Värmepumpar och elpannor till lägre elskatt den 1 juli 2022

Nyhet, 22.6.2022

De värmepumpar och elpannor som producerar värme till fjärrvärmenäten samt andra värmepumpar med en effekt på minst 0,5 MW eller funktionella helheter som bildar värmepumpar är från och med den 1 juli 2022 berättigade till lägre elskatt enligt skatteklass II. Sänkningen av elskatten gäller också el som förbrukas av cirkulationsvattenpumpar på geotermiska värmeverk.

Ändringen ska träda i kraft genom statsrådets förordning (468/2022) den 1 juli 2022.

Det är möjligt att i punktbeskattningen få statligt stöd i form av skatteåterbäring eller lägre skattesatser. Ett företag som tar emot statligt stöd ska lämna uppgifter om stödet och sin verksamhet till Skatteförvaltningen. Elström enligt skatteklass II är ett statligt stöd. Att skyldigheten att offentliggöra uppgifterna fullgörs är ett villkor för att stödet ska godkännas.

El- och värmeproduktionen i Finland ska vara så gott som utsläppsfri före utgången av 2030-talet, dock med beaktande av försörjningsberedskap och leveranssäkerhet. Övergången till koldioxidneutrala lösningar ska påskyndas genom att överföra till exempel vissa värmepumpar och elpannor till den lägre skatteklassen II för elström.

Mer information:

Energiskatten reformeras i en miljöstyrande riktning (FM:s pressmeddelande 16.6.2022)

Lämna in stöduppgifter som gäller punktskatt till Skatteförvaltningen