Vuoden 2022 kiinteistöverotietojen luovuttaminen kunnan viranomaisille

Antopäivä
17.5.2022
Diaarinumero
VH/2704/07.01.03/2022
Voimassaolo
17.5.2022 - Toistaiseksi

VEROHALLINTO
Tietopalvelu
PL 325
00052 VERO


Kunnat voivat tilata Verohallinnolta sähköisessä muodossa oman alueensa kiinteistöverotiedot vuodelta 2022 kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Verohallinto luovuttaa kiinteistöverotiedot kunnille kertaalleen maksutta.

Tietojen luovutusajankohdat

Kiinteistöverotuksen verovelvolliskohtaisen päättymisen vuoksi kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille kolmessa erässä. Näin kunnat ehtivät arvioida muutoksenhakutarpeensa ja hakea tarvittaessa muutosta kiinteistöverotukseen. Veronsaajan neljän kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan kunkin kiinteistöverovelvollisen verotuksen verovelvolliskohtaisesta päättymispäivästä. Kiinteistöverotus voi päättyä eri verovelvollisilla eri aikaan, mutta se päättyy kuitenkin viimeistään verovuoden lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2022 kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille seuraavasti:

  • 1. erä viikolla 24 (13.–17.6.2022)
  • 2. erä viikolla 34 (22.–26.8.2022)
  • 3. erä viikolla 46 (14.–18.11.2022)

Luovutuserissä on mukana kaikki ne kiinteistöveropäätökset, jotka ovat muodostuneet ajopäivään mennessä. Esimerkiksi 2. erässä on mukana jo luovutettu 1. erän aineisto kyseiseen 1. erän aineistoon mahdollisesti tehtyine oikaisuineen ja korjauksineen. Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt kesäkuussa, mutta päätöstä on muutettu sen jälkeen heinäkuussa, on elokuun luovutuserässä tällöin mukana heinäkuussa päivitetty päätöstieto.

Tietojen tilaaminen

Vuoden 2022 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa Verohallinnolta 17.5.2022 alkaen. Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen.

Verohallinto välittää linkin web-tilauslomakkeelle sekä tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta.

Verohallinto toimittaa kaikki kolme luovutuserää vain tilauslomakkeella mainitulle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön muutoksista tulee ilmoittaa Verohallinnolle hyvissä ajoin ennen tietojen luovutusta. Yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen lopusta.

Tietojen luovuttaminen kunnille turvasähköpostilla

Verohallinto toimittaa tiedot turvasähköpostilla tilauksessa ilmoitetun kunnan yhteyshenkilön virkasähköpostiosoitteeseen. Tietoja ei voida toimittaa yksityiseen sähköpostiosoitteeseen.

Turvasähköpostin käyttö edellyttää, että vastaanottajalla on matkapuhelin, johon välitetään tiedoston avaamiseen tarvittava numerokoodi. Numerokoodin lähetys matkapuhelimeen aktivoituu klikkaamalla turvasähköpostissa olevaa linkkiä. Turvasähköposti on avattavissa ja luettavissa vain 30 vrk:n ajan.

Turvasähköpostiliikenteessä käytetään suojattua verkkopostilaatikkoa ja SSL-salattua selainyhteyttä. Verohallinto lähettää kunnan ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköpostitse tarkemmat turvasähköpostin käyttöohjeet.

Luovutettavien tietojen muoto

Kiinteistöverotiedot luovutetaan zip-pakattuna CSV-tiedostona, jota voidaan käsitellä muun muassa Excel-ohjelmalla.

Tietuekuvaus ja ohje kiinteistöverotiedot-tiedoston lukemiseen löytyvät vero.fi:stä: Kiinteistöverotus – ohjeet kunnille.

Verohallinnolla ei ole mahdollisuutta antaa teknistä tukea tiedostojen avaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Luovutusperuste, luovutettavat tiedot ja tietojen käyttötarkoitus

Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla. Kyseessä olevan säännöksen mukaan Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä antaa kunnan viranomaisille kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten tarpeelliset:

  1. tiedot kunnan kiinteistöverovelvollisista yksilöintitietoineen;
  2. kunnan alueella olevan kiinteistön maapohjaa koskevat tiedot, joita ovat kiinteistön yksilöintitiedot, kaavatyyppiä, pinta-alaa, rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta koskevat tiedot, muut verotusarvon laskennan perusteena käytetyt maapohjaa koskevat tiedot sekä maapohjan ja vesivoiman verotusarvoa ja kiinteistöveroa koskevat tiedot;
  3. kunnan alueella olevaa rakennusta koskevat tiedot, joita ovat rakennuksen yksilöintitiedot, rakennuksen verotusarvon laskennan perusteena käytetyt tiedot sekä rakennuksen verotusarvoa, käyttötarkoitusta ja kiinteistöveroa koskevat tiedot.

Turvakiellon kohteena olevien henkilöiden yhteystietojen luovuttaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009, jäljempänä väestötietolain) 36 §:n mukaisesti henkilölle voidaan merkitä turvakielto väestötietojärjestelmään. Verohallinto saa tiedon henkilölle myönnetystä turvakiellosta Digi- ja väestötietovirastolta.

Turvakielto koskee henkilön kotikunta-, asuinpaikka- tai osoitetietoa ja muuta yhteystietoa. Lisäksi turvakielto koskee myös henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan kiinteistön, rakennuksen ja huoneiston yksilöinti- ja sijaintitietoja, jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiellon kohteena olevista tiedoista, silloin kun henkilön tietoja luovutetaan väestötietojärjestelmästä.

Väestötietolain 36 §:n mukaan turvakiellon kohteena olevan henkilön yhteystieto saadaan luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn kiellon kohteena olevan henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen. Väestötietolain 37 §:ssä säädetään, että viranomainen, jolle väestötietojärjestelmästä on luovutettu turvakiellon kohteena olevia tietoja, ei saa luovuttaa tietoja edelleen eikä antaa niitä sivullisen nähtäväksi tai käsiteltäväksi, jollei laissa toisin säädetä. Verohallinto voi edellä mainitussa laissa säädetyin edellytyksin luovuttaa kunnille väestötietojärjestelmästä saamiaan turvakiellon kohteena olevia tietoja.

Digi- ja väestötietovirasto edellyttää, että Verohallinto pyytää väestötietolain 44 §:n mukaisen selvityksen niiltä viranomaisilta, joille Verohallinto luovuttaa turvakiellon kohteena olevia tietoja. Kyseisen säännöksen mukaan selvityksessä tulee kuvata, kuinka luovutettujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus järjestää. Selvitys on annettava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, kuinka luovutettavien tietojen hallinnollinen ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-, tietoliikenne-, ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyttö- ja laitteistoturvallisuus on tarkoitus varmistaa.

Verohallinto voi siten luovuttaa kunnalle edellä mainitut kiinteistöverotietoihin sisältyvät turvakiellon kohteena olevat tiedot, mikäli kunta toimittaa Verohallinnolle väestötietolain 44 §:n mukaisen selvityksen turvakiellon kohteena olevien tietojen käytöstä ja suojaamisesta. Mikäli kunta ei pyydä turvakiellon kohteena olevia tietoja ja anna riittävää selvitystä näiden tietojen lainmukaisesta käsittelystä, Verohallinto poistaa kunnalle luovutettavista kiinteistöverotiedoista turvakieltoasiakkaiden osalta seuraavat tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön sijaintikunta, kiinteistön sijaintikunnan numero ja kiinteistön nimi. Pyydämme huomioimaan, että turvakieltoasiakkaiden yhteystietojen poistamisella voi olla vaikutusta tietojen käytettävyyteen.

HUOM! Selvitystä turvakiellon kohteena olevien tietojen käsittelystä ei tarvitse toimittaa, mikäli kunta on toimittanut sen jo aiemmin eikä selvitykseen ole tullut muutoksia.

Luovutusehdot

Tietojen käyttäminen

Luovutettavia kiinteistöverotietoja koskevat nämä luovutusehdot, joita kunnan on noudatettava. Luovutuksen edellytyksenä on, että tietojen luovutus ei häiritse Verohallinnon perustehtäviä.

Kunta saa käyttää luovutettavia tietoja vain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin mukaisesti kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Tietojen salassapito

Luovutettavat kiinteistöverotiedot ovat salassa pidettäviä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 ja 4 §:n nojalla.

Tietoja ei saa luovuttaa edelleen ilman laissa säädettyä perustetta.

Salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivulliselle tai käyttää tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 1 ja 4 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22 ja 23 §).

Salassapitovelvollisuuden ja virkasalaisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi (Rikoslaki (39/1889) 38 luku 1 §, 2 § tai rikoslaki 40 luku 5 §).

Henkilötietojen käsittely

Luovutettavat kiinteistöverotiedot sisältävät henkilötietoja, joiden käsittelyssä on noudatettava luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä.

Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista, olennaista, tarpeellisiin käyttötarkoituksiin rajoitettua sekä täsmällistä ja tarvittaessa päivitettyä. Henkilötietoja tulee säilyttää tunnistettavassa muodossa ainoastaan tietojenkäsittelyn tarkoituksiin nähden tarpeellisen ajan, ja henkilötietojen käsittelyn asianmukainen turvallisuus on varmistettava teknisin ja organisatorisin toimin. Kunnan tulee rekisterinpitäjänä pystyä osoittamaan, että se on noudattanut henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 5 artikla.)

Kunta ei saa oikeudettomasti ilmaista sivulliselle eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi niitä tietoja, jotka se on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan saanut tietää toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta taikka toisen liikesalaisuudesta. Henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. (Tietosuojalaki (1050/2018) 29 § ja 35 §).

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapitovelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi (Tietosuojalaki (1050/2018) 26 § ja rikoslaki (39/1889) 38 luku 1 §, 2 §, 9 § ja 40 luku 5 §).

Tietojen suojaaminen ja hävittäminen

Kunnan on teknisin ja organisatorisin toimin varmistettava henkilötietojen asianmukainen turvallisuus mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Henkilötietoja saa säilyttää tunnistettavassa muodossa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 5 artikla e ja f kohta.)

Tietojen turvallisuus

Kiinteistöverotietojen käsittelyssä on noudatettava tiedonhallintalain (906/2019) 4 luvun mukaisia tietoturvallisuusvaatimuksia sekä tietojen luovutusehdoissa mainittuja turvallisuuteen ja tietojen suojaamiseen liittyviä vaatimuksia.

Ulla-Maija Heikkilä
Tietopalvelupäällikkö

Jessica Öling
Ylitarkastaja


Lisätietoja

Tietojen tilaamiseen liittyvät asiat: YHT.Kivekunnat_TIPA(at)vero.fi

Tietuekuvaukseen liittyvät asiat: YHT.Gentax_TIPA(at)vero.fi

Kiinteistöverotukseen liittyvät asiat:
ylitarkastaja Jaana Kuisma (jaana.kuisma(at)vero.fi tai puh. 029 513 1911