimerkiksi työkorvausta tai perhe- ja omaishoitajan palkkiota. Ilmoita tässä esimerkiksi sovittelijan kulukorvaus ja perhehoitajan kustannusten korvaukset, jos ne puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta. Jos perhehoidosta aiheutuneiden kulujen määrä on suurempi kuin kunnalta saamiesi kustannusten korvausten yhteismäärä, merkitse tähän todellisten perhehoidosta aiheutuneiden menojen ja kuntayhtymän maksamien ja ilmoittamien kustannusten korvausten erotus.

Ilmoita tässä kohdassa myös perhepäivähoitoon kohdistuvat menot, jos toimit yksityisenä perhepäivähoitajana etkä kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita tässä kohdassa virtuaalivaluutan louhintaan kohdistuvat kulut.
Lue lisää virtuaalivaluuttojen verotuksesta.

Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat menot

Ilmoita tässä koko vuoden ajalta sellaiset menot, jotka kohdistuvat etuuksiin ja muihin ansiotuloihin. Etuuksiin liittyviä menoja voit vähentää vain poikkeustapauksissa. Huomaa myös, että tavallisia elantomenoja ei voi vähentää verotuksessa. Lue lisää vähennyskelvottomista menoista.

Harrastustoimintaan liittyviä kuluja voit ilmoittaa korkeintaan saman verran, kun olet saanut harrastustoiminnasta tuloja.

Ilmoita tässä kohdassa myös elatusapurahaan (työskentelyapuraha) liittyvät menot.
Lue lisää apurahoihin kohdistuvista kustannuksista.

Muita tulonhankkimismenoja – valitse oikea lomake

IIlmoita kohde- tai kuluapurahoihin kohdistuvat menot lomakkeella 10 (Apurahat).

Ilmoita työasuntovähennys lomakkeella 19 (Työasuntovähennys). Voit vähentää maksamasi vuokran työasuntovähennyksenä. 

Ilmoita tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot lomakkeella 11 (Tulonhankkimistoiminta). Käytä lomaketta 11 esimerkiksi silloin, jos toimit yksityisenä perhepäivähoitajana ja kuulut ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset).

8.6 Muut vähennykset

Lahjoitusvähennys

Ilmoita tekemäsi lahjoitus. Lahjoitusvähennyksen voi tehdä 850–500 000 euron rahalahjoituksesta, jonka olet tehnyt tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Merkitse tähän kohtaan

 • lahjoituksensaajan nimi
 • lahjoituksen määrä euroina.

Lue lisää lahjoitusvähennyksestä

Takaisinperintävähennys

Jos sinulta on peritty takaisin etuutta, esimerkiksi opintorahaa, ilmoita takaisin peritty määrä tässä.

9 Maksetut elatusmaksut

Ilmoita verovuonna maksamiesi elatusmaksujen määrä.
Ilmoita myös niiden lasten henkilötunnukset, joista maksat elatusmaksuja.

Voit saada elatusvelvollisuusvähennyksen, jos

 • elatusapu perustuu lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioon
 • lapsi ei ole ennen verovuoden alkua täyttänyt 17 vuotta.

Vähennys on ⅛ maksamastasi elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa vuodessa alaikäistä lasta kohden.

Jos olet ilmoittanut elatusmaksuja aiemmin ja ne on merkitty oikein esitäytettyyn veroilmoitukseen, sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä uudestaan.

Lue lisää elatusvelvollisuusvähennyksestä

10 Kansainväliset tilanteet

Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvana

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi on muu kuin Suomi.

Lue lisää ohjeesta yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus (kohdasta Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta).

Vaadin rajoitettua verovelvollisuutta

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos asut ulkomailla ja katsot, että olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Lue lisää ohjeesta yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus (kohdasta Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta)

Vaadin verotuksessani vapautusta tai huojennusta verosopimuksen opiskelija-, opettaja- tai tutkija-artiklan perusteella

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet ulkomailta Suomeen tullut opiskelija, opettaja tai tutkija ja vaadit verosopimuksen perusteella vapautusta tai huojennusta verotukseesi.

Lue lisää ulkomailta tulevien opiskelijoiden verotuksesta

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevien tutkijoiden ja opettajien verotuksesta

Minulla on asuinvaltion A1-todistus tai vastaava todistus

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos työskentelet Suomessa ja sinulla on todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvan piiriin (esim. A1- tai E101-todistus).

Lähdeverovähennys

Merkitse tähän kohtaan työskentelyajanjaksot, jos olet rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä ja lähdeverovähennys puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta tai vähennyksen määrä on väärin. Merkitse lomakkeeseen myös työskentelypäivien määrä yhteensä. Jos olet vaatinut progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää.

Lue lisää ulkomaisen vuokratyöntekijän verotuksesta

Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Tätä sanotaan käänteiseksi hyvitykseksi.

Jos asut Sveitsissä, Thaimaassa tai Italiassa ja olet saanut sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä Suomesta, ilmoita tässä veron määrä, jonka olet maksanut eläkkeestä asuinvaltioosi.

Voit vaatia käänteistä hyvitystä, jos asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta. Ilmoita tässä veron määrä, jonka olet maksanut eläkkeestäsi Espanjaan. Lisätietoa Espanjan uuden verosopimuksen mukaisesta käänteisestä: Eläkettä Suomesta Espanjaan.

11 Parisuhteen muutos

Jos sinä ja puolisosi olette muuttaneet verovuoden aikana pysyvästi erilleen lopettaaksenne yhteiselämänne, merkitse kohtaan päivä, jolloin olette muuttaneet erilleen.

12 Invaliditeettiprosentti

Jos haluat ilmoittaa invaliditeettiprosentin uutena tietona tai invaliditeettiprosenttisi on muuttunut, rastita tämä kohta. Liitä mukaan lääkärintodistus, josta käy ilmi uusi haitta-aste. Voit saada invalidivähennyksen, jos sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä, 30–100 prosentin haitta-aste. Jos sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke, haitta-asteeksi katsotaan ilman eri selvitystä 100 prosenttia. Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty osaeläkkeenä, haitta-aste on 50 %.

Lue lisää invalidivähennyksen edellytyksistä

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023