Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utredning: Hushållsavdraget bekämpar endast begränsat grå ekonomi i företag

Skatteförvaltningens meddelande, 24.5.2023

Risken för grå ekonomi minskar om företaget i stor omfattning utför arbete som berättigar till hushållsavdrag. Å andra sidan avviker inte den genomsnittliga risken för grå ekonomi i företag inom branscher som utför arbete som berättigar till hushållsavdrag från företag inom sådana branscher för vilkas tjänster det inte går att ansöka om hushållsavdrag. Staten förlorar varje år 20–30 miljoner euro i skatteintäkter på grund av fel i deklarationen av hushållsavdrag och oärliga arrangemang vid ansökan om avdrag.

Om ett företag får en betydlig del av sin omsättning genom att producera tjänster som berättigar till hushållsavdrag minskar risken för att företaget bedriver grå ekonomi.

Risken för grå ekonomi minskar inte på samma sätt om företaget utför arbeten som berättigar till hushållsavdrag sporadiskt eller i mindre omfattning. Företagen försummade också sina anmälnings-, deklarations- och skatteförpliktelser lika sannolikt oavsett om de utförde arbeten som berättigar till hushållsavdrag eller inte.

På basis av beskattningsuppgifterna för åren 2018–2021 undersökte Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen hurdan inverkan hushållsavdragen för företagens tjänster har på grå ekonomi. Hushållsavdraget motiveras med mer sysselsättning och mindre grå ekonomi.

- Enligt vår analys bekämpar hushållsavdraget grå ekonomi i företag i viss utsträckning men nyttan begränsas framför allt till enskilda företag, inte hela branschen. Enligt resultaten kan en höjning av hushållsavdragsbeloppet eller en expandering av avdraget till nya branscher inte motiveras med bekämpning av grå ekonomi, säger direktör Janne Marttinen från Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen.

I utredningen gick det inte att bedöma hur mycket svart arbete hushållen skulle köpa om ett hushållsavdragssystem inte fanns.

Hushållsavdraget bekämpar inte grå ekonomi inom hela branschen

Det går att ansöka om hushållsavdrag för arbete som förskottsuppbördsregistrerade företag utfört. En extra drivfjäder för företag som utför arbete som berättigar till hushållsavdrag är alltså att sköta sina skatteförpliktelser för att få stanna kvar i förskottsuppbördsregistret.

Uppgifter från ansökningarna om hushållsavdrag i skattedeklarationerna används också i skattekontrollen. Detta ökar risken för att bli fast om ett företag inte deklarerar alla sina inkomster.

I utredningen jämfördes företag inom branscher som berättigar till hushållsavdrag med företag inom branscher med likadan affärsverksamhetsmall men inom vilka det inte går att erbjuda arbete som berättigar till hushållsavdrag.

- När vi som en helhet betraktar de branscher som utför arbete som berättigar till hushållsavdrag avviker risken för grå ekonomi överraskande nog nästan inte alls från branscher där arbetet inte berättigar till hushållsavdrag, säger överinspektör Antti Tokola från Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen.

Också ohederliga ansökningar om hushållsavdrag

En del av personerna som ansöker om hushållsavdrag deklarerar avdrag på fel grunder. På basis av utredningen förlorar staten årligen cirka 20–30 miljoner euro i skatteintäkter eftersom det ansökts om hushållsavdrag felaktigt av misstag eller med avsikt. Detta motsvarar 5–7 procent av alla hushållsavdrag.

- Exempelvis renoveringskostnader kan eventuellt konstgjort periodiseras till flera skatteår eller så kan arbetets andel av kostnaderna deklareras som betydligt större än den i verkligheten är, berättar Tokola.

I utredningen undersöktes missbruk av hushållsavdrag nu för första gången. 
Det kan eventuellt gå att minska omfattningen av grå ekonomi inom branscher som utför arbete som berättigar till hushållsavdrag genom att ändra systemet, till exempel så att det inte går att få avdrag för prestationer som betalats kontant eller om företagets egna anställda inte har utfört den största delen av arbetet.

- Enligt utredningen förefaller däremot inte exempelvis avlägsnandet av självriskandelen av hushållsavdraget som en kostnadseffektiv lösning, åtminstone inte med tanke på bekämpningen av grå ekonomi, konstaterar Tokola.

Årligen ansöker cirka 490 000 personer om hushållsavdrag och det minskar skatterna som samlas in på personers inkomster med mer än 400 miljoner euro varje år.

Utredningen som Enheten för utredning av grå ekonomi utfört:

Hushållsavdragets påverkningar. Bekämpar systemet grå ekonomi? (pdf på finska)

Hushållsavdraget bekämpar grå ekonomi – Påverkan är visserligen begränsad

Rapport från Enheten för utredning av grå ekonomi om mängden svart arbete i Finland: Bortfall på hundratalsmiljoner euro i statskassan på grund av svart arbete 


Ytterligare information:

Så här ansöker du om hushållsavdrag

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023