Utlämnande av fastighetsskatteuppgifter till kommunala myndigheter år 2022

Har getts
17.5.2022
Diarienummer
VH/2704/07.01.03/2022
Giltighet
17.5.2022 - Tills vidare

SKATTEFÖRVALTNINGEN
Informationstjänsten
PB 325
00052 SKATT


Kommuner kan beställa år 2022 fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form från Skatteförvaltningen. Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut för uppehållandet av de kommunala register som innehåller fastighetsskatteuppgifter samt för bevakningen av skattetagarnas rätt. Kommuner kan beställa endast de fastighetsskatteuppgifter som gäller den egna kommunen. För de ändamål som nämnts ovan har kommunen rätt att vidare lämna ut dessa uppgifter till övriga myndigheter inom kommunen. Kommunen har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt endast en gång.

Utlämningstidpunkterna för uppgifterna

På grund av att fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga lämnas fastighetsskatteuppgifterna ut till kommunerna i tre omgångar. På detta sätt hinner kommunerna uppskatta sina behov av ändringssökande och vid behov söka ändring i fastighetsbeskattningen. Skattetagarnas tidsfrist för ändringssökande är fyra månader och räknas från den dag då fastighetsbeskattningen slutförs för respektive fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga men dock senast före utgången av oktober under skatteåret.

Fastighetsskatteuppgifterna för 2022 lämnas ut till kommunerna enligt följande:

  • 1. under veckan 24 (13.–17.6.2022)
  • 2. under veckan 34 (22.–26.8.2022)
  • 3. under veckan 46 (14.–18.11.2022)

I posterna ingår alla de fastighetsskattebeslut som har skapats före dagen då programmet kört ut fastighetsskatteuppgifterna. Till exempel i den andra posten ingår också materialet från den första posten jämte eventuella rättelser och korrigeringar i materialet. Om kundens fastighetsbeskattning har slutförts i juni men beslutet därefter har ändrats i juli, är den beslutsuppgift som uppdaterats i juli med i posten för augusti.

Beställning av uppgifter

Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2022 kan beställas från Skatteförvaltningen fr.o.m. 17.5.2022. Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden.

Skatteförvaltningen förmedlar en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands Kommunförbund.

Skatteförvaltningen lämnar ut alla tre poster endast till den kontaktperson som anges på beställningsblanketten. Ändringar av kontaktpersonen ska meddelas till Skatteförvaltningen i god tid före uppgifterna lämnas ut. Kontaktuppgifterna finns i slutet av denna anvisning.

Leverans av uppgifter per säker e-post

Skatteförvaltningen levererar uppgifterna per säker e-post till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i beställningsblanketten. Uppgifterna kan inte sändas till en privat e-postadress.

Användningen av säker e-post förutsätter att mottagaren har en mobiltelefon till vilken Skatteförvaltningen sänder den sifferkod som behövs för att öppna filen. Genom att klicka på länken i den säkra e-posten aktiveras sändningen av sifferkoden till mobiltelefonen. Ett säkert e-postmeddelande kan öppnas och läsas endast i 30 dygn efter mottagande.

I säker e-posttrafik används en skyddad webbpostlåda och en SSL-krypterad webbläsarförbindelse. Skatteförvaltningen sänder mer ingående instruktioner angående den säkra e-posten till kommunens kontaktperson per e-post.

Formen av de uppgifter som sänds

Fastighetsskattuppgifterna lämnas ut som en zippad CSV-fil som kan behandlas bland annat i programmet Excel.

Postbeskrivningar och anvisningar för läsandet av filen med fastighetsskatteuppgifterna finns på skatt.fi: Fastighetsbeskattning – anvisningar till kommunerna.

Skatteförvaltningen har inte möjlighet att ge teknisk support vad gäller öppnande av filer.

Utlämningsgrund, uppgifter som lämnas ut och uppgifternas användningsändamål

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999). Enligt bestämmelsen kan Skatteförvaltningen oavsett sekretessbestämmelserna ge kommunala myndigheter följande uppgifter som behövs för att uppdatera kommunens register och bevaka skattetagarnas rätt:

  1. uppgifterna om kommunens fastighetsskatteskyldiga inklusive individualiseringsuppgifter,
  2. sådana uppgifter om fastigheters mark på kommunens område som gäller identifiering av en fastighet, typ av plan, areal, byggrätt och användningsändamål samt de övriga uppgifter om marken som har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet och uppgifter om beskattningsvärdet för mark och vattenkraft och om fastighetsskatten,
  3. sådana uppgifter om byggnader på kommunens område som gäller identifiering har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet samt uppgifter om byggnadens beskattningsvärde, användningsändamål och fastighetsskatt.

Utlämnande av kontaktuppgifterna som gäller personer som omfattas av spärrmarkering

Enligt 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009, nedan befolkningsdatalagen), kan en spärrmarkering göras för en person i befolkningsdatasystemet. Skatteförvaltningen får besked om spärrmarkeringen som beviljats personen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Spärrmarkeringen gäller uppgifter om hemkommun och bostad samt adress och andra kontaktuppgifter som gäller den person som omfattas av spärrmarkeringen. Spärrmarkeringen gäller dessutom också uppgifter som specificerar och lokaliserar sådana fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler som personen äger eller innehar, om uppgifterna inte kan behandlas separat från de uppgifter som omfattas av spärrmarkeringen när uppgifter som gäller den person som omfattas av spärrmarkeringen lämnas ut från befolkningsdatasystemet.

Enligt 36 § i befolkningsdatalagen får en kontaktuppgift för en person som omfattas av spärrmarkering lämnas ut endast till en myndighet vars rätt att behandla dessa uppgifter baserar sig på utförande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag och som berör denna persons rättigheter eller skyldigheter. I 37 § i befolkningsdatalagen föreskrivs att sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som omfattas av spärrmarkering och som lämnats ut till en myndighet får inte överlåtas vidare av myndigheten, och myndigheten får inte heller låta en utomstående ta del av eller behandla dem, om inte något annat bestäms i lag. Skatteförvaltningen kan under de förutsättningar som lagen föreskriver lämna ut till kommuner spärrmarkerade uppgifter som den fått från befolkningsdatasystemet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förutsätter att Skatteförvaltningen ber en i 44 § i befolkningsdatalagen avsedd redogörelse från de myndigheter till vilka Skatteförvaltningen lämnar ut spärrmarkerade uppgifter. Enligt bestämmelsen ska redogörelsen beskriva hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas. Redogörelsen ska ges skriftligen och av den ska det framgå hur den administrativa och fysiska säkerheten för de uppgifter som lämnas ut samt säkerheten i fråga om personal, datakommunikation, programvara, datamaterial, användning och utrustning kommer att säkerställas.

Skatteförvaltningen kan lämna ut ovannämnda spärrmarkerade uppgifter som ingår i fastighetsbeskattningsuppgifterna till kommunen ifall kommunen i fråga ger en i 44 § i befolkningsdatalagen avsedd redogörelse över hur de spärrmarkerade uppgifterna kommer att användas och skyddas. Om kommunen inte ber om några spärrmarkerade uppgifter eller inte ger en tillräcklig redogörelse för den lagenliga behandlingen av dessa uppgifter tar Skatteförvaltningen bort följande uppgifter från fastighetsskatteuppgifterna som överlåts åt kommunen gällande de kunder som omfattas av spärrmarkering: fastighetsbeteckning, den kommun där fastigheten finns, numret på den kommun där fastigheten finns och fastighetens namn.

Observera att avlägsnandet av kontaktuppgifterna för personer som omfattas av spärrmarkering kan påverka uppgifternas användbarhet.

OBS! Någon redogörelse för hur de spärrmarkerade uppgifterna kommer att behandlas, behövs inte om ni redan tidigare har lämnat redogörelsen och inga uppgifter i den har ändrats.

Villkor för utlämnande av uppgifter

Användning av uppgifter

Kommunen ska iaktta följande villkor gällande de fastighetsskatteuppgifter som lämnas ut. Utlämnandet av uppgifterna förutsätter att utlämnandet inte är till hinder för Skatteförvaltningens grundläggande uppgifter.

Kommunen får enligt 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) använda de utlämnade uppgifterna enbart för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarens rätt.

Sekretess

Fastighetsskatteuppgifter som lämnas ut är sekretessbelagda med stöd av 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

Uppgifter får inte överlämnas vidare utan lagstadgad grund.

Sekretessbelagda uppgifter får inte företes för eller lämnas ut till utomstående eller användas för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan (1 § och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 22 och 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet).

Om straff för brott mot tystnadsplikt och mot sekretessplikt bestäms i 38 kap. 1 §, 2 § eller 40 kap. 5 § i strafflagen (39/1889).

Behandling av personuppgifter

Fastighetsskatteuppgifterna som lämnas ut innehåller personuppgifter där det vid behandlingen ska iakttas bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen) och i Dataskyddslag (1050/2018).

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter får samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas samt korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, och de ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Kommunen i sin egenskap av personuppgiftsansvarig ska kunna visa att principerna för behandlingen av personuppgifter efterlevs. (Artikel 5 i den allmänna dataskyddsförordningen)

Kommunen får vid utförandet av åtgärder som har samband med behandlingen av personuppgifter den har fått kännedom om något som gäller en annan persons egenskaper, personliga förhållanden eller ekonomiska ställning, inte i strid med denna lag för tredje man röja de uppgifter som den på detta sätt har erhållit. Personbeteckningen ska inte onödigt antecknas i handlingar som skrivs ut eller upprättas på basis av personregistret. (29 § och 35 § i dataskyddslag 1050/2018)

Om straff för brott mot sekretess och mot tystnadsplikt bestäms i 26 § i dataskyddslagen, 38 kap. 1 §, 2 §, 9 § och 40 kap. 5 § i strafflagen (39/1889).

Skydd och förstöring av uppgifterna

Kommunen ska med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder säkerställa säkerheten för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. (Artikel 5.1 punkterna b och f i EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Uppgifternas säkerhet

I behandlingen av fastighetsskatteuppgifter ska de krav på informationssäkerhet följas som avses i 4 kap. i informationshanteringslagen (906/2019) samt de krav på säkerhet och skydd av uppgifter som ställs i villkoren för utlämnande av uppgifter.

Ulla-Maija Heikkilä
Informationstjänstchef

Jessica Öling
Överinspektör


Ytterligare information

Frågor i anknytning till beställningen av uppgifterna: YHT.Kivekunnat_TIPA(at)vero.fi

Frågor i anknytning till postbeskrivningen: YHT.Gentax_TIPA(at)vero.fi

Frågor i anknytning till fastighetsbeskattningen:
överinspektör Jaana Kuisma (jaana.kuisma(at)vero.fi eller tfn 029 513 1911