Verohallinnon henkilörekisteriin rekisteröityä koskevat oikeudet omiin henkilötietoihin

Verohallinnon henkilöstöhallinto pitää henkilörekisteriä Verohallinnon rekrytointiprosessiin osallistuneista henkilöistä.

25.5.2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Verohallinnon henkilörekisteriin merkityllä henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa:

 1. Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä
 2. Oikeus saada pääsy tietoihin
 3. Oikeus tietojen oikaisemiseen
 4. Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
 5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 6. Oikeus saada rekisterinpitäjä ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn rajoittamisesta tietojen vastaanottajille
 7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 8. Vastustamisoikeus
 9. Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
 10. Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
 11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 12. Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan
 13. Oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista

Tietopyynnöt omiin henkilötietoihin Hallintoyksikköön

Voit halutessasi käyttää oikeuksiasi omiin tietoihisi tekemällä tietopyynnön Hallintoyksikköön.

Ilmoita tietopyynnössä mitä oikeutta omiin tietoihisi haluat käyttää ja missä muodossa haluat vastauksen tietopyyntöösi: sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti.

Vastaus pyyntöösi annetaan viivytyksettä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa, jolloin saat siitäkin tiedon.