Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Finländarna hyr ut alltmer bilar, båtar, maskiner och andra föremål – nu är det aktuellt med att deklarera hyresinkomsterna för 2023

Skatteförvaltningens meddelande, 2.5.2024

År 2022 fick finländarna fick totalt cirka 2 miljarder euro i hyresinkomster (+0,8 %).

År 2022 fick finländarna största delen av sina hyresinkomster av aktielägenheter, alltså placeringsbostäder eller kortfristig uthyrning av bostäder. Allt som allt 312 000 personer (+1,4 %) fick totalt cirka 1,6 miljarder euro (+1,2 %) i hyresinkomster av aktielägenheter.

Hyresinkomsterna av fastigheter sjönk däremot från året innan sammanlagt med något mer än 345 miljoner euro (-2,2 %). Cirka 65 000 personer (-1,3 %) fick hyresinkomster av fastigheter.

Hyresinkomster av annan egendom, såsom båtar, bilar, maskiner eller andra föremål, uppgick till betydligt mindre belopp. Det pågår dock en kraftig tillväxt i beloppet av andra hyresinkomster: något färre än 10 000 personer (+13,1 %) fick av dem och det sammanlagda beloppet var cirka 27 miljoner euro (+24,8 %).

De genomsnittliga hyresinkomsterna (medianen) per person som fått hyresinkomster var 3 109 euro. Betraktat enligt hyresvärdens hemkommun hade invånare i Grankulla de största hyresinkomsterna år 2022 (medianen 5 006 euro). Mest ökade hyresinkomsterna för invånare i Muonio (75,1 %).

Kommunerna med de största genomsnittliga hyresinkomsterna 2022

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Kommun Medianhyresinkomst, euro
Grankulla 5 006
Helsingfors 4 492
Esbo 4 097
Ingå 3 714
Borgå 3 673

Kommuner där hyresinkomsterna har ökat mest år 2022

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Kommun Ändring i hyresinkomsterna, %
Muonio 75,1
Kumlinge 40,0
Enontekis 39,6
Geta 32,7
Merijärvi 23,4

Också inkomster av kortfristig uthyrning ska deklareras

Hyresinkomster är kapitalinkomster som ska anges i skattedeklarationen.

– Också inkomster av kortfristig uthyrning, alltså exempelvis inkomster som fåtts via Airbnb, är hyresinkomster som ska anges i beskattningen, påminner ledande sakkunnig Mervi Hakkarainen från Skatteförvaltningen.

Från och med i år har Skatteförvaltningen också tillgång till de årsanmälningar som plattformsoperatörer lämnar och via vilka Skatteförvaltningen får uppgifter om den försäljning av varor och tjänster samt uthyrning av trafikmedel och fast egendom som sker via digitala plattformar.

– Vi utnyttjar i vår övervakning de uppgifter som vi har fått från plattformarna om hyresinkomster och personer som fått dem, berättar Hakkarainen.

Så här ska hyresinkomsterna anges i skattedeklarationen

Det är lättast att deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt.

1. Ta färdigt fram följande uppgifter om det uthyrda objektet för deklarationen:

  • namnet på husbolaget eller fastigheten och dess FO-nummer. I MinSkatt visas de av kundens aktielägenheter och fastigheter som Skatteförvaltningen har uppgifter om. Den egendom ska väljas till vilken de hyresinkomster som ska deklareras hänför sig till.
  • uppgifter om hyresgästen
  • hyrestiden
  • inkomsterna
  • uppgifterna om kostnaderna för uthyrningsverksamheten.

2. Dra i beskattningen av de kostnader som anknyter till hyresverksamheten

Kostnader som hänför sig till hyresverksamheten får dras av, till exempel:

  • direkta kostnader för att skaffa hyresgäster, exempelvis arvodet till Airbnb, booking.com eller någon annan förmedlare
  • fasta kostnader för bostaden (t.ex. skötselvederlag) under hyrestiden.

Om kostnaderna är större än inkomsterna uppstår det förlust av hyresverksamheten. Förlusten dras av från andra kapitalinkomster. Det kan uppstå förlust till exempel om bostaden stått tom en del av året. Förutsättningen för att kostnaderna ska kunna dras av för den tid då bostaden stått tom är att ägaren hela tiden aktivt försökt hyra ut bostaden.

Förlusten kan inte dras av om en lägre hyra tas ut, till exempel på grund av släktskap, än den gängse hyresnivån på den fria marknaden.

3. Spara verifikat

Verifikationer (t.ex. kvitton) som hänför sig till hyresinkomsterna ska förvaras i sex år från utgången av skatteåret. De behöver visserligen inte bifogas till skattedeklarationen utan Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

4. Deklarera senast på den utsatta dagen

Skicka de kompletterade uppgifterna i MinSkatt senast på den utsatta dagen. De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen är i år den 7, 14 och 21 maj 2024. Den egna utsatta dagen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

I fortsättningen kan du få hyresinkomsterna till den förhandsifyllda skattedeklarationen

Många uthyrare använder nuförtiden ett företag som specialiserat sig på att administrera hyresinkomster. Dessa företag får in uppgifter om sina kunders hyresinkomster och om de avdrag som hänför sig till inkomsterna.

Vid ingången av året öppnade Skatteförvaltningen ett nytt gränssnitt via vilket de företag som administrerar hyresinkomster kan anmäla hyresinkomsterna med tillhörande avdrag till Skatteförvaltningen på en privatpersons vägnar.

– Då behöver personen inte ta tillvara uppgifterna om sina hyresinkomster och avdrag och separat knäppa in dem i skattedeklarationen, utan uppgifterna överförs direkt från systemet som administrerar hyresinkomsterna till Skatteförvaltningens system, berättar Mika Hyyrynen som koordinerar gränssnittsutvecklingen på Skatteförvaltningen.

Via det nya gränssnittet går det att anmäla hyresinkomster med tillhörande avdrag för det innevarande året. Som bäst lämnas alltså uppgifter om 2024 via gränssnittet och dessa uppgifter visas i kundens förhandsifyllda skattedeklaration för 2024 på våren 2025.

– Det lönar sig att fråga om gränssnittet av det företag som administrerar hyresinkomsterna, uppmanar Hyyrynen.

Mer information till kunder:

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2024